Teorie a praxe trestního a správního procesu

Představení studijního programu

Studijní program je koncipován jako všeobecná příprava pro výkon zejména úřednických profesí souvisejících s trestním a správním procesem. Získané znalosti ale můžete využít i při vlastním podnikání – např. v oblasti bezpečnostních služeb.

Celá koncepce studia je podřízena tomu, že jste si toto studium zvolili při výkonu svého dosavadního zaměstnání a profese. To znamená, že vám nabízíme patřičnou míru interakce mezi teorií a praxí, a to v přímém kontaktu s přednášejícím.

Poskytneme vám teoretické i prakticky použitelné poznatky z oborů přímo souvisejících s trestním právem hmotným a procesním, správním právem hmotným a procesním, kriminalistikou, kriminologií a dalšími souvisejícími obory.

Jako absolventi tohoto programu potom budete schopni používat v praxi poznatky o rámci právní regulace v odvětví trestního práva a správního trestání. Své dovednosti budete schopni také patřičně prezentovat. V dnešní době se i právní situace často a rychle mění – budete proto schopni vhodně komentovat a interpretovat současné změny právních podmínek na základě obecného teoreticko-právního vědomostního rámce a vysoce specializovaných znalostí z oblastí získaných studiem.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Jste ve služebním nebo pracovním poměru a při své práci se zabýváte problematikou trestního práva, správním trestáním, nebo podnikáte v oblasti bezpečnostních služeb?
  • Nemáte čas studovat v denní formě pětiletý magisterský program Právo a právní věda?
  • Chcete vědět více o trestním právu a vyznat se v leckdy složitém světe práva?
  • Zajímáte se o trestní právo nebo o správní trestání?
  • Chcete proniknout do sféry právní regulace protiprávního jednání?
  • Zajímáte se o právní pohled na odhalování trestných činů a jejich trestání?
  • Máte již zkušenosti z vyšetřování či s bojem se zločinem a chcete prohloubit své teoretické znalosti?

Pokud odpovíte na některou z otázek ano, pak je tento studijní program pro vás.

Zajišťuje Právnická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

„Výuka práva je u nás koncipována velmi široce – zatímco v prvním ročníku si na své přišli zejména milovníci dějin, nyní se už zabýváme jednotlivými právními odvětvími. Učiteli jsou tu mnohdy osoby, které jsou špičkami ve svém oboru. Studium jako takové je však založeno zejména na samostudiu a vlastní přípravě. To, čeho si u nás na fakultě cením nejvíc, je možná paradoxně velké množství volného času, které mi otevřelo možnost se blíže zabývat tím, co mě v právu skutečně zajímá. Pověstné „law in action“ jsem měl proto šanci si zažít už od nejnižších ročníků – v mém případě prací u nás na fakultě a na Ústavním soudu.“

Štěpán Janků Štěpán Janků
student práv

Praxe

Vzhledem ke kombinované formě studia, která se dá zvládnout při zaměstnání nebo podnikání, není studium tohoto programu spojeno s žádnou praxí. Výuka probíhá v blocích, většinou v pátky, a snaží se co nejvíce přizpůsobit požadavkům studentů.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi získáte kompetence, které vám umožní uplatnit se u těch složek veřejné správy, které jsou činné v trestním, přestupkovém nebo jiném správně-deliktním řízení – včetně manažerských postů. Může se jednat např. o Policii České republiky, Generální inspekci bezpečnostních sborů, Hasičský záchranný sbor, Justiční stráž, Vězeňskou službu, Vojenskou policii, Celní správu, Bezpečnostní informační služby, o přestupkovou komisi a jiné podobné správní orgány.

Budoucím nebo stávajícím zaměstnavatelům nabídnete rozsáhlé a hluboké znalosti zejména z trestního práva hmotného a procesního, správního práva hmotného a procesního, kriminalistiky či kriminologie. Vše budete mít navíc podpořené jazykovými schopnostmi. Své poznatky také můžete využít v rámci vlastního podnikání – např. v oblasti bezpečnostních služeb.

„Tento obor jsem si vybrala, protože jsem chtěla získat znalosti trestního práva, které bych mohla využít ve své práci. Kromě opravdu hodně podrobného seznámení s trestním právem hmotným i procesním mi studium umožnilo osvojit si základy práva finančního, obchodního, občanského a poměrně detailně i práva správního. V zaměstnání u Policie ČR navíc využiji také znalosti soudního lékařství nebo soudní psychiatrie a psychologie. Studium mi dalo obrovské množství informací a znalostí od opravdových kapacit ve svém oboru.“

Petra Ledabylová Petra Ledabylová
absolventka Teorie a praxe trestního a správního procesu

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů 27. – 28. 4. 2019 (sobota – neděle).

Podrobné informace o Testu studijních předpokladů (TSP) jsou na internetové adrese: http://www.muni.cz/tsp

Doporučená literatura

S výjimkou případného seznámení se se staršími variantami TSP (viz http://www.muni.cz/tsp/) není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Úplné znění všech variant Testu studijních předpokladů z předchozího přijímacího řízení, klíče správných odpovědí a základní statistické charakteristiky najdete na stránce http://www.muni.cz/tsp/. Centrum dalšího vzdělávání PrF nabízí zájemcům o studium Přípravný kurz k přijímačkám 2019. Bližší informace najdete na http://kurzy.law.muni.cz

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Studijní program může pokračovat i v navazujícím programu Veřejná správa. V něm se však klade důraz na veřejnoprávní souvislosti a spíše než na trestní právo se soustředí na veřejnou správu obecně. Tyto znalosti však ve své praxi můžete také velmi dobře využít.

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

JUDr. Jan Provazník, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info