RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.


kancelář: bud. A18/209
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6481
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská biologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 15. 4. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Immunogenetics of complex oral diseases
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA (1. LF UK Praha, Stomatologická klinika)
doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc. (Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Katedra Stomatológie)
doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc. (Lékařská fakulta Univerzity Komenského Bratislava)
prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
doc. Ing. Martin Mandl, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc. (Stomatologická klinika, 1. LF UK a VFN)