Informace o projektu

Proměny institutu kolektivní správy ve světle směrnice č. 2014/26/EU (PIKSSS)

Kód projektu
MUNI/A/1393/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem navrhovaného projektu "Proměny institutu kolektivní správy ve světle směrnice č. 2014/26/EU" je shromáždit a analyzovat relevantní informace ohledně změn, které budou nutně následovat jako důsledek povinnosti transponovat do českého práva směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2014/26/EU o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu, a to nejpozději v dubnu 2016. Novela českého autorského zákona se v současné době zatím připravuje. Zpracovávanými tématy projektu budou zejména změny ve vztahu kolektivních správců, v udělování licencí, otázka právní osobnosti kolektivního správce, udělování licencí pro více území nebo smlouvy mezi organizacemi kolektivní správy. Jedním z dílčích témat pak bude institut nezávislého kolektivního správce a anylýza doposud realizovaných projektů, jako je např. v českém prostředí prozatím ojedinělý copymarket.cz, to vše především ve vztahu k on-line prostředí.
Celkově se jedná o téma, které v současné době není komplexně zpracované prozatím ani v zahraničí, v České republice jde pak o oblast, která je pokrytá zcela minimálně. Zároveň se jedná o téma, která je nejen akademicky významné, ale je prostředkem zájmu jak odborníků z praxe, tak laické veřejnosti.
Navrhovaný projekt přímo souvisí s tématem disertační práce řešitelky, jímž je "Kolektivní správa v kontextu moderních technologií". Projekt cílí jak na domácí, tak na zahraniční odbornou veřejnost, která bude s jeho výsledky seznámena formou prezentací na relevantních konferencích a ve formě odborných článků publikovaných v recenzovaných časopisech. Mimo to bude uspořádán workshop, jehož cílem bude představení aktuálních otázek a nastávajících změn v dané oblasti a odborná diskuze nad v součastnosti vysoce aktuálním tématem kolektivní správy.

Publikace

Počet publikací: 9