prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

rektor Masarykovy univerzity


kancelář: 417
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1001
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Aktuálně

Články z Magazínu M

Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Programové prohlášení

Programové prohlášení kandidáta na rektora Masarykovy univerzity

– V Brně dne 17. 2. 2019, Martin Bareš

Motto:
„V demokracii, protože je vládou všech všem, neběží již o panování, nýbrž o správu a samosprávu a o harmonisaci všech státotvorných sil ve státě.“ TGM

 

Představení kandidáta

Motivace, vize, nástroje, role rektora

Předstupuji před akademickou obec Masarykovy univerzity (MU) jako kandidát na funkci rektora s vnitřním odhodláním a zároveň pokorou a pocitem velké odpovědnosti. K rozhodnutí ucházet se o tento post významně přispěla skutečnost, že mě k tomuto kroku v uplynulých měsících vyzvala řada významných osobností napříč naší univerzitou i mimo ni. Velmi si také vážím podpory studentů.

Svou kandidaturu tedy pojímám především jako nabídku naší univerzitní obci. A to právě na základě uvedených výzev a projevů povzbuzení a přízně, jichž si nesmírně vážím a které považuji za velké ocenění své dosavadní práce a dosavadního usilování. Svou kandidaturu vnímám jako možnost nabídnout pro pozici rektora jisté zkušenosti, schopnosti a vědomosti, energii a nasazení či mezinárodní viditelnost své odborné práce. Samozřejmě také své představy o žádoucím směru vývoje naší Masarykovy univerzity – a víru v její důležitost a potenciál.

Jako předseda Akademického senátu LF MU (AS LF MU) v letech 2008–2011, jako prorektor MU v letech 2011–2018 a v současné době jako děkan LF MU jsem se podílel, a stále podílím nejen na rozhodnutích o strategickém směřování univerzity, ale také na řadě konkrétních „praktických“ rozhodnutí s dopady na celou univerzitu. Nyní, těsně po dovršení svých 50 let cítím, že snad dokážu nabídnout dost na to, abych mohl stanout v čele nejdynamičtější univerzity v České republice.

Pro rektorskou funkci mohu naší univerzitě poskytnout 22 let praxe pedagoga, od roku 2009 v pozici profesora, který stále a rád učí studenty. Mohu nabídnout 13 let praxe školitele doktorských studentů, kteří znají mou náročnost a věřím, že oceňují konzistentnost mých názorů, systematičnost práce a mezinárodní rozměr mých publikací. Mohu uplatňovat zahraniční zkušenost ze svých pobytů v Evropě a USA, během nichž jsem se mohl inspirovat systémy vzdělávání i přístupy k organizaci a provádění vědeckého výzkumu. Mohu nabídnout mezinárodní viditelnost svého výzkumu (např. v současnosti řeším grant Horizon 2020, Marie Sklodowska-Curie Actions – Excellent Science) a neskromně snad také mezinárodní uznání své osoby.

Co se týče mého současného děkanského mandátu, na LF MU jsem za relativně krátkou dobu (jednoho roku) dokázal provést několik zásadních reforem – např. nastavení kvalitativně zcela jiné úrovně komunikace (dovnitř fakulty i navenek); racionální změnu organizační struktury LF; nová pravidla rozpočtu mj. zohledňující kvalitu vědy a doktorského studia; probíhá příprava nových rozvojových studijních programů (farmacie, veřejné zdravotnictví); platí nová kritéria habilitačních a profesorských řízení; již letos začaly platit nové podmínky přijímacího řízení zohledňující různá nadání a talent středoškoláků. Dále bych zdůraznil zásadní reformu doktorského studia, v jejímž rámci došlo na LF MU k racionalizaci počtu oborových rad a byly stanoveny nové, kvalitativně vyšší podmínky pro obhajoby dizertačních prací, jež reflektují mezinárodní standardy a mezioborové rozdíly. V Asociaci děkanů lékařských fakult ČR zastávám pozici místopředsedy a významně jsem se podílel na přípravě, prosazení a realizaci vládního programu na navýšení počtu studentů medicíny a posílení financování lékařských fakult, což LF MU přináší ekonomickou stabilitu. V roli děkana od počátku svého mandátu systematicky plním své programové prohlášení, na jehož základě jsem ve volbách získal bezprecedentně silný mandát. Zkušenost z práce na pozici děkana mě rovněž naučila dobře vnímat, jaké konkrétní dopady mají či mohou mít opatření na úrovni MU pro každodenní chod a správu fakulty.

Všechny uvedené zkušenosti tedy nyní nabízím do služeb celé naší univerzitě, celé naší akademické obci. Má základní vize je jasná: budu-li zvolen rektorem, budu univerzitu směřovat ke kvalitě ve vzdělávání, ve vědě a výzkumu, vytvářet podmínky pro mezinárodní viditelnost MU na kvalitativně vyšší úrovni. Naše univerzita musí mít ambici stát se nejúspěšnější univerzitou v České republice a být významným hráčem ve středoevropském prostoru.

Role rektora

Pokud jde o můj pohled na roli rektora a na způsob vykonávání tohoto úřadu, zastávám názor, že rektor by měl být nejen schopným administrátorem a odpovědným správcem, ale zároveň tím, kdo předkládá ideje a vize, ale dokáže inspirovat i své okolí. Měl by naslouchat, usilovat o otevřenou komunikaci a dialog, být iniciátorem a moderátorem důležitých celouniverzitních debat, a měl by dokázat v přirozené různosti a pestrosti univerzity hledat jednotu a společný zájem. Musí důstojně reprezentovat univerzitu navenek, bránit akademické svobody a důsledně hájit její zájmy na celostátní úrovni (např. důrazně prosazovat ekonomické požadavky při sestavování rozpočtu vysokých škol). Měl by na všech úrovních vystupovat tak, aby ctil tradice naší univerzity a prosazoval a chránil hodnoty, na kterých byla zbudována, a to i směrem k dalším institucím, autoritám a ke společnosti vůbec. Měl by zaujímat zásadové a pevné postoje nejen k dění na univerzitě, ale rovněž mimo ni, byť by byly nepopulární. A k tomu všemu se pojí ochota a schopnost rozhodovat a vést jak v každodenních záležitostech, tak v těžkých chvílích.

Co se týká mé představy praktického výkonu funkce rektora při vedení a správě univerzity, bych především usiloval o vstřícnost a otevřenost, kladl velký důraz na komunikaci, podobně jako to se svým týmem již více než rok činím na LF MU. Věřím totiž, že jen tak je možné zapojit do společného díla co nejvíce lidí a maximálně využít všech podnětných myšlenek a inspirativních nápadů, a jen tak lze pečovat o důstojné a přátelské prostředí a napomáhat rozvíjení intelektuálního a tvůrčího potenciálu celé univerzity. Velmi dobře totiž vím, že máme-li společně posunout naši Masarykovu univerzitu směrem k vizím, se kterými na post rektora kandiduji, pak musí jít o vskutku týmovou práci nejen všech členů vedení univerzity, všech vedoucích pracovníků fakult a vysokoškolských ústavů, ale také všech akademických i neakademických pracovníků a studenty nevyjímaje. Jako rektor bych tedy chtěl především být inspirativním lídrem dobře fungujícího týmu. Lídrem, který naslouchá, umí ocenit a ohodnotit, dokáže být i kritický, ale především nese finální odpovědnost za nelehká rozhodnutí, která činí po zralé úvaze, prozíravě a s ohledem na zájmy celé univerzity a všech jejích součástí.

V případě svého zvolení oslovím tým prorektorů a prorektorek, který se bude se mnou dělit o břímě každodenních úkolů a povinností, ale bude se mnou sdílet tíhu odpovědnosti a též občasné radosti. Jako tým budeme komunikativní, se členy akademické obce probereme, co a proč děláme.

Na univerzitu nahlížím především jako na společenství, jako na malou republiku, ve které každá fakulta, každá jednotlivá součást má svou nezastupitelnou roli. A úkolem vedení univerzity není tuto roli zpochybňovat, ale podporovat a rozvíjet ku prospěchu všech členů tohoto společenství.

Společenská role a odpovědnost univerzity

V říjnu minulého roku jsme si připomněli 100. výročí vzniku Československa, letos slavíme 100. výročí založení naší univerzity a na podzim 30. výročí listopadu 1989. Tato tři výročí v mých očích představují základní rámec, v němž bychom měli uvažovat o naší univerzitě a její budoucnosti. O tom, jaká dosud byla a jaká by měla být na počátku druhého století své existence.

Jako rektor bych proto sloužil naší akademické obci nejen ve všech oblastech, kde se to od vrcholného představitele univerzity očekává (a jak jsem nastínil v předešlé kapitole), ale považoval bych zároveň za svou povinnost ctít základní ideje toho, co je a co má být univerzita.

Doba, v níž žijeme, není pro univerzity jednoduchá. V dnešní ekonomicky a materialisticky zaměřené společnosti je pro pedagogy a výzkumníky stále obtížnější vyrovnat se s rostoucím tlakem na kvalitu výuky a tvůrčí činnost. Tento tlak vede k tomu, že sílí tendence zužovat akademický život na počty odučených hodin, počty článků, citací, grantů či mediálních vystoupení. Jako rektor bych proto chtěl, společně se členy akademické obce, přemýšlet o tom, jak posilovat roli naší univerzity jakožto intelektuálního společenství, prostoru určité myšlenkové atmosféry a otevřenosti, která přispívá k pěstování svobody myšlení a kritického uvažování, univerzity jako místa společného přemýšlení a kultivace ducha, jako domova toho, co nazýváme svobodným vzděláním (kdy termín „svobodný“ zde stojí v protikladu ke slovu „služebný“). Sdílím názor, že o univerzitě je správnější hovořit jako o místě vzdělávání než jako o místě vyučování; přičemž pojem vzdělání označuje něco vyššího, co utváří lidského ducha a charakter a co člověku umožňuje vést odpovědnější a reflektovaný život. Na tento důležitý rozměr univerzitního vzdělávání bych chtěl jako rektor pamatovat a hledat nové cesty a možnosti, kterými bychom jej společně mohli rozvíjet.

Co se týče naší univerzity z hlediska její role a odpovědnosti ve společnosti, jsem přesvědčen, že Masarykova univerzita má v tomto ohledu výsadní postavení, ale zároveň speciální odpovědnost. Už z hlediska toho, do jaké míry je spjata s republikánským étosem a tradicí Československé republiky.

Chtěl bych proto, aby naše alma mater byla nejen kvalitní a prestižní výzkumnou univerzitou, ale zároveň významným centrem společenského a kulturního života. Měla by být místem kritické reflexe společnosti, přispívat k výchově aktivních a odpovědných občanů, nastolovat důležité otázky, které se mají stát předmětem společenského zájmu, být základnou integrujícího myšlení a měla by pomáhat kultivovat společenskou debatu a pozdvihovat myšlení veřejnosti v nejširším smyslu. To považuji, vedle péče a rozvíjení našich jednotlivých oborů a specializací, za naše společné poslání akademiků jakožto veřejných intelektuálů.

Celková univerzitní strategie

Z hlediska celouniverzitní strategie vnímám jako zcela zásadní reagovat na měnící se společenské prostředí a vytvořit předpoklady pro progresivní posun naší univerzity v příští dekádě, tzn. otevřít diskuzi nad indikátory kvality, které se stanou základem Dlouhodobého záměru MU pro léta 2021–2025 s výhledem na navazující univerzitní strategii do roku 2030. V minulé dekádě byly na MU zahájeny významné počiny, včetně investičních, spojené s konceptem „středoevropské univerzity“, které je nutno posunout kupředu. MU si musí stanovit cíl být k roku 2030 nejlepší univerzitou v ČR a posunout se výše v mezinárodních srovnáních.

K naplnění tohoto záměru považuji za prioritní úzce provázat univerzitní strategii s fakultami, ústavy a dalšími součástmi univerzity – ta by pak měla fungovat jako praktické vodítko pro společnou misi, nikoliv být pouhým formálním dokumentem. Strategie společně definovaných a zejména vzájemně sladěných cílů (např. podpora vyššího podílu citací, reputace ve vzdělání a výzkumu, počet studentů na akademika, podíl zahraničních akademiků atd., což jsou parametry hodnocené v mezinárodních žebříčcích) by měla sloužit jako základ pro rozhodování o financování aktivit a rozvoje univerzity; na ně by pak navazovalo hledání zdrojů (čerpání dotačních titulů by se mělo stát prostředkem, nikoliv cílem). Každá součást univerzity by se pak svým dílem (který nemusí být identický, stejně jako soubor parametrů nemusí být identický) měla podílet na naplňování společných záměrů. Přičemž za jednu ze zásadních podmínek jejího naplňování považuji srozumitelnou a efektivní komunikaci, která podpoří růst univerzity prostřednictvím rozvoje jednotlivých fakult a ústavů.

Studium a záležitosti studentů – priorita vzdělávání

Za posledních 20 let prošla MU velice dynamickým rozvojem v oblasti studijní nabídky, od přelomu století jsme zažili významný nárůst počtu studentů (a počtu studií), především v bakalářských a magisterských studijních oborech (nyní studijních programech) s pomyslným vrcholem v počtu studentů kolem roku 2011. V několika posledních letech jsme svědky opačného trendu, který vzhledem ke zvýšení kvality studia na MU považuji za žádoucí. Pokles počtu studentů na jednotlivých fakultách ovšem není rovnoměrný; některé fakulty zredukovaly počty studentů/studií v bakalářských a magisterských studijních programech o desítky procent, což s sebou nese tlak na změnu v přístupu akademické obce příslušné fakulty a zasahuje významně i do její personální politiky.

Novela zákona o vysokých školách z roku 2016 s sebou přinesla jiné pojetí vnitřního hodnocení kvality, čehož MU využila k získání institucionální akreditace (v květnu 2018). To naší univerzitě v následujících 10 letech umožňuje autonomní rozhodování o studijních programech a jejich náplni. Této historicky jedinečné příležitosti je zapotřebí využít ke zlepšení kvality studia. Ačkoliv získání institucionální akreditace s sebou nese řadu nových administrativních povinností, její získání vnímám jako možnost, jak učinit studium na MU atraktivnější, včetně pobídky ke snížení studijní neúspěšnosti, která je v ČR obecně významně vyšší než v řadě zemí EU. Institucionální akreditaci a její administrativní zabezpečení prostřednictvím Rady pro vnitřní hodnocení (RVH) nelze pojmout čistě technicistně, ale je potřeba vést odpovědnou diskuzi na celé univerzitě tak, aby se dařilo naplňovat hlavní cíl – lépe vzdělávat studenty.

Od akademického roku 2019/2020 budou noví studenti na MU nastupovat do studijních programů přesně po 100 letech od zahájení výuky v roce 1919. Naše univerzita tak v oblasti studia velmi symbolicky vstoupí do druhé stovky v „novém hávu“ a je na nás, jak funkční a atraktivní bude. Nadále tedy předpokládám, že v bakalářském a magisterském studiu bude rozvoj dostatečně flexibilní studijní nabídky, což v kombinaci s novým rozměrem odpovědnosti garantů studijních programů a programových rad, s rozšířenou spoluprací se středními školami a zohledněním demografie může na naši univerzitu přivést dostatečný počet talentovaných a motivovaných studentů. Provázání profilu absolventa, obsahu státních závěrečných zkoušek, výstupů z učení, vstupních předpokladů pro uchazeče a následně revize obsahu programů a předmětů včetně metod výuky je to, co bychom měli pozitivně uchopit a rozvíjet. MU by měla klást důraz na skutečné a smysluplné zapojení významných (a kvalitně vyučujících) vědců do výuky již v bakalářském stupni studia.

V oblasti doktorského studia budu podporovat a prosazovat myšlenku, že tři pilíře každé fakulty MU – tedy bakalářské/magisterské studium, doktorské studium a věda – tvoří nedělitelný a provázaný systém, kdy ani jeden nelze opomíjet či vydělit. Jakmile budeme mít na MU k dispozici hodnocení výzkumu podle připravované Metodiky 17+, nastane správný okamžik propojit toto hodnocení se zodpovědnou diskuzí o doktorském studiu. Téma doktorského studia na naší univerzitě je v současnosti velmi živé. Je třeba ujasnit si roli fakult a univerzity, která bude nadále podporovat další posun v kvalitě doktorského studia. Měli bychom společně hledat finanční zdroje pro zahraniční stáže během doktorského studia a více využívat databáze partnerských institucí. Musíme se více zaměřit na problematiku úspěšného dokončování doktorského studia ve standardní době studia, protože studijní neúspěšnost v doktorských programech není uspokojivá; je nutné tuto otázku zohlednit v diskuzích o pravidlech rozpočtu MU.

Pokud jde o mé představy o žádoucí podobě doktorského studia, zde bych si dovolil odkázat na zásadní reformu provedenou již na LF MU, která byla schválena Radou pro vnitřní hodnocení dne 11. 12. 2018. (Jinak jsem si samozřejmě dobře vědom, že konkrétní kroky a dílčí parametry jsou většinově v gesci fakult, nikoliv rektora.)

Pokud jde o oblast komunikace se studenty, ve své současné roli děkana jsem na LF MU navázal velmi úzkou spolupráci a velmi otevřenou komunikaci se zástupci studentů v AS LF MU, se Spolkem mediků atd. V této linii komunikace se studenty bych pokračoval i jako rektor. Podporu a budování soudržnosti studentů se svou alma mater považuji za nesmírně důležitou a nesmírně cennou pro každou významnou univerzitu, a to prostřednictvím nejrůznějších nástrojů (kulturní, společenské, sportovní akce aj.). Podporoval bych také všechny smysluplné dobrovolnické studentské aktivity, které by propagovaly MU a šířily její dobré jméno.

V oblasti záležitostí studentů budu podporovat další rozvoj cíleného studijního poradenství vedoucího ke snížení studijní neúspěšnosti, v oblasti stipendijní politiky podpořím racionální využívání stipendijního fondu, včetně podpory programů pro excelenci studentů, které mohou odrážet rozmanité spektrum nadání studentů. Za důležité pokládám získávání externích zdrojů financování studijních stipendií. Současně je potřebné vymáhat dodržování pravidel v oblasti studijního a zkušebního řádu (SZŘ).

Přehled konkrétních kroků v oblasti studia:

 • Přehodnocení počtu limitů přijímaných uchazečů podle zájmu o studium a kvality přijímaných studentů, resp. studijní (ne)úspěšnosti.
 • Snižování studijní neúspěšnosti.
 • Rozšíření spolupráce se středními školami.
 • Využívání dělení na akademické vs. profesní studijní programy.
 • Podpora flexibility výukových metod.
 • Rozvinutí ocenění za kvalitní výuku.
 • Pokračování v procesu internacionalizace pedagogů.
 • Příprava nového studijního a zkušebního řádu věcně postaveného na současném znění, přitom ale reflektujícího změněnou formu a obsah studijní nabídky, zároveň redukujícího množství detailů se zdůrazněním principu „správního uvážení“.
 • Důsledná informovanost studentů o studentské anketě a následném využití zpětné vazby.
 • Rozvoj aktivit Centra pedagogických kompetencí (CERPEK) směrem ke kratším, konkrétně zaměřeným blokům, využitelným i seniorními učiteli a doktorandy.
 • Další rozvoj IS MU ve studijní oblasti, e-learning, testování apod., včetně podpory přípravy e-materiálů; elektronický diplom.
 • Motivace studentů i školitelů k dokončování doktorského studia ve standardní době studia.

Věda a výzkum – Výzkumná univerzita

Masarykova univerzita je v systému vysokých škol zavedeném od roku 2018 zařazena do 4. segmentu jako výzkumná univerzita (spolu s Univerzitou Karlovou, Univerzitou Palackého, ČVUT a VUT). Toto zaměření odpovídá postavení a směřování MU a přes rozdílnost jednotlivých fakult je zásadní rozvíjet špičkový vědecký výkon ve všech součástech MU podle stanovených strategických cílů.

Obrovské investice do budování výzkumných kapacit napříč univerzitou vedly v posledních deseti letech (spolu s dalšími faktory) k profilaci přibližně dvou desítek oborů, které jsou z hlediska bibliometrického hodnocení mezinárodně nadprůměrné, v řadě případů velmi významně nadprůměrné (univerzita se také vysoko umisťuje ve čtyřech až pěti oblastech mezinárodních oborových žebříčků univerzit: biologie, medicínské obory, zemědělské obory, fyzika, lingvistika).

Souběžně se zaváděním nové státní metodiky hodnocení výzkumu M17+, jejíž přesná podoba a dopady na způsob financování zatím nejsou zcela jasné, je proto nutné vést diskuzi o vnitřních krocích, které by univerzita dále měla činit. Jako racionální se zde jeví potřeba omezovat vnitřní konkurenci a posilovat specializaci a komplementaritu jednotlivých pracovišť tak, aby univerzita jako celek byla schopna dobře obstát na mezinárodní úrovni a realizovat (případně na evropské úrovni koordinovat) vědecké projekty významného rozsahu. V příštím období je nutné zvýšit počet projektů 9. Rámcového programu EU (Horizon Europe), který by navíc měl umožňovat přímé financování výzkumných aktivit (významná změna vůči H2020, která z rámcového programu činí nejen prestižní, ale také důležitý finanční zdroj).

Jedním z důležitých sledovaných parametrů musí být mezinárodní viditelnost výzkumu, máme-li vážně přistupovat k ambici posunout se v mezinárodních žebříčcích. Chce-li být MU respektovanou evropskou univerzitou, musí mít relativně významný počet držitelů grantů ERC (nikoli v řádu jednotek, ale postupně v řádu desítek).

Tvůrčí činnost představuje neoddělitelnou součást akademické práce, financování za vědecký výkon přímo a zásadně určuje rozpočet MU. Jsem si vědom odlišných způsobů výzkumu a výzkumné a publikační praxe na jednotlivých fakultách, a tento aspekt je zapotřebí respektovat a důkladně prodiskutovat napříč MU se zohledněním nového pojetí hodnocení výzkumu a propojení s financováním. Vzhledem k připravované státní metodice hodnocení výzkumu M17+ budou mít finance za kvalitní vědecké výstupy (publikace v prvním decilu či kvartilu, mezinárodní granty aj.) stále větší vliv na celkový rozpočet univerzity a její postavení v mezinárodních žebříčcích. Na MU je proto třeba napříč jejími součástmi podporovat rozvoj vědecké práce, posouvat podprůměr k průměru, průměr k nadprůměru a rozvíjet elitní vědecké týmy. Je nezbytné, abychom společně prosazovali kvalitu před kvantitou, propojovali vědecká témata a vědecké týmy. MU musí výsledky své práce více a lépe prezentovat odborné i laické veřejnosti.

Považuji pro budoucnost MU a sílu jejích vědeckých výsledků za zásadní, aby byla místem intelektuálního původu objevů a řešení, jen zapojení do sítě vědeckých spoluprací nestačí, ačkoliv v bezprostřední budoucnosti nemusí být výše uvedené předmětem politiky státu a metodiky hodnocení výzkumu. Současně bychom měli více rozvinout spolupráci s externími subjekty v oblasti aplikačního výzkumu, jehož význam ve financování vědy a výzkumu poroste.

Jako naprosto klíčovou vidím podporu a motivaci mezioborových vědeckých týmů a vědeckých témat s různou dynamikou současného výkonu. Významnou pozornost je třeba věnovat excelenci ve výzkumu a rozvoji špičkových výzkumných týmů. Rovněž je potřeba rozvíjet celouniverzitní podpůrné nástroje k přilákání kvalitních „post doků“ ze zahraničí a vést diskuzi nad nejvhodnějšími nástroji, včetně finanční motivace.

Dále musíme společně věnovat péči univerzitní výzkumné infrastruktuře, jejíž významnou součástí (nejen pro výzkum) je také IT, u jehož financování a provozu je třeba odlišovat a slaďovat správní funkce pro chod univerzity, podporu výzkumu a další role.

Tvůrčí činnost je v dnešním světě úzce spjata s dodržováním etiky výzkumu a etiky publikování. Chtěl bych proto, aby MU nadále velmi pečovala o ochranu dat zkoumaných subjektů, potírala případy plagiátorství a měla se na pozoru před predátorskými časopisy.

Přehled konkrétních kroků v oblasti vědy a výzkumu:

 • Racionální provázání hodnocení vědy a výzkumu dle Metodiky 17+ na rozpočet MU.
 • Příprava na další období financování z evropských strukturálních fondů (ESF) a stanovení výzkumných priorit s dopadem do společnosti s využitím unikátní expertízy MU v přípravě, získávání a úspěšné realizaci projektů z ESF.
 • Zvážení konceptu univerzitních výzkumných programů (transformace GAMU bude nezbytná) jako určitých střednědobých výzkumných záměrů vybraných vnitřní soutěží.
 • Rozšíření cílené podpory získávání špičkových vědců a špičkových zahraničních grantů (H2020, ERC, zapojení do celoevropských projektů, přeshraniční spolupráce).
 • Zachování a ideálně rozšíření schématu MUNI Award for Science and Humanities.
 • Zavedení návazného přechodového financování pro držitele grantu ERC např. po dobu
  dvou let.
 • Další rozvoj podpůrných programů (finančních, osvětových) na přilákání kvalitních „post doků“.
 • Garantování transparentního přístupu k univerzitním výzkumným infrastrukturám interním (i externím) uživatelům.
 • Posílení aplikačního výzkumu a s ním spojeného transferu znalostí a technologií.
 • Další rozvoj databází vědeckých výsledků a prohlubování sdílení dat mezi vědeckými týmy napříč fakultami a ústavy.
 • Pořádání dnů otevřených dveří či tiskových konferencí k popularizaci vědeckých výsledků; užitečná může být větší koordinace mezi jednotlivými součástmi univerzity.
 • Další rozvoj spolupráce s Mezinárodní vědeckou radou MU (ISAB) v evaluaci výzkumu.

Vnější vztahy a internacionalizace

Masarykova univerzita má své jasné poslání, identitu, vizi a sdílené hodnoty. Sehrává významnou kulturně-společenskou roli, kterou vymezuje a popisuje Dlouhodobý záměr MU. Jako rektor bych považoval za nezbytné dále posilovat pozici naší univerzity jako společenského a kulturního aktéra (více jsem o tomto pojednal již v části týkající se společenské role a odpovědnosti univerzity) a více šířit povědomí o značce MU mezi jasně vymezenými cílovými skupinami: uchazeči, studenty, absolventy, akademickými a neakademickými zaměstnanci, partnery, významnými institucionálními partnery, zahraničními univerzitami, vědeckými institucemi a širokou veřejností.

Za jeden z důležitých strategických cílů považuji budování větší sounáležitosti mezi univerzitou a studenty, absolventy a zaměstnanci (např. prostřednictvím kultury či sportu). Je obecně znám můj kladný vztah ke sportu, který představuje důležitou součást každé společnosti. Proto si sport zasluhuje naši větší pozornost v rámci MU, neboť může zvyšovat atraktivitu studia, pomáhat budovat vztah ke zdravému životnímu stylu, fair-play nebo prostě jen dobrému využívání volného času (ať už u studentů či zaměstnanců). Kulturní dění na MU by rovněž mělo představovat důležitý most ke společenskému vyžití na území města Brna a v jeho okolí.

Podporu internacionalizace univerzity považuji za důležitý nástroj k prosazení se v globální konkurenci. Mezinárodní složení týmů akademických a vědeckých pracovníků má dopad nejen na pedagogickou a vědeckou činnost, ale též stále se zvyšující efekt ekonomický. Podpora schémat pro získávání zahraničních zkušeností by představovala jednu z mých priorit jako rektora. Za důležité též považuji synergické využívání dosavadní zahraniční spolupráce napříč univerzitou, mezi fakultami a výzkumnými pracovišti. Dobrá spolupráce se zahraničním partnerem na úrovni výzkumu totiž obvykle skýtá i nové příležitosti pro výukové aktivity, ze kterých může těžit více kateder či fakult MU.

Za zcela samozřejmé považuji, že rektor MU se musí s nejvyšší naléhavostí věnovat modelu financování z MŠMT a následně tvorbě pravidel rozpočtu MU (o tom více níže), která by po vnitřní diskuzi měla sledovat stanovené dlouhodobé priority. Jako rektor bych tedy věnoval maximální pozornost průběžné oponentuře legislativních norem majících přímý či nepřímý dopad na financování MU.

Naše univerzita patří mezi největší zaměstnavatele v regionu, je tedy přirozené, že rovněž musíme být velmi aktivní směrem k Jihomoravskému kraji a k městu Brnu při formulování našich požadavků a potřeb. Ať už jde např. o oblast podpory bydlení pro začínající akademiky či doktorandy, o spolupráci při řešení problémů důležitých pro občany, jako jsou dopravní dostupnost, sociální zabezpečení atd.

Přehled konkrétních kroků v oblasti vnějších vztahů a internacionalizace:

 • Získávání většího množství kvalitních uchazečů o studium, včetně efektivního využívání dat z výzkumů zaměřených na uchazeče o studium, studenty, absolventy.
 • Rozvíjení celoroční koncepční kampaně určené uchazečům o studium a její začlenění do českých programů v České republice a na Slovensku.
 • Příprava vhodné kampaně pro české a anglické programy se zaměřením na uchazeče o studium ze zemí s velkou věkovou skupinou do 18 let s potenciálem zájmu o studium na MU.
 • Rozvoj a udržování kontaktů s partnery s cílem získávat finanční zdroje (finanční zdroje pro budování nezávislého pilíře financování aktivit univerzity).
 • Oslovování potencionálních zaměstnanců, pedagogů a vědců z prostředí mimo MU. Zvyšování prestiže, získávání a rozvíjení kontaktů se zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi s cílem podpory zlepšování postavení univerzity ve vybraných žebříčcích hodnocení univerzit.
 • Postupné vytváření a prohlubování spolupráce s novými zahraničními regiony s vysokým potenciálem pro výzkum a inovace („Mapa“ spolupracujících univerzit).
 • Rozvoj spolupráce s absolventy a krajany na zahraničních univerzitách: mnohdy finančně nenáročné, ale s pozitivním potenciálem pro MU.
 • Příprava a rozvoj strategie komunikace se zaměstnanci ve spolupráci s personálním odborem
 • Nutnost věnovat se zaměstnancům jako cenné interní cílové skupině, která významně působí na studenty, absolventy i uchazeče.
 • Rozvoj univerzitního sportu jako důležitého nástroje budování sounáležitosti s univerzitou (podpora JMK, brněnské univerzitní hry, obnovení tradice univerzitní osmy, hokej – Evropská hokejová liga, další sporty).
 • Rozvoj a podpora univerzitních hudebních a kulturních aktivit a spolkové činnosti (koncerty, Symfonický orchestr Masarykovy univerzity, pěvecký sbor, studentské kapely, divadla, festivaly).

Vnitřní správa a komunikace

Vnitřní správa univerzity se opírá o milníky nastavené v oblasti personální politiky (jsou v gesci děkanů; rektor vytváří obecné rámce pro naplňování personální politiky), finanční stability a posilování sounáležitosti jednotlivých součástí univerzity, včetně vytváření příhodných podmínek pro osobnostní růst a zajištění racionální podpory celouniverzitním aktivitám, stejně jako podpory všem součástem univerzity. Personální politika představuje společně s ekonomikou (resp. finanční stabilitou) nejen klíčový nástroj řízení, ale též utváření příznivého prostředí univerzitní obce. Rektor musí dobře a srozumitelně komunikovat s děkany a řediteli ústavů ohledně cílů personální politiky, která ovšem nemusí být identická u všech součástí MU.

Univerzita potřebuje dostatek finančních zdrojů pro svůj dlouhodobý rozvoj a plnění strategických cílů. Střednědobý výhled financování z příspěvku na vzdělávání (normativu) ze státního rozpočtu slibuje velmi mírné navyšování, spíše lze ale očekávat stagnaci příjmů z tohoto zdroje pro vysoké školy. Každoroční změny indikátorů pro rozdělení normativu z MŠMT svědčí o tom, že ministerstvo nemá ambici strategicky řídit rozvoj jednotlivých škol, ale vzhledem k jejich různorodosti očekává rozvojovou strategii na straně každé vysoké školy (způsob rozpočtování dosud praktikovaný na všech českých univerzitách je fakticky pouze rozpisem příspěvku a dotací). Považuji proto za nutné nastavit jasné priority a normativ využívat jen jako jeden ze zdrojů k naplňování vlastní strategie a zároveň stanovit další rozvojové zdroje. Univerzita by měla více využívat své velikosti k tomu, aby vytvářela přiměřeně bezpečné prostředí pro fakulty a další součásti – tzn. při rozdělování rozpočtu brát v úvahu vnější pravidla, ale současně uvnitř univerzity nereagovat na každou dílčí změnu vnějších parametrů; a naopak klást v rámci rozpočtu jednotlivým součástem cíle vztahující se k celkovým záměrům univerzity, které se ne vždy musí krýt s aktuálními opatřeními státu.

Jsem si velmi dobře vědom toho, že vnitřní soutěžení všech se všemi ve všech parametrech začíná univerzitu vyčerpávat. Je proto třeba se více zaměřit na vnitřní dělbu práce směřující k tomu, aby univerzita byla silná jako celek a uspěla v konkurenci v rámci ČR i mezinárodně. Považuji za nutné diskutovat o financování, které je založené částečně na vnitřních kontraktech (pravidelně hodnocených při evaluacích ze strany vedení MU). Každá fakulta je osobitá a potřebuje jinou skladbu zdrojů na pokrytí svých rozvojových potřeb, a tím i celé univerzity.

V posledních dvaceti letech se vyvíjela administrativa a rozpočtová pravidla univerzity především jako nástroj ke zvládání extenzivního růstu spojeného s realizací velkého počtu projektů evropských strukturálních fondů. Vnější faktory se významně mění a univerzita tedy musí přejít na růst intenzívní, kterému bude samozřejmě nutné přizpůsobit formy a metody vedení a správy univerzity a pravidla sestavování rozpočtu. Pro dobré fungování univerzity je tedy zcela zásadní, aby všichni dobře rozuměli tomu, jaká je celková sledovaná dlouhodobá linie a koncepce.

Za nutnou rovněž považuji důkladnější diskuzi o centralizovaných nákladech. Více jak deset let je tématem debat na univerzitě výše odvodů jednotlivých součástí, ale neprobíhá dostatečná diskuze o nákladové stránce – tu je zapotřebí jasně definovat, ujasnit si, jaké funkce a činnosti má univerzita ve vztahu ke společným cílům a potřebám zajišťovat centralizovaně. Samozřejmostí zde pak je supervize a kontrola ze strany akademického senátu a vedení fakult i univerzity.

Za důležité pro MU dále považuji, aby se podařilo zajistit dlouhodobé naplňování univerzitních fondů k vytvoření finanční rezervy pro případné neočekávané investice, stejně jako pro plánované reinvestice. (Právě i zde se může velmi pozitivně projevit pocit sounáležitosti jednotlivých fakult či dalších součástí s MU a vzájemné uznání a respekt mezi jednotlivými částmi univerzity). Za další klíčový bod považuji péči o profesní rozvoj zaměstnanců, který v době velmi výrazné konkurence na trhu práce nabývá stále většího významu.

Přehled konkrétních kroků v oblasti vnitřní správy a komunikace:

 • Získání a obhájení HR Award jako osvědčení personální politiky, která odpovídá mezinárodně uznávané nejlepší praxi (best practice); to napomůže vnímání MU jako moderní a prestižní evropské vědecké a vzdělávací instituce.
 • Podpora elektronizace personálních agend, vytvoření funkčního celku eHR, a tím odbourání části administrativní zátěže.
 • Posílení metody přímého oslovování špičkových kandidátů, přímého oslovování mimořádných profesorů.
 • Silná podpora rozvoje a vzdělávání zaměstnanců všech kategorií, především pak těchto cílových skupin:
  a) začínajících akademiků,
  b) manažerů na všech akademických organizačních úrovních,
  c) manažerů na neakademických podpůrných pracovištích s cílem zvýšení efektivity a kvality práce jejich týmů.
 • Podpora mobility, podpora využívání tvůrčího volna, podpora komunikace v cizím jazyce (angličtině), prosazování deklarované organizační kultury.
 • Diskuze o nových pravidlech rozpočtu nereagujících na (skoro)každoroční vnější dílčí změny.
 • Získávání i vynakládání finančních zdrojů v souladu s legislativou a podmínkami poskytovatelů.
 • Debata o nákladové stránce MU a jejích součástí v době zvyšování cen energií, nájmů atd.
 • Racionální revize centralizovaných nákladů, nejen jejich celkové výše, ale rovněž celkové struktury a jednotlivých položek.
 • Zajištění dlouhodobého naplňování univerzitních fondů k vytvoření finanční rezervy.
 • Péče o rozvoj měkkých dovedností zaměstnanců a jejich benefity, včetně podpory mladých rodin s dětmi, např. zakládáním dětských koutků či skupin, případně školek.

Závěrem

O rektorský úřad se ucházím s hlubokým přesvědčením, že posláním univerzity jakožto universitas je nejen vzdělávat a posouvat hranice poznání, ale zároveň být ve společnosti kritickou instancí. Univerzita v mých očích představuje nepostradatelnou instituci, která má umožňovat společenské a lidské sebepoznání, pomáhat hledat odpovědi na palčivé otázky doby a přispívat k řešení naléhavých problémů. V tomto ohledu musí univerzita jakožto společenská instituce hrát vůdčí roli a být v pravém smyslu institucí elitní a institucí elit.

Tváří v tvář neutěšené společenské a politické situaci nejen v naší zemi, a při vědomí závažných negativních jevů jako jsou šířící se populismus, nacionalismus, všeobecná banalizace politiky, fragmentace veřejné sféry, postupující bulvarizace médií, úpadek veřejné debaty či ghetoizace společnosti, bychom měli být daleko všímavější a ostražitější vůči všem krokům a jevům, které oslabují či ohrožují svobodu v nejširším smyslu. Věřím, že Masarykova univerzita nesmí nikdy rezignovat na své poslání být jedním z pilířů demokracie a svobody v čase, kdy tyto dvě klíčové hodnoty začínají být zpochybňovány či dokonce vysmívány. To považuji, zejména v roce 30. výročí listopadu 1989 a 80. výročí listopadu 1939, za nesmírně varující.

Myslím, že role a odpovědnost univerzit jako pilířů svobody bude narůstat. Bude třeba, aby se i naše univerzita dokázala k této odpovědnosti postavit čelem a aby se ctí obstála. Ale v jistém smyslu to my na Masarykově univerzitě máme snazší než ostatní, protože máme pevný záchytný bod a jasný program – stačí nám návrat ke kořenům.

Jaká by tedy naše univerzita měla být, má-li představovat takový pilíř? Musí být odvážná, musí být moudrá, musí být opravdová, musí být kritická, musí být otevřená, musí hájit hodnoty svobody, demokracie a humanismu. Jen taková totiž může být skutečnou univerzitou Masarykovou. Pokud získám důvěru naší akademické obce, budu jako rektor činit vše pro to, aby taková byla.

Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Masarykova univerzita
Pracovní zařazení Rektor
Kancelář 417Žerotínovo nám. 617/9, Brno-město, Brno
Telefon 549 49 1001
E-mail

Členství v akademických orgánech

Kolegium rektora Masarykova univerzita
Krizový štáb Masarykova univerzita
Krizový výbor Masarykova univerzita
Oborová komise Neurologie
Neurology
Psychiatrie
Psychiatry
Oborová rada Neurosciences
Neurovědy
Rada pro vnitřní hodnocení Masarykova univerzita
Rozšířené kolegium rektora Masarykova univerzita
Vědecká rada Farmaceutická fakulta
Lékařská fakulta
Masarykova univerzita
Vedení Masarykova univerzita

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU I. neurologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesor

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 2002
Interní informace Portál MU IS MU
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. DATUM a MÍSTO NAROZENÍ: 25. 11. 1968, Brno, Československo ženatý, 3 děti
Pracoviště
 • I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Pekařská 53, 656 91 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Současné pracovní zařazení: Rektor, Masarykova univerzita, od IX/2019 '
 • ' Profesor, I. neurologická klinika LF MU Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, od IX/2009 '
 • ' Adjunct Professor, Department of Neurology, Medical School, University of Minnesota, Minneapolis, USA, od V/2015 '
 • ' Vedoucí neurofyziologických laboratoří, I. neurologická klinika LF MU FN u sv. Anny, Brno, od roku 1999 '
 • ' Vzdělání: '
 • ' Lékařská fakulta Masarykova univerzita Brno, 1987-1993 '
 • ' Vědecký titul Ph.D., 2002 '
 • ' Jmenování docentem pro obor neurologie (LF MU Brno), 2005 '
 • ' Profesor pro obor Neurologie (LF MU), 2009
Pracovní zařazení v minulosti
 • Děkan, lékařská fakulta, Masarykova univerzita, 2018-2019 '
 • ' Prorektor pro akademické záležitosti, Masarykova Univerzita, 2015-2018 '
 • ' Statutární zástupce rektora, Masarykova Univerzita, 2012-2018 '
 • ' Zástupce přednosty pro vědu a výzkum, I. neurologická klinika LF MU FN u sv. Anny, Brno, 2012-2018 '
 • ' Prorektor pro rozvoj, Masarykova Univerzita, 2011-2015 '
 • ' Výkonný ředitel CEITEC Centrální řídící struktura (1.9.-31.10.2012) - pověřen výkonem funkce '
 • ' Docent, I. neurologická klinika LF MU Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, 2005-2009 '
 • ' Postdoctoral Fellow, Department of Neuroscience and Department of Neurology, University of Minnesota, Minneapolis, Brain Sciences Center, Veterans Administration Medical Center, Minneapolis, USA, 2004-2005 '
 • ' Fulbright Scholar, Department of Neuroscience and Department of Neurology, University of Minnesota, Minneapolis, USA, 2003-2004 '
 • ' Samostatně pracující + vedoucí lékař, I. neurologická klinika LF MU FN u sv. Anny, Brno, 1999-2003 '
 • ' Sekundární lékař, I. neurologická klinika LF MU FN u sv. Anny, Brno (1993-1999)
Pedagogická činnost
 • 1997-1999 asistent - výuka magisterských studentů studijních oborů všeobecné lékařství, zubní lékařství (klinické stáže), LF MU '
 • ' 1999-2003 odborný asistent- výuka magisterských studentů studijních oborů všeobecné lékařství, zubní lékařství, nelékařské bakalářské obory (klinické stáže, cvičení), LF MU '
 • ' 2005-2009 docent- výuka magisterských studentů studijních oborů všeobecné lékařství, zubní lékařství, nelékařské bakalářské obory (klinické stáže, semináře, cvičení), LF MU '
 • ' 2006-2011 garant oboru neurologie, lékařská fakulta MU Brno '
 • ' 2009-současnost profesor- výuka magisterských studentů SP všeobecné lékařství, zubní lékařství, nelékařské SP (přednášky, semináře, cvičení, včetně stáží), LF MU '
 • ' 2006-současnost- školitel studentů v doktorském studijním oboru neurologie, od roku 2012 školitel studentů v doktorském studijním oboru neurovědy: LF MU Brno '
 • ' Doposud úspěšně obhájili pod mým vedením svoji dizertační práci v doktorském studijním oboru neurologie 4 studenti a 3 studenti v oboru neurovědy. '
 • ' V současnosti jsem školitelem 2 studentů v doktorském studijním programu neurovědy. '
 • ' Jeden z mých úspěšných absolventů strávil 1 rok na Center for Magnetic Resonance Research, University of Minnesota, Minneapolis, USA (2017-2018).
Vědeckovýzkumná činnost
 • H-index: 27, WOS (SCI): 1835 citací (bez autocitací) '
 • ' Kumulativní IF > 500 '
 • ' Monografie: 2 '
 • ' Kapitoly v monografiích: 10 '
 • ' Nejvýznamnější granty (od roku 2011): '
 • ' Mozeček, kognitivní dysfunkce a mechanismy kontroly pohybu a odhadu času u dystonie a schizofrenie. Ministerstvo zdravotnictví ČR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ III. na léta 2010 - 2015 (IGA) (2011-2015). Hlavní řešitel. '
 • ' Prevalence spasticity u pacientů s ischemickou mozkou příhodou v povodí arteria carotis interna. Ministerstvo zdravotnictví ČR / Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015-2022. (2015-2019). Spoluřešitel. '
 • ' Advanced MR methods for characterization of microstructural brain damage- Horizon 2020 - MSCA Marie Skłodowska-Curie Actions (Excellent Science) (2015-2019). Hlavní řešitel za MU. '
 • ' Neurobiologické mechanismy funkčních neurologických poruch. Ministerstvo zdravotnictví ČR / Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022 (2016-2019). Hlavní řešitel.
Akademické stáže
 • Krátkodobé zahraniční stáže: '
 • ' červen 1998- Department of Neurology and Neuroscience, University in Ljubljana, Slovenia měsíční postgraduální stáž: klinická neurofyziologie, extrapyramidová onemocnění, Prof. Dr. Zvezdan Pirtošek '
 • ' květen 2001- Department of Psychophysiology, Tilburk, Nizozemí: dvoutýdenní postgraduální stáž: experimentální a klinická neurofyziologie a psychofyziologie, Prof. Dr. Cornelis H.M. Brunia '
 • ' červen 2002 - Department of Psychophysiology, Tilburk, Nizozemí: třítýdenní postgraduální stáž: experimentální a klinická neurofyziologie a psychofyziologie, Prof. Dr. Cornelis H.M. Brunia '
 • ' duben 2003- Department of Physiology and Pharmacology, University of Rome La Sapienza, Rome, Italy: Klinická neurofyziologie, Prof. Claudio Babiloni '
 • ' květen 2007- Department of Neurology and Department of Neurosurgery, Medical University Hannover, Germany Movement Disorders Clinic and Functional Neurosurgery Course, prof. Dirk Dressler '
 • ' červen 2007- Charité Campus Virchow Klinik, Berlín, Germany: Deep Brain Stimulation for the treatment of Dystonia (European Continuing Medical Training). '
 • ' září 2008- University of Montreal, Geriatric Institute, Montreal, Quebec, Canada: Hostující profesor, pozvaný přednášející, prof. Julien Doyon '
 • ' červen 2018- University of Mons, Department of Neurology, Mons, Belgium: pozvaný přednášející, prof. Mario Manto '
 • ' Dlouhodobé zahraniční stáže: '
 • ' 2003-2005: Departments of Neuroscience and Neurology, University of Minnesota, Minneapolis, USA: Fulbright Scholar a Postdoctoral Fellow, Professor of Neurology, James Ashe, M.D. '
 • ' 2005-2020: Department of Neuroscience University of Minnesota, Minneapolis, USA a Brain Sciences Center, Veterans Administration Medical Center, Minneapolis, USA: hostující Postdoctoral Associate (od roku 2015 Adjunct Professor) s opakovanými stážovacími pobyty a konzultacemi společných vědeckých projektů a výměnnými pobyty kolegů a doktorandů či postdoků. '
 • ' Od roku 2015: Department of Neurology University of Minnesota, Minneapolis, USA: Adjunct Professor
Univerzitní aktivity
 • Člen vědeckých rad: MU (předseda), LF MU '
 • ' Člen oborové rady DSP neurologie (LF MU) '
 • ' Člen Rady pro výstavbu MU, 2018-2019 '
 • ' Člen rozpočtové komise rektora, 2016-2018 '
 • ' Předseda ediční komise MU, 2015-2018 '
 • ' Člen rady pro rozvoj výzkumných infrastruktur MU, 2015-2019 '
 • ' Zástupce České konference rektorů v Evropské asociaci Univerzit (EUA) pro regionální inovační strategii: Smart Specialization Strategy, 2013-2019 '
 • ' Předseda rady pro rozvoj výzkumných infrastruktur MU, 2012-2015 '
 • ' Předseda akademického senátu LF MU (2008-2011) '
 • ' Člen akademického senátu LF MU, komora akademických pracovníků (2005-2011) '
 • ' Člen akademického senátu LF MU, studentská komora (1990-1991)
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen vědeckých rad: UK Praha, UK Bratislava, MENDELU, UP Olomouc, VFU Brno, '
 • ' Člen oborové rady DSP neurologie (LF UP Olomouc) '
 • ' Pravidelný recenzent odborných periodik: '
 • ' Clinical Neurophysiology, The Cerebellum, Cerebellum and Ataxias, Tremor and Other Hyperkinetic Movements, Journal of Neural Transmission, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. '
 • ' Příležitostný recenzent odborných periodik: '
 • ' European Journal of Neurology, Experimental Brain Research, Neuropsychologia, Movement Disorders, Neuroimage, Human Brain Mapping, Brain Research Bulletin, Journal of Neurological Sciences, Journal of Neurology, Disability and Rehabilitation, Movement Disorders Practice, Neurosurgery and Psychiatry, International Journal of Psychophysiology, Neuropsychiatry, Molecular Neurobiology, Basal Ganglia, Physiological Research, Neurologie pro praxi, Biomedical Papers, Vnitřní lékařství, Psychiatrie pro praxi a další. '
 • ' Příležitostný oponent grantových návrhů (IGA, AZV, GAČR, GAUK). '
 • ' Oponent řady doktorandských dizertačních a habilitačních prací na LF MU, 1. a 2. LF Univerzity Karlovy v Praze, LF UP v Olomouci, ČVUT. '
 • ' Člen komisí pro jmenovací řízení profesorem (1. LF Univerzity Karlovy a LF UP v Olomouci).
Ocenění vědeckou komunitou
 • ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH: '
 • ' Česká lékařská komora, Česká neurologická společnost (odborné sekce – extrapyramidová, bolesti hlavy), Česka společnost pro klinickou neurofyziologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Movement Disorders Society, Society for the Research on the Cerebellum, Society for Neuroscience, International Neurotoxin Society. '
 • ' VOLENÉ FUNKCE V RÁMCI ODBORNÝCH SPOLEČNOSTÍ: '
 • ' Předseda extrapyramidové sekce České neurologické společnosti (2009-2017) '
 • ' Člen výboru České společnosti pro klinickou neurofyziologii (2009-2017) '
 • ' Koordinátor a organizátor řady mezinárodních odborných akcí a sjezdů: '
 • ' Člen Programového výboru mezinárodního sjezdu European Congress on Clinical Neurophysiology, Brno, 2015, vědecký sekretář 54. společného sjezdu České a slovenské společnosti klinické neurofyziologie Brno, 2007; člen organizačního výboru Společného sjezdu České a slovenské neurologické společnosti (2009-2018), člen Organizačního výboru Sjezdu slovenských a českých mladých neurologů (2000-2003), člen organizačního výboru International Symposium on Movement Disorders, Olomouc (2010-2018), atd. '
 • ' Cena „Poster of the Day“: 1999: světový sjezd EMG a klinické neurofyziologie v Praze. '
 • ' Ceny České neurologické společnosti za nejlepší publikace v oboru (2002, 2003, 2007, 2010, 2017). '
 • ' Cena Arnolda Picka časopisu Neurologie pro praxi za nejlepší originální práci (2006).
Vybrané publikace
 • SOJKA, Petr, Ibai DIEZ, Martin BAREŠ a David L. PEREZ. Individual differences in interoceptive accuracy and prediction error in motor functional neurological disorders: A DTI study. Human Brain Mapping. Hoboken: Wiley, 2021, roč. 42, č. 5, s. 1434-1445. ISSN 1065-9471. doi:10.1002/hbm.25304. URL info
 • LINHARTOVÁ, Pavla, Adéla LÁTALOVÁ, Richard BARTEČEK, Jan ŠIRŮČEK, Pavel THEINER, Anastasia EJOVA, Pavlína HLAVATÁ, Barbora KÓŠA, Barbora JEŘÁBKOVÁ, Martin BAREŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Impulsivity in patients with borderline personality disorder : a comprehensive profile compared with healthy people and patients with ADHD. Psychological Medicine. New York: Cambridge University Press, 2020, roč. 50, č. 11, s. 1829-1838. ISSN 0033-2917. doi:10.1017/S0033291719001892. URL info
 • HLAVATÁ, Pavlína, Pavla LINHARTOVÁ, Rastislav ŠUMEC, Pavel FILIP, Miroslav SVĚTLÁK, Marek BALÁŽ, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. Behavioral and Neuroanatomical Account of Impulsivity in Parkinson's Disease. FRONTIERS IN NEUROLOGY. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2020, roč. 10, JAN 10 2020, s. 1-12. ISSN 1664-2295. doi:10.3389/fneur.2019.01338. URL info
 • LOUIS, Elan D., Martin BAREŠ, Julian BENITO-LEON, Stanley FAHN, Steven J. FRUCHT, Joseph JANKOVIC, William G. ONDO, Pramod K. PAL a Eng-King TAN. Essential tremor-plus: a controversial new concept. Lancet Neurology. London, UK: Elsevier, 2020, roč. 19, č. 3, s. 266-270. ISSN 1474-4422. doi:10.1016/S1474-4422(19)30398-9. URL info
 • MARKOVÁ, Lenka, Martin BAREŠ, Ovidiu V. LUNGU a Pavel FILIP. Quantitative but Not Qualitative Performance Changes in Predictive Motor Timing as a Result of Overtraining. Cerebellum. New York: Springer, 2020, roč. 19, č. 2, s. 201-207. ISSN 1473-4222. doi:10.1007/s12311-019-01100-x. URL info
 • BAREŠ, Martin, Richard APPS, Laura AVANZINO, Assaf BRESKA, Edigio D ANGELO, Pavel FILIP, Marcus GERWIG, Richard B. IVRY, Charlotte L. LAWRENSON, Elan D. LOUIS, Nicholas A. LUSK, Mario MANTO, Warren H. MECK, Hiroshi MITOMA a Elijah A. PETTER. Consensus paper: Decoding the Contributions of the Cerebellum as a Time Machine. From Neurons to Clinical Applications. Cerebellum. New York: Springer, 2019, roč. 18, č. 2, s. 266-286. ISSN 1473-4222. doi:10.1007/s12311-018-0979-5. URL info
 • FILIP, Pavel, Cécile GALLEA, Stéphane LEHERICY, Ovidiu LUNGU a Martin BAREŠ. Neural Scaffolding as the Foundation for Stable Performance of Aging Cerebellum. Cerebellum. New York: Springer, 2019, roč. 18, č. 3, s. 500-510. ISSN 1473-4222. doi:10.1007/s12311-019-01015-7. URL info
 • DORŇÁK, T., Mária JUSTANOVÁ, R. KONVALINKOVÁ, M. ŘÍHA, Jan MUŽÍK, M. HOSKOVCOVÁ, M. SRP, D. NAVRÁTILOVÁ, P. OTRUBA, O. GAL, Ivana SVOBODOVÁ, Ladislav DUŠEK, Martin BAREŠ, P. KAŇOVSKÝ a R. JECH. Prevalence and evolution of spasticity in patients suffering from first-ever stroke with carotid origin: a prospective, longitudinal study. European Journal of Neurology. Oxford: Rapid Science Ltd., 2019, roč. 26, č. 6, s. 880-886. ISSN 1351-5101. doi:10.1111/ene.13902. URL info
 • SOJKA, Petr, Jan LOŠÁK, Martin LAMOŠ, Martin BAREŠ, Tomáš KAŠPÁREK, Milan BRÁZDIL, Marek BALÁŽ, Miroslav SVĚTLÁK, Jitka KOČVAROVÁ a Jana FIALOVÁ. Processing of Emotions in Functional Movement Disorder: An Exploratory fMRI Study. FRONTIERS IN NEUROLOGY. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2019, roč. 10, AUG 14 2019, s. 1-10. ISSN 1664-2295. doi:10.3389/fneur.2019.00861. URL info
 • VOLNÝ, Ondřej, Mária JUSTANOVÁ, Petra CIMFLOVÁ, Linda MACHOVÁ, Ivana SVOBODOVÁ, Jan MUŽÍK a Martin BAREŠ. 24-Hour Alberta Stroke Program Early CT Score Assessment in Post-Stroke Spasticity Development in Patients with a First Documented Anterior Circulation Ischemic Stroke. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. Amsterdam: Elsevier Science BV., 2018, roč. 27, č. 1, s. 240-245. ISSN 1052-3057. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2017.08.033. URL info
 • BAREŠ, Martin a Pavel FILIP. Cerebellum and dystonia: The story continues. Will the patients benefit from new discoveries? Clinical Neurophysiology. Clare: Elsevier Ireland, 2018, roč. 129, č. 1, s. 282-283. ISSN 1388-2457. doi:10.1016/j.clinph.2017.10.007. info
 • LAWRENSON, Charlotte, Martin BAREŠ, Anita KAMONDI, Andrea KOVÁCS, Bridget LUMB, Richard APPS, Pavel FILIP a Mario MANTO. The mystery of the cerebellum: clues from experimental and clinical observations. Cerebellum & ataxias. London: BioMed Central, 2018, roč. 5, č. 8, s. 1-11. ISSN 2053-8871. info
 • MARCIÁN, Václav, Radek MAREČEK, Eva KORIŤÁKOVÁ, Martin PAIL, Martin BAREŠ a Milan BRÁZDIL. Morphological changes of cerebellar substructures in temporal lobe epilepsy: A complex phenomenon, not mere atrophy. SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY. London: W B SAUNDERS CO LTD, 2018, roč. 54, JAN 2018, s. 51-57. ISSN 1059-1311. doi:10.1016/j.seizure.2017.12.004. info
 • SOJKA, Petr, Martin BAREŠ, Tomáš KAŠPÁREK a Miroslav SVĚTLÁK. Processing of Emotion in Functional Neurological Disorder. Frontiers in Psychiatry. Lausanne: Frontiers, 2018, roč. 9, č. 479, s. 1-13. ISSN 1664-0640. doi:10.3389/fpsyt.2018.00479. info
 • DORNAK, Tomas, Mária JUSTANOVÁ, Romana KONVALINKOVA, Jan MUŽÍK, Martina HOSKOVCOVA, Martin SRP, Michal RIHA, Daniela NAVRATILOVA, Pavel OTRUBA, Ota GAL, Ladislav DUŠEK, Robert JECH, Martin BAREŠ a Petr KAŇOVSKÝ. Early manifestation of spasticity after first stroke in the territory of the internal carotid artery: A prospective multicenter study. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Olomouc: Palacký University, 2018, roč. 162, č. 4, s. 319-323. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2018.024. info
 • FILIP, Pavel, Pavla LINHARTOVÁ, Pavlína HLAVATÁ, Rastislav ŠUMEC, Marek BALÁŽ, Martin BAREŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Disruption of Multiple Distinctive Neural Networks Associated With Impulse Control Disorder in Parkinson's Disease. Frontiers in Human Neuroscience. Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2018, roč. 12, č. 462, s. 1-13. ISSN 1662-5161. doi:10.3389/fnhum.2018.00462. info
 • MINKS, Eduard, Pavel JURÁK, Jan CHLÁDEK, Alexandra MINKSOVÁ, Zuzana HUMMELOVÁ, Josef HALÁMEK, Jan CHRASTINA, Petra OVESNÁ a Martin BAREŠ. Are the subthalamic nucleus, internal globus pallidus and thalamus involved in thinking? Basal Ganglia. Munich: Elsevier GmbH, 2018, roč. 14, NOV 2018, s. 22-30. ISSN 2210-5336. doi:10.1016/j.baga.2018.07.004. info
 • HLAVATÁ, Pavlína, Tomáš KAŠPÁREK, Pavla LINHARTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Martin BAREŠ. Autism, impulsivity and inhibition a review of the literature. Basal Ganglia. Munich: Elsevier GmbH, 2018, roč. 14, NOV 2018, s. 44-53. ISSN 2210-5336. doi:10.1016/j.baga.2018.10.002. info
 • BARTONIKOVA, Tereza, Katerina MENSIKOVA, Kristyna KOLARIKOVA, Radek VODICKA, Radek VRTEL, Pavel OTRUBA, Michaela KAISEROVA, Miroslav VASTIK, Lenka MIKULICOVA, Josef OVCOKA, Ludmila SACHOVA, Frantisek DVORSKY, Jiri KRSA, Petr JUGAS, Marek GODAVA, Martin BAREŠ, Vladimir JANOUT, Petr HLUSTIK, Martin PROCHAZKA a Petr KANOVSKY. New endemic familial parkinsonism in south Moravia, Czech Republic and its genetical background. Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2018, roč. 97, č. 38, s. 1-7. ISSN 0025-7974. doi:10.1097/MD.0000000000012313. info
 • HOLŠTAJN ZEMÁNKOVÁ, Petra, Jan LOŠÁK, Kristína CZEKÓOVÁ, Ovidiu LUNGU, Martin JÁNI, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. Theory of Mind Skills Are Related to Resting-State Frontolimbic Connectivity in Schizophrenia. BRAIN CONNECTIVITY. NEW ROCHELLE: MARY ANN LIEBERT, INC, 2018, roč. 8, č. 6, s. 350-361. ISSN 2158-0014. doi:10.1089/brain.2017.0563. info
 • ŠUMEC, Rastislav, Irena REKTOROVÁ, Robert JECH, Kateřina MENŠÍKOVÁ, Jan ROTH, Evžen RŮŽIČKA, Dana SOCHOROVÁ, Ladislav DUŠEK, Petr KAŇOVSKÝ, Ivan REKTOR, Tomáš PAVLÍK, Pavel FILIP a Martin BAREŠ. Motion and emotion: anxiety-axial connections in Parkinson's disease. Journal of Neural Transmission. Wien: Springer Wien, 2017, roč. 124, č. 3, s. 369-377. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-016-1652-0. info
 • CZEKÓOVÁ, Kristína, Petra ZEMÁNKOVÁ, Daniel Joel SHAW a Martin BAREŠ. Social cognition and idiopathic isolated cervical dystonia. Journal of Neural Transmission. Vídeň: SPRINGER WIEN, 2017, roč. 124, č. 9, s. 1097-1104. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-017-1725-8. URL info
 • FILIP, Pavel, C. GALLEA, S. LEHERICY, E. BERTASI, T. POPA, Radek MAREČEK, O.V. LUNGU, Tomáš KAŠPÁREK, Jiří VANÍČEK a Martin BAREŠ. Disruption in Cerebellar and Basal Ganglia Networks During a Visuospatial Task in Cervical Dystonia. Movement Disorders. HOBOKEN: WILEY, 2017, roč. 32, č. 5, s. 757-768. ISSN 0885-3185. doi:10.1002/mds.26930. info
 • FILIP, Pavel, Ovidiu V. LUNGU, Mario-Ubaldo MANTO a Martin BAREŠ. Linking Essential Tremor to the Cerebellum: Physiological Evidence. Cerebellum. New York: Springer, 2016, roč. 15, č. 6, s. 774-780. ISSN 1473-4222. doi:10.1007/s12311-015-0740-2. info
 • FILIP, Pavel, Marek BALÁŽ, Rastislav ŠUMEC a Martin BAREŠ. The clinical phenomenology and associations of trick maneuvers in cervical dystonia. Journal of Neural Transmission. Wien: Springer Wien, 2016, roč. 123, č. 3, s. 269-275. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-015-1488-z. info
 • ZEMÁNKOVÁ, Petra, Ovidiu LUNGU a Martin BAREŠ. Psychosocial Modulators of Motor Learning in Parkinson's Disease. Frontiers in Human Neuroscience. Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2016, roč. 10, "neuvedeno", s. 1-8. ISSN 1662-5161. doi:10.3389/fnhum.2016.00074. info
 • VOLNÝ, Ondřej, Helena JAHNOVÁ a Martin BAREŠ. Interdisciplinary approach to diagnosing adult-onset Niemann-Pick disease type C. Basal Ganglia. Munich: Elsevier GmbH, 2016, roč. 6, č. 3, s. 121-122. ISSN 2210-5336. doi:10.1016/j.baga.2016.02.003. info
 • FILIP, Pavel, Jan LOŠÁK, Tomáš KAŠPÁREK, Jiří VANÍČEK a Martin BAREŠ. Neural network of predictive motor timing in the context of gender differences. Neural Plasticity. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2016, roč. 2016, "neuvedeno", s. 1-9. ISSN 2090-5904. doi:10.1155/2016/2073454. info
 • ZEMÁNKOVÁ, Petra, Ovidiu LUNGU, Jitka HÜTTLOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jozef ŽÚBOR, Petra LIPOVÁ, Martin BAREŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Neuronal substrate and effective connectivity of abnormal movement sequencing in schizophrenia. PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2016, roč. 67, June, s. 1-9. ISSN 0278-5846. doi:10.1016/j.pnpbp.2016.01.003. URL info
 • LOŠÁK, Jan, Jitka HÜTTLOVÁ, Petra LIPOVÁ, Radek MAREČEK, Martin BAREŠ, Pavel FILIP, Jozef ŽÚBOR, Libor USTOHAL, Jiří VANÍČEK a Tomáš KAŠPÁREK. Predictive Motor Timing and the Cerebellar Vermis in Schizophrenia: An fMRI Study. Schizophrenia Bulletin. Oxford: Oxford University Press, 2016, roč. 42, č. 6, s. 1517-1527. ISSN 0586-7614. doi:10.1093/schbul/sbw065. info
 • POEWE, Werner, Pierre BURBAUD, Giovanni CASTELNOVO, Wolfgang H. JOST, Andres O. CEBALLOS-BAUMANN, Marta BANACH, Anna POTULSKA-CHROMIK, Joaquim J. FERREIRA, Katalin BIHARI, Edvard EHLER, Martin BAREŠ, Lyudmyla A. DZYAK, Anna N. BELOVA, Emmanuel PHAM, Wenzhong Jerry LIU a Philippe PICAUT. Efficacy and safety of abobotulinumtoxinA liquid formulation in cervical dystonia: A randomized-controlled trial. Movement Disorders. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 31, č. 11, s. 1649-1657. ISSN 0885-3185. doi:10.1002/mds.26760. info
 • BAREŠ, Martin. Mají buněčné terapie budoucnost v léčbě extrapyramidových onemocnění? NE. Brno: Ambit Media, 2016. 1 s. ISSN 1210-7859. info
 • LUNGU, Ovidiu V., Martin BAREŠ, Tao LIU, Christopher M. GOMEZ, Ivica CECHOVA a James ASHE. Trial-to-trial Adaptation: Parsing out the Roles of Cerebellum and BG in Predictive Motor Timing. Journal of Cognitive Neuroscience. Cambridge: MIT Press Journals, 2016, roč. 28, č. 7, s. 920-934. ISSN 0898-929X. doi:10.1162/jocn_a_00943. info
 • MARCIÁN, Václav, Pavel FILIP, Martin BAREŠ a Milan BRÁZDIL. Cerebellar Dysfunction and Ataxia in Patients with Epilepsy: Coincidence, Consequence, or Cause? Tremor and Other Hyperkinetic Movements. New York: The Center for Digital Research and Scholarship, Columbia University Libraries / Information Services, 2016, roč. 2016, č. 6, s. 1-12. ISSN 2160-8288. doi:10.7916/D8KH0NBT. URL info
 • GESCHEIDT, Tomáš, Veronika Ibarburu L. Y. LOSADA, Kateřina MENŠÍKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Kristína CZEKÓOVÁ, Petra MENCLOVÁ, Petr KAŇOVSKÝ, Jan ROTH a Martin BAREŠ. Impulse control disorders in patients with young-onset Parkinson's disease: A cross-sectional study seeking associated factors. Basal Ganglia. Munich: Elsevier GmbH, 2016, roč. 6, č. 4, s. 197-205. ISSN 2210-5336. doi:10.1016/j.baga.2016.09.001. info
 • BEDNAŘÍK, Petr, Amir MOHEET, Dinesh K. DEELCHAND, Uzay E. EMIR, Lynn E. EBERLY, Martin BAREŠ, Elizabeth R. SEAQUIST a Guelin OZ. Feasibility and reproducibility of neurochemical profile quantification in the human hippocampus at 3T. NMR in Biomedicine. Hoboken (USA): Wiley-Blackwell, 2015, roč. 28, č. 6, s. 685-693. ISSN 0952-3480. doi:10.1002/nbm.3309. URL info
 • BAREŠ, Martin, Richard APPS, Zora KIKINIS, Dagmar TIMMANN, Gulin OZ, James J. ASHE, Michaela LOFT, Stella KOUTSIKOU, Nadia CERMINARA, Khalaf O. BUSHARA a Tomáš KAŠPÁREK. Proceedings of the workshop on Cerebellum, Basal Ganglia and Cortical Connections Unmasked in Health and Disorder Held in Brno, Czech Republic, October 17th, 2013. Cerebellum. New York: Springer, 2015, roč. 14, č. 2, s. 142-150. ISSN 1473-4222. doi:10.1007/s12311-014-0595-y. info
 • ŠUMEC, Rastislav, Pavel FILIP, Kateřina SHEARDOVÁ a Martin BAREŠ. Psychological Benefits of Nonpharmacological Methods Aimed for Improving Balance in Parkinson's Disease: A Systematic Review. Behavioural Neurology. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2015, roč. 2015, č. 620674, s. 1-16. ISSN 0953-4180. doi:10.1155/2015/620674. info
 • THEINER, Pavel, Libor USTOHAL, Tomáš SKŘONT, Martin BAREŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in ADHD. In Jill M. Norvilitis. ADHD - New Directions in Diagnosis and Treatment. Rijeka: InTech, 2015. s. 331-350. ISBN 978-953-51-2166-4. doi:10.5772/61158. info
 • BAREŠ, Martin, Marek BALÁŽ a Pavel FILIP. Long-Term Treatment of Focal Dystonias (Cervical and Writer’s Cramp): Clinical and Quality of Life Impact. In Petr Kanovsky, Kailash P. Bhatia, Raymond L. Rosales. Dystonia and Dystonic Syndromes. 1. vyd. Wien: Springer, 2015. s. 151-164. ISBN 978-3-7091-1515-2. doi:10.1007/978-3-7091-1516-9_11. info
 • BAREŠ, Martin. Úvod k hlavnímu tématu spasticita. In Neurologie pro praxi 1/2015. Olomouc: Solen, 2015. ISSN 1213-1814. info
 • MENŠÍKOVÁ, Kateřina, Martin BAREŠ, Petr KAŇOVSKÝ, Ivica ČECHOVÁ, Pavel FILIP, Zuzana GRAMBALOVÁ, Michaela KAISEROVÁ, Radovan MATĚJ, Igor NESTRAŠIL, Pavel OTRUBA, Raymond ROSALES, John C. STEELE, Erica Samantha TELEG, Lucie TUČKOVÁ a Markéta VEČERKOVÁ. Atypické parkinsonské syndromy. První. Praha: Galén, 2015. 277 s. ISBN 978-80-7492-223-7. info
 • ČECHOVÁ, Ivica, Ovidiu V LUNGU, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Tomáš GESCHEIDT, Petr KRUPA a Martin BAREŠ. Functional Imaging of the Cerebellum and Basal Ganglia During Predictive Motor Timing in Early Parkinson's Disease. Journal of Neuroimaging. Hoboken, USA: WILEY-BLACKWELL, 2014, roč. 24, č. 1, s. 45-53. ISSN 1051-2284. doi:10.1111/j.1552-6569.2011.00663.x. info
 • BAREŠ, Martin a Bohuslav KIANIČKA. Léčba Parkinsonovy nemoci. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2014, roč. 15, č. 2, s. 105-108. ISSN 1213-1814. info
 • SCHWARZ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Martin BAREŠ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jitka FEBEROVÁ, Jiří KOFRÁNEK, Martin KOMENDA, Barbora LUDÍKOVÁ, Jiří MAYER, Jaroslav MAJERNÍK, Radim POLČÁK, Jarmila POTOMKOVÁ, Michal PROCHÁZKA, Adrian RAUDASCHL, Petr ŠTOURAČ, Jaroslav ŠTĚRBA, Stanislav ŠTÍPEK, Čestmír ŠTUKA, Ilja TACHECÍ a Martin VEJRAŽKA. Computer applications systems and networks for medical education : MEFANET: Czech and Slovak Medical Faculties Network. 1st ed. Brno: Masaryk University, Institute of Biostatistics and Analyses : Facta Medica, 2014. 230 s. ISBN 978-80-904731-9-5. doi:10.13140/2.1.1383.0723. URL info
 • STREITOVÁ, Hana a Martin BAREŠ. Long-term therapy of benign essential blepharospasm and facial hemispasm with botulinum toxin A: retrospective assessment of the clinical and quality of life impact in patients treated for more than 15 years. Acta Neurologica Belgica. Heidelberg, Germany: Acta Medica Belgica, 2014, roč. 114, č. 4, s. 285-291. ISSN 0300-9009. doi:10.1007/s13760-014-0285-z. info
 • BAREŠ, Martin, Petr KAŇOVSKÝ a Ivan REKTOR. Motor cortex plasticity and excitability in Parkinson's disease. Clinical Neurophysiology. Clare: Elsevier Ireland, 2014, roč. 125, č. 10, s. 2135-2136. ISSN 1388-2457. doi:10.1016/j.clinph.2014.01.032. info
 • MINKS, Eduard, Pavel JURÁK, Jan CHLÁDEK, Jan CHRASTINA, Josef HALÁMEK, Daniel Joel SHAW a Martin BAREŠ. Mismatch negativity-like potential (MMN-like) in the subthalamic nuclei in Parkinson’s disease patients. Journal of Neural Transmission. Wien, Austria: Springer, 2014, roč. 121, č. 12, s. 1507-1522. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-014-1221-3. info
 • KAISEROVÁ, Michaela, J. OPAVSKÝ, J.J. MAERTIN, D.J. GAUL, Martin BAREŠ, Marek BALÁŽ, J. ROTH a P. KAŇOVSKÝ. Česká verze Autonomic Scale for Outcomes in Parkinson's Disease (CSOPA-AUT) - dotazníku k hodnocení přítomnosti a závažnosti příznaků autonomních dysfunkcí u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2014, roč. 77, č. 1, s. 96-99. ISSN 1210-7859. info
 • BALÁŽ, Marek, Bohuslav KIANIČKA a Martin BAREŠ. Dlouhodobá terapie intraduodenální levodopou - kazuistika tří pacientů. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2014, roč. 15, č. 3, s. 155-157. ISSN 1213-1814. info
 • MENSIKOVA, K., P. KANOVSKY, P. OTRUBA, M. KAISEROVA, M. VASTIK, P. HLUSTIK, L. MIKULICOVA, T. BARTONIKOVA, P. DUDOVA, P. JUGAS, J. OVECKA, L. SACHOVA, F. DVORSKY, J. KRSA, M. GODAVA, R. VODICKA, R. VRTEL, Martin BAREŠ a V. JANOUT. Epidemiological Study of Neurodegenerative Parkinsonism in "Hornacko", a Specific Region of the South-eastern Moravia, Czech Republic. Česká a Slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 77, č. 6, s. 714-720. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2014714. info
 • VANÍČEK, Jiří, M. STASTNIK, Bohuslav KIANIČKA, Martin BAREŠ a Martin BULIK. Rare neurological presentation of human granulocytic anaplasmosis. European Journal of Neurology. Oxford: Rapid Science Ltd., 2013, Vol. 20, č. 5, s. e70-e72, 3 s. ISSN 1351-5101. doi:10.1111/ene.12110. info
 • GESCHEIDT, Tomáš, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Kristína CZEKÓOVÁ, Tomáš URBÁNEK, Jiří VANÍČEK, Daniel Joel SHAW a Martin BAREŠ. Functional anatomy of outcome evaluation during Iowa Gambling Task performance in patients with Parkinson's disease: an fMRI study. NEUROLOGICAL SCIENCES. Springer, 2013, roč. 34, č. 12, s. 2159-2166. ISSN 1590-1874. doi:10.1007/s10072-013-1439-0. URL info
 • FILIP, Pavel, Ovidiu V LUNGU a Martin BAREŠ. Dystonia and the cerebellum: A new field of interest in movement disorders? Clinical Neurophysiology. Clare: Elsevier Ireland, 2013, roč. 124, č. 7, s. 1269-1276. ISSN 1388-2457. doi:10.1016/j.clinph.2013.01.003. URL info
 • FILIP, Pavel, Ovidiu V. LUNGU, Daniel Joel SHAW, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. The Mechanisms of Movement Control and Time Estimation in Cervical Dystonia Patients. Neural Plasticity. New York: HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, 2013, Neuveden, Oct, s. "nestránkováno", 10 s. ISSN 2090-5904. doi:10.1155/2013/908741. URL info
 • HUSÁROVÁ, Ivica, Michal MIKL, Ovidiu V. LUNGU, Radek MAREČEK, Jiří VANÍČEK a Martin BAREŠ. Similar circuits but different connectivity patterns between the cerebellum, Basal Ganglia, and supplementary motor area in early Parkinson's disease patients and controls during predictive motor timing. Journal of Neuroimaging. Hoboken, USA: WILEY-BLACKWELL, 2013, roč. 23, č. 4, s. 452-462. ISSN 1051-2284. doi:10.1111/jon.12030. URL info
 • MENŠÍKOVÁ, K., P. KAŇOVSKÝ, M. KAISEROVÁ, I. NESTRAŠIL a Martin BAREŠ. Proměnlivá tvář parkinsonské neurodegenerace. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Ambit Media a.s., 2013, roč. 76, č. 1, s. 26-34. ISSN 1210-7859. info
 • BAREŠ, Martin, Irena REKTOROVÁ, Robert JECH, Kateřina FARNÍKOVÁ, Jan ROTH, Evžen RŮŽIČKA, Petr KAŇOVSKÝ, Ivan REKTOR, Tomáš PAVLÍK, Leona UHLÍŘOVÁ a Jaroslav VYDLÁK. Does WOQ-9 help to recognize symptoms of non-motor wearing-off in Parkinson’s disease? Journal of Neural Transmission. 2012, roč. 119, č. 3, s. 373–380. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-011-0683-9. info
 • KIANIČKA, Bohuslav, Jan ŽÁK a Martin BAREŠ. Využití perkutánní endoskopické gastrostomie – přehled indikací, popis techniky a současné trendy v neurologii. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012, roč. 75, č. 2, s. 165-169. ISSN 1210-7859. info
 • BAREŠ, Martin, Ivica HUSÁROVÁ a Ovidiu V. LUNGU. Essential Tremor, the Cerebellum, and Motor Timing: Towards Integrating Them into One Complex Entity. Tremor and Other Hyperkinetic Movements. New York: Center for Digital Research and Scholars, 2012, roč. 2012, č. 2, s. "nestránkováno", 9 s. ISSN 2160-8288. URL info
 • GESCHEIDT, Tomáš, Kristína CZEKÓOVÁ, Tomáš URBÁNEK, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Radka KUBÍKOVÁ, Sabina TELECKÁ, Hana ANDRLOVÁ, Ivica HUSÁROVÁ a Martin BAREŠ. Iowa Gambling Task in patients with early-onset Parkinson's disease: strategy analysis. NEUROLOGICAL SCIENCES. New York: Springer, 2012, roč. 33, č. 6, s. 1329-1335. ISSN 1590-1874. doi:10.1007/s10072-012-1086-x. URL info
 • TYRLÍKOVÁ, Ivana, Martin BAREŠ, Marek BALÁŽ, Milan BRÁZDIL, Jaroslav BRICHTA, Jaroslav DUFEK, Michal DUFEK, Zuzana HUMMELOVÁ, Jan CHRASTINA, Robert MIKULÍK, Eduard MINKS, Miroslava MUCHOVÁ, Zdeněk NOVÁK, Ivan REKTOR a Irena REKTOROVÁ. Neurologie pro nelékařské obory. Vyd. 2., rozš. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. 305 s. ISBN 978-80-7013-540-2. info
 • GESCHEIDT, Tomáš a Martin BAREŠ. Impulse Control Disorders in patients with Parkinson’s Disease. Acta Neurologica Belgica. 2011, roč. 111, č. 1, s. 3-9. ISSN 0300-9009. info
 • JECH, Robert, Martin BAREŠ, Anna KŘEPELOVÁ, Dušan URGOŠÍK, Petra HAVRÁNKOVÁ a Evžen RŮŽIČKA. DYT 6-A Novel THAP1 Mutation With Excellent Effect on Pallidal DBS. Movement Disorders. 2011, roč. 26, č. 5, s. 924-925. ISSN 0885-3185. doi:10.1002/mds.23599. URL info
 • BAREŠ, Martin, Ovidiu V. LUNGU, Tao LIU, Tobias WAECHTER, Christopher M. GOMEZ a James ASHE. The Neural Substrate of Predictive Motor Timing in Spinocerebellar Ataxia. Cerebellum. 2011, roč. 10, č. 2, s. 233-244. ISSN 1473-4222. doi:10.1007/s12311-010-0237-y. info
 • BAREŠ, Martin. Nejčastější chyby a omyly v diagnostice a léčbě Parkinsonovy nemoci. Neurologie pro praxi. 2011, roč. 12, č. 4, s. 270–276. ISSN 1213-1814. info
 • BAREŠ, Martin. Kognitivní evokované potenciály. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011, roč. 74, č. 5, s. 508-516. ISSN 1210-7859. info
 • BALÁŽ, Marek, Martina BOČKOVÁ, Martin BAREŠ, Irena REKTOROVÁ, V. DÍREROVÁ a Ivan REKTOR. Kvalita života po hluboké mozkové stimulaci u pacientů s pokročilou Parkinsonovou nemocí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011, roč. 74, č. 5, s. 564-568. ISSN 1210-7859. info
 • MINKS, Eduard, Radek MAREČEK, Tomáš PAVLÍK, Petra OVESNÁ a Martin BAREŠ. Is the Cerebellum a Potential Target for Stimulation in Parkinson's Disease? Results of 1-Hz rTMS on Upper Limb Motor Tasks. Cerebellum. 2011, roč. 10, č. 4, s. 804–811. ISSN 1473-4222. doi:10.1007/s12311-011-0290-1. info
 • FARNÍKOVÁ, K., Martin BAREŠ, I. NESTRAŠIL a P. KAŇOVSKÝ. Parkinsonské fenotypy – na cestě k nové nozologii atypických parkinsonských syndromů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011, roč. 74/107, č. 6, s. 641-653. ISSN 1210-7859. info
 • BAREŠ, Martin. Mezinárodní kooperativní škála k hodnocení ataxie. Neurologie pro praxi. 2011, roč. 12, Suppl. G. ISSN 1213-1814. info
 • BAREŠ, Martin. Škála k hodnocení dystonie. Neurologie pro praxi. 2011, roč. 12, Suppl. G. ISSN 1213-1814. info
 • BAREŠ, Martin, Ovidiu LUNGU, Ivica HUSÁROVÁ a Tomáš GESCHEIDT. Predictive motor timing performance dissociates between early diseases of the cerebellum and Parkinson's disease. The Cerebellum. United States: Springer, 2010, roč. 9, č. 1, s. 124-135. ISSN 1473-4222. URL info
 • BAREŠ, Martin. Paliativní péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí. Neurologie pro praxi. Konice: Solen, s.r.o., 2010, roč. 11, č. 1, s. 13-15. ISSN 1213-1814. info
 • MINKS, Eduard, Radek MAREČEK, Tomáš PAVLÍK, Karel CHROUST a Martin BAREŠ. Vliv repetitivní transkraniální magnetické stimulace cerebella na motoriku horní končetiny u pacientů v iniciálním stadiu Parkinsonovy nemoci- pilotní studie. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. 2010, roč. 73/106, č. 1, s. 32-36. ISSN 1210-7859. info
 • MINKS, Eduard, Marie KOPÍČKOVÁ, Radek MAREČEK, Hana STREITOVÁ a Martin BAREŠ. Transcranial magnetic stimulation of the cerebellum. Biomedical Papers. Olomouc: Palackého Universita, 2010, roč. 154, č. 2, s. 133-139. ISSN 1213-8118. info
 • BAREŠ, Martin, Eduard MINKS, Ivica HUSÁROVÁ a Kateřina FERENCOVÁ. Correspondence on ''Outcome measures used in studies of botulinum toxin in childhood cerebral palsy: a systematic review''. Journal of Child Neurology. United States: Sage, 2010, roč. 25, č. 6, s. 793-794. ISSN 0883-0738. info
 • BAREŠ, Martin. Současné trendy v léčbě Parkinsonovy nemoci. Psychiatrie pro Praxi. Praha: Solen, 2010, roč. 11, č. 2, 3 s. ISSN 1213-0508. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Martin BAREŠ, Stanislav SEVERA a Alan RICHARDSON. Long-term assessment of the efficacy and tolerability of botulinum toxin type A in the treatment of lower limb spasticity in children with cerebral palsy: comparison of dosing frequency. Developmental Medicine and Child Neurology. 2009, roč. 51, č. 6, s. 436-445. ISSN 0012-1622. info
 • BRÁZDIL, Milan, Claudio BABILONI, Robert ROMAN, Pavel DANIEL, Martin BAREŠ, Ivan REKTOR, Fabrizio EUSEBI, Paolo Maria ROSSINI a Fabrizio VECCHIO. Directional Functional Coupling of Cerebral Rhythms Between Anterior Cingulate and Dorsolateral Prefrontal Areas During Rare Stimuli: A Directed Transfer Function Analysis of Human Depth EEG Signal. Human Brain Mapping. 2009, roč. 30, č. 30, s. 138-146. ISSN 1053-5888. info
 • GESCHEIDT, Tomáš a Martin BAREŠ. Patologické hráčství u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Neurologie pro praxi. Konice: Solen s.r.o., 2009, roč. 10, č. 2, 4 s. ISSN 1213-1814. info
 • JECH, Robert, Martin BAREŠ, Dušan URGOŠÍK, Olga ČERNÁ, Petr KLEMENT, Miriam ADAMOVIČOVÁ, Evžen RŮŽIČKA, Iva PŘÍHODOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Deep brain stimulation in acute management of status dystonicus. Movement Disorders. 2009, roč. 24, č. 15, s. 2291-2292. ISSN 0885-3185. info
 • BAREŠ, Martin. Léčba dystonií. Neurologie pro praxi. Konice: Solen, s.r.o., 2009, roč. 10, č. 6, s. 356-359. ISSN 1213-1814. info
 • BAREŠ, Martin. Novinky v transkraniální magnetické stimulaci. Neurologie pro praxi. Konice: Solen, s.r.o., 2008, roč. 9, č. 2, s. 79-82. ISSN 1213-1814. info
 • BAREŠ, Martin. Pozdní hybné komplikace Parkinsonovy nemoci; wearing-off a další motorické fluktuace. Neurologie pro praxi. Konice: Solen, s.r.o., 2008, roč. 9, č. 2, s. 96-99. ISSN 1213-1814. info
 • HUSÁROVÁ, Ivica a Martin BAREŠ. Účasť cerebella na kognitívnych a nemotorických funkciách v obraze funkčnej magnetickej rezonancie. Neurologie pro praxi. Konice: Solen, s.r.o., 2008, roč. 9, č. 4, s. 236-239. ISSN 1213-1814. info
 • MINKS, Eduard, Martin BAREŠ, Kateřina FERENCOVÁ a Ivica HUSÁROVÁ. Dlouhodobá léčba spasticity dolních a horních končetin botulotoxinem A u dětí s dětskou mozkovou obrnou: Retrospektivní studie. Neurologie pro praxi, Suplementum C. Olomouc: SOLEN s.r.o., Lazecká 297/51, 2008, roč. 9, č. 5, s. 1-22. ISSN 1213-1814. info
 • BABILONI, Claudio, Fabrizio VECCHIO, Martin BAREŠ, Milan BRÁZDIL, Igor NESTRAŠIL, Fabrizio EUSEBI, Paolo Maria ROSSINI a Ivan REKTOR. Functional coupling between anterior prefrontal cortex (BA10) and hand muscle contraction during intentional and imitative motor acts. Neuroimage. Spojené státy americké: Elsevier, 2008, roč. 39, č. 3, s. 1314-1323. ISSN 1053-8119. info
 • REKTOROVÁ, Irena, Marek BALÁŽ, Jindra SVÁTOVÁ, Kateřina ZÁRUBOVÁ, Igor HONIG, Vladimír DOSTÁL, Silvie SEDLÁČKOVÁ, Igor NESTRAŠIL, Jiří MASTÍK, Martin BAREŠ, Jana VELÍSKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Effects of ropinirole on nonmotor symptoms of early and advanced Parkinson disease: a prospective multicentre study. Clinical Neuropharmacology. 2008, roč. 31, č. 5, s. 261-266. ISSN 0362-5664. info
 • BAREŠ, Martin, Irena REKTOROVÁ, Lenka KRAJČOVIČOVÁ a Ivan REKTOR. Heart valve abnormalities in Parkinson's disease treated with dopamine agonists. Journal of Neurology. Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2008, roč. 255, č. 10, s. 1596-1596, 2 s. ISSN 0340-5354. info
 • BAREŠ, Martin, Igor NESTRAŠIL a Ivan REKTOR. The effect of response type (motor output versus mental counting) on the intracerebral distribution of the slow cortical potentials in an externally cued (CNV) paradigm. Brain Research Bulletin. 2007, roč. 71, č. 1, s. 428-435. ISSN 0361-9230. info
 • BAREŠ, Martin, Ovidiu LUNGU, Tao LIU, Tobias WAECHTER, Christopher GOMEZ a James ASHE. Impaired predictive motor timing in patients with cerebellar disorders. Experimental Brain Research. Springer Verlag, 2007, roč. 180, č. 2, s. 355-365. ISSN 0014-4819. doi:10.1007/s00221-007-0857-8. info
 • MINKS, Eduard a Martin BAREŠ. Elektromyografická diagnostika u akutní zánětlivé demyelinizační polyradikuloneurotidy. Retrospektivní hodnocení a srovnání s mezinárodními diagnostickými kritériemi. Neurologie pro praxi. SOLEN s.r.o., 2007, roč. 8, č. 1, s. 40-46. ISSN 1335-9592. info
 • BAREŠ, Martin, Petr KAŇOVSKÝ a Ivan REKTOR. Disturbed intracortical excitability in early Parkinson's disease is l-DOPA dose related: A prospective 12-month paired TMS study. Parkinsonism and Related Disorders. Oxford: Elsevier, 2007, roč. 13, č. 8, s. 489-494. ISSN 1353-8020. info
 • HUSÁROVÁ, Ivica, Marek BALÁŽ a Martin BAREŠ. Využitie botulotoxínu v terapii sialorrhei u Parkinsonovej choroby. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2007, roč. 8, č. 3, s. 168-170. ISSN 1213-1814. info
 • REKTOR, Ivan, Milan BRÁZDIL, Igor NESTRAŠIL, Martin BAREŠ a Pavel DANIEL. Modifications of cognitive and motor tasks affect the occurrence of event-related potentials in the human cortex. European Journal of Neuroscience. USA: Blackwell Science, 2007, roč. 26, č. 26, s. 1371-1380. ISSN 0953-816X. info
 • BAREŠ, Martin. Onemocnění mozečku. Konice: Solen, s.r.o., 2007. info
 • TOMČÍK, Jan, Michal DUFEK, Jan HROMADA, Ivan REKTOR a Martin BAREŠ. Recurrent Miller Fisher syndrome with abnormal neuromuscular transmission: a case report. Acta Neurologica Belgica. 2007, roč. 107, č. 4, s. 112-114. ISSN 0001-6314. info
 • BAREŠ, Martin, Miroslava MUCHOVÁ, Petr KAŇOVSKÝ a Ivan REKTOR. Myoklonus – srovnání účinnosti léčby podle typu ovlivněných neurotransmiterových systémů. Neurologie pro praxi. Praha: Solen, 2006, roč. 7, č. 1, s. 43-45. ISSN 1213-1814. info
 • BRÁZDIL, Milan, Dagmar FOJTÍKOVÁ, Eva KOŠŤÁLOVÁ, Martin BAREŠ, Robert KUBA, Marta PAŽOURKOVÁ a Ivan REKTOR. Dropped head syndrome in severe intractable epilepsies with mental retardation. Seizure: European Joural of Epilepsy. 2005, roč. 4, č. 14, s. 282-287. ISSN 1059-1311. info
 • BAREŠ, Martin. Update on spinocerebellar ataxias. In Book of Abstracts 37th International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education. 2005. info
 • BAREŠ, Martin. Pregradual and Postgradual Medical System in the USA. In Book of Abstracts 37th International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing education. 2005. info
 • REKTOROVÁ, Irena, Ivan REKTOR, Martin BAREŠ, V. DOSTÁL, Edvard EHLER, Zuzana FANFRDLOVÁ, J. FIEDLER, Hana KLAJBLOVÁ, P. KULIŠŤÁK, P. RESSNER, J. SVÁTOVÁ, Karel URBÁNEK a J. VELÍSKOVÁ. Cognitive performance in people with Parkinson's disease and mild or moderate depression: effects of dopamine agonists in an add-on to L-dopa therapy. European Journal of Neurology. 2005, roč. 12, č. 12, s. 9-15., 7 s. ISSN 1351-5101. info
 • REKTOROVÁ, Irena, Sabina MEGOVÁ, Martin BAREŠ a Ivan REKTOR. Cognitive functioning after repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with cerebrovascular disease without dementia: a pilot study of seven patients. Journal of the Neurological Sciences. 2005, -, 229-230, s. 157-161. ISSN 0022-510X. info
 • REKTOR, Ivan, Martin BAREŠ, Milan BRÁZDIL, Petr KAŇOVSKÝ, Irena REKTOROVÁ, Daniela SOCHŮRKOVÁ, Dagmar KUBOVÁ, Robert KUBA a Pavel DANIEL. Cognitive- and Movement- Related Potentials Recorded in the Human basal ganglia. Movement Disorders. 2005, roč. 20, č. 5, s. 562-568., 7 s. ISSN 0885-3185. info
 • POHANKA, Michal, Petr KAŇOVSKÝ, Martin BAREŠ, Jiří PULKRÁBEK a Ivan REKTOR. The long-lasting improvement of sexual dysfunction in patients with advanced, fluctuating Parkinson's disease induced by pergolide: evidence from the results of an open, prospective, one-year trial. Parkinsonism and Related Disorders. Oxford: Elsevier, 2005, roč. 11, č. 8, s. 509-512. ISSN 1353-8020. info
 • POHANKA, Michal, Petr KAŇOVSKÝ, Martin BAREŠ, Jiří PULKRÁBEK a Ivan REKTOR. The long-lasting improvement of sexual dysfunction in patients with advanced, fluctuating Parkinson's disease induced by pergolide: Results of an open, prospective, six months and one-year follow-up. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 68, č. 3, s. 164-168. ISSN 1210-7859. info
 • BABILONI, Claudio, Martin BAREŠ, Fabrizio VECCHIO, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Davide Vito MORETTI, Alessandra UBALDI, Paolo Maria ROSSINI a Ivan REKTOR. Synchronization of gamma oscillations increases functional connectivity of human hippocampus and inferior-middle temporal cortex during repetitive visuomotor events. European Journal of Neuroscience. USA: Blackwell Science, 2004, roč. 19, č. 6, s. 3088-3098. ISSN 0953-816X. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Martin BAREŠ, Stanislav SEVERA, Jan BENETIN, Josef KRAUS, Andrew RICHARDSON a Lubomír LISÝ. Functional benefit of botulinum toxin (Dysport) in the treatment of dynamic equinus cerebral palsy spasticity: a prospective, multicentre, double-blind, placebo controlled study. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2004, roč. 67/100, č. 1, s. 16-23. ISSN 1210-7859. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Martin BAREŠ a Ivan REKTOR. Letter to the editor-reply. Clinical Neurophysiology. Ireland: Elsevier, 2004, roč. 115, č. 12, s. 489. ISSN 1388-2457. info
 • POHANKA, Michal, Petr KAŇOVSKÝ, Martin BAREŠ, Jiří PULKRÁBEK a Ivan REKTOR. Pergolide mesylate can improve sexual dysfunction in patients with Parkinsons disease: the results of an open, prospective, 6 month follow-up. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2004, roč. 11, č. 7, s. 483-488. ISSN 1351-5101. info
 • REKTOR, Ivan, Martin BAREŠ, Petr KAŇOVSKÝ, Milan BRÁZDIL, Hana KLAJBLOVÁ, Hana STREITOVÁ, Irena REKTOROVÁ, Daniela SOCHŮRKOVÁ, Dagmar KUBOVÁ, Robert KUBA a Pavel DANIEL. Cognitive potentials in the basal ganglia-frontocortical circuits. An intracerebral recording study. Experimental Brain Research. USA: Springer-Verlag 2002, 2004, roč. 158, č. 3, s. 289-301. ISSN 0014-4819. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Martin BAREŠ, Hana STREITOVÁ, Hana KLAJBLOVÁ, Pavel DANIEL a Ivan REKTOR. Abnormalities of cortical excitability and cortical inhibition in cervical dystonia: evidence from somatosensory evoked potentials and paired transcranial magnetic stimulation recordings. Journal of Neurology. Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2003, roč. 250, č. 1, s. 42-50. ISSN 0340-5354. info
 • REKTOR, Ivan, Petr KAŇOVSKÝ, Martin BAREŠ, Milan BRÁZDIL, Hana STREITOVÁ, Hana KLAJBLOVÁ, Robert KUBA a Pavel DANIEL. A SEEG study of ERP in motor and premotor cortices and in the basal ganglia. Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier Science, 2003, roč. 2003, č. 114, s. 463-471. ISSN 1388-2457. info
 • REKTOROVÁ, Irena, Ivan REKTOR, Martin BAREŠ, V. DOSTÁL, Edvard EHLER, Zuzana FANFRDLOVÁ, Jiří FIEDLER, Hana KLAJBLOVÁ, P. KULIŠŤÁK, Pavel RESSNER, J. SVÁTOVÁ, Karel URBÁNEK a Jana VELÍSKOVÁ. Pramipexole and pergolide in the treatment of depression in Parkinson's disease:a national multicentre prospective randomized study. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2003, roč. 10, č. 10, s. 399-406. ISSN 1351-5101. info
 • BAREŠ, Martin, Ivan REKTOR, Petr KAŇOVSKÝ a Hana STREITOVÁ. Cortical and subcortical distribution of middle and long latency auditory and visual evoked potentials in a cognitive (CNV) paradigm. Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier Science, 2003, roč. 114, č. 114, s. 2447-2460. ISSN 1388-2457. info
 • BAREŠ, Martin, Milan BRÁZDIL, Petr KAŇOVSKÝ, Pavel JURÁK, Pavel DANIEL, Miloslav KUKLETA a Ivan REKTOR. The effect of apomorphine administration on smooth pursuit ocular movements in early Parkinsonian patients. Parkinsonism and Related Disorders. Oxford: Elsevier, 2003, roč. 9, s. 139-144. ISSN 1353-8020. info
 • BAREŠ, Martin, Petr KAŇOVSKÝ a Ivan REKTOR. Excessive daytime sleepiness and "sleep attacks" induced by entacapone. Fundamental & Clinical Pharmacology. UK: Blackwell Publishing, 2003, roč. 17, s. 113-116. ISSN 1744-3377. info
 • BAREŠ, Martin, Petr KAŇOVSKÝ, Hana KLAJBLOVÁ a Ivan REKTOR. Intracortical inhibition and facilitation are impaired in patients with early Parkinsons disease: a paired TMS study. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2003, roč. 10, s. 385-389. ISSN 1351-5101. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Martin BAREŠ a Ivan REKTOR. The selective gating of the N30 cortical component of the somatosensory evoked potentials of median nerve is different in the mesial and dorsolateral frontal cortex: evidence from intracerebral recordings. Clinical Neurophysiology. Ireland: Elsevier, 2003, roč. 114, s. 981-991. ISSN 1388-2457. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Hana STREITOVÁ, Hana KLAJBLOVÁ, Martin BAREŠ, Pavel DANIEL a Ivan REKTOR. The impact of motor activity on intracerebral ERPs: P3 latency variability in modified auditory odd-ball paradigms involving a motor task. Paris: Elsevier, 2003, roč. 33, s. 159-168. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Renata GAILLYOVÁ a Martin BAREŠ. Genetika dystonií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 66/99, č. 5, s. 323-328, 7 s. ISSN 1210-7859. info
 • BAREŠ, Martin, Petr KAŇOVSKÝ a Jaroslav DUFEK. Transkraniální magnetická stimulace. 1. vyd. Brno: národní CENTRUM ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně, 2003. 267 s. ISBN 80-7013-389-9. info
 • BAREŠ, Martin, Petr KAŇOVSKÝ a Ivan REKTOR. Úloha inhibitorů katechol-O-metyl-transferázy (COMT) v léčbě pozdních komplikací Parkinsonovy nemoci- účinnost a bezpečnost entakaponu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 2002, roč. 65/98, č. 2, s. 69-75, 6 s. ISSN 1210-7859. info
 • BAREŠ, Martin, Petr KAŇOVSKÝ a Miroslava MUCHOVÁ. Grafospasmus (písařská křeč): dlouhodobá léčba botulotoxinem A. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 2002, roč. 65/98, č. 4, s. 240-244. ISSN 1210-7859. info
 • BAREŠ, Martin a Petr KAŇOVSKÝ. Praktické použití botulotoxinu A v léčbě spasticity dospělé populace. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 2002, roč. 65/98, č. 6, s. 421-425. ISSN 1210-7859. info
 • BAREŠ, Martin, Miroslava MUCHOVÁ, Michal DUFEK, Jiří LITZMAN, Petr KRUPA a Ivan REKTOR. Wegeners granulomatosis: ischemic stroke as the first clinical manifestation (case study). Journal of Neurology. Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2002, roč. 249, č. 11, s. 1593-1594. ISSN 0340-5354. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Martin BAREŠ, Michal POHANKA a Ivan REKTOR. Penile erections and hypersexuality induced by pergolide treatment in advanced, fluctuating Parkinsons disease. Journal of Neurology. Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2002, roč. 249, s. 112-114. ISSN 0340-5354. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Dagmar KUBOVÁ, Martin BAREŠ, Hana HORTOVÁ, Hana STREITOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Ivan REKTOR. Suppression of L-DOPA induced dyskinesias in advanced Parkinsons disease by continuous subcutaneous infusions of apomorphine- Results of one year, prospective follow-up. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 65/98, č. 1, s. 9-14. ISSN 1210-7859. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Dagmar KUBOVÁ, Martin BAREŠ, Hana HORTOVÁ, Hana STREITOVÁ, Ivan REKTOR a Vladimír ZNOJIL. Levodopa-induced dyskinesias and continuous subcutaneous infusions of apomorphine: Results of a two-year, prospective follow-up. Movement Disorders. New York: Lippincott Raven, 2002, roč. 17, č. 1, s. 188-191. ISSN 0885-3185. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Martin BAREŠ, Jaroslav DUFEK, M VARGA a Ivan REKTOR. Senzitivita a specificita zátěžové polymyografie v diferenciální diagnostice tremoru horních končetin. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 65/98, č. 5, s. 340-346. ISSN 1210-7859. info
 • BAREŠ, Martin. Pozdní komplikace Parkinsonovy nemoci- klinické projevy, léčba. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2002, roč. 82, č. 5, s. 280-283. ISSN 0032-6739. info
 • BAREŠ, Martin. Evokované potenciály v diagnostice roztroušené sklerózy mozkomíšní. Neurologie pro praxi. Konice: Solen s.r.o., 2002, roč. 3, č. 5, s. 244-248. ISSN 1213-1814. info
 • REKTOR, Ivan, Martin BAREŠ, Petr KAŇOVSKÝ a Miloslav KUKLETA. Intracerebral Recording of Readiness Potential Induced by a Complex Motor Task. Movement Disorders. New York: Lippincott- Raven, 2001, roč. 16, č. 4, s. 698-704. ISSN 0885-3185. info
 • REKTOR, Ivan, Martin BAREŠ a Dagmar KUBOVÁ. Movement-related potentials in the basal ganglia: a SEEG readiness potential study. Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier Science, 2001, roč. 112, č. 11, s. 2146-2153. ISSN 1388-2457. info
 • BAREŠ, Martin, Ivan REKTOR, Dagmar KUBOVÁ, Petr KAŇOVSKÝ, Hana HORTOVÁ a Hana STREITOVÁ. Léčba posturálního třesu rozdílné etiologie primidonem. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: ČLS, 2001, roč. 64/97, č. 1, s. 22-30. ISSN 1210-7895. info
 • REKTOR, Ivan, Petr KAŇOVSKÝ, Martin BAREŠ, Jack LOUVEL a Michel LAMARCHE. Event-related potentials,CNV,readiness potential,and movement accompanying potential recorded from posterior thalamus in human subjects.A SEEG study. Neurophysiologie Clinique. Paris: Elsevier, 2001, roč. 31, č. 6, s. 253-261. info
 • BAREŠ, Martin, Ivan REKTOR, Petr; KAŇOVSKÝ, Hana HORTOVÁ, Hana STREITOVÁ, Dagmar KUBOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Pergolid mesylát (Permax) jako adjuvantní léčba Parkinsonovy nemoci - prospektivní, otevřená, šstiměsíční studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: ČLS, 2001, roč. 64/97, č. 4, s. 231-236. ISSN 1802-4041. info
 • BAREŠ, Martin a Ivan REKTOR. Basal ganglia involvement in sensory and cognitive processing. A depth electrode CNV study in human subjects. Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier Science, 2001, roč. 112, č. 1, s. 2022-2030. ISSN 1388-2457. info
 • BAREŠ, Martin. Wilsonova nemoc a epilepsie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 2001, roč. 64/97, č. 2, s. 128-131. ISSN 1210-7859. info
 • WISSEL, J, Petr KAŇOVSKÝ, Evžen RŮŽIČKA, Martin BAREŠ, Hana HORTOVÁ, Hana STREITOVÁ, Jan JECH, Jan ROTH, C BRENNEIS, J MULLER, P SCHNIDER, E AUFF, Alan RICHARDSON a Werner POEWE. efficacy and safety of standardised 500 unit dose of Dysport (Clostridium botulinum toxin type A haemaglutinin compplex) in a heterogenous cervical dystonia popupation: results of a prospective, multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled,. Journal of Neurology. Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2001, roč. 248, s. 1073-1078. ISSN 0340-5354. info
 • BAREŠ, Martin. Senzitivní příznaky Parkinsonovy nemoci. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2001, roč. 64/97, č. 3, s. 139-143. ISSN 1210-7859. info
 • BAREŠ, Martin. Diagnostika a klinické příznaky Parkinsonovy nemoci. Neurologie pro praxi. Konice: Solen s.r.o., 2001, roč. 2, č. 1, s. 22-24. ISSN 1213-1814. info
 • BAREŠ, Martin. Kontingentní negativní variace (CNV)- Teoretické aspekty a praktické použití v neurovědách a psychiatrii. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2001, č. 3, s. 161-167, 8 s. ISSN 1211-7579. info
 • RŮŽIČKA, Evžen, Hana STREITOVÁ, Robert JECH, Petr KAŇOVSKÝ, Jan ROTH, Irena REKTOROVÁ, P. MEČÍŘ, Hana HORTOVÁ, Martin BAREŠ, B. HEJDUKOVÁ a Ivan REKTOR. Amantadine infusion in treatment of motor fluctuations and dyskinesias in Parkinson's disease. Journal of Neural Transmission. Vídeň, 2000, roč. 107, č. 1, s. 1297-1305. ISSN 0300-9564. info
 • BAREŠ, Martin. Neurofyziologické vyšetřovací metody v klinické neurologické praxi. Neurologie pro praxi. Praha: Solen, 2000, roč. 1, č. 1, s. 8-11. ISSN 1213-1814. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Hana STREITOVÁ, Jaroslav LNĚNIČKA, Dagmar KUBOVÁ, Martin BAREŠ a Hana HORTOVÁ. Indukce změny pohybového vzorce u dětí postižených dětskou mozkovou obrnou navozená současnou léčbou rehabilitační a botulotoxinem A. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 1999, roč. 62, č. 4, s. 203-410. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Hana STREITOVÁ, Martin BAREŠ a Hana HORTOVÁ. Treatment of facial and oro-linguo-mandibular tardive dystonie by botulinum toxin A: evidence of a long-lasting effect. Movement Disorders. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 1999, roč. 14, č. 5, s. 886-888. ISSN 0885-3185. info
 • TYRLÍKOVÁ, Ivana, Martin BAREŠ, Milan BRÁZDIL, Jaroslav BRICHTA, Jaroslav DUFEK, Michal DUFEK, Michal PELLAR a Ivan REKTOR. Neurologie pro sestry. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999. 288 s. ISBN 80-7013-287-6. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Hana STREITOVÁ, P. DANIEL, R. HEKERLOVÁ, Martin BAREŠ, Hana HORTOVÁ a Jaroslav DUFEK. Dlouhodobá remise cervikální dystonie navozená léčbou botulotoxinem A - signál možného ovlivnění centrálního dystonického mechanismu? Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 1998, roč. 61/94, č. 3, s. 126-137. ISSN 1210-7859. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Martin BAREŠ, Hana STREITOVÁ, Dagmar POSPÍŠILOVÁ a Michal DUFEK. Socioekonomické aspekty terapie faciálních dyskinezí botolotoxinem A. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 1996, roč. 59/192, č. 3, s. 148-151. ISSN 1210-7859. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Hana HALAČKOVÁ, Martin BAREŠ, Robert KUBA a Dagmar POSPÍŠILOVÁ. Multisystémová atrofie- nový nosologický koncept. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1996, roč. 59/92, č. 1, s. 3-9. ISSN 1210-7859. info
 • BRÁZDIL, Milan a Martin BAREŠ. Diferenciální diagnostika centrálních okohybných poruch z pohledu klinické neurologické praxe. Část I. Fyziologie centrální okulomotoriky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1995, roč. 58/91, č. 4, s. 172-175. ISSN 1210-7859. info
 • BRÁZDIL, Milan a Martin BAREŠ. Diferenciální diagnostika centrálních okohybných poruch z pohledu klinické neurologické praxe. Část I. Patologie centrální okulomotoriky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1995, roč. 58/91, č. 5, s. 223-227, 6 s. ISSN 1210-7859. info

7. 2. 2021

Školitel

Obor: Neurologie

Obor: Neurovědy

Obor: Neurovědy

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení I.neurologická klinika LF MU Brno
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 21. 10. 2004
Datum ukončení řízení 1. 4. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Kontrola pohybu a zpracování kognitivní informace v bazálních gangliích a talamokortikálních okruzích
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Jan Roth, CSc. (1.LF UK Praha)
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. (Nemocnice Pardubice)
doc. MUDr. Ján Benetin, CSc. (UK -LF Bratislava)
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Otakar Keller, CSc. (Fakultní Thomayerova nemocnice Praha)
doc. MUDr. Martin Bojar, CSc. (UK - 2. Lékařská fakulta Praha)
prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc. (UP-Lékařská fakulta Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 2. 2005
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 20. 11. 2008
Datum ukončení řízení 18. 9. 2009
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 3. 2009
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. Evžen Růžička, DrSc. (1.LF UK Praha)
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. (LF UP Olomouc)
prof. MUDr. Peter Turčáni, Ph.D. (LF UK Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 3. 2009
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 26. 5. 2009
Publikace


Počet publikací: 226


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 23 Další

Projekty
Výuka

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info