Obecné informace o postupu při uznávání vzdělání

Upozornění

Kontakty – Masarykova univerzita

Informace k uznávání zahraničního vzdělání v bakalářských a magisterských studijních programech:

Osobní a telefonické konzultace jsou od září do června možné pouze v úředních hodinách. V červenci a v srpnu jsou úřední hodiny zrušeny a konzultace jsou možné pouze prostřednictvím e-mailu.

Úřední hodiny:

 • pondělí: 9:00 – 11:00, 13:00 – 15:00 (Mgr. Lucie Mézlová, studijní odbor, Rektorát Masarykovy univerzity, tel. +420 549 493 262)
 • úterý: 13:00 – 15:00 (BcA. Magdalena Mazlová, studijní odbor, Rektorát Masarykovy univerzity, tel. +420 549 494 530)
 • středa: 9:00 – 11:00 (BcA. Magdalena Mazlová, studijní odbor, Rektorát Masarykovy univerzity, tel. +420 549 494 530)
 • čtvrtek: 13:00 – 15:00 (Mgr. Jana Stejskalová, studijní odbor, Rektorát Masarykovy univerzity, tel. +420 549 496 242)
 • pátek: 9:00 – 11:00 (Mgr. Jana Stejskalová, studijní odbor, Rektorát Masarykovy univerzity, tel. +420 549 496 242)

Aktuální změny úředních hodin viz část Upozornění.

Kontaktní adresa pro dotazy ohledně uznávání zahraničního vzdělání v bakalářských a magisterských studijních programech: nostrifikace@rect.muni.cz.

Komunikace je možná pouze v českém a anglickém jazyce.

Informace k uznávání ukončeného zahraničního vzdělání v doktorských studijních programech (Ph.D. a jeho ekvivalenty, nikoliv však MUDr., MD apod.):

 • Mgr. et Mgr. Jitka Šnejdrlová, odbor výzkumu, Rektorát Masarykovy univerzity, e-mail: jsnejdrlova@rect.muni.cz, tel. +420 549 496 149.

Informace o průběhu řízení je možné poskytovat pouze účastníkům řízení, tj. žadatelům, případně jejich zástupcům na základě předložené úředně ověřené písemné plné moci (viz část Přílohy žádosti).

Informace ohledně uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

Žadatelé s dočasnou ochranou dle zákona č. 65/2022 Sb., Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, jsou osvobozeni od poplatku ve výši 3 000 Kč za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace. Od 1. září 2024 jsou od platby tohoto poplatku osvobozeni pouze žadatelé, kteří požívají dočasné ochrany po dobu kratší než 12 měsíců.

Dále žadatelé s udělenou dočasnou ochranou mohou nahradit doklady o vzdělání, které nelze doložit, čestným prohlášením v souladu s ustanovením § 90 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Udělení dočasné ochrany je třeba doložit k žádosti, a to ve formě prosté kopie dokladu s vyznačením dočasné ochrany, kterou žadatel vlastnoručně podepíše.

Pro více informací nás kontaktujte. Kontakty naleznete zde.

Důležité informace před podáním žádosti

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice je založeno na srovnání obsahu a rozsahu zahraničního studia a studijních programů s obdobným obsahem akreditovaných v ČR. Předmětem uznání je zahraniční vysokoškolské vzdělání i doklad o jeho absolvování (diplom).

V případě, že žadatel chce uznat více zahraničních vysokoškolských vzdělání (více diplomů), je nutné podat pro každé vzdělání (diplom) samostatnou žádost a za každou žádost zvlášť uhradit poplatek (viz část Poplatek za podání žádosti). Předmětem jedné žádosti může být pouze jedno zahraniční vysokoškolské vzdělání, a tudíž pouze jeden diplom.

Orgány rozhodující o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

 • Veřejná vysoká škola, která má akreditovaný obsahově obdobný studijní program. Příslušnou veřejnou vysokou školu je možné vyhledat např. v přehledu akreditovaných studijních programů MŠMT ČR. Seznam veřejných vysokých škol v ČR je rovněž k dispozici na webových stránkách MŠMT ČR.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR:
  • v případě pochybností určuje příslušnost veřejné vysoké školy k uznání vzdělání nebo může rozhodnout o uznání samo;
  • je odvolacím orgánem v případě zamítnutí žádosti.
 • Ministerstvo obrany ČR – rozhoduje o uznání vzdělání získaného v oblasti vojenství.
 • Ministerstvo vnitra ČR – rozhoduje o uznání vzdělání získaného v oblasti bezpečnostních služeb.

Řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace na Masarykově univerzitě

Žádost může být podána na Masarykovu univerzitu v případě, že se jedná o uznání vzdělání v programu, který je obsahově obdobný některému ze studijních programů akreditovaných na Masarykově univerzitě (Katalog programů a Katalog oborů).

V případě, že na Masarykově univerzitě není akreditovaný obsahově obdobný studijní program, je třeba dohledat odpovídající program na jiné veřejné vysoké škole v ČR (viz část Orgány rozhodující o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace).

Poučení žadatele jako subjektu osobních údajů

Masarykova univerzita se sídlem na adrese Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224, ID schránky: 9tmj9e4, jako správce osobních údajů v rámci splnění právní povinnosti vedení správního řízení ve věci žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tímto v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, informuje žadatele, že jako subjekt osobních údajů má právo:

 • na přístup k vlastním osobním údajům,
 • na opravu nepřesných nebo nepravdivých vlastních osobních údajů,
 • požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním vlastních osobních údajů je narušena ochrana jeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy,
 • požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s vlastními osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním,
 • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • na výmaz vlastních osobních údajů, nejsou-li již jeho osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,
 • na omezení zpracování osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • na vznesení námitky, po níž se zpracování vlastních osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Další informace o zpracování a ochraně osobních údajů na Masarykově univerzitě jsou zveřejněny na Úřední desce Masarykovy univerzity.

Poplatek za podání žádosti

Masarykova univerzita požaduje v souladu s ustanovením § 90a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, poplatek ve výši 3 000 Kč za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace při podání této žádosti veřejné vysoké škole.

Poplatek je nutné zaplatit současně s podáním žádosti (viz část Podání žádosti). Informace o zaplacení poplatku v podobě čísla objednávky musí být uvedená přímo v žádosti.

Nebude-li poplatek za podání žádosti uhrazen v době doručení žádosti Masarykově univerzitě, bude žadatel vyzván, aby tento poplatek zaplatil. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, řízení ve věci dané žádosti bude bez dalšího usnesením zastaveno v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a Masarykova univerzita se touto žádostí nebude dále zabývat.

Podání žádosti

Postup při podání žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace na Masarykově univerzitě je následující:

 1. Ověření studijního programu – před podáním žádosti, je nutné ověřit, že Masarykova univerzita může vyřizovat danou žádost (viz část Důležité informace před podáním žádosti).
 2. Vyplnění žádosti
  • formulář žádosti – žádost je třeba vyplnit elektronicky, vytisknout a vlastnoručně podepsat,
  • nutné náležitosti žádosti:
   • číslo objednávky z Obchodního centra IS MU,
   • jméno a příjmení žadatele,
   • státní příslušnost,
   • datum, místo a stát narození,
   • pohlaví,
   • adresa trvalého pobytu (nemá-li žadatel trvalé bydliště v ČR, uvede adresu v zahraničí),
   • adresa pro doručování písemností,
   • e-mailová adresa, telefonní číslo,
   • údaje o zahraniční vysoké škole (název, adresa sídla, webová adresa),
   • údaje o zahraničním vzdělání, o jehož uznání se žádá (název absolvovaného zahraničního studijního programu/oboru, stupeň zahraničního vzdělání, doba zahájení a ukončení studia, standardní doba studia),
   • účel podání žádosti,
   • datum a vlastnoruční podpis žadatele

   a případně

   • jméno, příjmení a kontaktní údaje zmocněné osoby, pokud žadatele v řízení zastupuje jiná osoba.
 3. Zaplacení poplatku 3 000 Kč
  • poplatek je třeba zaplatit současně s podáním žádosti prostřednictvím Obchodního centra IS MU,
  • poplatek se platí výhradně kartou (na základě instrukcí v Obchodním centru IS MU),
  • číslo objednávky poplatku z Obchodního centra IS MU je nutné vyplnit do formuláře žádosti, aby mohl být poplatek spárován se žádostí.
 4. Zajištění příloh žádosti (viz část Přílohy žádosti).
 5. Odeslání žádosti v písemné podobě na níže uvedené adresy:
  • žádosti o uznání vzdělání v bakalářských a magisterských studijních programech: Rektorát Masarykovy univerzity, studijní odbor, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno,
  • žádosti o uznání vzdělání v doktorských studijních programech: Rektorát Masarykovy univerzity, odbor výzkumu, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno.

   Doporučujeme žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace spolu se všemi přílohami zaslat jako listovní zásilku, jejíž hodnota bude vyčíslena maximálně do 22 EUR. Pokud bude mít tato listovní zásilka vyšší hodnotu, Masarykova univerzita bude muset zaplatit clo nebo daň a toto clo nebo daň budou následně vyžadovány k úhradě od žadatele.

Přílohy žádosti

Povinné přílohy žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání jsou následující:

Doklady
 • Diplom:
  • originál nebo úředně ověřená kopie diplomu nebo obdobného dokladu o řádném absolvování vysokoškolského vzdělání s odpovídajícím způsobem ověření pravosti podpisů a otisků razítek (obdobný doklad je přijatelný pouze v případě, že v dané zemi není diplom vydáván vůbec, ale je vydáván ekvivalent diplomu nesoucí označení např. „certifikát“, „osvědčení“ či „potvrzení“ nebo který je bez výslovného označení),
  • úřední překlad diplomu (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují).
  • Pozn.: dočasné a náhradní doklady nemohou být předmětem uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.
 • Dodatek k diplomu:
  • originál nebo úředně ověřená kopie dodatku k diplomu (nebo výpisu absolvovaných předmětů),
  • úřední překlad dodatku k diplomu (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují).
  • Pozn.: V případě dodatku k diplomu / výpisu absolvovaných předmětů se nevyžaduje ověření pravosti podpisů a otisků razítek jako u diplomu.
 • Doklady o předchozím vysokoškolském vzdělání:
  • týká se žádostí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, kterému předcházelo jiné vysokoškolské vzdělání (např. bakalářské vzdělání, magisterské vzdělání, vzdělání specialisty, vzdělání mladšího specialisty apod.)
  • originál nebo úředně ověřená kopie diplomu nebo obdobného dokladu o řádném absolvování předchozího vysokoškolského vzdělání,
  • úřední překlad diplomu (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují),
  • originál nebo úředně ověřená kopie dodatku k diplomu (nebo výpisu absolvovaných předmětů),
  • úřední překlad dodatku k diplomu (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují).
 • Plná moc:
  • originál nebo úředně ověřená kopie úředně ověřené písemné plné moci (tj. plné moci obsahující úřední ověření podpisu žadatele), zastupuje-li žadatele v řízení jiná osoba,
  • úřední překlad plné moci (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují),
  • nutné náležitosti plné moci: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a úředně ověřený podpis zmocnitele a dále jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště zmocněnce, datum udělení plné moci a specifikace úkonů, ke kterým je zmocněnec oprávněn,
  • vzor plné moci ke stažení.
 • Oddací list, rodný list:
  • úředně ověřená kopie oddacího listu, rodného listu, případně jiného dokladu o změně jména, pokud došlo ke změně jména žadatele v období mezi vydáním diplomu a podáním žádosti (pokud se liší jméno uvedené v diplomu a stávající jméno žadatele),
  • úřední překlad listu (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují).
 • Rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany:
  • originál nebo úředně ověřená kopie rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany formou azylu nebo doplňkové ochrany, žádá-li o uznání osoba, které byla tato ochrana přiznána.

Dále se doporučuje doložení:

 • kopie občanského průkazu nebo cestovního pasu,
 • změny názvu zahraniční vysoké školy (pokud se liší jméno zahraniční vysoké školy v předložených dokladech a stávající jméno školy),
 • v případě vzdělání v doktorských studijních programech (Ph.D. a ekvivalenty) elektronické verze CV, seznamu publikací a disertační práce (či odkazu na ni, je-li zveřejněna online, nebo alespoň abstraktu práce) a jejich zaslání na adresu jsnejdrlova@rect.muni.cz.

Veškeré informace uvedené v předložených dokladech musí být srozumitelné, to znamená, že informace, které nejsou v českém nebo v anglickém jazyce, musí být úředně přeloženy (včetně notářských ověření/doložek, tlumočnických doložek, ověření pravosti podpisů a otisků razítek apod.).

V průběhu řízení může být požadováno doplnění dalších dokumentů relevantních pro posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání (např. sylaby absolvovaných předmětů, institucionální akreditace zahraniční vysoké školy, případně akreditace absolvovaného studijního programu apod.).

Doklady o vzdělání doložené k žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace Masarykova univerzita automaticky nevrací.

Ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálu diplomu

Masarykova univerzita požaduje v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálech diplomů.

Způsob ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálu diplomu závisí na zemi, kde žadatel absolvoval své zahraniční vzdělání, resp. kde byl vydán příslušný diplom.

V tabulce je k dispozici soupis jednotlivých států s uvedením požadovaného ověření diplomů získaných v tom kterém státě.

Způsob ověření lze rozdělit do tří skupin (podle existujících mezinárodních smluv):

 • Bez ověření: S příslušným státem je uzavřena dvoustranná smlouva o právní pomoci – diplomy vydané v tomto státě platí na území České republiky bez dalšího ověření pravosti podpisů a otisků razítek.
 • Apostila: Příslušný stát je signatářem mnohostranné Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haagská úmluva) – pravost podpisů a otisků razítek na originálech diplomů vydaných v tomto státě musí být ověřena formou tzv. apostily. Apostilu vystavuje pověřený orgán státu (tzv. apostilní úřad), ve kterém byl daný diplom vydán. Seznam jednotlivých apostilních úřadů je k dispozici na webových stránkách Haagské konference.
 • Vyšší ověření cizí listiny (superlegalizace): Ostatní státy – pravost podpisů a otisků razítek na originálech diplomů vydaných v ostatních státech musí být ověřena formou tzv. vyššího ověření cizí listiny, tj. ověření diplomu provedené nejprve ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má zahraniční vysoká škola sídlo (příp. příslušným cizozemským orgánem), a následně příslušným zastupitelským orgánem České republiky pro zemi, v níž má sídlo zahraniční vysoká škola.

Lhůta pro vyřízení žádosti

Lhůta pro vyřízení žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace činí 30 dní, při složitějších případech 60 dní ode dne doručení kompletní žádosti včetně všech povinných příloh. Do lhůty pro vyřízení žádosti se nezapočítává doba, po kterou je řízení přerušeno.

Odvolání

Žadatel má právo ve lhůtě 15 dní od doručení rozhodnutí podat proti němu odvolání. Odvolání se podává k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím Masarykovy univerzity (obecně veřejné vysoké školy, která napadené rozhodnutí vydala). Veřejná vysoká škola buď odvolání vyhoví v plném rozsahu tzv. autoremedurou, nebo věc postoupí k rozhodnutí MŠMT ČR jako odvolacímu orgánu ve lhůtě 30 dní od doručení odvolání. MŠMT ČR poté o odvolání rozhodne – buď mu vyhoví, nebo potvrdí rozhodnutí veřejné vysoké školy.

Podání odvolání proti rozhodnutí Masarykovy univerzity

Odvolání proti rozhodnutí Masarykovy univerzity ve věci žádostí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace se podávají výhradně v písemné podobě na níže uvedené adresy:

 • vzdělání v bakalářských a magisterských studijních programech:
  • Rektorát Masarykovy univerzity, studijní odbor, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno,
 • vzdělání v doktorských studijních programech:
  • Rektorát Masarykovy univerzity, odbor výzkumu, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno.

Náležitosti odvolání

V odvolání je nezbytné uvést následující údaje:

 • jméno a příjmení žadatele a případně jeho zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci,
 • datum narození žadatele,
 • adresa trvalého pobytu žadatele (nemá-li žadatel trvalé bydliště v ČR, uvede adresu v zahraničí),
 • adresa pro doručování písemností,
 • číslo jednací a datum vydání napadeného rozhodnutí,
 • odůvodnění odvolání: v jakém rozsahu žadatel rozhodnutí napadá a v čem spatřuje rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení,
 • datum a vlastnoruční podpis žadatele, nebo jeho zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci.

Veškeré skutečnosti uvedené v odvolání je nutné doložit. Dokumenty dokládající tyto skutečnosti je nutné předložit buď ve formě originálů, nebo úředně ověřených kopií s úředním překladem (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují).

Užitečné odkazy

ENIC-NARIC

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo obrany ČR

 • Sekce státního tajemníka MO – odbor vzdělávací politiky, nám. Svobody 471, 160 01 Praha-Dejvice
 • tel. +420 973 201 111, http://www.mocr.army.cz/

Ministerstvo vnitra ČR

 • odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, Nad Štolou 936/3, p.s. 21/OBVV, 170 34 Praha 7
 • tel. +420 974 832 746, +420 974 832 687, fax +420 974 833 518, e-mail: obv@mvcr.cz, http://www.mvcr.cz

Seznam soudních tlumočníků a notářů

Právní předpisy upravující uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

 • Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • Mezinárodní smlouvy upravující uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání, kterými je Česká republika vázána (dvoustranné i mnohostranné),
 • Mezinárodní smlouvy upravující ověřování veřejných listin, kterými je Česká republika vázána (dvoustranné smlouvy o právní pomoci a mnohostranná tzv. Haagská úmluva).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info