Informace o publikaci

Cyberbullying in Adolescent Victims: Perception and Coping

Název česky Kyberšikana u adolescentních obětí: Vnímání a coping
Autoři

ŠLÉGLOVÁ Veronika ČERNÁ Alena

Rok publikování 2011
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Kvalitativní explorativní studie se zabývá kyberšikanou z pohledu adolescentních obětí. Důraz je kladen zejména na dopady a následky kyberšikany a copingové strategie, které oběti volí pro vypořádání se s problémem. Data byla získána prostřednictvím polostrukturovaných online rozhovorů s patnácti adolescenty ve věku 14-18 let, kteří byli obětí kyberšikany. Analýza probíhala pomocí zakotvené teorie v programu ATLAS.ti 6.0. Bylo zjištěno, že zážitek kyberšikany mění následné chování oběti. Novým jevem je, že dopady kyberšikany se dají chápat jako pozitivní, a to v podobě změny chování obětí v online prostoru. Jednalo se hlavně o vytvoření kognitivního vzorce agresora, jenž následně respondentům pomáhá k rozeznání obtěžujících jedinců tím, že si touto negativní zkušeností již prošli. Obtěžování také vyvolalo u respondentů pocity větší obezřetnosti a omezení rizikových virtuálních kanálů, aby zabránili opakování jevu. Kritické dopady se vyskytovaly u většiny respondentů v podobě poklesu sebevědomí, osamělosti a vytvoření nedůvěry k lidem. Těžší formou bylo sebepoškozování a zvýšení fyzické agresivity vůči okolí. Na základě zkušenosti s kyberšikanou si oběti vytvořily copingové strategie, které používaly pro její řešení. Nabývají několika forem: technická obrana, aktivita zaměřená na agresora, vyhýbání se, zástupné aktivity, sociální opora. Aktivity obětí při zvládání stresové situace kyberšikany byly odlišné a je pravděpodobné, že závisely na dalších kontextech, osobnostních charakteristikách a vývoji respondentů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info