prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.


Kancelář: pav. 05/01030b
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 5135
E‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.,narozen 15. prosince 1948 ve Vsetíně, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Geografický ústav
  Přírodovědecká fakulta
  Masarykova univerzita v Brně
  Kotlářská 2
  611 37 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • Profesor kartografie, vedoucí Laboratoře kartografie a geoinformaiky, koordinátor projektu Disaster Risk Reduction EU - China za ČR a MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1973 - dosud: asistent, odborný asistent, doktor přírodních věd, docent kartografie, docent vojenské geodézie a kartografie, profesor geodézie a kartografie; pedagogická a výzkumná činnost, od r.1992 školitel DSP studentů; Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav (dříve Katedra geografie) 1992 – dosud: vedoucí Laboratoře geoinformatiky a kartografie; výuka Bc., MSc., PhD; vedení vědeckovýzkumných týmů; Masarykova univerzita , Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav (dříve Katedra geografie) 1995 - dosud: vice-prezident, prezident, past-prezident International Cartographic Association (ICA), od r.2007 vedoucí pracovní skupiny “Cartography on Early Warning and Crises Management”; organizace mezinárodních vědeckých konferencí, globálních projektů, řešení regionálních vědeckovýzkumných problémů, kartografie, geoinformatika, krizové řízení, včasné varování, pervazivní, kontextová kartografie; University of Newcastle, Velká Británie 1996 – dosud: ředitel Czech Focal point of Geographical Information Systems International Group (GISIC); projekty GIS; Genova, Italy 2002 – dosud: zakládající člen Global Society Dialogue Evropské unie; 2003 – dosud: zakládající člen Global Marshall Plan Evropské unie; řešení problematiky Informační společnosti, uplatnění GI v informační společnosti, zlepšení rozhodování a zapojení vědeckých výsledků; European Union, Brusel, DG Info Society, Belgie 1999 – dosud: člen exekutivy International Society for Digital Earth (ISDE), od r. 2006 Vice-Prezident; rozvíjení, koordinace a praktická realizace projektu Digitální Země; projekty z oblasti nových technologií Digitální Země, návaznost na Digital Europe, eGovernment, eGovernancy; International Society on Digital Earth (ISDE), Beijing, Chinese Academy of Science, China 1999 – dosud: zakládající člen, od r. 2000 reprezentant Masarykovy univerzity ve sdružení Nemoforum; rozvoj geoinformačních strategií a politiky v oblasti geografických informací, sdružení institucí z veřejné, profesní (soukromé) i akademické sféry s cílem vybudování funkčního e-governmentu v ČR, který občanům umožní - v oboru informací o nemovitostech a o území - rychlou a jednoduchou komunikaci s veřejnou správou; Nemoforum, ČUZK, Praha, Česká republika 2004 – dosud: reprezentant ČR v Radě expertů legislativní iniciativy EU – INSPIRE; příprava materiálů, zejména analýz INSPIRE, příprava realizace direktivy INSPIRE; JRC Ispra, Italy 2010 – dosud: President of European Regional Center of International EuroAsian Academy; Beijing, China, a Brno, Česká republika
Přehled zaměstnání
 • 1973 - dosud: asistent, odborný asistent, doktor přírodních věd, docent kartografie, docent vojenské geodézie a kartografie, profesor geodézie a kartografie; pedagogická a výzkumná činnost, od r.1992 školitel DSP studentů; Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav (dříve Katedra geografie) 1992 – dosud: vedoucí Laboratoře geoinformatiky a kartografie; výuka Bc., MSc., PhD; vedení vědeckovýzkumných týmů; Masarykova univerzita , Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav (dříve Katedra geografie) 1995 - dosud: vice-prezident, prezident, past-prezident International Cartographic Association (ICA), od r.2007 vedoucí pracovní skupiny “Cartography on Early Warning and Crises Management”; organizace mezinárodních vědeckých konferencí, globálních projektů, řešení regionálních vědeckovýzkumných problémů, kartografie, geoinformatika, krizové řízení, včasné varování, pervazivní, kontextová kartografie; University of Newcastle, Velká Británie 1996 – dosud: ředitel Czech Focal point of Geographical Information Systems International Group (GISIC); projekty GIS; Genova, Italy 2002 – dosud: zakládající člen Global Society Dialogue Evropské unie; 2003 – dosud: zakládající člen Global Marshall Plan Evropské unie; řešení problematiky Informační společnosti, uplatnění GI v informační společnosti, zlepšení rozhodování a zapojení vědeckých výsledků; European Union, Brusel, DG Info Society, Belgie 1999 – dosud: člen exekutivy International Society for Digital Earth (ISDE), od r. 2006 Vice-Prezident; rozvíjení, koordinace a praktická realizace projektu Digitální Země; projekty z oblasti nových technologií Digitální Země, návaznost na Digital Europe, eGovernment, eGovernancy; International Society on Digital Earth (ISDE), Beijing, Chinese Academy of Science, China 1999 – dosud: zakládající člen, od r. 2000 reprezentant Masarykovy univerzity ve sdružení Nemoforum; rozvoj geoinformačních strategií a politiky v oblasti geografických informací, sdružení institucí z veřejné, profesní (soukromé) i akademické sféry s cílem vybudování funkčního e-governmentu v ČR, který občanům umožní - v oboru informací o nemovitostech a o území - rychlou a jednoduchou komunikaci s veřejnou správou; Nemoforum, ČUZK, Praha, Česká republika 2004 – dosud: reprezentant ČR v Radě expertů legislativní iniciativy EU – INSPIRE; příprava materiálů, zejména analýz INSPIRE, příprava realizace direktivy INSPIRE; JRC Ispra, Italy 2010 – dosud: President of European Regional Center of International EuroAsian Academy; Beijing, China, a Brno, Česká republika
Pedagogická činnost
 • Délka pedagogické praxe: 36 let Magisterský a bakalářský program: - zavedení nového studijního oboru: Kartografie, geoinformatika a DPZ (1992 – dosud), - přednášky: Geomorfologické mapování, Kvartér, Geografie ČSSR (1976 – 1981), Kartografie a topografie (1982-87), Základy kartografie a geoinformatiky (1989 dosud), Geografické informační systémy (1985 – dosud), Národní prostorové informační infrastruktury a Globální prostorové datové projekty (1995 – dosud), - vedení diplomantů: 21 obhájených diplomových prací od roku 2005 - vedení bakalářů: 16 obhájených bakalářských prací od roku 2005 - členství v komisích pro SZZ a obhajoby DP: předseda komisí pro kartografii, geoinformatiku a DPZ na domovské univerzitě (1991-2008), Doktorský program: viz ISU - přednášky: Národní prostorové informační infrastruktury, Oborový seminář I - IV - vedení doktorandů: 20 obhájených prací - členství v komisích: předseda nebo člen komise pro kartografii, geoinformatiku a DPZ na domovské univerzitě (1999-2008), člen komise na VUT v Brně (1996-2004), - členství v oborových radách DSP: člen oborové rady Geografie PřF MU Brno (od 2000 dosud), předseda oborové komise pro kartografii, geoinformatiku a dálkový průzkum Země na Přírodovědecké fakultě v Brně (od 1991 dosud), člen oborových komisí pro kartografii, geoinformatiku a dálkový průzkum Země na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze (od 1999 dosud). Podíl na výuce mimo MU – vybrané vyžádané přednášky na univerzitách a institutech: - 2003, Německo,Ulm: Informatization Programmes: dreams, trues and perspectives. FAW Ulm. - 2004, Mexiko, Mexico City: Information and Development: Territorial Information In the 21st Century. Panamerican Institute for Geography and History (PAIGH). - 2006, Německo, Mnichov: The Challenges to Cartography in the SDI World. Bundeswehr Faculty, Munich. - 2006, Bulharsko, Sofia: Research Frontiers in Cartography and Geoinformatics. UACEG. - 2006, Brazílie, Rio de Janeiro: Contemporary Cartography and Geoinformatics I. Federal University of Rio de Janeiro(Universidade Federal do Rio de Janeiro). - 2006, Brazílie, Rio de Janeiro: Contemporary Cartography and Geoinformatics II. State University of Rio de Janeiro(Universidade Estadual do Rio de Janeiro). - 2006, Čína, Beijing: Cartography and Geoinformatics In Early Warning and Crises Management. Institute of Geographical Science and Natural Resources Research, Chinese Academy of Science. - 2006, Čína, Fuzhou: New GIS Research Frontiers and Perspectives. Fuijan Normal University, Institute of Geography. - 2006, Čína, Fuzhou: Development of the Digital Earth, and its Application. Fuijan Normal University, Institute of Geography. - 2006, Čína, Fuzhou: Cartography and Geoinformatics in Early Warning and Crises Management Situation. Fuijan Normal University, Institute of Geography. - 2007, Brno: Globální prostorové datové projekty a udržitelný rozvoj. Univerzita 3. věku MU Brno. - 2008, Brussels, Belgium: Cartography and geoinformatics potentials. Infrastructure and GIS, Information and Communication Technologies for Sustainable Cities, experts Consultation Workshop organised by the Unit “ICT for Sustainable Growth” European Commission. - 2008, Sofia, Bulgaria: Global Trends of Cartography, Doctor Honoris Causa Speech. - 2008, Novosibirsk, Russia: GI Aspects in Crisis Management, Geo-Sibir 2008, keynote speech + Round Table: Education - 2008, 2011, University of Vienna , Austria - Guest Professor: Název přednášek: 1. Kartografie a geoinformatika ve včasném varování a krizovém řízení (Cartography and GI in Early Warning Crises Management: Theory and Practice), 2. Geoinformační infrastruktury: lokální, regionální a globální aspekty (Spatial Data Infrastructures: Local, Regional and Global Aspects), - 2011, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong – Guest Professor: Název přednášek: Cartography and Geographic Information in Early Warning and Crisis management: Theory and Practise - 2011, D. Serikbayev East Kazakhstan státní technická univerzita, Ust-Kamenogorsk, Kazachstan – Guest Professor: Název přednášek: Cartography and Geographic Information in Early Warning and Crisis management: Theory and Practise
Vědeckovýzkumná činnost
 • Podílel se na vzniku společenství NEMOFORUM, složeného z expertů různých ministerstev i profesních organizací na problematiku nemovitostí a geografických informací, které působí jako poradní orgán Rady vlády pro informační politiku. V NEMOFORU působí jako reprezentant Masarykovy univerzity ve funkci člen pléna. Zabývá se též úlohou geografických (prostorových) informací při rozvoji globální a regionální trvale udržitelné informační společnosti. Byl několikrát pozván jako "keynote speaker" na významné konference v Německu, Číně, Jižní Africe, Indii a Japonsku. V r. 2001 byl pozván "Joint Research Center EU" Ispra, Itálie, jako expert k účasti a přípravě projektu INSPIRE, jehož cílem je vytvoření environmentální evropské prostorové informační infrastruktury. Od r. 2003 v této iniciativě působí jako expert za ČR. V r. 2002 byly v rámci mezivládní spolupráce ČR-ČLR ve vědeckovýzkumné oblasti ve výběrovém řízení vybrány dva jím vedené projekty: A new approach to cartographic visualization for mobile devices (finanční prostředky přiděleny) a projekt Interactive introduction in map use (projekt vybrán, ale přidělení finančních prostředků závisí na souhlasu čínské vlády). Další činnost: Úspěšně vedl a do současnosti vede jako hlavní řešitel či spoluřešitel řadu zahraničních i domácích projektů. Od r. 2001 je zván do pracovních komisí pro přípravu 6. rámcového programu EU (trvale udržitelný rozvoj v podmínkách informační společnosti). Je také zván jako evaluátor předkládaných projektů v rámci Šestého rámcového programu. V letech 1995 - 2003 byl vice-presidentem a od r. 2003 pak prezidentem Mezinárodní kartografické asociace (ICA). Předtím i poté aktivně působil a působí v různých komisích ICA. Jménem ČR byl pověřen přednesením referátu na tzv. Třetím fóru pro informační společnost EU/CEEC, ministerské konferenci v Bruselu, kde přednesl referát s názvem: "Aplikace informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě a samosprávě". Od r. 1997 je expertem Fóra pro informační společnost EU (EU Information Society Forum) a později i členem jejího pléna a členem výkonného výboru. Podílel se na přípravě dokumentu EC s názvem: "The European Way towards Information Society". I.S. Forum EC, Brussels 2000. V letech 1998-2000 se (na základě žádosti ÚSIS) jako expert účastnil přípravných jednání, resp. byl členem delegací ČR na jednáních tzv. "Společného mezivládního výkonného výboru" (Joint High Level Committee) v Bruselu, Bledu, Tallinu a Praze a podílel se na přípravě Ministerské konference ve Varšavě v r. 2000. Od výstavy Expo 2000 v Hannoveru, kde proběhla konference věnovaná trvale udržitelnému rozvoji v podmínkách informační společnosti, je jménem Českého fóra pro informační společnost členem tzv. "Globálního společenského dialogu" (Global Society Dialogue). Od poloviny r. 1999 je členem přípravného výboru a od r. 2002 výkonného výboru Českého fóra pro informační společnost. Je spoluzakladatelem České společnosti pro geoinformace (ČAGI). Předsedal několika zahraničním konferencím, zejména pak sérii konferencí Brno GIS '91, '94, '96, a '98, jakož i konferenci EuroCarto '87. Významná byla i konference Laboratoří GIS z Evropy a zámoří s názvem AGILE 2001, která se uskutečnila v Brně. Byl předsedou mezinárodního programového a organizačního výboru "Třetího symposia o Digitální planetě Zemi", která proběhla na podzim r. 2003 v Brně. Vedení či spolupráce na následujících projektech či grantech: Zahraniční: 1997-2001: Pan European Link for Geographical Information - Panel GI. (Project EU - INCO-COPERNICUS no.977136). 1997-2001: Administration Data Boundary Service (ABDS) for the CEEC. (EU – DG III.). 1998-1999: Floodplain. (EU - PHARE-CREDO). 1999-2002: GIS Placement. (CZ/00/A/F/PL/13418). 2001-dosud: INSPIRE (Infrastruktura prostorových dat pro Evropu). (Joint Research Center EU - JRC). 2001-2002: WirelessInfo. (EU - INCO-COPERNICUS - IST-1999-21056). 2001-2004: Geographical Information and Agricultural Vocational Training in Europe - GISA2E. (EU – Leonardo da Vinci). 2002-2004: URBAX2. (EU – Leonardo da Vinci - I-02-B-F-NT-120197). 2004-2006: Digitální zpracování a percepce map pro ekologii. (Hosei University, Tokyo). MŠMT ČR - výzkumný záměr: 2005–2011: Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. (MSM0021622418). 2010 - 2011: Monitorování povodní a hodnocení rizik založené na dálkovém průzkumu Země a GIS - FLOODRISK (Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - VSMSMTPMS09) Grantová agentura ČR: 1995-1998: Tvorba GIS v ČR: současný stav, bariéry růstu, podmínky optimálního rozvoje a aplikací v mezinárodním kontextu. (GA205/95/0894) 2003 -2005: Otevřený regionální elektronický atlas. (GA205/03/1102). 2007-2009: Kartografická vizualizace a modelování současných trendů vývoje zdravotního stavu a zdravotní péče v České republice - Medicarto. (GA205/07/1278). Grantová agentura Akademie věd ČR: 2004 – 2007: Mobilní sběr prostorových dat pro mapování v reálném čase - Mobildat. (1ET101630421). 2004 – 2007: Management geografických informací a znalostí - SprávaDat. (1ET206030407). Jiná zakázka: 1997- dosud: Návrh komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kobylí, okr. Břeclav. Získání účasti v řešitelském kolektivu externího grantu nebo jiné zakázky 1999 - 2001: Propojení a aplikace technologií GIS a GPS v procesu tematického mapování krajiny, řešitel VOŽENÍLEK, V. (GA205/99/0329).
Akademické stáže
 • 1975 (3 měsíce) - Polsko, Univerzita ve Vratislavi, Institut geografie - zaměřena na periglaciální a antropogenní geomorfologii, dálkový průzkum Země, kartografie a GIS 1980 (3 měsíce) - SSSR, Moskevská státní univerzita, Geografická fakulta - zaměřena na metody geomorfologického výzkumu a mapování, matematicko-kartografické modelování a problematiku životního prostředí 1985, 1987, 1990 (celkem 6 měsíců) - Norsko, Svalbard, Západní Špicberky – polární expedice, vědeckým cílem byl výzkum a mapování polární krajiny a jejích změn vlivem činnosti člověka, meteorologická a klimatologická měření 1985 (3 měsíce) - Velká Británie, Univerzita v Durham - zaměřena na oblast geografických informačních systémů a možnosti jejich využití v geografickém výzkumu, digitální a konvenční kartografie 1991 (3 týdny) - Kanada, Ottawa, Ministry of Energy, Mine and Research - analýza podmínek a příprava „Intergovernmental Czechoslovakia-Canada Transfer Technology Research Project“ v oblasti dálkového průzkumu Země a geografických informačních technologií 1992 (2 týdny) - USA, USGS (Americká geologická služba) v Reston - zaměřena na americké přístupy k tvorbě datového zázemí GIS a digitální kartografie, postupy generalizace a řadu aplikací, zejména ve spojení s dálkovým průzkumem Země 1995 (2 týdny) - Japonsko, Keio University, Tokio - seznámení se s nejmodernějšími geoinformačními technologiemi a možnostmi jejich integrovaného využití při řešení problémů životního prostředí a jeho mapování pro potřeby rozhodování a přijímání řešení 1998 (2 týdny) - Japonsko, Japan Map Center, Tokio - studium metod mapové tvorby podporované GIS, DPZ a dalšími technologiemi, spolupráce státního a civilního sektoru při tvorbě map a atlasů 1999 (1 týden) - USA, Center for Mapping, Ohio State University, Columbus - náplní byly otázky standardizace a tvorby metadat, modelování přírodních a ekonomicko-geografických procesů v prostředí 3D, otázky tvorby informační datové politiky 2000 (1 týden) - Německo, FAW Ulm, University of Ulm - konzultace s místními odborníky o možnostech GIS a digitální kartografie v modelování procesů v oblasti životního prostředí a příprava nových iniciativ, příprava na konferenci s názvem „Information Siociety, Globalisation and Sustainable Development: The Promise of a „European Way“ která se uskutečnila v rámci Expo 2000 v Hannoveru
Universitní aktivity
 • 1992 – till now: Director of the Laboratory on Geoinformatics and Cartography, Institute of Geography, Faculty of Science, Masaryk (former Purkyne) University in Brno, Czech Republic: - management, preparation, and realization of international and domestic research projects in spatial data infratructure, GIS, cartographic visualisation, mobile technologies, sustainable development, crises management, open electronic atlases and development of Information/Knowledge-based societies. Preparation of global and regional international conferences and symposia. 1984 - till now: Associate Professor (docent) of cartography and geoinformatics, 2009 till now Professor of cartography and geoinformatics, Institute of Geography, Faculty of Science, Masaryk (former Purkyne) University in Brno: - my work concentrates for teaching of the BSc., MSc. and PGS students (doktorands), supervising of the geographical projects, diploma thesis and doctor thesis. I am also member of the committees for PhD. and associate professors examining commissions, chairman or member of the scientific and pedagogical committee in geoinformatics, remote sensing and cartography in my own university.
Mimouniversitní aktivity
 • Spolupráce s externí sférou 2000 – 2003: člen dozorčí rady Geodézie CS 2001 – 2004: expert Ministerstva informatiky ČR pro otázky INSPIRE 2005 – dosud: expert MV ČR pro geoinformatiku a geoinformační infrastruktury Národní odborné aktivity - člen podoborové komise GA ČR (1994 - 1999) - člen 3 komisí pro habilitační práce - člen výboru Českého fóra pro informační společnost - člen výboru Kartografické společnosti ČR - člen výboru ČAGI - člen výboru CODATA ČR - člen výboru NEMOFORUM - člen redakční rady Atlasu krajiny ČR (od 2004 dosud). - člen redakční rady Geoinformatika on-line. Akademický časopis pro geoinformatiku a geoinformační technologie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. Institut geoinformatiky, 2004. - člen vědecké rady Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2006 - dosud) - předseda organizačního výboru národního nebo mezinárodního kongresu, sympózia, vědecké konference: 1991, Česká republika, Brno: GIS Brno´91 1994, Česká republika, Brno: GIS Brno´94 1996, Česká republika, Brno: GIS Brno´96 1998, Česká republika, Brno: GIS Brno´98 Mezinárodní odborné aktivity - expert FAO, expert pro posuzování projektů programů EU - 5. rámcový program, expert pro posuzování projektů programů EU - 6. rámcový program, expert pro posuzování projektů programů EU - 7. rámcový program, expert pro posuzování projektů programů EU - eTen - Vice-prezident International Cartographic Association (ICA), Haag, Nizozemí (1995-2003). - Prezident International Cartographic Association, Haag, Nizozemí (od 2003-2007). - Past-prezident International Cartographic Association, Haag, Nizozemí (od 2007 dosud). - člen poradního výboru iniciativy Global Spatial Data Infrastructure, Reston, USA (2001). - člen výkonného výboru a pléna Information Society Forum EU, Brusel (2002). - člen výkonného výboru projektu OSN Global Mapping, Tsukuba, Japonsko (od 2002 dosud). - na pozvání vlády Japonska aktivní účastník přípravné konference na Bali a posléze Světového summitu pro udržitelný rozvoj v Johannesburghu (2002). - zakládající člen Global Society Dialogue EU, Brusel (od 2002 dosud). - člen Marshall Plan EU, Brusel (2003) - Vice-President International Society for Digital Earth, Beijing, Čína (od 2006 dosud). - President of European Regional Center of International EuroAsian Academy; Beijing, China, a Brno, Česká republika (2010 – dosud) - člen redakční rady International Journal on Geographical Information Science, Tailor and Francis (1993-1998) - člen redakční rady Geoinformatica, Springer (od 1999 dosud) - člen redakční rady The Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, section Geodesy and Cartography, Wroclaw (od 2002 dosud) - člen redakční rady International Journal of Geoinformatics. Geoinformatics International, Thailand. ISSN 1686-6576. (od 2004 dosud) - člen redakční rady Brazilian Journal of Cartography - RBC, SBC - Brazilian Society of Cartography, Geodesy, Photogrammetry and Remote Sensing, ISSN0560-4613 (printed version), ISSN 1808-0936 (on-line version) (od 2006 dosud) - člen redakční rady GIS Development Journal, New Delhi, Indie (2006) - člen redakční rady ISDE Journal, Beijing, P.R. China (od 2007) - člen vědecké rady Institute of Geography and Natural Resources, Chinese Academy of Science, Beiing (od r.2001 dosud) - předseda organizačního výboru světového nebo evropského kongresu, sympózia, vědecké konference: 1987, Česká republika, Brno: EuroCarto 2001, Česká republika, Brno: AGILE 2001 2003, Česká republika, Brno: Digital Earth 2003 2006, Bulharsko, Borovets: 1st International Conference on Cartography & GIS 2006, Bulharsko, Sofia: Int.Symosium on Modern Technologies 2008, Bulharsko, Borovets: 2nd International Conference on Cartography & GIS 2008, Bulgaria, Borovets: Seminar with EU Cooperation on Early Warning and Disaster/Crises Management 2008, USA, Shepherdstown: ICA Workshop – Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Crises Management 2009, Česká republika, Praha: Kartografie a geoinformatika pro včasné varování a krizový management, cesta k lepším řešením, mezinárodní symposium 2009, Čína, Peking: Potentials of EU-China cooperation in Early Warning and Emergency Management: Challenges and Best Practices“, zasedání Natural Disasters Management Innovations. Towards Better Solution, kulatý stůl 2010, Bulharsko, Nessebar: Digital Earth in the Service of Society: Sharing Information, Building Knowledge, Digital Earth Summit 2010, Bulharsko, Nessebar: 3rd International Conference on Cartography & GIS 2012, Bulharsko, Albena: 4rd International Conference on Cartography & GIS
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2006, Rytíř brazilské kartografie 2007, Standarda Finské kartografické společnosti 2007, Medaile Indonéské mapové služby 2008, doctor honoris causa, UACEG Sofia Bulgaria 2010, doctor honoris causa, Siberian State Academy of Geodesy

22. 10. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info