Informace o publikaci

Teachers’ understanding of climate change

Název česky Jak učitelé rozumějí změně klimatu
Autoři

MILÉŘ Tomáš HOLLAN Jan VÁLEK Jan SLÁDEK Petr

Rok publikování 2012
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Vymezení problému: Věda o klimatu učinila v posledním desetiletí velký pokrok a také samotný klimatický systém se posunul směrem k teplejším stavu. Téma změny klimatu je od roku 2007 zahrnuto v rámcových vzdělávacích programech ČR. Nebyla však dána žádná pravidla ani doporučení, kdo by měl být za výuku změny klimatu ve školách zodpovědný. Přírodní vědy se na 1. stupni ZŠ obvykle učí jako integrovaný předmět a na 2. stupni se dělí na fyziku, chemii, biologii a zeměpis. Výuka interdisciplinární vědy o klimatu je náročná a vyžaduje dobře vyškolené učitele. Problém, jak dosáhnout odpovídající klimatické gramotnosti příštích generací, dosud nebyl uspokojivě řešen. Účel výzkumu: Cílem studie je prozkoumat současný stav porozumění českých učitelů globální změně klimatu. Čeští učitelé nejsou na výuku změny klimatu systematicky připravováni a také pro ně nejsou dostupné kvalitní výukové materiály a pomůcky. Ve snaze řešit tento problém vyvíjíme výukové on-line aplikace a učební opory. Výzkumné metody: V roce 2011 jsme provedli výzkum stavu porozumění učitelů změně klimatu. Data byla získána prostřednictvím on-line formuláře. Testové otázky byly zaměřeny na fungování klimatického systému, což je problematika, kterou z velké části řeší vědní obor fyzika klimatu. Zjištění: Výsledky učitelů 2. stupně ZŠ byly signifikantně lepší než výsledky prvostupňových učitelů. Učitelé fyziky vykazovali významně lepší znalosti ve srovnání se skupinou ostatních učitelů. Čeští učitelé mají zájem o on-line vzdělávací aplikace dostupné na internetu. Závěr: Česká republika deklaruje povinnou výuku tématu změny klimatu, ale naplnění tohoto cíle v praxi je problematické. Prostřednictvím našeho výzkumu jsme zjistili, že učitelé fyziky mají relativně dobré znalosti o klimatickém systému, mohou být proto vhodnými vzdělavateli v této oblasti. Vyvinuli jsme veřejně dostupnou on-line aplikaci na modelování budoucích globálních emisí CO2 ze spalování fosilních paliv a odlesňování. Aplikace může být použita ve školách k výuce o možnostech zmírnění globální změny klimatu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info