Mikroskopie

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Cílem studia v navazujícím magisterském programu je získat profesní kvalifikaci odborníka v oblasti mikroskopických metod se zaměřením zejména na elektronovou a světelnou mikroskopii a další zobrazovací metody připraveného pro aplikační i výzkumnou práci. Obsah programu je proto zaměřen jednak na upevnění a prohloubení vzdělání získaného v předchozím bakalářském programu s fyzikálním, matematicko-fyzikálním a biofyzikálním zaměřením, a to v oblastech světelné a částicové optiky, vlastností materiálů a struktury biologických vzorků, fyziky týkající se vlastností a konstrukce zobrazovacích přístrojů a získání specifických znalostí a dovedností z oblasti fyziky, strukturní biofyziky potřebných pro výkon povolání vývojového a aplikačního specialisty. Cílem je připravit kvalifikované odborníky jak teoreticky, s důrazem na schopnost sledovat vývoj metod související fyziky, tak prakticky prostřednictvím absolvování praxí na standardních i vývojových pracovištích výrobních firem a na akademických pracovištích. V jihomoravském regionu jsou firmy vyrábějící elektronové mikroskopy, firmy na optické a holografické mikroskopy, ústavy Akademie věd a moderní výzkumné kampusy MU a VUT. Dvouleté magisterské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou.

„Uvidím a prozkoumám i ty nejmenší detaily.

Nechám emitovat elektrony nebo fotony a zkouknu to!“

Jedná se o nový, profesně orientovaný studijní program.

Odbornou fyziku v různých zaměřeních lze studovat na všech univerzitách sdružených v Asociaci výzkumných univerzit ČR. Po absolventech fyzikálně orientovaných oborů je vysoká poptávka ze strany špičkových firem a tento program má za cíl dále rozšířit možnosti absolventů na trhu práce směrem do aplikací ke studiu nejen materiálů, ale též biologických vzorků a procesů.

Program je akreditován na Přírodovědecké fakultě. Na jeho zajištění programu budou spolupracovat kromě akademických pracovníků z této fakulty a centra CEITEC MU i další brněnské instituce a firmy: Thermo Fisher Scientific, Tescan a Delong Instruments, Ústav přístrojové techniky AV ČR, Ústav fyziky materiálů AV ČR. Všechna tato pracoviště se budou podílet na výuce, zajištění odborné praxe a závěrečných prací studentů a disponují potřebnými odborníky pro oblast experimentální i teoretické fyziky a jsou patřičně vybavena moderní technikou či ji přímo vyvíjí a vyrábí. Pozitivem nově koncipovaného programu je sledování moderního trendu vývoje a využití širokého spektra zobrazovacích metod pro studium materiálů i biologických vzorků, od velkých struktur až po atomární rozlišení. V novém programu tedy budou posíleny předměty (a odpovídající výstupy z učení) zaměřující se na související metody.

Praxe

Cílem praxe je získání přehledu o metodách, aplikacích, komponentách elektronových a optických mikroskopů, a krátká samostatná práce na svěřeném úkolu, v rámci zapojených institucí a firem. V rámci praktické výuky absolvuje student celkem 6 týdnů praxe, tj. 240 hodin. Na konci prvního semestru proběhnou 2 týdny exkurzí na akademických pracovištích (ústavy akademie věd, v Brně tedy Ústav přístrojové techniky a Ústav fyziky materiálů) a ve firmách (zejména jde o tři brněnské firmy z oboru elektronové mikroskopie, tedy Thermo Fisher Scientific, Tescan, Delong Instruments), zabývajících se mikroskopií a optikou, které mu usnadní výběr tématu diplomové práce. Na konci prvního ročníku absolvuje během 4 týdnů jednu nebo dvě kratší stáže na jím vybraných pracovištích. Další základní odborné dovednosti formujícími profesní profil fyzika v oblasti optiky a mikroskopie budou získány absolvováním praktických cvičení, která budou probíhat v prvních třech semestrech studia, a které pokryjí významnou oblast mikroskopických technik a typů přístrojů.

Uplatnění absolventů

Svým vzděláním, dovednostmi a praktickými zkušenostmi, získanými prostřednictvím univerzitní výuky a průběžné praxe ve firmách a ústavech Akademie věd, jsou absolventi předurčeni k uplatnění jako fyzikové na pracovištích a ve firmách vyvíjejících elektronové a optické mikroskopy a související dílčí techniky a technologie. Jejich široké znalosti fyzikální podstaty a zpracování dat jim umožní uplatnění na pracovištích v souvislosti s využíváním odborné fyziky při konstrukci, výrobě a vývoji nových zařízení a při vývoji aplikačních metod nejen v oblasti mikroskopie, ale i v jiných oblastech. Špičkové technologické firmy v ČR mají stále velký zájem o odborníky v oblasti fyziky.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Uchazeč vykoná písemnou přijímací zkoušku z fyziky na úrovni státní bakalářské zkoušky odpovídajícího bakalářského studia. U přijímací zkoušky je povolena srovnávací literatura.

Kritéria hodnocení

O přijetí ke studiu rozhoduje pořadí uchazečů. Maximální počet bodů, jehož může uchazeč dosáhnout při přijímací zkoušce je 1000 bodů. Uchazeči budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle výsledků přijímací zkoušky, až do kapacity programu.

Doporučená literatura

Okruhy k přijímací zkoušce a srovnávací literatura viz státní zkouška v bakalářském programu Fyzika.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Mikroskopie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info