Informace o publikaci

Vztahy environmentálních faktorů a reprodukčních znaků severoamerických druhů ptáků

Autoři

BLAŽKOVÁ Barbora STORCHOVÁ Lenka ALBRECHT Tomáš

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Předpokládá se, že vnější prostředí na zemi ovlivňuje evoluci životních strategií (life histories) organismů - behaviorální, anatomické a fyziologické adaptace (life-history znaky). Důsledkem proměnlivosti prostředí je velká geografická variabilita v těchto znacích, např. latitudinální trend velikosti snůšky ptáků. Zmapování prostorové distribuce strategií poskytuje informaci o selekční tlacích na velkých prostorových škálách, identifikace klíčových faktorů však není triviální. Cílem příspěvku je zmapování geografických trendů vybraných life-history znaků severoamerických druhů ptáků v rámci kontinentálních Spojených států amerických a testování vlivu hlavních determinant prostředí ovlivňujících tyto znaky (průměrná produktivita prostředí, sezonalita v produktivitě, délka hnízdní sezony). Pro analýzu byly vybrány znaky charakterizující reprodukční úsilí 500 druhů ptáků (počet snůšek za sezonu, velikost snůšky, celková reprodukční investice). Výsledky byly porovnány s poznatky z Evropy. Srovnání výsledků altriciálních druhů obou kontinentů ukázalo pozitivní vztah mezi počtem snůšek a délkou hnízdní sezóny. Vliv prostředí na velikost snůšky a celkovou reprodukci je v USA a Evropě odlišný. V případě prekociálních druhů jsme nenašli žádnou shodu. Life-history znaky u ptáků v Evropě jsou negativně korelovány se sezonalitou v produktivitě a pozitivně s produktivitou prostředí. V USA jsme zjistili pozitivní vztah mezi velikostí snůšky a délkou hnízdní sezóny, zároveň pozitivní i negativní korelaci produktivity s počtem snůšek a celkovou reprodukční investicí. Z výsledků lze usuzovat, že ačkoli jsou životní strategie ptáků celosvětově podobné a vykazují jisté latitudinální trendy, environmentální faktory působící na life-history znaky mohou být na různých kontinentech odlišné. Vysvětlením může být rozdílný antropogenní vliv na formování prostředí kontinentů, rozdílná hustota osídlení lidmi či rozdíly ve fylogenetickém složení společenstev. Podpořeno grantem GACR 17-24782S