Informace o publikaci

Metodika vzorkování vnitřního prostředí pro analýzy vybraných emergentních polutantů - Certifikovaná metodika (Nmet)

Autoři

ČUPR Pavel HILSCHEROVÁ Klára VRANA Branislav MELYMUK Lisa Emily BÁNYIOVÁ Katarína SHARMA Anežka CHROPEŇOVÁ Mária PROKEŠ Roman SMEDES Foppe BORŮVKOVÁ Jana BEČANOVÁ Jitka NOVÁK Jiří BITTNER Michal SÁŇKA Ondřej VOJTA Šimon MIKEŠ Ondřej ŠEBKOVÁ Kateřina URÍK Jakub KARÁSKOVÁ Pavlína AUDY Ondřej PŘIBYLOVÁ Petra KOHOUTEK Jiří PROKEŠOVÁ Barbora KLÁNOVÁ Jana

Rok publikování 2016
Druh Certifikované metodiky
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Certifikovaná metodika (Nmet) dle smlouvy č. 201301009 ze dne 16.12.2014. Certifikovaná metodika slouží k charakterizaci expozice člověka vybraným emergentním polutantům ve vnitřním prostředí. Správnou aplikací této metodiky lze pak provést následnou charakterizaci příspěvků potenciálních rizik při hodnocení inhalační, orální a případně i dermální expozice ve vnitřním prostředí. Součástí metodiky jsou: detailní popisy dílčích odběrových metod (hlavní cíl), popisy navazujících metod stopové analýzy emergentních polutantů, popisy metod hodnocení potenciálních toxických účinků emergentních polutantů ve vnitřním prostředí (s důrazem na efekty hodnocené in vitro na lidských buňkách), popis doplňkového dotazníkového šetření. Tato metodika byla ověřena v různých typech rezidenčního vnitřního prostředí, škol, domácností a pracovních prostor. Metodika je zaměřena na bromované zhášeče hoření (BFRs), kam patří polybromované difenylethery (PBDEs) a hexabromcyklododekan (HBCD) a druhou skupinou látek jsou perfluorované látky (PFCs) – nejvýznamnější představitelé jsou perfluorooktansulfonát (PFOS) a perfluorooktanová kyselina (PFOA). Metodika byla dne 22.12.2016 certifikována Ministerstvem životního prostředí a publikována ve Věstníku MŽP 1/2017.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info