Informace o projektu

Nástroje ochrany kulturního, přírodního a smíšeného dědictví (DUDSVA)

Kód projektu
MUNI/A/1212/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Kulturní, přírodní a smíšené dědictví (ve smyslu komplexního pojetí souvisejících systémů obou předchozích), ať již v podobě památkové, architektonické, urbanistické, či jiné, a to dle kritéria pohledu – představuje nedílnou součást společnosti, je zároveň jejím odkazem. Avšak nikoli odkazem nesmazatelným, mnohdy nenahraditelné a bezesporu unikátní, jindy přinejmenším zajímavé ukázky činnosti či života lidské společnosti se vytrácí, a to v důsledku jí samé. Negativní následky lidských aktivit jsou vysoce aktuálním, avšak dosavadně málo diskutovaným tématem, zásadně stejně tak s tím související právní regulace. Právní nástroje této oblasti, ve smyslu tvorby, interpretace či aplikace, či ve smyslu zachování uvedeného kulturního, přírodního a smíšeného dědictví, buď v dílčích oblastech zcela chybí, popřípadě při nynější úpravě nedostatečně regulují stěžejní otázky uvedené problematiky. Právní úpravu na národní úrovni obsahuje řada právních předpisů, kdy veřejnoprávní úprava je značně roztříštěná. Zásadní jsou vedle veřejnoprávních aspektů, i otázky soukromoprávní. Cílem projektu je vymezit platné právní nástroje ochrany kulturního, přírodního a smíšeného dědictví, a to s vědomím jejich kategorizace, zabývat se jejich jednotlivými aspekty, a navržení vhodné právní úpravy de lege ferenda. Přičemž identifikace zásadních problémů, živoucích v současné společnosti, proběhne za pomoci kvalitativního a kvantitativního sociologicko-právního výzkumu. Výstupem projektu bude analýza uvedeného celospolečenského problému v podmínkách platné české právní úpravy, tj. jaké právní nástroje jsou v této oblasti nastaveny a jak fungují se zvážením všech jejich možností, jejich sociologicko-právní konsekvence, komparace s obdobnou úpravou v zahraničí (se zaměřením na Německo, Rakousko, Švýcarsko či Slovensko), deskripce současné relevantní judikatury se snahou selekce nejvýznamnějších rozhodnutí obsahujících potenciál pro nalezení po právní stránce vhodného způsobu řešení této doposud adekvátně nenaplněné soukromoprávní a veřejnoprávní úpravy, a jejího vynucování. Aby byla právní úprava aplikována, je nutné zabývat se povahou, vhodností, ústavní konformitou nastavené regulace, resp. jejich dílčích nástrojů. Jeví se zcela aktuální a společensky žádoucí zabývat se uvedenou oblastí se snahou nalézt právotvorně vhodné způsoby řešení aktuálních problémů a návrhy de lege ferenda.

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info