prof. RNDr. Jan Čermák, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jan Čermák, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení VUT FSI
Obor řízení Matematika - Matematická analýza
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 22. 5. 2017
Datum ukončení řízení 5. 12. 2018
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 9. 2017 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc. (Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. (ZČU v Plzni)
prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. (FSI VUT Brno)
prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc. (PřF Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (Matematický ústav SLU Opava)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 11. 2017
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 3. 4. 2018