Jak řešit úlohy v testu studijních předpokladů

Podání přihlášky je první krok k úspěšnému přijetí na Masarykovu univerzitu. Druhým krokem je zvládnutí přijímacích testů v podobě TSP (test studijních předpokladů).

Bez ohledu na to, kolik podáváte přihlášek, test děláte jen jednou. Je určený pro všechny fakulty MUNI s výjimkou lékařské fakulty a fakulty sportovních studií. Na fakultě sociálních studií si můžete vybrat mezi TSP a OSP

Test studijních předpokladů obsahuje celkem 60 otázek rozdělených do 6 sekcí:

Každá otázka nabízí 5 možností, kdy správně je pouze jedna. Součástí testu jsou i otázky v anglickém jazyce. Časový limit celého testu je 100 minut. 

Jednotlivé oddíly si můžete vyzkoušet také přímo zde ve speciální aplikaci, která postupně předkládá úlohy vybrané varianty, měří čas, zaznamenává odpovědi a na závěr test vyhodnotí a zobrazí počet získaných bodů.

Verbální myšlení

Verbální myšlení patří k oblíbeným oddílům celého testu. Je třeba umět rozpoznávat významové vztahy (homonymie, synonymie, vyplývání, negace, argumentová struktura), gramatičnost či negramatičnost výrazů jazyka a pravidla jazyka (systematické spojování části výrazů s jejich gramatickým nebo slovním významem). Znalost detailů aktuální pravopisné normy je druhotná.

Numerické myšlení

V tomto oddíle nestačí jen umět počítat, ale i zacházet s čísly, ovládat početní operace a rozpoznávat vztahy mezi čísly. Proto otázky obsahují slovní úlohy, rovnice, šifry, porovnávání či odhalování chyb. Nic, co by se nedalo předem procvičit.

Analytické myšlení

Kromě logického myšlení nevyžaduje tento subtest žádné specifické znalosti ani dovednosti. Logické operace se ale řídí přesnými pravidly, porozumět otázkám je klíčové pro určení pravdivosti či nepravdivosti výroků. Proto doporučujeme si zadání v této sekci projít, abyste měli jistotu, že otázkám rozumíte správně.

Kritické myšlení

Oddíl kritické myšlení ověřuje schopnost kriticky posoudit a vyhodnotit předložené informace. V této části budete mít za úkol posoudit odpovědi nabízené pro konkrétní situaci popsanou v zadání úlohy a vyhodnotit vhodnost uvedených závěrů.

Prostorová představivost

Úkoly v této sekci zahrnují porovnávání délek, ploch a objemů, rozpoznávání geometrických útvarů v prostoru či schopnost vizualizace. Může to být náročnější, než se zdá. Hlavně buďte trpěliví. Nikdy není pozdě začít prostorovou představivost rozvíjet a trénovat.

Kulturní přehled

Takzvaný všeobecný přehled z humanitních věd, který prověří nejen vaše historické, politické, kulturní a jiné znalosti, ale také schopnost vlastního uvažování v daném kontextu. Nejsou třeba žádné specifické vědomosti, znalosti a dovednosti - jak říkají naší studenti: někdy jde spíše o štěstí v otázkách.

Přijímačky