Speciální pedagogika

Popis oboru

Současné pojetí výchovy a vzdělávání žáků se zdravotním postižením je stále více směrováno do oblasti inkluzivního přístupu, a to v komplexním mezioborovém pojetí. Rozšíření realizovaných odborných aktivit se týká nejširšího spektra věkových kategorií – od raného věku po věk seniorů. Koncepce studia speciální pedagogiky je reflexí celospolečenských snah o integraci dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol a školských zařízení (viz školský zákon č. 561/2004 Sb. ve znění novely zákona č. 82/2015 Sb.).

Cílem oboru Speciální pedagogika je připravit speciální pedagogy pro speciálně pedagogickou činnost ve třídách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v základních školách, ve školách pro žáky se SVP, v základních školách speciálních ve funkci asistenta pedagoga, ve školských zařízeních, v mateřských školách s edukací dětí se SVP, v dětských domovech, v domovech mládeže a pro činnost v zařízeních sociálních služeb. Obor je realizován ve formě prezenční a kombinované. Studijní obor Speciální pedagogika je zpracován v souladu s aktuálním zněním Standardů Akreditační komise pro studijní program Speciální pedagogika. Je vnitřně členěn do šesti specializací složených ze dvou oborů. Jedná se o logopedii a surdopedii, o psychopedii ve spojení se somatopedií, oftalmopedií, etopedií, nově také s logopedií a zdravotním postižením v dospělosti. Tyto specializace tvoří základ pro navazující magisterské studium.

Úspěšný absolvent je schopen

  • získat všeobecné vědomosti a dovednosti speciální pedagogiky;
  • získat odborné speciální znalosti a dovednosti speciální pedagogiky;
  • ovládnout pomocné edukační, výchovné a komunikační vědomosti a dovednosti;
  • aplikovat přístupy ke vzdělávání a výchově dětí a žáků se SVP do jejich výuky;
  • ovládat práci s dětmi/žáky se SVP na úrovni asistenta pedagoga;
  • metodologicky navrhnout a zpracovat případovou studii žáka se SVP.

„Pro pedagogickou fakultu jsem se rozhodla proto, že na ní člověk může studovat cizí jazyky více prakticky a ještě k tomu získá psychologický a pedagogický základ. Není to tedy jen o učení se cizímu jazyku, ale i o spoustě jiných věcí. Co to znamená? Nikdy se nezačnete nudit.“

Jitka Janů Jitka Janů
studentka oboru Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Uplatnění absolventů

Získání kompetencí k edukaci dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb. a jeho novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Vědomosti, dovednosti a postoje získané během studia jsou základem kompetencí pro vykonávání profese pedagogického asistenta pedagoga ve škole hlavního vzdělávacího proudu ve výchovné a pomocné edukační práci se zaměřením na problematiku speciální pedagogiky, ve školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a v základní škole speciální. Uvedené kompetence dávají rovněž plnou kvalifikaci pro práci učitele v mateřské škole a mateřské škole speciální, logopedického asistenta v mateřské škole (se specializací logopedie a surdopedie), instruktora ve střediscích volného času a ve školských zařízeních, řešících problematiku speciální pedagogiky, v zařízeních sociálních služeb. Díky obecnosti a kombinaci šíři oborů má předpoklady pro práci v řadě profesí např. ve státní správě, firemním managementu apod.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Pavlína Grác Livňanská

„Studium speciální pedagogiky mi rozšířilo pohled nejen na vzdělávání, ale také na vývoj dítěte, jeho potřeby, prožívání a možnosti jeho podpory. Současně jsem měla možnost pracovat na svém seberozvoji. Toto studium mi otevřelo prostor pro další zajímavé možnosti v profesní kariéře jak v sociální, tak pedagogické oblasti.“

Pavlína Grác Livňanská
absolventka oboru Speciální pedagogika

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Speciální pedagogika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Uchazeči o studium tohoto oboru vykonají univerzitní Test studijních předpokladů.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Bližší informace o studiu http://www.ped.muni.cz/wsedu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info