PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.

Katedra francouzského jazyka a literatury


kancelář: bud. A/3005
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5362
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Hana Kyloušková
Pracoviště
 • Katedra francouzského jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005: Ph.D. a PhDr. v oboru Pedagogika se specializací na didaktiku francouzského jazyka (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)
 • 1995: rozšíření pedagogické způsobilosti, aprobace německý jazyk a literatura (PdF MU, Brno)
 • 1976: učitelství pro školy II. cyklu, aprobace latina a francouzština (FF UJEP, nyní Masarykova univerzita, Brno)
Přehled zaměstnání
 • od 2019: externí spolupráce
 • 2005-2019: odborná asistentka na PdF MU, Brno
 • 1992-2005: asistentka na PdF MU, Brno
 • 1983-1992: učitelka na ZŠ Laštůvkova a ZŠ Vejrostova, Brno
 • 1976-1979: sekretářka na FF UJEP (nyní FF MU), Brno
Pedagogická činnost
 • výuka didaktiky a praktického jazyka v bakalářském studiu
 • do roku 2019: výuka didaktiky francouzského jazyka, vedení pedagogické praxe studentů bakalářského studia a závěrečných bakalářských, diplomových a doktorských prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • Interní mentor v rámci projektu Rozvoj procesu pregraduálního vzdělávání na PdF MU: důkladnou přípravou k dobré praxi, kód CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006952 (2018-2019)
 • Členka řešitelského týmu ve výzkumném záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, kód MSM0021622443 (doba řešení 2007-2013). Dílčí cíl je zaměřen na vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace - jazyk francouzský. Řešitelka: Marie Vítková
 • 2001-2004: Řešitelka grantového projektu MŠMT v rámci programu Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit Pedagogická praxe - příprava učitelů, č. P1/2001, 37/2002, 67/2003, 16/2004. Cíle projektu: zkvalitnění pedagogické praxe studentů francouzského jazyka a získání učitelů z praxe pro funkci tzv. fakultních učitelů
 • 2003: Řešitelka grantového projektu FRVŠ Další vzdělávání pedagogických pracovníků, č. 694/03. Cíl projektu: seznámit učitele z praxe s novými trendy ve výuce cizích jazyků a napomoci tak k modernizaci výukových metod a zkvalitnění výuky na základních a středních školách. Spoluřešitelka: Pavla Kellnerová
Akademické stáže
 • Od roku 1995 opakované akademické stáže na univerzitách a vědeckých centrech ve Francii a Belgii zaměřené na rešerše v knihovnách a konzultace se specialisty v oboru didaktika francouzského jazyka - Francie: Université Stendhal de Grenoble 3 (Grenoble), Université René Descartes (Paříž 5), Université catholique (Lyon), CIEP (Sèvres), BELC (Caen); Belgie: Université Libre de Bruxelles (Brusel)
Universitní aktivity
 • členství ve zkušební komisi pro státní závěrečné zkoušky v oboru Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Mimouniversitní aktivity
 • do roku 2019 organizátorka a lektorka kurzů dalšího vzdělávání učitelů francouzského jazyka Jihomoravského kraje
Vybrané publikace
 • KYLOUŠKOVÁ, Hana. Le lexique dans la classe de langue. In Další vzdělávání učitelů francouzského jazyka. 2019. info
 • KYLOUŠKOVÁ, Hana. Pamětní medaile Masarykovy univerzity za celoživotní činnost. děkan Pedagogické fakulty MU, 2019. info
 • KYLOUŠKOVÁ, Hana a Václava BAKEŠOVÁ. Další vzdělávání učitelů francouzského jazyka. 2018. Zápis akce pro akademický rok 2018/2019 info
 • KYLOUŠKOVÁ, Hana. Jak na gramatiku ve výuce cizích jazyků. In Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě – EDUCOLAND. Brno, 2014, 11 s. URL info
 • JANÍKOVÁ, Věra, Světlana HANUŠOVÁ, Renée GRENAROVÁ a Hana KYLOUŠKOVÁ. Výuka cizích jazyků v inkluzivní třídě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 184 s. ISBN 978-80-210-6580-2. info
 • KYLOUŠKOVÁ, Hana. Diferencované čtení v cizím jazyce. In Grenarová, R., Vítková, M. (eds) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 126-141. ISBN 978-80-210-6024-1. info
 • KYLOUŠKOVÁ, Hana. Comprendre et interpréter le texte littéraire en classe de langue - résultats d’une recherche. Lingua viva. České Budějovice: Katedry jazyků Jihočeské univerzity, 2011, VII, č. 12, s. 57-67. ISSN 1801-1489. info
 • KYLOUŠKOVÁ, Hana. Évaluation des enfants avec des TSA en classe de français. In Grenarová, R., Vítková, M. (eds.) Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků s SPU. Evaluation in Foreign Language Teaching to Learners with SLD. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 137-155. ISBN 978-80-210-5664-0. info
 • KYLOUŠKOVÁ, Hana, Věra JANÍKOVÁ, Světlana HANUŠOVÁ a Renée GRENAROVÁ. Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2011. info
 • GRENAROVÁ, Renée, Světlana HANUŠOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Hana KYLOUŠKOVÁ. Moderní přístupy k hodnocení v cizojazyčné výuce se zřetelem k žákům s SPU. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Education Needs V. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 205-218. ISBN 978-80-7315-220-8. info
 • KYLOUŠKOVÁ, Hana. Literární komunikace ve výuce cizích jazyků. Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, 2010, roč. 53, č. 3, s. 85-88. ISSN 1210-0811. info
 • GRENAROVÁ, Renée, Světlana HANUŠOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Hana KYLOUŠKOVÁ. Nadaní a mimořádně pokročilí žáci v cizojazyčném vyučování. In Šimoník, O. (ed.). Vzdělávání nadaných žáků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 31- 46. ISBN 978-80-210-5349-6. info
 • KYLOUŠKOVÁ, Hana. Nadaní žáci ve výuce francouzského jazyka - výsledky výzkumu. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M., et al. Vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebmi IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. 1. vyd. Brno: Paido, 2010, s. 177-184. Edice pedagogické literatury, 311. ISBN 978-80-7315-201-7. info
 • KYLOUŠKOVÁ, Hana. Enfants doués en classe de français - résultats d`une recherche. In Grenarová, R., Vítková, M. eds. Cizojazyčná výuka a nadaný žák. Foreign Language Teaching and a Gifted and Talented Pupil. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 126-139. ISBN 978-80-210-5375-5. info
 • KYLOUŠKOVÁ, Hana. Jak usnadnit žákům s SPU výuku cizího jazyka. Komenský - odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 2009, roč. 13, č. 3, s. 27-32. ISSN 0323-0449. info
 • KYLOUŠKOVÁ, Hana. Francouzský jazyk a dramatická výchova u žáků s SPU na školách Jihomoravského kraje; výsledky výzkumu. In Bartoňová, M., Vítková, M. - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 321-332. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7. info
 • KYLOUŠKOVÁ, Hana. Les activités théâtrales en classe de FLE. In GRENAROVÁ, R. - VÍTKOVÁ, M. (eds.) Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Drama techniques in foreign language teaching to learners with SLD. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 14 s. Pd-52/09-02/58. ISBN 978-80-210-5074-7. info
 • KYLOUŠKOVÁ, Hana. Lecture par séquences avec des activités de prélecture. Lingua Viva. České Budějovice: PF JČU, 2009, V, č. 9, s. 28-36. ISSN 1801-1489. URL info
 • KYLOUŠKOVÁ, Hana a Zdeňka SCHEJBALOVÁ. Výuka francouzské výslovnosti u žáků se specifickými poruchami učení. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností / Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, s. 67-83. ISBN 978-80-7315-167-6. info
 • KYLOUŠKOVÁ, Hana. Žáci se specifickými poruchami učení ve výuce francouzského jazyka; výsledky výzkumu provedeného na školách Jihomoravského kraje. In KLENKOVÁ, Jiřina - VÍTKOVÁ, Marie. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností / Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, s. 183-196. Edice pedagogické literatury, 278. ISBN 978-80-210-4708-2. info
 • KYLOUŠKOVÁ, Hana. Comment faciliter la lecture des textes littéraires en classe de langue. Lingua viva. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008, roč. 2008, č. 7, s. 25-32. ISSN 1801-1489. info
 • KYLOUŠKOVÁ, Hana. Le français et les troubles d apprentissage spécifiques. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU / Communicative Approach in Foreign Language Teaching in Learners with SLD. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 87-91. Pd-42/08-02/58. ISBN 978-80-210-4782-2. info
 • KYLOUŠKOVÁ, Hana. Jak využít literární text ve výuce cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 172 s. 102. ISBN 978-80-210-4373-2. info

8. 11. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info