Informace o projektu

Vztah mezi strukturou a funkcí elicitoru Phytophthora spp.

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA522/06/0156
Období řešení
1/2006 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
obrana rostlin, elicitor, Phytophthora, elicitin

Elicitiny jsou bílkovinné elicitory o vysoké homologii a mol. hmostnosti 10 kDa vyluèované houbami Phytophthora (Oomycetes). Jedna z obecnì pøijímaných koncepcí pøedpokládá, že tento elicitor interaguje s receptorem na povrchu membrány buòky a tato interakce spouští obrannou reakci. Naše pøedchozí výsledky prokázaly, že elicitiny spouští dvì signální kaskády. První z nich vede k oxidaènímu vzplanutí rostlinných bunìk a druhá k expresi obranných genù. Navrhli jsme a izolovali nìkolik mutantních bílkovin se zmìnìnými vlastnostmi vazby lipidù a s rozdílnou schopností stimulovat tyto dvì dráhy. Pøedmìtem grantu je studium role a pùvodu receptoru elicitinu na tabáku. Budou studovány jednotlivé komponenty signální kaskády: iontové kanály, vápenaté kanály, syntéza fytoalexinù, zmìna proteomu tabákové buòky po zásahu mutantních proteinù a ochranné schopnosti jednotlivých bílkovin. Výsledky umožní syntézu elicitorù s cílenými vlastnostmi.
Pøispìjí k vývoji nových metod ochrany rostlin proti patogenùm.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info