Informace o publikaci

Validaceošetřovatelských intervencí (NIC) v chirurgické ošetřovatelské péči na našem území

Autoři

POSPÍŠILOVÁ Alena KYASOVÁ Miroslava JUŘENÍKOVÁ Petra SURÁ Zdeňka MIČUDOVÁ Erna

Rok publikování 2014
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod: Sestra je při své práci vystavena nutnosti tvořit ošetřovatelský klinický úsudek. Správná rozvaha podložená dostupnými informacemi se stává klíčovým vodítkem pro rozsah i obsah poskytnuté ošetřovatelské péče. Proto je třeba připravovat a vyvíjet nástroje, které jsou schopné sestrám tento úkol ulehčit. Jako vhodná varianta se nabízí aplikace klasifikačních systémů v ošetřovatelství. Mezi nejvhodnější z hlediska svého komplexního užití patří taxonomie NANDA – International, NIC, NOC. Tyto systémy jsou vyvíjeny mimo území České republiky, a tak je třeba v kontextu našich podmínek ověřit jejich využitelnost. Cíl: Cílem šetření bylo za využití ICV testu (modifikace Fehringova DCV testu) přizpůsobit intervence NIC vybrané v první fázi šetření jako využívané v chirurgické neintenzivní ošetřovatelské praxi v oblasti všeobecné chirurgie našim podmínkám. Metody: Bylo využito kvantitativní výzkumné metody. Volba výzkumných metody byla ovlivněna postupem při vývoji klasifikace NIC. Byl sestrojen dotazník, který obsahoval názvy, definice a ošetřovatelské aktivity 36 intervencí NIC vybraných v první fázi šetření. Dotazník byl určen sestrám, které pracovaly v oblasti všeobecné chirurgie a splnily expertní požadavky dle Zeleníkové et al. (2010, s. 409). Úkolem respondentů bylo vyjádřit se k výstižnosti názvu a definice a důležitosti plnění aktivit ošetřovatelské péče pro danou intervenci. Hodnocení bylo provedeno na Likertove škále 1-5, kdy 1 znamenala nepodstatné a 5 extrémně důležité. Na základě získaných hodnot bylo vyjádřeno vážené skóre pro každou z aktivit i průměrné vážené skóre pro každou z intervencí. Výsledky: V šetření bylo za využití názoru 26 expertek pomocí ICV testu (modifikace Fehringova DCV testu) hodnoceno 895 ošetřovatelských aktivit. Z tohoto počtu nabylo 372 (41,6 %) aktivit váženého skóre 0,8 a lze je považovat za velice důležité pro plnění dané sledované intervence NIC. Nejvíce (452 což je 50,5 %) aktivit nabylo váženého skóre v rozmezí 0,79-0,50. Tyto aktivity již jsou pro plnění intervence, pod kterou jsou řazeny, méně důležité (doplňkové). Pouze 71 (7,9 %) aktivit nabylo váženého skóre <0,5 a staly se netypické pro plnění dané intervence v kontextu chirurgické neintenzivní ošetřovatelské péče na našem území. Dvanáct intervencí dosáhlo průměrného váženého skóre 0,8. Zbylých 24 dosáhlo váženého skóre 0,79-0,50. Ani jedna z intervencí nedosáhla váženého skóre <0,500. Závěr: Výstupem jsou podklady pro vznik elektronické dokumentace, která je testována v rámci pilotního ověření elektronické dokumentace na Chirurgické klinice FN Brno. Tato dokumentace je nadále modifikována dle požadavku sester a výsledků pilotáže. Do budoucna by prostřednictvím elektronické dokumentace mohla vzniknout rozsáhlá databáze o hospitalizovaných pacientech.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info