OBECNÉ INFORMACE A TERMINOLOGIE

KLUB je společenství členů akademické obce (nejčastěji studentů) fungující na neformální úrovni, které pěstuje a rozvíjí společné zájmy svých členů. K založení a provozování klubu není nutné nic víc než např. ústní domluva, klub nemusí absolvovat žádné složité právní procedury a nemá ve vztahu k úřadům žádné povinnosti.

Výhodou je tedy zejména vysoká míra funkční flexibility. Na druhou stranu však tato forma s sebou nese určité nevýhody, např. horší pozici při jednání s autoritami či při žádostech o finanční podporu (zástupce klubu z právního hlediska vystupuje sám za sebe jako fyzická osoba-jednotlivec). Název klubu nesmí obsahovat slovo „spolek“.

SPOLEK je korporace (tj. právnická osoba) zřízená a fungující podle §214-302 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník):

Fakultní spolek – spolek působící na jedné fakultě MU. Jeho vedení i členská základna jsou tvořeny studenty jedné fakulty.

Univerzitní spolek – spolek, jehož členská základna a aktivity přesahují rámec jedné fakulty.

Výhodou spolku je právní subjektivita, což usnadňuje pozici pro vyjednávání s jinými právnickými osobami, úřady a dalšími subjekty (např. úřady měst, krajů atd.). Nevýhodou je nutnost absolvovat administrativně-právní procesy spojené se založením a existencí spolku a plnit povinnosti, které jsou spolkům uloženy ve správní či ekonomické oblasti konkrétními zákony (např. zveřejňovat předepsané dokumenty v rejstříku spolků, vést účetnictví atd.). Za řádné plnění těchto povinností zodpovídá statutární orgán spolku, nikoli Masarykova univerzita.

POSTUP PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLKU

Zakládání spolku se řídí podle §218 - 227​​ zákona č. 89/2012 sb. občanského zákoníku.

Založit spolek mohou nejméně 3 osoby (studenti MU) – zakladatelé.

K založení spolku je nutné sepsat návrh stanov, které obsahují minimálně:

  1. Název a sídlo spolku (musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“ či zkratku „z. s.“),
  2. účel spolku,
  3. práva a povinnosti členů vůči spolku,
  4. určení statutárního orgánu.

Zakladatelé uspořádají ustavující schůzi, na které schválí stanovy spolku a zvolí členy statutárního orgánu, případně projednají další záležitosti stanovené zákonem. Ze schůze pořídí zápis.

Nepolitické, nekomerční a necírkevní studentské, profesní a zájmové spolky studentů, které rozvíjejí profesní či společenský život akademické obce MU, mohou mít své sídlo na adrese některé z fakult (fakultní spolky) nebo na adrese rektorátu MU (univerzitní spolky). K tomu je nutný souhlas rektora.

Pokud má spolek zájem o umístění sídla spolku na adrese fakulty nebo rektorátu MU, statutární zástupce spolku doručí kopii stanov, zápisu z ustavující schůze a vyplněný formulář žádosti o souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním spolku na adrese fakulty/rektorátu MU na Studijní odbor RMU (Mgr. Hana Voráčová hvoracova@rect.muni.cz). V případě fakultního spolku zajistí statutární zástupce spolku taktéž písemné vyjádření děkana fakulty (část 7. fakultní žádosti).

Žádost – fakultní spolek                         Žádost – univerzitní spolek

Žádost bude poté předána prorektorce pro záležitosti studentů. Rektor MU rozhodne o udělení či neudělení souhlasu. V případě kladného rozhodnutí získá spolek úředně ověřené prohlášení vlastníka nemovitosti s úředně ověřeným podpisem rektora. Na souhlas s umístěním spolku na fakultě/univerzitě není právní nárok.

Spolek vzniká zápisem do veřejného rejstříku, který provádí soud.

Statutární zástupce spolku vyplní elektronický formulář Ministerstva spravedlnosti: https://or.justice.cz/ias/ui/podani a podá jej včetně povinných příloh rejstříkovému soudu:
Krajský soud v Brně, Husova 353/15, 601 95 Brno / podatelna@ksoud.brn.justice.cz.

Povinné přílohy:

  1. stanovy spolku,
  2. čestné prohlášení člena statutárního orgánu o způsobilosti být členem statutárního orgánu podle občanského zákoníku,
  3. zápis o průběhu ustavující schůze obsahující rozhodnutí o jmenování člena/ů statutárního orgánu a schválení stanov,
  4. listina osvědčující právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo spolku, jde-li
    o prohlášení vlastníka nemovitosti, nesmí být starší 3 měsíců a podpis na něm musí být úředně ověřen.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info