Informace o projektu

Realizace působnosti zástupců zaměstnanců a zaměstnavatele v procesu kolektivního vyjednávání (RPSPPKV)

Kód projektu
MUNI/A/0958/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předmětem výzkumné činnosti předkládaného projektu bude zejména rozbor právního postavení zástupců zaměstnanců a zaměstnavatele, resp. zástupců zaměstnavatelů v průběhu procesu kolektivního vyjednávání. Současná úprava kolektivního pracovního práva a zejména pak kolektivního vyjednávání se ve své podobě částečně odlišuje od kolektivního vyjednávání v sousedních státech. Proto je předmětem projektu i analýza současného legislativního stavu platného jak v České republice, tak v okolních státech (především ve Slovenské republice, Rakousku a Německu). Výsledkem této činnosti by pak mělo být komparativní shrnutí těchto úprav a nalezení jak jejich společných, tak diferenčních prvků. Celá komparace by pak měla následně vyústit v úvahu a shrnutí současného stavu de lege lata a případně k nastínění potenciálních možností modifikované úpravy de lege ferenda.
Meritorně by měl být řešen nejen právní, ale i mocenský status těchto subjektů kolektivního vyjednávání tak, jak jim jej přisuzují vnitrostátní právní předpisy. Pozornost tak bude věnována i otázce postavení v národních úpravách předvídaných reprezentantů zaměstnanců u zaměstnavatele a kolize jejich působení, resp. možnosti podílet na hájení hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců prostřednictvím kolektivního vyjednávání, a to jak v užším, tak širším slova smyslu.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info