Informace o publikaci

Zasazení nových trestních opatření domácího vězení a zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce do koncepce řešení provinění mladistvých

Autoři

BOLEDOVIČOVÁ Lucie

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta iuridica olomucensia
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova juveniles; conception of restorative justice; house arrest; prohibition of entering; penal measure; educational measure
Popis Příspěvek se zabývá trestními opatřeními domácího vězení a zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, zavedenými do systému trestních opatření novelou zákona o soudnictví ve věcech mládeže s účinností od 1. 1. 2010 v souvislosti s přijetím trestního zákoníku, který obsahuje obecnou a subsidiární úpravu podmínek ukládání a výkonu těchto opatření ve formě trestů. Příspěvek se tedy zaměřuje na specifika těchto podmínek v případě osob mladistvých. Nová opatření jsou přitom zkoumána z hlediska jejich vztahu ke koncepci restorativní justice, která se stala od vyčlenění právní úpravy soudnictví nad mládeží do zvláštního zákona hlavním filosofickým východiskem řešení trestné činnosti mladistvých a dětí mladších patnácti let, jelikož míra propojení těchto opatření s restorativními principy má vliv na jejich využitelnost v budoucnu. Součástí příspěvku je proto rovněž analýza statistických údajů týkajících se počtu a podílu jmenovaných opatření, uložených soudy v letech 2010 až 2012.
Související projekty: