Zdravotnický záchranář

Popis oboru

Cílem vzdělávacího programu Zdravotnický záchranář je absolvent připravený pro výkon samostatných činností bez odborného dohledu a poskytování neodkladné péče, k níž má oprávnění, vyplývající ze současné legislativy. Je oprávněn na základě vlastního posouzení a rozhodnutí a v souladu s diagnózou a pokynem lékaře nebo jiného způsobilého odborníka zabezpečovat specifickou ošetřovatelskou péči jedincům, rodinám nebo skupinám pacientů v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené zákonem č.96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, a zákonem č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě.

Je připraven podílet se aktivně na ochraně veřejného zdraví a vést jednotlivce i skupiny obyvatel k péči o zdraví, včetně znalostí a schopností poskytnutí první pomoci. Absolvent disponuje teoretickými a praktickými vědomostmi a dovednostmi z klinických a humanitních oborů a dovedností, získaných v průběhu odborné praxe, nezbytnými pro výkon preventivní, léčebné a edukační činnosti. Dokáže zajistit potřeby pacienta jak v rámci přednemocniční, tak i nemocniční urgentní péče. Je schopen se aktivně a samostatně podílet na diagnostické a léčebné péči. Má předpoklady pro spolupráci s ostatními zdravotnickými pracovníky, s členy složek integrovaného záchranného systému, a pro další osobní profesní růst.

Absolvent je připraven k dodržování zdravotnické etiky a standardů ošetřovatelské péče, k respektování osobnosti a práv pacienta. Získání profesní kvalifikace je předpokladem k získání osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu a registraci nelékařských zdravotnických pracovníků. Absolventi jsou rovněž v souladu s § 29 zákona č. 96/2004 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) připraveni k výkonu povolání zdravotnického asistenta. Obor je v souladu se současnými studijními programy zemí EU.

Uchazeč o studium musí prokázat zdravotní a fyzickou způsobilost (více podmínky přijetí na http://www.med.muni.cz/index.php?id=1366).

Symbolem zdravotnické záchranné služby je „hvězda života", jejíž výklad plně charakterizuje práci zdravotnického záchranáře. Každý z paprsků reprezentuje jednu ze šesti funkcí záchranného řetězce: rozpoznání stavu, oznámení, výjezd, péče na místě, péče během transportu a předání k definitivní péči. Had a Aeskulapova hůl jsou tradiční symboly medicíny a lékařského stavu.

Úspěšný absolvent je schopen

 • Bez odborného dohledu a bez indikace lékařem v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby, anesteziologicko-resuscitační péče a v rámci akutního příjmu provádí specifickou ošetřovatelskou péči.
 • Monitoruje a hodnotí vitální funkce včetně snímání elektrokardiografického záznamu, průběžného sledování a hodnocení poruch rytmu, vyšetření a monitorování pulzním oxymetrem.
 • Zahajuje a provádí kardiopulmonální resuscitaci s použitím ručních křísících vaků, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu.
 • Zajišťuje periferní žilní vstup, aplikuje krystaloidní roztoky a provádí nitrožilní aplikaci roztoků glukózy u pacienta s ověřenou hypoglykémií.
 • Provádí orientační laboratorní vyšetření a orientačně jej posuzuje, obsluhuje a udržuje vybavení všech kategorií dopravních prostředků, řídí pozemní dopravní prostředky, a to i v obtížných podmínkách jízdy s využitím výstražných zařízení.
 • Provádí první ošetření ran, zastavuje krvácení, zajišťuje nebo provádí bezpečné vyproštění, polohování, imobilizaci, transport pacientů a zajišťuje bezpečnost pacienta během transportu.
 • Vykonává v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při řešení následků hromadných neštěstí v rámci integrovaného záchranného systému, zajišťuje v případě potřeby péči o tělo zemřelého.
 • Přejímá, kontroluje a ukládá léčivé přípravky, zajišťuje jejich dostatečnou zásobu, přejímá, kontroluje a ukládá zdravotnické prostředky a prádlo, zabezpečuje jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.
 • Provádí neodkladné výkony v rámci probíhajícího porodu, přijímá, eviduje a vyhodnocuje tísňové výzvy z hlediska závažnosti zdravotního stavu pacienta a podle stupně naléhavosti, stará se o jejich řešení za použití telekomunikační techniky.
 • Provádí telefonní instruktáž k poskytování první pomoci a poskytuje další potřebné rady za použití vhodného psychologického přístupu.
 • Zajišťuje dýchací cesty dostupnými pomůckami, zavádí a udržuje inhalační kyslíkovou terapii, zajišťuje přístrojovou ventilaci s parametry určenými lékařem, pečuje o dýchací cesty pacientů i při umělé plicní ventilaci.
 • Podává léčivé přípravky včetně krevních derivátů, asistuje při zahájení aplikace transfuzních přípravků a ošetřuje pacienta v průběhu aplikace, ukončuje ji.
 • Provádí katetrizaci močového měchýře dospělých a dívek nad 10 let, odebírá biologický materiál na vyšetření, asistuje při porodu a provádí první ošetření novorozence, zajišťuje intraoseální vstup.
 • Vykonává další činnosti v rozsahu své odborné způsobilosti v souladu s § 17 vyhlášky č. 55/2011 Sb.

„Proč jsem se rozhodl studovat LF MU v Brně? Jednak mě uchvátil nový univerzitní kampus a prostě Brno... Velké město tak akorát. Nic víc jsme o Brně před nástupem na fakultu nevěděl. O to víc mě první seznámení velice překvapilo. Všude strašně milí lidé a na kolejích sem narazil na super spolubydlící a celkově parádní kolektiv.
Jaké je to studovat na LF MU? Těžko hodnotit jiné fakulty, ale v první ročníky jsou náročné, proto oceníte vstřícnost vyučujících, ale i tak strávíte hodiny nad knížkami. Bez toho to prostě nejde. Ale studium není jen o učení a během semestru se koná spousta medických akcí kde se můžete odreagovat. Kdybych si mohl znova vybrat, kam jít studovat tak bez rozmýšlení volím Brno!“

Michael Bouzekri Michael Bouzekri

Uplatnění absolventů

Absolvent bakalářského studia získá kvalifikaci zdravotnického záchranáře, který bude připraven samostatně i v týmu poskytovat individuální péči jedincům či skupinám obyvatel akutně ohroženým na životě a plnit odborné úkoly urgentní medicíny ve všech složkách integrovaného záchranného systému, ve státních i nestátních zařízeních a institucích v České republice a zemích EU.

Oblasti možného uplatnění:

Lůžková zdravotnická zařízení:

- anesteziologicko-resuscitační oddělení;

- urgentní (akutní) příjem;

Přednemocniční péče:

- zdravotnické záchranné služby;

- ostatní složky integrovaného záchranného systému.

Absolventi jsou také připraveni k výkonu povolání praktické sestry (dle § 21b), ošetřovatele (dle § 36g), řidiče zdravotnické dopravní služby (dle § 40 2b) a sanitáře (dle § 42 2b), dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

80 %

absolventů by znovu studovalo na MU

81 %

studentů pracuje nebo ví, kde bude pracovat už v době státnic

78 %

absolventů si našlo práci snadno

26 900 Kč

je průměrný nástupní plat

Eva Brichtová

„Na studium medicíny vzpomínám s láskou. Poslední dva roky studia jsem veškerý volný čas trávila na neurochirurgické klinice, což znamenalo největší průpravu pro mou budoucí profesi. Základním předpokladem je zájem, aktivita a motivace.
To vás sebelepší škola nenaučí. Uvědomovala jsem si to tenkrát jako studentka i dnes jako vyučující.“

Eva Brichtová
neurochirurgyně ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Zdravotnický záchranář


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Uchazeč o obor Zdravotnický záchranář musí odeslat na Studijní oddělení do 28.2.2018 originální Potvrzení o zdravotní způsobilosti (formulář http://www.med.muni.cz/index.php?id=28). Podmínkou přijetí ke studiu je přiměřená fyzická zdatnost. Přijímací zkouška má dvě části. Praktická část se bude konat v sobotu v dubnu 2018 a ověří fyzickou zdatnost uchazeče. Skládá se ze shybů (muži l.imit 5 shybů, ženy limit 3 shyby), Jacikova celostního motorického testu (muži limit 70 změn/2 minuty, ženy 60 změn/2 minuty)a vytrvalostního běhu(muži 1500 m/ limit 6 minut, ženy 800 m/ limit 3 minuty 40 sekund). Pouze uchazeči, kteří uspěli v 1. praktické části, tj. splnili limity, jsou zváni na druhou část zkoušky, která se koná formou písemných testů. Jsou testovány znalosti z biologie a fyziky. Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná, každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Délka trvání testu z fyziky je 60 minut, test z biologie 50 minut. Maximální počet bodů 80. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na středních školách.

Doporučená literatura

Učebnice fyziky a biologie pro gymnázia, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např. Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), Přehled středoškolské fyziky(E. Svoboda a kol., 3. vydání, Prometheus, Praha, 1996 a dále. Přehled doporučené literatury a tématické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na: http://www.med.muni.cz/index.php?id=28; Tématické okruhy k přijímací zkoušce pro magisterské a bakalářské programy (.pdf); Doporučená literatura pro přípravu na přijímací zkoušky pro magisterské a bakalářské obory (.pdf); Testové otázky k procvičování biologie, chemie a fyziky

Kritéria hodnocení

Na základě součtu bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči seřazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce.

Oborové zkoušky
Biologie a fyzika - odborný test pro bakalářské obory
Test fyzické zdatnosti - postupová přijímací zkouška

Pouze pro bakalářský obor Zdravotní záchranář, koná se v dubnu, v sobotu dopoledne. Jedná se o shyby, Jacíkův test a běh. Pro postup k písemnému testu (21. června 2018)je třeba splnit zadané limity. Bližší informace viz.: http://www.med.muni.cz/index.php?id=1366

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Studium blíže představují webové stránky katedry:

http://www.med.muni.cz/porodnictvi/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info