Matematická biologie a biomedicína

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací (Biomedicínská bioinformatika nebo Epidemiologie a modelování).

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Zajímáte se o biologii a medicínu? Ale zároveň vám není cizí matematika a informační technologie? Anebo vás baví matematika a informatika a současně máte vztah i k ostatním přírodním vědám?

Studium Matematické biologie a biomedicíny vám umožní pochopit širší souvislosti fungování živých systémů a zároveň využívat matematické a informatické metody v analýze biologických a medicínských dat.

V průběhu studia se naučíte spojovat teoretické poznatky, analytické postupy a praktické aplikace matematických metod v řešení konkrétních problémů a otázek aplikovaného výzkumu, které se týkají například hodnocení kauzálních vztahů příčina-důsledek.

Zároveň získáte bohaté praktické dovednosti ve zpracování a interpretaci dat, ať už v rámci praktických předmětů, při vypracování bakalářské práce nebo v rámci projektů, do kterých se můžete při studiu zapojit.

Studijní program zahrnuje dvě specializace: Epidemiologie a modelování a Biomedicínská bioinformatika.

Epidemiologie a modelování se zaměřuje na vysvětlování a modelování faktorů spojených s vlastnostmi a chováním jedinců, populací, společenstev i životního prostředí. Příklady výzkumných otázek zahrnují identifikaci rizikových faktorů vzniku a vývoje závažných onemocnění, modelování fyziologických funkcí zvířat i člověka, analýzu obrazových dat pacientů s psychickými poruchami, hodnocení vlivu podmínek prostředí na jeho druhovou rozmanitost či prostorové modelování vegetační skladby.

Biomedicínská bioinformatika vás pak naučí odpovídat na biologické a klinické otázky prostřednictvím analýzy komplexních dat molekulárně-biologických experimentů. Můžete tak hodnotit genovou aktivitu buněk a tkání, modelovat genové a proteinové interakce a signální dráhy, navrhovat algoritmy pro identifikaci změn genetické informace či modelovat fylogenetický vývoj různých organizmů.

Chcete se o studiu Matematické biologie a biomedicíny dovědět více? Navštivte stránky http://studuj.matematickabiologie.cz/.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Baví vás biologie, matematika a výpočetní technika?
  • Baví vás hledat a vysvětlovat souvislosti mezi různými jevy v přírodě?
  • Zajímá vás, jak lze využít matematiku v biologii a medicíně?
  • Anebo naopak jak vznikají nové matematické a výpočetní postupy inspirované biologií?

„Analyticky myslet, pracovat a objevovat, a zároveň zůstat biologem“

Praxe

Studijní program má akademický profil a praxe není povinnou součástí studia. V rámci každé specializace se ale setkáte s předměty zaměřenými na individuální i týmové řešení zadané úlohy z oblasti analýzy dat. A to od nastudování problému a dat až po prezentaci výsledků. Problémy, které budete řešit v rámci praktické výuky, vycházejí přímo z praxe a budete tak zpracovávat reálná data.

Chcete vědět víc?

Další informace o programu Matematická biologie a biomedicína lze najít na webových stránkách:

Uplatnění absolventů

Studijní plán jsme navrhli tak, abyste získali široké znalosti v oborech biologie, matematika a informatika a zároveň byli schopni samostatné práce v analýze a modelování biologických systémů a komplexních datových souborů.

Po absolvování programu tak najdete uplatnění při zpracování biologických a medicínských dat v aplikovaném výzkumu, ve státní i soukromé sféře, a to zejména ve zdravotnictví, v oblasti farmaceutického průmyslu, nebo ochrany životního prostředí. Popřípadě i v jiných oblastech zabývajících se správou a zpracováním dat.

Rozhovory s úspěšnými absolventy studia Matematické biologie a biomedicíny najdete na webu http://studuj.matematickabiologie.cz/.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Test studijních předpokladů

Při splnění požadovaných kritérií může být uchazečům prominuta přijímací zkouška. Více o této možnosti najdete zde.

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Matematická biologie a biomedicína? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info