Informace o publikaci

Cílená detekce somatických mutací u pacientů s ameloblastomem: série případů

Autoři

SZÁRAZ Dávid DANĚK Zdeněk ANDRLA Petr BUDINSKÁ Eva DEISSOVÁ Tereza GACHOVÁ Daniela MLČŮCHOVÁ Natálie MACHÁČEK Ctirad BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra

Rok publikování 2023
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Úvod: Ameloblastom (AM) je benigní odontogenní tumor ze sklovinotvorného epitelu, vyznačující se lokálně destruktivním růstem a častou (asi 30%) recidivou po odstranění. Vzácně může AM malignizovat. Asi 80% AM se vyskytuje v?dolní čelisti a to obvykle v?oblasti úhlu a v?oblasti molárů.. Za nejčastější molekulární příčinu vzniku ameloblastomu se považuje mutace v?genech BRAF a SMO, kdy u AM v?horní čelisti převažuje SMO mutace a u AM dolní čelisti BRAF mutace. Cílem naší studie bylo analyzovat případné další mutace, které potencionálně můžou přispět ke vzniku AM. Metodika: Deset pacientů léčených na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgii ve FN Brno pro histopatologicky verifikovaný AM jsme zařadili do studie. Šest pacientů podstoupilo resekci pro AM dolní čelisti a čtyři pacienti pro AM v?horní čelisti. Z parafinového bločku byla izolována DNA kitem QIAamp DNA FFPE Tissue (Qiagen) a připravena sekvenační knihovna s pomocí komerčního panelu CleanPlex OncoZoom Cancer Hotspot Kit pro cílenou detekci somatických mutací v 65 onkogenech a tumor suppresorových genech. Výsledky: U šesti vzorků jsme při sekvenování získali kvalitní data, které jsme bioinformaticky vyhodnotili; u zbývajících vzorků nebyla analýza úspěšná, a to vzhledem k?nízké koncentraci a kvalitě izolované DNA. Nalezli jsme SMO mutaci (rs879255280) u 4 pacientů s AM v horní čelisti a BRAF mutaci (rs113488022) u 2 pacientů s AM v dolní čelisti. Navíc byly nalezeny mutace s (potenciálně) patogenním významem v FGFR2 (rs121913474, rs121913478) u 2 pacientů s AM v horní čelisti, u jednoho z nich byla identifikována navíc i delece v ATM genu. U jednoho pacienta s AM v dolní čelisti jsme kromě patogenní varianty v BRAF genu nalezli i deleci v PIK3CA (rs397517199). Závěr: Nálezy u pacientů s?AM jsou v?souladu s?literaturou a potvrzují specifickou spojitost mutací v?genech SMO a BRAF s?lokalizací AM. Také nález mutací v?genech FGFR2 a PIK3CA byl očekávaný, nicméně delece v ATM genu dosud s AM asociována nebyla. V literatuře se objevuje pouze jeden případ pacientky se syndromem Luis-Barové, která je nositelkou delece v ATM genu a měla ameloblastom v dolní čelisti. Při mutaci v?ATM genu má produkovaná DNA-dependentní proteinkináza sníženou funkci, jsou tak oslabeny?reparační mechanismy?DNA, což se projevuje zvýšenou náchylností k rozvoji maligní transformace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info