Informace o publikaci

Rozumově nadané děti se specifickými vývojovými poruchami učení ve školním kontextu problém nebo výzva pro učitele?

Autoři

PORTEŠOVÁ Šárka

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pedagogika
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova gifted; learning disabled
Popis Prezentovaná studie seznamuje čtenáře s problematikou tzv. dvakrát výjimečných dětí - tj. rozumově nadaných žáků s handicapem. Nejčastěji jde ve školním kontextu o existenci nadání se specifickou vývojovou poruchou učení. Autorka věnuje pozornost otázkám spojeným s identifikací této specifické skupiny žáků ve školním prostředí, všímá si typických rozporů v jejich schopnostech a popisuje základní překážky, bránící včasnému odhalení nadprůměrného potenciálu i specifických poruch učení. Ukazuje, že právě populace nadaných dětí s SPU bývá identifikována velmi pozdě, většinou až na střední škole ve chvíli, kdy přetrvávající porucha učení a neúspěšná snaha o její překonání výrazně znemožnily rozvoj nadání a snížily studentovy aspirace své schopnosti dále rozvíjet. V další části příspěvku věnuje autorka pozornost otázkám sociální a emocionální adaptace této specifické populace nadaných. Na základě detailní analýzy empirických výzkumů, týkajících se důsledků nepochopení podstaty školních problémů ukazuje, že právě tato dětská populace vykazuje tendenci k intenzivní frustraci v určitých předmětech, trvale očekává selhání, neúspěch, ale paradoxně projevuje strach z úspěchu a obavy z prokázání svých mimořádných schopností. Příspěvek rovněž přináší syntézu základních pedagogických a pedagogicko-psychologických, empiricky ověřených, zahraničních postupů a opatření, jež jsou v edukační péči o tuto velmi specifickou populaci žáků, nejčastěji užívány. Těmto požadavků v zahraničí nejlépe odpovídají speciálně vytvořené nápravné programy, zaměřené na rozvoj nadání a nápravu handicapů, dílčí akcelerace v oblasti nadprůměrných schopností a náprava handicapu s pomocí speciálního pedagoga, vytvoření individuální vzdělávacího plánu zohledňujícího rozvoj nadání i nápravu handicapu, případně vytvoření speciálních tříd pro mimořádně nadané žáky s poruchou učení. Odborné prameny však opakovaně zdůrazňují, že při volbě jakéhokoliv vzdělávacího opatření je vždy nutné vycházet ze základních vzdělávacích potřeb nadaných dětí s poruchami učení. Na prvním místě je rozpoznání nadprůměrných schopností i dílčích handicapů, zaměření vzdělávacího programu na rozvoj nadání a vytvoření vzdělávacího prostředí, jež by respektovalo individuální odlišnosti a rozvoj efektivních kompenzačních strategií. Daná problematika je v současnosti jednou z nejintenzivněji řešených oblastí psychologie a pedagogiky nadaných, zejména v angloamerických zemích.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info