Geografická kartografie a geoinformatika

Popis oboru

Studijní obor Geografická kartografie a geoinformatika poskytuje teoretické a praktické znalosti a dovednosti potřebné k tvorbě topografických a tematických map, sběru, analýze, zpracování, interpretaci a vizualizaci geografických (prostorových) dat, informací a znalostí. Cílem studia je připravit absolventy pro oblast základního i a aplikovaného výzkumu a další činnosti pro praxi tak, aby byli schopni řešit dílčí úkoly související se zpracováním a interpretací prostorových dat, aplikací geografických informačních systémů (GIS), dálkového průzkumu Země (DPZ) a globálních navigačních satelitních systémů (GNSS), a tvorby digitálních i analogových tematických map v éře Big Data (velkých dat).

Úspěšný absolvent je schopen

 • použít základní poznatky z oblasti fyzické a humánní geografie;
 • využít metod a technik získávání a zpracování geografických dat, včetně GIS a DPZ;
 • aplikovat metody kartografické vizualizace dat;
 • pracovat s odbornou literaturou a digitálními zdroji informací;
 • komunikovat v rámci výzkumných a pracovních týmů;
 • aktivně používat odbornou terminologii v domácím a cizím jazyce;
 • pracovat samostatně v terénu;
 • účinně upefektivně uplatňovat statistické metody, v oblasti počítačů a informačních technologií pro analýzu geografické reality;
 • analyzovat a syntetizovat jednotlivé složky přírodního prostředí;
 • formulovat základní problémy v systému přírodního prostředí - lidské společnosti ve vybraných regionech;
 • samostatně řešit specifické problémy, ve spolupráci s odborníky z příbuzných oborů zabývajících se životním prostředím a krajinou;
 • diskutovat problémy s negeografickou komunitou;
 • přizpůsobit pracovní postupy s ohledem na měnící se potřeby společnosti a praxe.

„Na přírodovědě mě baví především propojenost sociálního života a jednotlivých přírodovědných směrů. Panuje tu rodinná atmosféra a tak se tu často střetávají biologové s chemiky či matematiky, jindy zas geologové s fyziky. A to ať už ve Spolku přírodovědců, při projevech na Komunikačním tréninku, nad společným projektem nebo čistě jen v menze u jídla , piva či kafe. Navíc základní znalosti výpočetní techniky, kterých se tu každému dostane, otevírají široké pracovní možnosti. A co teprve pak Univerzitní kampus – největší a nejmodernější vědeckovýzkumný komplex ve střední Evropě. Zapojit se přitom může do výzkumné i jiné aktivity opravdu každý!“

Tomáš Havelka Tomáš Havelka
student oborů Nanotechnologie a Matematická analýza

Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatňují v základním a aplikovaném výzkumu a praxi. Jde zejména o manažerské profese a další pracovní pozice, kde je třeba spojovat poznatky o prostoru s konkrétními praktickými postupy a aplikacemi. Profil absolventa zaručuje efektivní spojení pokročilé informační gramotnosti společně s odborným rozhledem v rámci širokého spektra geografických disciplín.

Absolvent proto najde uplatnění jak v orgánech státní správy a samosprávy, například katastrální a pozemkové úřady, odbory regionálního rozvoje a odbory životního prostředí, v organizacích využívajících a zpracovávajících prostorová data, informace a znalosti jako jsou doprava, inženýrské sítě, zdravotnictví, životní prostředí, krizový management, tak v soukromém sektoru, zejména ve firmách zajištujících sběr, zpracování, interpretaci a kartografické zobrazování prostorových dat, jakož i poskytujících servis v oblasti integrace rozmanitých druhů dat z prostorových i neprostorových datových zdrojů.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Jan Hladík

„Na fakultě byla vždycky skvělá přátelská, téměř rodinná atmosféra, takže vzpomínám jen v dobrém. Při vstupu do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného přehledu získaného na fakultě, i se zaměřením na konkrétní oblast, ze schopnosti analytického zpracování dat a vztahů. Zkušenosti nabyté praxí samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle.“

Jan Hladík
specialista na brownfieldy v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Geografická kartografie a geoinformatika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

a) Test studijních předpokladů nebo
b) Odborný test ze zeměpisu nebo
c) Test studijních předpokladů a odborný test ze zeměpisu

Při variantě c) se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce.

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Pro úspěšné absolvování odborného testu jsou předpokladem znalosti a dovednosti na úrovni gymnaziálních učebnic zeměpisu.

 1. učebnice Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o.

  • Příroda a lidé Země
  • Zeměpis České republiky
  • Regionální zeměpis světadílů
  • Makroregiony světa. Regionální geografie pro gymnázia

 2. učebnice SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.

  • Geografie pro střední školy 1 (fyzicko-geografická část)
  • Geografie pro střední školy 2 (socioekonomická část)
  • Geografie pro střední školy 3 (Regionální geografie světa)
  • Geografie pro střední školy 4 (Česká republika)

 3. příručka Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o.

  • Valenta, V., Herber, V. a kol. Maturita ze zeměpisu. Otázky a testy k přípravě na maturitu a přijímací zkoušky na VŠ.

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů nebo odborného testu ze zeměpisu

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://geogr.muni.cz/studium

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info