prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.

profesor – Geografický ústav


kancelář: pav. 05/01030b
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5135
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.,narozen 15. prosince 1948 ve Vsetíně, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Geografický ústav
  Přírodovědecká fakulta
  Masarykova univerzita v Brně
  Kotlářská 2
  611 37 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • • Profesor kartografie, vedoucí Laboratoře kartografie a geoinformaiky, vedoucí výzkumného záměru MŠMT Dynamické geovizualizace v krizovém managementu, koordinátor projektu Disaster Risk Reduction EU - China za MŠMT ČR a MU, vedoucí a zástupce MUNI v projektu COST s názvem ‘Mapping and the Citizen Sensor’ (TD1202), vedoucí Česko-čínského projektu Inter-Action s názvem Dynamické mapovací metody orientované na řízení rizik a katastrof v éře velkých dat
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1973 - dosud: asistent, odborný asistent, doktor přírodních věd, docent kartografie, docent vojenské geodézie a kartografie, profesor geodézie a kartografie; pedagogická a výzkumná činnost, od r. 1992 školitel DSP studentů; Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav (dříve Katedra geografie) 1992 – dosud: vedoucí Laboratoře geoinformatiky a kartografie; výuka Bc., MSc., PhD; vedení vědeckovýzkumných týmů; Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav (dříve Katedra geografie) 1995 - dosud: vice-prezident, prezident, past-prezident International Cartographic Association (ICA), od r. 2007 vedoucí pracovní skupiny “Cartography on Early Warning and Crises Management”; od r. 2011 předseda ICA komise skupiny “Cartography on Early Warning and Crises Management”; organizace mezinárodních vědeckých konferencí, globálních projektů, řešení regionálních vědeckovýzkumných problémů, kartografie, geoinformatika, krizové řízení, včasné varování, pervazivní, kontextová kartografie; 1996 – dosud: ředitel Czech Focal point of Geographical Information Systems International Group (GISIC); projekty GIS; Genova, Italy 2002 – dosud: zakládající člen Global Society Dialogue Evropské unie; 2003 – dosud: zakládající člen Global Marshall Plan Evropské unie; řešení problematiky Informační společnosti, uplatnění GI v informační společnosti, zlepšení rozhodování a zapojení vědeckých výsledků; European Union, Brusel, DG Info Society, Belgie; 1999 – 2016: člen exekutivy International Society for Digital Earth (ISDE), od r. 2006 Vice-Prezident; 2016-Acting President: rozvíjení, koordinace a praktická realizace projektu Digitální Země; projekty z oblasti nových technologií Digitální Země, návaznost na Digital Europe, eGovernment, eGovernancy; International Society on Digital Earth (ISDE), Beijing, Chinese Academy of Science, China; 1999 – dosud: zakládající člen, od r. 2000 reprezentant Masarykovy univerzity ve sdružení Nemoforum; rozvoj geoinformačních strategií a politiky v oblasti geografických informací, sdružení institucí z veřejné, profesní (soukromé) i akademické sféry s cílem vybudování funkčního e-governmentu v ČR, který občanům umožní - v oboru informací o nemovitostech a o území - rychlou a jednoduchou komunikaci s veřejnou správou; Nemoforum, ČUZK, Praha, Česká republika; 2004 – dosud: reprezentant ČR v Radě expertů legislativní iniciativy EU – INSPIRE; příprava materiálů, zejména analýz INSPIRE, příprava realizace direktivy INSPIRE; JRC Ispra, Italy 2010 – 2016: President of European Regional Center of International EuroAsian Academy(IEAS); Beijing, China, a Brno, Česká republika; 2016-dosudvice-prezident IEAS; od r. 2017 - Digital Silk Road Alliance (DSRA) – iniciativa ISDE, reprezentuje Geografický ústav, PřF a MUNI.
Přehled zaměstnání
 • 1973 - 1974: asistent, 1975-1984 odborný asistent, 1984 - 2009: docent kartografie a geoinformatiky, 2009 – dosud: profesor kartografie a geoinformatiky, Geografický ústav, PřF MUNI, Brno. 1992 – dosud: školitel DSP studentů; Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav (dříve Katedra geografie), 1992 – dosud: vedoucí Laboratoře geoinformatiky a kartografie; výuka Bc., MSc., PhD; vedení vědeckovýzkumných týmů; Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav (dříve Katedra geografie) V l. 2013-2016 profesor na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře, garant studia Regionální geografie.
Pedagogická činnost
 • • Délka pedagogické praxe: 41 let Magisterský a bakalářský program: - zavedení nového studijního oboru: Kartografie, geoinformatika a DPZ (1992 – dosud), - přednášky: Geomorfologické mapování, Kvartér, Geografie ČSSR (1976 – 1981), Kartografie a topografie (1982-87), Základy kartografie a geoinformatiky (1989 dosud), Geografické informační systémy (1985 – dosud), Národní prostorové informační infrastruktury a Globální prostorové datové projekty (1995 – dosud), Kartografie a geoinformatika pro včasné varování a krizový management (od r. 2011 dosud, zejména v zahraničí; vedení diplomantů: cca 40 obhájených diplomových prací od roku 2005 - vedení bakalářů: cca 25 obhájených bakalářských prací od roku 2005 - členství v komisích pro SZZ a obhajoby DP: předseda komisí pro kartografii, geoinformatiku a DPZ na domovské univerzitě (1991-dosud), Doktorský program: viz ISU - přednášky: Národní prostorové informační infrastruktury, Oborový seminář I - IV - vedení doktorandů: cca 35 obhájených prací, člen komise na VUT v Brně (1996-dosud), - členství v oborových radách DSP: člen oborové rady Geografie PřF MU Brno (od 2000 dosud), předseda oborové komise pro kartografii, geoinformatiku a dálkový průzkum Země na Přírodovědecké fakultě v Brně (od 1991 dosud), člen oborových komisí pro kartografii, geoinformatiku a dálkový průzkum Země na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze (od 1999 dosud). Podíl na výuce mimo MU – vybrané vyžádané přednášky na univerzitách a institutech: - 2003, Německo,Ulm: Informatization Programmes: dreams, trues and perspectives. FAW Ulm. - 2004, Mexiko, Mexico City: Information and Development: Territorial Information In the 21st Century. Panamerican Institute for Geography and History (PAIGH). - 2006, Německo, Mnichov: The Challenges to Cartography in the SDI World. Bundeswehr Faculty, Munich. - 2006, Bulharsko, Sofia: Research Frontiers in Cartography and Geoinformatics. UACEG. - 2006, Brazílie, Rio de Janeiro: Contemporary Cartography and Geoinformatics I. Federal University of Rio de Janeiro(Universidade Federal do Rio de Janeiro). - 2006, Brazílie, Rio de Janeiro: Contemporary Cartography and Geoinformatics II. State University of Rio de Janeiro(Universidade Estadual do Rio de Janeiro). - 2006, Čína, Beijing: Cartography and Geoinformatics In Early Warning and Crises Management. Institute of Geographical Science and Natural Resources Research, Chinese Academy of Science. - 2006, Čína, Fuzhou: New GIS Research Frontiers and Perspectives. Fuijan Normal University, Institute of Geography. - 2006, Čína, Fuzhou: Development of the Digital Earth, and its Application. Fuijan Normal University, Institute of Geography. - 2006, Čína, Fuzhou: Cartography and Geoinformatics in Early Warning and Crises Management Situation. Fuijan Normal University, Institute of Geography. - 2007, Brno: Globální prostorové datové projekty a udržitelný rozvoj. Univerzita 3. věku MU Brno. - 2008, Brussels, Belgium: Cartography and geoinformatics potentials. Infrastructure and GIS, Information and Communication Technologies for Sustainable Cities, experts Consultation Workshop organised by the Unit “ICT for Sustainable Growth” European Commission. - 2008, Sofia, Bulgaria: Global Trends of Cartography, Doctor Honoris Causa Speech. - 2008, Novosibirsk, Russia: GI Aspects in Crisis Management, Geo-Sibir 2008, keynote speech + Round Table: Education - 2008, 2011, University of Vienna , Austria - Guest Professor: Název přednášek: 1. Kartografie a geoinformatika ve včasném varování a krizovém řízení (Cartography and GI in Early Warning Crises Management: Theory and Practice), 2. Geoinformační infrastruktury: lokální, regionální a globální aspekty (Spatial Data Infrastructures: Local, Regional and Global Aspects), - 2011, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong – Guest Professor: Název přednášek: Cartography and Geographic Information in Early Warning and Crisis management: Theory and Practise - 2011, D. Serikbayev East Kazakhstan státní technická univerzita, Ust-Kamenogorsk, Kazachstan – Guest Professor: Název přednášek: Cartography and Geographic Information in Early Warning and Crisis management: Theory and Practise. • 2013-2017, přednášky v Číně: Kaifeng: Geoinformation Strategy in Big Data Era; Nanchang:Research Agenda of Early Warning and Crises/Emergency Management: Geoinformatics and Cartography Potentials; Fuzhou and Wuhan:The Role of Cartography and Geoinformatics in Early Warning and Crises Management; Beijing: BIG DATA Potentials in Early Warning and Crises Management; Urumqi: Early Warning and Crises Management in Big Data Era: Geoinformatics Challenges;Nanjing:Early Warning and Crises/Disaster Management: Geoinformatics and Cartography Research Agenda in the Advent of Big Data Era;Sanyo:RemoteSensing, GIS, SDI, Big Data For Mitigation。 How to Deal with it on the ground? Beijing:Early Warning and Crises Management in Big Data Era: Geoinformatics Challenges;ZhengZhou:From Big to Smart Data in Disaster Risk Reduction: Geoinformatics and Cartographic Aspects;Shenyhen:Early Warning and Crises Management in Big Data Era: Cartographic and Geoinformatics Challeng2013-16 na UKF Nitra: Kartografie a geoinformatika v krizovém mmanaagementu, regionální aspekty a Geoinfostrategie.
Vědeckovýzkumná činnost
 • • Podílel se na vzniku společenství NEMOFORUM, složeného z expertů různých ministerstev i profesních organizací na problematiku nemovitostí a geografických informací, které působí jako poradní orgán Rady vlády pro informační politiku. V NEMOFORU působí jako reprezentant Masarykovy univerzity ve funkci člen pléna. Zabývá se též úlohou geografických (prostorových) informací při rozvoji globální a regionální trvale udržitelné informační společnosti. Byl mnohokrát (odhad cca 90-100 keynote a vyžádaných přednášek) pozván na významné konference v Německu, Číně, USA, Jižní Africe, Indii, Rusku, Bulharsku, Koreji a Japonsku. V r. 2001 byl pozván "Joint Research Center EU" Ispra, Itálie, jako expert k účasti a přípravě projektu INSPIRE, jehož cílem je vytvoření environmentální evropské prostorové informační infrastruktury. Od r. 2003- 2007 v této iniciativě působil jako expert za ČR. V r. 2002 byly v rámci mezivládní spolupráce ČR-ČLR ve vědeckovýzkumné oblasti ve výběrovém řízení vybrány dva jím vedené projekty: A new approach to cartographic visualization for mobile devices (finanční prostředky přiděleny) a projekt Interactive introduction in map use (projekt vybrán, ale přidělení finančních prostředků záviselo na souhlasu čínské vlády). Další činnost: Úspěšně vedl a do současnosti vede jako hlavní řešitel či spoluřešitel řadu zahraničních i domácích projektů. Od r. 2001 byl zván do pracovních komisí pro přípravu 6. A později 7. rámcového programu EU (trvale udržitelný rozvoj v podmínkách informační společnosti). Byl také zván jako evaluátor předkládaných projektů v rámci Šestého rámcového programu. V letech 1995 - 2003 byl vice-presidentem a od r. 2003 pak prezidentem Mezinárodní kartografické asociace (ICA). Předtím i poté aktivně působil a působí v různých komisích ICA. Jménem ČR byl pověřen přednesením referátu na tzv. Třetím fóru pro informační společnost EU/CEEC, ministerské konferenci v Bruselu, kde přednesl referát s názvem: "Aplikace informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě a samosprávě". Od r. 1997 je expertem Fóra pro informační společnost EU (EU Information Society Forum) a později i členem jejího pléna a členem výkonného výboru. Podílel se na přípravě dokumentu EC s názvem: "The European Way towards Information Society". I.S. Forum EC, Brussels 2000. V letech 1998-2000 se (na základě žádosti ÚSIS) jako expert účastnil přípravných jednání, resp. byl členem delegací ČR na jednáních tzv. "Společného mezivládního výkonného výboru" (Joint High Level Committee) v Bruselu, Bledu, Tallinu a Praze a podílel se na přípravě Ministerské konference ve Varšavě v r. 2000. Od výstavy Expo 2000 v Hannoveru, kde proběhla konference věnovaná trvale udržitelnému rozvoji v podmínkách informační společnosti, je jménem Českého fóra pro informační společnost členem tzv. "Globálního společenského dialogu" (Global Society Dialogue). Od poloviny r. 1999 je členem přípravného výboru a od r. 2002 výkonného výboru Českého fóra pro informační společnost. Je spoluzakladatelem České společnosti pro geoinformace (ČAGI). Předsedal několika zahraničním konferencím, zejména pak sérii konferencí Brno GIS '91, '94, '96, a '98, jakož i konferenci EuroCarto '87. Významná byla i konference Laboratoří GIS z Evropy a zámoří s názvem AGILE 2001, která se uskutečnila v Brně. Byl předsedou mezinárodního programového a organizačního výboru "Třetího symposia o Digitální planetě Zemi", která proběhla na podzim r. 2003 v Brně. Vedení či spolupráce na následujících projektech či grantech: Zahraniční: 1997-2001: Pan European Link for Geographical Information - Panel GI. (Project EU - INCO-COPERNICUS no.977136). 1997-2001: Administration Data Boundary Service (ABDS) for the CEEC. (EU – DG III.). 1998-1999: Floodplain. (EU - PHARE-CREDO). 1999-2002: GIS Placement. (CZ/00/A/F/PL/13418). 2001-dosud: INSPIRE (Infrastruktura prostorových dat pro Evropu). (Joint Research Center EU - JRC). 2001-2002: WirelessInfo. (EU - INCO-COPERNICUS - IST-1999-21056). 2001-2004: Geographical Information and Agricultural Vocational Training in Europe - GISA2E. (EU – Leonardo da Vinci). 2002-2004: URBAX2. (EU – Leonardo da Vinci - I-02-B-F-NT-120197). 2004-2006: Digitální zpracování a percepce map pro ekologii. (Hosei University, Tokyo). MŠMT ČR - výzkumný záměr: 2005–2011: Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. (MSM0021622418). 2010 - 2011: Monitorování povodní a hodnocení rizik založené na dálkovém průzkumu Země a GIS - FLOODRISK (Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - VSMSMTPMS09) Grantová agentura ČR: 1995-1998: Tvorba GIS v ČR: současný stav, bariéry růstu, podmínky optimálního rozvoje a aplikací v mezinárodním kontextu. (GA205/95/0894) 2003 -2005: Otevřený regionální elektronický atlas. (GA205/03/1102). 2007-2009: Kartografická vizualizace a modelování současných trendů vývoje zdravotního stavu a zdravotní péče v České republice - Medicarto. (GA205/07/1278). Grantová agentura Akademie věd ČR: 2004 – 2007: Mobilní sběr prostorových dat pro mapování v reálném čase - Mobildat. (1ET101630421). 2004 – 2007: Management geografických informací a znalostí - SprávaDat. (1ET206030407). Jiná zakázka: 1997- dosud: Návrh komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kobylí, okr. Břeclav. Získání účasti v řešitelském kolektivu externího grantu nebo jiné zakázky 1999 - 2001: Propojení a aplikace technologií GIS a GPS v procesu tematického mapování krajiny, řešitel VOŽENÍLEK, V. (GA205/99/0329). • V r. 2009 přispěl k iniciaci vládních nařízení k realizaci “Geoinfostraategie ČR” a působil v řadě přípravných komisí až do r. 2017. Členství v redakčních radách vědeckých časopisů: International Journal on Geographical Information Science, Taylor and Francis (1993-1998) Geoinformatica, Kluwer Academic Publishers (od 1999 dosud) (registrováno na WoThe Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, section Geodesy and Cartography, Wroclaw ( 2002 - 2013) International Journal of Geoinformatics, Geoinformatics International, Thailand. ISSN 1686-6576. (od 2004 dosud) Brazilian Journal of Cartography - RBC, SBC - Brazilian Society of Cartography, Geodesy, Photogrammetry and Remote Sensing, ISSN0560-4613 (printed version), ISSN 1808-0936 (on-line version) (od 2006 dosud) GIS Development Journal, New Delhi, India (2006-2010) International Journal on Digital Earth, Taylor&Francis, Beijing, P.R. China (od 2007 dosud) (registrováno na WoS, IF>3)
Akademické stáže
 • • 1975 (3 měsíce) - Polsko, Univerzita ve Vratislavi, Institut geografie - zaměřena na periglaciální a antropogenní geomorfologii, dálkový průzkum Země, kartografie a GIS 1980 (3 měsíce) - SSSR, Moskevská státní univerzita, Geografická fakulta - zaměřena na metody geomorfologického výzkumu a mapování, matematicko-kartografické modelování a problematiku životního prostředí 1985, 1987, 1990 (celkem 6 měsíců) - Norsko, Svalbard, Západní Špicberky – polární expedice, vědeckým cílem byl výzkum a mapování polární krajiny a jejích změn vlivem činnosti člověka, meteorologická a klimatologická měření 1985 (3 měsíce) - Velká Británie, Univerzita v Durham - zaměřena na oblast geografických informačních systémů a možnosti jejich využití v geografickém výzkumu, digitální a konvenční kartografie 1991 (3 týdny) - Kanada, Ottawa, Ministry of Energy, Mine and Research - analýza podmínek a příprava „Intergovernmental Czechoslovakia-Canada Transfer Technology Research Project“ v oblasti dálkového průzkumu Země a geografických informačních technologií 1992 (2 týdny) - USA, USGS (Americká geologická služba) v Reston - zaměřena na americké přístupy k tvorbě datového zázemí GIS a digitální kartografie, postupy generalizace a řadu aplikací, zejména ve spojení s dálkovým průzkumem Země 1995 (2 týdny) - Japonsko, Keio University, Tokio - seznámení se s nejmodernějšími geoinformačními technologiemi a možnostmi jejich integrovaného využití při řešení problémů životního prostředí a jeho mapování pro potřeby rozhodování a přijímání řešení 1998 (2 týdny) - Japonsko, Japan Map Center, Tokio - studium metod mapové tvorby podporované GIS, DPZ a dalšími technologiemi, spolupráce státního a civilního sektoru při tvorbě map a atlasů 1999 (1 týden) - USA, Center for Mapping, Ohio State University, Columbus - náplní byly otázky standardizace a tvorby metadat, modelování přírodních a ekonomicko-geografických procesů v prostředí 3D, otázky tvorby informační datové politiky 2000 (1 týden) - Německo, FAW Ulm, University of Ulm - konzultace s místními odborníky o možnostech GIS a digitální kartografie v modelování procesů v oblasti životního prostředí a příprava nových iniciativ, příprava na konferenci s názvem „Information Siociety, Globalisation and Sustainable Development: The Promise of a „European Way“ která se uskutečnila v rámci Expo 2000 v Hannoveru;2011- ChineseUniversit一in HongKong; 2012-2017 Henan University, Fuzhou University, Shenzhen University,Čínská akademie věd- CEODE a RADI.
Universitní aktivity
 • • 1992 – dosud: ředitel Laboratoře Geoinformatiky a kartografie, Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno: - řízení, příprava a realizace mezinárodních a domácích výzkumných projektů v infrastruktuře prostorových dat, GIS, kartografické vizualizace, mobilní technologie, udržitelný rozvoj, krizové řízení, otevřené elektronické atlasy a rozvoj informačních a znalostních společností. Příprava globálních a regionálních mezinárodních konferencí a sympozií.
Mimouniversitní aktivity
 • • Spolupráce s externí sférou 2000 – 2003: člen dozorčí rady Geodézie CS 2001 – 2004: expert Ministerstva informatiky ČR pro otázky INSPIRE 2005 – dosud: expert MV ČR pro geoinformatiku a geoinformační infrastruktury Národní odborné aktivity - člen podoborové komise GA ČR (1994 - 1999) - člen 3 komisí pro habilitační práce - člen výboru Českého fóra pro informační společnost - člen výboru Kartografické společnosti ČR - člen výboru ČAGI - člen výboru CODATA ČR - člen výboru NEMOFORUM - člen redakční rady Atlasu krajiny ČR (od 2004 dosud). - člen redakční rady Geoinformatika on-line. Akademický časopis pro geoinformatiku a geoinformační technologie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. Institut geoinformatiky, 2004. - člen vědecké rady Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2006 - dosud) - předseda organizačního výboru národního nebo mezinárodního kongresu, sympózia, vědecké konference: 1991, Česká republika, Brno: GIS Brno´91 1994, Česká republika, Brno: GIS Brno´94 1996, Česká republika, Brno: GIS Brno´96 1998, Česká republika, Brno: GIS Brno´98 Mezinárodní odborné aktivity - expert FAO, expert pro posuzování projektů programů EU - 5. rámcový program, expert pro posuzování projektů programů EU - 6. rámcový program, expert pro posuzování projektů programů EU - 7. rámcový program, expert pro posuzování projektů programů EU - eTen - Vice-prezident International Cartographic Association (ICA), Haag, Nizozemí (1995-2003). - Prezident International Cartographic Association, Haag, Nizozemí (od 2003-2007). - Past-prezident International Cartographic Association, Haag, Nizozemí (od 2007 dosud). - člen poradního výboru iniciativy Global Spatial Data Infrastructure, Reston, USA (2001). - člen výkonného výboru a pléna Information Society Forum EU, Brusel (2002). - člen výkonného výboru projektu OSN Global Mapping, Tsukuba, Japonsko (od 2002 dosud). - na pozvání vlády Japonska aktivní účastník přípravné konference na Bali a posléze Světového summitu pro udržitelný rozvoj v Johannesburghu (2002). - zakládající člen Global Society Dialogue EU, Brusel (od 2002 dosud). - člen Marshall Plan EU, Brusel (2003) - Vice-President International Society for Digital Earth, Beijing, Čína (od 2006 dosud). - President of European Regional Center of International EuroAsian Academy; Beijing, China, a Brno, Česká republika (2010 – dosud) - člen redakční rady International Journal on Geographical Information Science, Tailor and Francis (1993-1998) - člen redakční rady Geoinformatica, Springer (od 1999 dosud) - člen redakční rady The Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, section Geodesy and Cartography, Wroclaw (od 2002 dosud) - člen redakční rady International Journal of Geoinformatics. Geoinformatics International, Thailand. ISSN 1686-6576. (od 2004 dosud) - člen redakční rady Brazilian Journal of Cartography - RBC, SBC - Brazilian Society of Cartography, Geodesy, Photogrammetry and Remote Sensing, ISSN0560-4613 (printed version), ISSN 1808-0936 (on-line version) (od 2006 dosud) - člen redakční rady GIS Development Journal, New Delhi, Indie (2006) - člen redakční rady ISDE Journal, Beijing, P.R. China (od 2007) - člen vědecké rady Institute of Geography and Natural Resources, Chinese Academy of Science, Beiing (od r.2001 dosud) - předseda organizačního výboru světového nebo evropského kongresu, sympózia, vědecké konference: 1987, Česká republika, Brno: EuroCarto 2001, Česká republika, Brno: AGILE 2001 2003, Česká republika, Brno: Digital Earth 2003 2006, Bulharsko, Borovets: 1st International Conference on Cartography & GIS 2006, Bulharsko, Sofia: Int.Symosium on Modern Technologies 2008, Bulharsko, Borovets: 2nd International Conference on Cartography & GIS 2008, Bulgaria, Borovets: Seminar with EU Cooperation on Early Warning and Disaster/Crises Management 2008, USA, Shepherdstown: ICA Workshop – Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Crises Management 2009, Česká republika, Praha: Kartografie a geoinformatika pro včasné varování a krizový management, cesta k lepším řešením, mezinárodní symposium 2009, Čína, Peking: Potentials of EU-China cooperation in Early Warning and Emergency Management: Challenges and Best Practices“, zasedání Natural Disasters Management Innovations. Towards Better Solution, kulatý stůl 2010, Bulharsko, Nessebar: Digital Earth in the Service of Society: Sharing Information, Building Knowledge, Digital Earth Summit 2010, Bulharsko, Nessebar: 3rd International Conference on Cartography & GIS 2012, Bulharsko, Albena: 4rd International Conference on Cartography & GIS, 5th International Conference on Cartography & GIS, 2014, 4th International Conference on Cartography & GIS, 2016. • 2009 – dosud každoročně specializovaný seminář Early Warning and Crises Management in Big data Era, Inter-Expo GeoSiberia, Novosibirsk, Rusko.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2006, Rytíř brazilské kartografie 2007, Standarda Finské kartografické společnosti; 2007, Medaile Indonéské mapové služby; 2007, Helsinky, Finland: Standard of Finland Cartographic Society; 2008, doctor honoris causa, UACEG Sofia Bulgaria; 2010, doctor honoris causa, Siberian State Academy of Geodesy; 2009, Academician, of International Eurasian Society of Sciences; 2010, Honorary Professor, Siberian State Academy of Geodesy (SSGA), Novosibirsk, Russia; 2012, Honorary Member of Spanish Society for Cartography, Photogrammetry and Remote Sensing; 2013,ICA Honorary Fellow; 2014, Award for contributors to the development of the Bulgarian Cartographic Association; 2014, Yellow River Friendship Award, Henan Province, China; 2016, Award for development of ISDE, Beijing,China; 2017, Life Fellowship of ISDE, Sydney, Australia.

6. 9. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info