Informace o publikaci

STRATEGIE UČENÍ CIZÍMU JAZYKU. Výsledky výzkumu používání a efektivity strategií na gymnáziích.

Autoři

VLČKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2007
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Strategie učení cizímu jazyku (CJ) hrají v procesu celoživotního učení CJ klíčovou roli. Vý-znamné jsou z pedagogického hlediska, neboť jejich používaní lze cíleně ovlivňovat. Práce se zabývá kvantitativním výzkumem strategií učení CJ pomocí dotazníku, inventáře strategií, techni-ky nestrukturovaných volných výpovědí, skupinových interview a interview s učiteli CJ. Pomocí dotazníku a inventáře bylo zjišťováno používání 85 vybraných strategií učení CJ u 606 studentů 14 brněnských gymnázií. Studenti vykazovali v používání strategií značné rezervy pro zlepšení jejich používání co do spektra různých strategií i míry jejich používání. Signifikantně více používali strategie přímé (paměťové, kognitivní, kompenzační) než nepřímé (metakognitivní, afektivní, sociální). Nejvíce používanou skupinou strategií byly kompenzační strategie, naopak téměř nepoužívané byly paměťové a afektivní strategie. Efektivita strategií byla zjišťována vůči známce z CJ, celkové efektivitě učení, rozvoji jednotlivých CJ dovedností a úrovni znalosti CJ. U mnohých strategií se prokázala jejich efektivita, která byla v některých případech vázána na dosaženou úroveň CJ kompetence. Zkoumané strategie se ve své efektivitě liší a ukazuje se, že žáky nejvíce používané strategie nemusí být právě ty nejefektivnější. Mnoho z empiricky efektivních strategií není žáky dostatečně používáno. Jako nejefektivnější skupina strategií se ukazují kognitivní strategie. Jako ústřední, klíčová strategie byla na základě triangulace dat z použitých metod výzkumu identifikována strategie procvičování, především v přirozeném prostředí a s autentickými materiály. Na základě empirických dat byla vytvořena třífaktorová klasifikace strategií učení CJ, která reviduje dosavadní teorii klasifikace strategií.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info