Zdravotní laborant

Popis oboru

Cílem studijního bakalářského oboru je připravit absolventy na vysoce kvalifikovanou činnost v medicínských klinických a výzkumných laboratořích, zvláště v oborech: klinická biochemie, klinická hematologie, imunohematologie a transfuzní služba, klinická imunologie, klinická mikrobiologie, klinická genetika, a histopatologické vyšetřovací metody. Zvýší se tak teoretická připravenost a startovací praktické dovednosti polyfunkčně vzdělaných zdravotních laborantů, kteří jsou schopní přizpůsobit se nárokům jednotlivých oborů a jejich rozvoji, zvláště s ohledem na proces konsolidace oborů laboratorní medicíny. Absolventi získají profesní kvalifikaci a způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v ČR s možností uplatnění v rámci EU. Studium poskytne zájemcům o profesní uplatnění v medicínských laboratorních provozech vysokoškolskou alternativu studia na VOŠ.

Úspěšný absolvent je schopen

  • zastávat pracovní pozici s použitím analytické, instrumentální a počítačové techniky ve všech typech medicínských laboratoří klinické biochemie, klinické hematologie, transfuzní služby, mikrobiologie, apod.;
  • mít přehled o preanalytických, analytických a postanalytických postupech v jednotlivých laboratorních oborech, včetně znalosti kritických míst a principů správné laboratorní praxe (SLP);
  • rozumět postupům akreditačního procesu klinických laboratoří s ohledem na národní standardy a požadavky norem ISO 9001:2000, 17025:1999 and 15189:2013.;
  • zajistit správnou identifikaci a verifikaci biologických vzorků, přípravu analytických vzorků, jejich zpracování a archivaci;
  • obsluhovat analytické a instrumentální přístroje v souhlasu se standardními operačními postupy, včetně správné manipulace, skladování a kontroly reagenčních setů;
  • provádět specializované laboratorní metody a podílet se na zavádění nových metod a postupů včetně programů interní kontroly kvality a mezilaboratorního porovnání;
  • podílet se na zpracování dat jednak pro ekonomické potřeby i jako součást sběru a vyhodnocení výzkumných dat.

„Proč jsem se rozhodl studovat LF MU v Brně? Jednak mě uchvátil nový univerzitní kampus a prostě Brno... Velké město tak akorát. Nic víc jsme o Brně před nástupem na fakultu nevěděl. O to víc mě první seznámení velice překvapilo. Všude strašně milí lidé a na kolejích sem narazil na super spolubydlící a celkově parádní kolektiv.
Jaké je to studovat na LF MU? Těžko hodnotit jiné fakulty, ale v první ročníky jsou náročné, proto oceníte vstřícnost vyučujících, ale i tak strávíte hodiny nad knížkami. Bez toho to prostě nejde. Ale studium není jen o učení a během semestru se koná spousta medických akcí kde se můžete odreagovat. Kdybych si mohl znova vybrat, kam jít studovat tak bez rozmýšlení volím Brno!“

Michael Bouzekri Michael Bouzekri

Uplatnění absolventů

Absolventi naleznou uplatnění při vysoce kvalifikované práci v laboratořích zdravotnických zařízení nebo výzkumných pracovišť. Absolvent bakalářského studijního programu Zdravotní laborant vybavený solidními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi získanými v prostředí medicínských laboratoří má předpoklad širokého uplatnění ve všech typech medicínských laboratorních pracovišť ve státním i privátním sektoru, výzkumných i školských ústavech, jakož i v laboratořích hygienické služby a zdravotních ústavů.

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

80 %

absolventů by znovu studovalo na MU

81 %

studentů pracuje nebo ví, kde bude pracovat už v době státnic

78 %

absolventů si našlo práci snadno

26 900 Kč

je průměrný nástupní plat

Eva Brichtová

„Na studium medicíny vzpomínám s láskou. Poslední dva roky studia jsem veškerý volný čas trávila na neurochirurgické klinice, což znamenalo největší průpravu pro mou budoucí profesi. Základním předpokladem je zájem, aktivita a motivace.
To vás sebelepší škola nenaučí. Uvědomovala jsem si to tenkrát jako studentka i dnes jako vyučující.“

Eva Brichtová
neurochirurgyně ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Zdravotní laborant


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Zkoušky se konají formou písemných testů. Jsou testovány znalosti z biologie a chemie. Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná, každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Délka trvání testu z chemie je 60 minut, test z biologie 50 minut. Maximální počet bodů 80. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na středních školách.

Doporučená literatura

Učebnice chemie a biologie pro gymnázia, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např. Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), Přehled středoškolské chemie (Vacík a kol. 1990, 1998 a dále. Přehled doporučené literatury a tématické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na: http://www.med.muni.cz/index.php?id=28; Tématické okruhy k přijímací zkoušce pro magisterské a bakalářské programy (.pdf); Doporučená literatura pro přípravu na přijímací zkoušky pro magisterské a bakalářské obory (.pdf); Testové otázky k procvičování biologie, chemie a fyziky

Kritéria hodnocení

Na základě součtu bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči seřazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info