11. 3. 2020

Masarykova univerzita prodlužuje opatření ohledně koronaviru

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš dnes prodloužil a doplnil opatření přijatá v návaznosti na aktuální vývoj situace ohledně šíření nákazy koronavirem. Mimořádné opatření rektora, kterým se ruší veškerá kontaktní výuka, rektor prodloužil až do 13. dubna.

„Reagujeme na aktuální vývoj a všechna opatření zpřesňujeme tak, abychom ochránili zdraví studentů, zaměstnanců a okolí a zároveň zajistili základní chod instituce v této mimořádné situaci,“ řekl rektor Martin Bareš s tím, že opatření se budou zpřesňovat.

Studentům a širší veřejnosti zůstanou až do 13. dubna znepřístupněny všechny budovy a další prostory školy, s výjimkou účasti na jednáních statutárních a jiných orgánů univerzity. Budovy zůstanou přístupné pro zaměstnance. Omezení se netýká činností souvisejících s výzkumem a vývojem. Doktorandi a další studenti se mohou těchto aktivit účastnit, pokud jsou v pracovněprávním vztahu k univerzitě. Pro všechny platí, že tam, kde je to možné, je upřednostňována práce z domu.

Veškerá výuka se bude odehrávat distanční formou, prostřednictvím e-learningu a dalších nekontaktních forem. Konzultace a další komunikace se studenty bude probíhat pouze v dálkové formě. Změny v plnění studijních povinností, včetně termínu odevzdávání úkolů, se řídí specifiky jednotlivých oborů, a proto o nich rozhodují děkani nebo garanti příslušných kurzů. Pro studenty zůstanou uzavřené knihovny, případně budou podle možností prezenční výpůjčky nahrazeny distančními. Vracení půjčených publikací se bude řešit bez osobního kontaktu. Tam, kde to bude možné, budou studentům zpřístupněny publikace v digitalizované podobě.

V provozu zůstávají koleje a menzy. Na kolejích byly vyčleněny speciální pokoje pro případ, že bylo nutné řešit ubytování osob s nařízenou karanténou. Provádí se pravidelná dezinfekce společných prostor, kde je počet přítomných osob omezen na maximálně 75 lidí. Výdej jídel se řeší výhradně pomocí objednávkového systému tak, aby nedocházelo ke kumulaci osob ve frontách. Sezení v prostorách menzy je upraveno tak, aby místa k sezení byla vzdálena minimálně dva metry.

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv