Informace o publikaci

Ekologický kontrast ostrovních stanovišť – změny v zastoupení specialistů a generalistů chrostíků (Trichoptera) na slatiništích rozdílné minerální bohatosti

Logo poskytovatele
Autoři

HUBÁČKOVÁ Lenka HORSÁK Michal

Rok publikování 2012
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Prameništní slatiniště jsou díky své izolovanosti a stabilním podmínkám prostředí vhodným modelovým biotopem pro obecné ekologické a biogeografické studie. Díky jejich specifickým podmínkám a značné izolovanosti na ně lze pohlížet jako na ostrovní stanoviště. Jednou ze současných ekologických otázek je, zda strukturu společenstev na lokalitách ovlivňují spíše faktory prostředí nebo schopnosti druhů rozšířit se na potenciálně vhodná stanoviště. Rozhodujícím gradientem prostředí pro utváření taxocenóz vodních bezobratlých na slatiništích je gradient minerální bohatosti. Lze předpokládat, že podél tohoto gradientu se bude ve společenstvu měnit poměr generalistů a prameništních specialistů, přičemž vyšší počet specialistů lze očekávat na obou koncích tohoto gradientu (tedy na pěnovcových slatiništích a kyselých přechodových rašeliništích), kde specifické podmínky prostředí zvyšují ekologický kontrast mezi slatiništi a ostatními vodními habitaty v okolním prostředí. Naproti tomu ve střední části gradientu je ekologický kontrast slatinišť a okolních vodních stanovišť malý, a pravděpodobně zde proto budou převažovat generalisté – skladba taxocenóz vodních bezobratlých bude dána především migračními schopnostmi jednotlivých druhů. Tento příspěvek je úvodem do studie probíhající na prameništních slatiništích Západních Karpat, jejímž cílem je ověřit výše zmíněné předpoklady. Přináší předběžné výsledky založené na struktuře společenstev chrostíků (Trichoptera), tedy skupiny, která zahrnuje jak velmi dobře létající druhy (např. Potamophylax nigricornis), tak druhy s relativně nižšími disperzními schopnostmi (např. Beraea maurus). Mezi chrostíky lze zároveň nalézt druhy krenobiontní, tj. prameništní specialisty (např. Crunoecia irrotata) i generalisty, vyskytující se kromě pásma krenálu také v rhitrálu (např. Plectrocnemia conspersa).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info