Geografická kartografie a geoinformatika

Popis oboru

Studijní obor Geografická kartografie a geoinformatika poskytuje teoretické a praktické znalosti a dovednosti potřebné k tvorbě topografických a tematických map, sběru, analýze, zpracování, interpretaci a vizualizaci geografických (prostorových) dat, informací a znalostí. Cílem studia je připravit absolventy pro oblast základního i a aplikovaného výzkumu a další činnosti pro praxi tak, aby byli schopni řešit dílčí úkoly související se zpracováním a interpretací prostorových dat, aplikací geografických informačních systémů (GIS), dálkového průzkumu Země (DPZ) a globálních navigačních satelitních systémů (GNSS), a tvorby digitálních i analogových tematických map v éře Big Data (velkých dat).

Úspěšný absolvent je schopen

 • použít základní poznatky z oblasti fyzické a humánní geografie;
 • využít metod a technik získávání a zpracování geografických dat, včetně GIS a DPZ;
 • aplikovat metody kartografické vizualizace dat;
 • pracovat s odbornou literaturou a digitálními zdroji informací;
 • komunikovat v rámci výzkumných a pracovních týmů;
 • aktivně používat odbornou terminologii v domácím a cizím jazyce;
 • pracovat samostatně v terénu;
 • účinně upefektivně uplatňovat statistické metody, v oblasti počítačů a informačních technologií pro analýzu geografické reality;
 • analyzovat a syntetizovat jednotlivé složky přírodního prostředí;
 • formulovat základní problémy v systému přírodního prostředí - lidské společnosti ve vybraných regionech;
 • samostatně řešit specifické problémy, ve spolupráci s odborníky z příbuzných oborů zabývajících se životním prostředím a krajinou;
 • diskutovat problémy s negeografickou komunitou;
 • přizpůsobit pracovní postupy s ohledem na měnící se potřeby společnosti a praxe.

„Na přírodovědě mě baví především propojenost sociálního života a jednotlivých přírodovědných směrů. Panuje tu rodinná atmosféra a tak se tu často střetávají biologové s chemiky či matematiky, jindy zas geologové s fyziky. A to ať už ve Spolku přírodovědců, při projevech na Komunikačním tréninku, nad společným projektem nebo čistě jen v menze u jídla , piva či kafe. Navíc základní znalosti výpočetní techniky, kterých se tu každému dostane, otevírají široké pracovní možnosti. A co teprve pak Univerzitní kampus – největší a nejmodernější vědeckovýzkumný komplex ve střední Evropě. Zapojit se přitom může do výzkumné i jiné aktivity opravdu každý!“

Tomáš Havelka Tomáš Havelka
student oborů Nanotechnologie a Matematická analýza

Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatňují v základním a aplikovaném výzkumu a praxi. Jde zejména o manažerské profese a další pracovní pozice, kde je třeba spojovat poznatky o prostoru s konkrétními praktickými postupy a aplikacemi. Profil absolventa zaručuje efektivní spojení pokročilé informační gramotnosti společně s odborným rozhledem v rámci širokého spektra geografických disciplín.

Absolvent proto najde uplatnění jak v orgánech státní správy a samosprávy, například katastrální a pozemkové úřady, odbory regionálního rozvoje a odbory životního prostředí, v organizacích využívajících a zpracovávajících prostorová data, informace a znalosti jako jsou doprava, inženýrské sítě, zdravotnictví, životní prostředí, krizový management, tak v soukromém sektoru, zejména ve firmách zajištujících sběr, zpracování, interpretaci a kartografické zobrazování prostorových dat, jakož i poskytujících servis v oblasti integrace rozmanitých druhů dat z prostorových i neprostorových datových zdrojů.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Jan Hladík

„Na fakultě byla vždycky skvělá přátelská, téměř rodinná atmosféra, takže vzpomínám jen v dobrém. Při vstupu do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného přehledu získaného na fakultě, i se zaměřením na konkrétní oblast, ze schopnosti analytického zpracování dat a vztahů. Zkušenosti nabyté praxí samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle.“

Jan Hladík
specialista na brownfieldy v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Geografická kartografie a geoinformatika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

a) Test studijních předpokladů nebo
b) Odborný test ze zeměpisu nebo
c) Test studijních předpokladů a odborný test ze zeměpisu

Při variantě c) se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce.

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Pro úspěšné absolvování odborného testu jsou předpokladem znalosti a dovednosti na úrovni gymnaziálních učebnic zeměpisu.

 1. učebnice Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o.

  • Příroda a lidé Země
  • Zeměpis České republiky
  • Regionální zeměpis světadílů
  • Makroregiony světa. Regionální geografie pro gymnázia

 2. učebnice SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.

  • Geografie pro střední školy 1 (fyzicko-geografická část)
  • Geografie pro střední školy 2 (socioekonomická část)
  • Geografie pro střední školy 3 (Regionální geografie světa)
  • Geografie pro střední školy 4 (Česká republika)

 3. příručka Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o.

  • Valenta, V., Herber, V. a kol. Maturita ze zeměpisu. Otázky a testy k přípravě na maturitu a přijímací zkoušky na VŠ.

Geografický ústav pořádá pro zájemce přípravný kurz ze zeměpisu v termínech 4. 2., 11. 2., 25. 2. a 4. 3. 2017. Cílem kurzu je zopakování, doplnění, prohloubení a cvičné testování znalostí a dovedností středoškolského učiva zeměpisu. Cena kurzu je 1500 Kč. Přihlášky budou přijímány od 2. ledna 2017 prostřednictvím Obchodního centra MU. Více informací najdete zde.

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů nebo odborného testu ze zeměpisu

Oborové zkoušky
Test studijních předpokladů
Zeměpis

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://geogr.muni.cz/studium

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info