Informace o projektu

Právní aspekty regulace dopravy v teorii a v praxi územních samosprávných celků/ Legal aspects of transportation regulation within theory and praxis of local governments (PARDAPUS)

Kód projektu
MUNI/A/0932/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt se zaměří na teorii a praxi regulování pozemní dopravy na komunální a regionální úrovni, přičemž projektem bude zkoumán zejména vztah mezi opatřením obecné povahy jako jednou ze základních forem činnosti veřejné správy, jak je vymezuje správněprávní teorie, a regulováním dopravy na úrovni místních a regionálních samospráv.
V průběhu zpracování projektu se předpokládá analýza vztahu obecné povahy opatření obecné povahy, jak ji přinesl správní řád s účinností od ledna 2006, a zvláštní úpravy jednotlivých právních prostředků, jimiž lze na úrovni místních a regionální samospráv regulovat provoz na pozemních komunikacích. Zároveň bude zjišťována správní praxe územně samosprávných celků při rozhodování o regulaci dopravy, včetně dopadu obecné úpravy opatření obecné povahy na tuto praxi, jakož i úlohy opravných prostředků na úrovni veřejné správy i správního a ústatního soudnictví v dané oblasti.
Vedle zhodnocení (zjištěné) právní praxe pohledem právní teorie (a to s využitím poznatků nejen české právní vědy, ale též jiných evropských států), projekt nabídne též pohled na vztah mezi formou smíšeného správního aktu opatření obecné povahy a rozhodováním o lokální regulaci dopravy z legislativního hlediska. Kriticky bude zkoumána zejména souladnost a provázanost mezi zvláštní normativní úpravou regulace provozu na pozemních komunikacích de lege lata a obecnou úpravou opatření obecné povahy ve správním řádu a potřebnost uvedeného vzájemného vztahu de lege ferenda, a to jednak ve světle současné judikatury Nejvyššího správního sodu a Ústavního soudu, jednak ve světle teoretickoprávních premis a východisek, včetně poznatků komparativních.

Publikace

Počet publikací: 8