prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.

Psychiatrická klinika


telefon: 532 23 2056
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
  • Prof. MUDr.Ivana Drtílková,CSc, nar. 9.2.1944 v Brně, vdaná,1 dítě.
Pracoviště
  • Psychiatrická klinika FN Brno a LF Masarykovy Univerzity v Brně Jihlavská 20, Brno 625 00
Funkce na pracovišti
  • Zástupce přednosty kliniky pro vědu a výzkum
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • 2002: profesorka psychiatrie,1996:docentka psychiatrie(Terapeutická problematika tikové a komorbidní hyperkinetické poruchy)199O:kandidát věd ( Klinický a EEG efekt psychostimulancií u dětského hyperkinetického sy),1976:specializační atestace pedopsychiatrie,1973:atestace psychiatrie
Přehled zaměstnání
  • 1988-2009:ved. lékař dětského oddělení na PK FN Brno,1981-1992: ved. EEG laboratoře PK FN Brno,1982-1987:ordinářka pro pedopsychiatrii, opak. nadúvazky odb. asistenta,1987:přechod do školství(PK LF MU v Brně)
Pedagogická činnost
  • Výuka psychiatrie studentů LF MU v Brně, stáže,semináře, přednášky,zkoušky,školitelka v rámci doktorandského studia a postgraduálního studia lélkařů v přípravě na atestaci z pedopsychiatrie, členka zkušební komise pro atestační zkoušky z dětské a dorostové psychiatrie
Vědeckovýzkumná činnost
  • Odpovědná řešitelka výzkumných projektů s podporou IGA MZ ČR: 2007-2008:Rizikové faktory u perzistentní formy ADHD 2001-2005:Klinické a molekul.genetické koreláty ADHD v dětském věku 1992-1995:Terapeutický efekt clonazepamu, tiapridu a clonidinu u dětí s tikovou poruchou. Participace na multicentrických farmakologických studiích.
Universitní aktivity
  • Členka oborové rady pro doktorandská studia na LF MU v Brně
Mimouniversitní aktivity
  • Členka akreditační komise pro dětskou a dorostovou psychiatrii Garant pro obor dětské a dorostové psychiatrie Aktivní účast a předsedání na odborných kongresech, Průběžná recenzní a oponentní činost v oboru
Ocenění vědeckou komunitou
  • Členka výboru ČPS ČLS JEP, členka výboru pedopsychiatrické sekce PS ČLS JEP,členka Neuropsychofarmakologické společnosti,členka redakčních rad:Neuroendocrinology letters, International Journal of prenatal and perinatal medicine, Psychiatrie pro praxi Organizátor a prezident pravidelného celostátního sympozia Duševní zdraví mládeže, Národní psychiatrická cena prof. V. Vondráčka za nejlepší práci v kategorii věda výzkum (2007 a 1996) Kuffnerova cena za odbornou monografii Hyperkinetická porucha/ADHD(Galén,2007)

10. 3. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info