Informace o publikaci

Prüfer angle and non-oscillation of linear equations with quasiperiodic data

Název česky Prüferův úhel a neoscilace lineárních rovnic s kvaziperiodickými daty
Autoři

HASIL Petr VESELÝ Michal

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www Full Text
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s00605-018-1232-5
Klíčová slova Sturm-Liouville equation; Prüfer angle; oscillation theory; periodic coefficient; non-oscillation
Popis Jsou uvažovány Sturmovy-Liouvilleovy diferenciální rovnice s mocninou nezávislé proměnné a součty periodických funkcí jako koeficienty (včetně případu, kdy periodické koeficienty nemají společnou periodu). Pomocí známých výsledků lze ukázat, že studované rovnice jsou podmíněně oscilatorické, tj. existuje hraniční hodnota, která může být vyjádřena pomocí koeficientů a která odděluje oscilatorické rovnice od neoscilatorických. Je velmi obtížné určit chování zkoumaných rovnic v hraničním případě. V tomto článku, aplikací metody modifikovaného Prüferova úhlu, je řešena tato otázka a je dokázáno, že uvažované rovnice jsou neoscilatorické v kritickém hraničním případě.
Související projekty: