Informace o publikaci

Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma

Autoři

BARTOŇOVÁ Miroslava VÍTKOVÁ Marie BOČKOVÁ Barbora BYTEŠNÍKOVÁ Ilona HLOUŠKOVÁ Lenka HORÁKOVÁ Radka KOPEČNÝ Petr LAZAROVÁ Bohumíra OPATŘILOVÁ Dagmar PANČOCHA Karel PIPEKOVÁ Jarmila POL Milan SLEPIČKOVÁ Lenka TRNKOVÁ Kateřina ZÁMEČNÍKOVÁ Dana

Rok publikování 2017
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Ve výzkumné monografii je řešeno téma inkluze jako interdisciplinární problém. Inkluzivní vzdělávání není jen problémem pedagogickým nebo speciálněpedagogickým, ale jeho realizace je podmíněna spoluprací celé řady vědních oborů – psychologie, lékařství i sociologie. Zajímaly nás otázky: Jaké faktory ovlivňují jednotlivé aktéry inkluzivního vzdělávání? Na jakých úrovních inkluzivního vzdělávání jednotlivé faktory působí? Jak identifikované faktory působí? Výzkumným prostředím byly běžné základní školy. Využity byly standardní postupy sociálně vědního a medicínského výzkumu, jak kvantitativního, tak kvalitativního charakteru. Výzkumná monografie je členěna do pěti větších celků s vnitřním členěním na kapitoly.