Informace o publikaci

Early stages of plant ontogenesis in the environment treated by organic pollutant

Název česky Raná stádia ontogeneze rostlin v prostředí zatíženém organickým polutantem
Autoři

KUMMEROVÁ Marie VÁŇOVÁ Lucie ZEZULKA Štěpán FIŠEROVÁ Helena

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference Ovzduší 2011 - Program a Sborník konference
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Fyziologie
Klíčová slova PAH fluoranthene; Pisum sativum; Zea mays; germination; biomass production; ethane; ethylene;
Popis Cílem studie bylo vyhodnotit vliv polycyklického aromatického uhlovodíku fluoranthenu a jeho zvyšující se koncentrace (0.01, 0.1, 1, 4 and 7 mg/L) na klíčení semen a produkci ethylenu, ethanu a CO2 během klíčení, a růst klíčních rostlin Pisum sativum a Zea mays. Zatímco u kukuřice byla klíčivost významně snížena už nejnižší koncentrací FLT 0.01 mg/L na 91%, u hrachu bylo signifikantní snížení zaznamenáno v koncentraci až o dva řády vyšší (1 mg/L, 93%). Nevýznamější snížení klíčivosti bylo zjištěno u semen vystavených FLT 7mg/L (78% u kukuřice a 90% u hrachu). Prodlužování kořene a nadzemní části je vedle klíčivosti semen dalším obvyklým indikátorem environmentální fytotoxicity. Výsledky prokázaly prohlubování inhibičního účinku jak na délku tak i sušinu kořenů i nadzemních částí obou druhů rostlin se zvyšujícím se zatížení FLT. Produkce ethylenu jako důležitého růstového regulátoru a ethanu jako produktu peroxidace lipidů doprovází klíčení semen u řady druhů. Vyšší produkce ethylenu byla zjištěna u semen vystavených už nízké koncentraci FLT (0.1 mg/L). Produkce obou plynů se zvyšovala se zvyšujícím se zatížením FLT.
Související projekty: