Uznávání vzdělání ze Slovenské republiky

Dne 28. března 2015 vstoupila v platnost vládní Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice, která nahradila předchozí ekvivalenční dohodu se Slovenskou republikou (Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice, Praha, 23. 3. 2001, č. 33/2001 Sb.m.s., platná od 23. března 2001).

Dle nové smlouvy se vysokoškolské diplomy vydané v České republice a vysokoškolské diplomy vydané ve Slovenské republice (na něž se daná smlouva vztahuje) i nadále uznávají za rovnocenné. Držitelé slovenských diplomů je tedy mohou přímo použít na území České republiky bez nutnosti jejich uznání. Současně nadále platí, že Česká republika i Slovenská republika považují vysokoškolské vzdělání a vysokoškolské diplomy vydané od rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky (tj. od 1. ledna 1993) do 27. března 2015 za vzájemně rovnocenné, a to automaticky (bez dalšího řízení).

Nová smlouva se nevztahuje na slovenské doklady o vysokoškolském vzdělání získané absolvováním slovenského vysokoškolského vzdělání realizovaného mimo území Slovenské republiky a na české doklady o vysokoškolském vzdělání získané absolvováním českého vysokoškolského vzdělání realizovaného mimo území České republiky.

Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace ze Slovenské republiky

Držitelé slovenských dokladů o vzdělání mohou v případě potřeby požádat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (např. za účelem dalšího studia v ČR nebo výkonu zaměstnání v ČR) veřejnou vysokou školu v České republice, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program. V tomto případě platí postup uvedený v obecných informacích o postupu při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace. Úřední překlad dokladů do českého jazyka není vzhledem k příbuznosti obou jazyků vyžadován.

Držitelé slovenských dokladů o vzdělání získaných absolvováním studia realizovaného mimo území Slovenské republiky v době platnosti nové smlouvy (tj. od 28. března 2015) musí vždy žádat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace dle § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). V tomto případě platí postup uvedený v obecných informacích o postupu při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.

Postup při zápisu ke studiu na Masarykově univerzitě

Vzdělání absolvované od 1. ledna 1993 do 27. března 2015

Absolventi slovenského bakalářského nebo magisterského studijního programu zahraniční vysoké školy, která má sídlo ve Slovenské republice, předkládají při zápisu ke studiu na Masarykově univerzitě pouze úředně ověřenou kopii diplomu.

Vzdělání absolvované od 28. března 2015

Absolventi slovenského bakalářského nebo magisterského studijního programu realizovaného na území Slovenské republiky, předkládají při zápisu ke studiu na Masarykově univerzitě pouze úředně ověřenou kopii diplomu.

Absolventi slovenského bakalářského nebo magisterského studijního programu realizovaného mimo území Slovenské republiky (např. na pobočce v České republice), předkládají při zápisu ke studiu na Masarykově univerzitě úředně ověřenou kopii osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice (případně úředně ověřenou kopii rozhodnutí a osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice, pokud se vydávají současně) vydaného kteroukoli českou veřejnou vysokou školou nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (případně Ministerstvem obrany České republiky či Ministerstvem vnitra České republiky) a dále úředně ověřenou kopii diplomu. Úřední překlad diplomu do českého jazyka není vzhledem k příbuznosti obou jazyků vyžadován.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info