Experimentální a molekulární biologie

"Život opravdu zblízka"

Představení studijního programu

Zajímá vás podstata života? Baví vás objevovat dosud nepoznané biologické zákonitosti? Láká vás experimentální práce v laboratoři s mikroby, rostlinami, živočichy nebo třeba s lidskými buňkami?

Masarykova univerzita vám nabízí jedinečný bakalářský studijní program. Získáte v něm solidní vědomostní základy ze všech důležitých biologických disciplín a zároveň se naučíte s využitím molekulární biologie a dalších experimentálních přístupů zkoumat různé formy živých organismů.

Studium nabízí celkem 5 specializací. Ty pro vás nejvíce zajímavé si vybíráte už při podání přihlášky, v níž si můžete vyznačit až 3 preferované specializace. Od počátku studia tedy máte jistotu, že se budete moci věnovat tomu, co vás skutečně v biologii zajímá.

Specializace Experimentální biologie rostlin vás detailně seznámí s anatomií a fyziologií rostlinného organismu, s minerální výživou rostlin, jejich fyziologickou ekologií i s moderními metodami zkoumání rostlin. Vzhledem k tradici antarktického výzkumu na Masarykově univerzitě je součástí studia i polární biologie rostlin.

Specializace Experimentální biologie živočichů a imunologie vám dá příležitost zkoumat, jak se vyvíjí, funguje nebo jak se brání patogenům živočišný, a tedy i lidský organismus. Budete používat nejmodernější přístupy molekulární a buněčné biologie i pokročilou mikroskopii buněčných struktur. S problematikou zdraví a nemoci se seznámíte na modelech ze všech koutů živočišné říše, od sledování chování zvířat až po aplikace v humánní a veterinární biomedicíně.

Specializace Mikrobiologie se věnuje studiu virů, bakterií, sinic nebo mikroskopických hub. Získáte zde přehled o morfologii mikroorganismů, jejich fyziologii i taxonomickém třídění a naučíte se s nimi pracovat v laboratoři.

Specializace Biologie člověka zkoumá lidské tělo s využitím molekulárně genetických metod. Získáte proto nezbytné znalosti nejen z molekulární biologie, ale i z anatomie a základů antropologických metod. Hlavní oblastí výzkumu je práce s historickou DNA, proto se v terénu i v laboratoři naučíte pracovat s kosterním materiálem a provádět jeho genetické analýzy.

Specializace Molekulární biologie a genetika se zaměřuje na všechny typy živých organismů – mikroby, rostliny i živočichy včetně člověka. Seznámíte se zde se speciálními genetickými disciplínami, jako jsou například cytogenetika nebo genetika kvantitativních znaků, které doplníte o detailní znalosti molekulárně genetických metod.

Povinný společný základ studia vám poskytne široký i dostatečně detailní vhled do všech hlavních biologických disciplín a nezbytné vzdělání v základních chemických oborech. Tento celkový přehled můžete obohatit výběrem z široké nabídky volitelných kurzů, například z oblasti pokročilých zobrazovacích metod, bioinformatiky nebo bioetiky.

Vzhledem k tomu, že těžištěm studia jsou experimentální biologické disciplíny, probíhá výuka formou přednášek, seminářů nebo laboratorních cvičení.

Je studium programu pro vás?

  • Chcete se účastnit vědecké práce na prestižní výzkumné univerzitě?
  • Baví vás biologie, chemie a logické uvažování?
  • Máte rádi experimenty, mikroskopy a práci s informačními technologiemi?
  • Jste manuálně zruční a láká vás práce v laboratoři?
  • Dovedete být týmovými hráči?

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

„Vždy mě lákala práce ve vědecké laboratoři a díky studiu experimentální biologie jsem si již ve druhém ročníku vyzkoušela, jaké to opravdu je. Teď už se třetím rokem zabývám výzkumem léčby chronické lymfocytární leukémie. Občas je to sice časově náročné, ale vědomí toho, že by má práce mohla v budoucnu pomoci při léčbě mi to vynahrazuje. Také jsem si díky programu Erasmus+ vyzkoušela pracovat a žít v holandské metropoli a tato půlroční stáž mi přinesla mnoho zkušeností do profesního i osobního života.“

Michaela Gregorová Michaela Gregorová
studentka Experimentální a molekulární biologie

Praxe

Do vědeckovýzkumné, laboratorní a případně klinické praxe se pak zapojíte hlavně v rámci svých projektů bakalářských prací, a to v některém z výzkumných týmů, které se na výuce podílejí. V rámci týmu se budete už během bakalářského studia seznamovat s výzkumnými tématy, kterými se zabývá, i s experimentálními přístupy, které se pro řešení využívají.

Nejlepší studenti bakalářského programu pak obvykle dostanou i možnost vlastní experimentální činnosti.

U některých specializací také doporučujeme či vyžadujeme účast na terénních cvičeních. Například pro specializaci Experimentální biologie rostlin je připraveno třídenní terénní cvičení a zájemci se mohou rovněž zúčastnit terénních cvičení z botaniky. Podobně součástí studia Biologie člověka je celkem třítýdenní praxe v historické antropologii na zajímavých archeologických lokalitách.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi tohoto programu naleznete uplatnění v různých oblastech výzkumu i praktického využití – podle toho, jakou specializaci si pro svoje studium zvolíte. Může se jednat například o biomedicínu, veterinární medicínu, zemědělství nebo potravinářství.

Bakalářská kvalifikace vám umožní podílet se na výzkumných projektech i na běžné laboratorní činnosti - zejména v oblastech rutinního využívání molekulárně biologických a dalších experimentálních metod.

Pro skutečné tvůrčí zapojení do výzkumu jsou však vyžadovány vyšší stupně vzdělání. Proto předpokládáme, že většina absolventů tohoto bakalářského programu bude mít zájem pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

„Na střední škole mě oslovila genetika a svůj výběr jsem směrovala tam, kde bych ji mohla studovat co nejvíc. Volba padla na Brno, jelikož mi toto město na první pohled bylo sympatické a platí to dodnes.
Velice mě překvapil vstřícný a přátelský přístup vyučujících, potěšilo moderní vybavení laboratoří a možnost přičichnout ke skutečnému výzkumu, pokud člověk jen trochu chce na něčem se podílet a nebojí se zeptat. Mám teď v plánu začít pracovat v laboratoři pod vedením mého školitele diplomové práce. Pokud úspěšně dostuduju a dostanu se na doktorské studium, ráda bych pak vycestovala do Itálie na pracovní stáž.“

Júlia Kováčová Júlia Kováčová
absolventka, studentka molekulární biologie a genetiky

„Po studiu jsem začala pracovat jako Manager Account ve společnosti Fisher Scientific s.r.o, která je součástí Thermo Fisher Scientific. Naše společnost je světovým lídrem ve výrobě a distribuci laboratorního vybavení a ve vývoji inovativních technologií pro biomedicínský výzkum. Vědomosti nabyté během studií jsou nezbytné pro pochopení produktů, které potenciálním odběratelům nabízím.“

Lenka Jůzová Lenka Jůzová
absolventka, pracuje v Thermo Fisher Scientific

Podmínky přijetí

V rámci přijímacího řízení je uchazeč povinen absolvovat písemnou zkoušku. Písemná zkouška obsahuje: test studijních předpokladů, dále jen TSP (pro hodnocení přijímací zkoušky na PřF MU je relevantní výsledek TSP absolvovaného na kterékoli z fakult MU) a odborný test z biologie se základy chemie. Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia. Ukázky úloh odborných testů najdete na internetové adrese: http://www.sci.muni.cz

Kritéria hodnocení

Do celkového hodnocení se zahrnuje výsledek TSP a odborného testu z biologie se základy chemie.

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Pro úspěšné absolvování odborného testu jsou předpokladem znalosti a dovednosti na úrovni gymnaziálních učebnic příslušného předmětu.

Rosypal S. a kol: Nový přehled biologie, SCIENTIA 2003, ISBN 80-86960-23-4

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium se specializací

Studium obsahuje společnou část předmětů pro daný studijní program a část předmětů pro specializaci, který dále umožňují prohloubit znalosti v konkrétní oblasti. Studijní program může nabízet více specializací, student si vybírá jednu z nich.

Jednotlivé specializace mají v navazujícím magisterském studiu formu samostatných studijních programů:

  • Experimentální biologie rostlin
  • Experimentální biologie živočichů a imunologie
  • Mikrobiologie
  • Biologie člověka
  • Molekulární biologie a genetika

Můžete tedy pokračovat v přímé návaznosti stejným studijním programem, jako byla vaše specializace v bakalářském studiu, nebo se rozhodnout pro jinou z nabízených specializací.

Chcete vědět víc?

http://www.sci.muni.cz/

http://www.sci.muni.cz/UEB/

http://www.sci.muni.cz/mosseb/

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

Konzultant programu

e‑mail: