Finance, účetnictví a daně

Bakalářské studium v kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Studijní program Finance, účetnictví a daně je určen především těm, kteří svou budoucí kariéru spatřují v oblasti finančních útvarů firem, vedení účetnictví, daňové evidence, daňovém poradenství, auditingu, podnikání na kapitálových trzích, bankovnictví či pojišťovnictví! Volit si můžete ze dvou možných bloků povinně volitelných předmětů. První by vám měl pomoci se připravit na profesní zkoušky z oblasti účetnictví, daní a finančního řízení, druhý vám pomůže s přípravou na zkoušky odborné způsobilosti vyžadované ČNB.

Studijní program je profesně orientovaný a velký význam v něm má praxe.

Zásadními tématy oboru jsou:

 • Znalost podvojného účetnictví a schopnost práce se základními účetními softwary
 • Znalost daňové evidence, zdravotního a sociálního pojištění a daňového systému ČR
 • Schopnost orientace v základních bankovních a pojistných produktech
 • Schopnost finančních predikcí a kalkulací
 • Schopnost pomoci klientovi i sám sobě při snaze o finanční zabezpečení se
 • Přehled v oblasti právních norem regulujících a vymezujících základní pravidla podnikání a výkonu profese v těchto oblastech

Naučíte se mimo jiné:

 • Analyzovat a interpretovat data obsažená v účetních výkazech, tyto výkazy sestavit,
 • porozumět a využít základní bankovní a pojistné produkty, analyzovat jejich ekonomickou výhodnost a navrhovat doporučení pro jejich využití,
 • analyzovat a aplikovat platnou legislativu v oblasti stěžejních právních povinností subjektů týkajících se zejména odvodových, registračních a dalších administrativních povinností,
 • pracovat s nejpoužívanějšími tabulkovými procesory a statistickými softwary, využít je k systematizaci a optimalizaci ekonomických dat,
 • použít základní účetní software pro vedení účetnictví a daňové evidence.

Studium je založeno zejména na prakticky orientovaných tutoriálech pod dohledem odborných vyučujících včetně expertů z "praxe".

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zajímáte se o problematiku účetnictví a daní?
 • Stresuje vás sestavování daňových přiznání a přehledů pro zdravotní a sociální pojištění?
 • Zajímá vás investování, bankovnictví a pojišťovnictví?
 • Chcete rozumět nejdůležitějším bankovním a pojistným produktům?
 • Zajímá vás dění na finančních trzích? Váháte, zda investovat do Bitcoinu?
 • Plánujete v budoucnu skládat povinné profesní zkoušky vyžadované Českou národní bankou, Komorou daňových poradců, Komorou auditorů ČR či Institutem certifikovaných účetních?

Studijní program Finance, účetnictví a daně nabízí nahlédnutí do všech výše zmíněných oblastí.

Kombinovaná forma studia

Výuka probíhá zpravidla v pátek odpoledne a v sobotu, obvykle třikrát až čtyřikrát v semestru. V ojedinělých případech může být tato výuka doplněna vhodnými přednáškami či semináři i v průběhu jiných dnů, ty však lze sledovat i online. Dají se zhlédnout také ze záznamu. Přístup do Studia online, MS Teams či Zoom mají studenti MU k dispozici zdarma.

„Finanční plány, účetnictví, daně – naučíte se, jak na ně.“

Praxe

Povinnou součástí studia je také praxe v rozsahu 12 týdnů, kterou můžete absolvovat buď ve svém současném zaměstnání či v řadě námi nabízených partnerských organizacích. V jejím rámci si budete poznatky získané studiem ověřovat na konkrétních praktických situacích a dále ji bude možné vhodně využít při tvorbě závěrečné práce, jejíž úspěšnou obhajobou a diskusí nad ní své studium ukončíte.

Chcete vědět víc?

https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/561700-katfinanci

Uplatnění absolventů

Absolventi studijního programu budou připraveni na výkon povolání a provozování podnikatelské činnosti:

 • na finančních a kapitálových trzích,
 • v oblasti finančního poradenství, klientských pozic v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví,
 • budou schopni také zastávat pracovní pozice v účetních a finančních odděleních komerčních subjektů, a to zejména na pracovních pozicích účetní, mzdový účetní, finanční analytik, asistent auditora či daňový specialista,
 • zároveň získají předpoklady pro schopnost samostatného podnikání v oblasti vedení daňové evidence a účetnictví pro jiné subjekty,
 • po složení povinných profesních zkoušek mohou následně působit také jako daňoví poradci, certifikovaní účetní a auditoři.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Podmínkou pro přijetí je doložení praxe v délce 12 měsíců. Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI Profesně zaměřené bakalářské studium. Kontakty a dotazy k Testu studijních předpokladů, dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ekonomicko-správní fakulta MU respektuje ustanovení §§ 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a stanoví jako další podmínku pro přijetí ke studiu složení přijímací zkoušky. Výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazečů. O přijetí uchazeče rozhodne děkan fakulty na návrh Přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě pořadí výsledků přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu obdrží uchazeči po zasedání přijímací komise. Více informací naleznete na webu ECON.MUNI Profesně zaměřené bakalářské studiumMUNI.CZ.

Doporučená literatura

Ukázky Testů studijních předpokladů (TSP) z minulých let a oborových testů naleznete na ECON.MUNI.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Finance, účetnictví a daně? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Ing. Filip Hampl, Ph.D., LL.M.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info