Ochrana práv na MUNI

Ochránkyní práv Masarykovy univerzity je Eva Janovičová. Funkce je známá též jako ombudsman nebo ombudsperson. Studující, uchazeči a uchazečky o studium, ale i zaměstnankyně a zaměstnanci nebo absolventi a absolventky, se na ni mohou obrátit s žádostí o pomoc, pokud mají za to, že byla porušena jejich anebo cizí práva. Ochránkyně práv zachovává důvěrnost, nestrannost a nezávislost.

S jakým problémem se mohu obrátit na ochránkyni práv?

Podání k ochraně práv mohou mít formu oznámení, stížnosti nebo petice.

Oznámení 

Oznámení je podání, kterým se oznamovatel/ka obrací na MU ve věci porušení svých nebo cizích práv. Může se jednat o různé situace, a to např. pokud se týkají:

 • práv studentů MU (např. právo studovat, právo konat zkoušky, právo na stipendium, právo na zápis do studia, právo na registraci předmětů),
 • práv zaměstnanců MU z pracovněprávních vztahů,
 • šikany (včetně mobbingu, bossingu),
 • nerovného zacházení a diskriminace,
 • ochrany osobnosti (např. ochrana před neoprávněnými zásahy do cti, důstojnosti, dobré pověsti anebo soukromí),
 • sexuálního obtěžování,
 • akademické integrity,
 • střetu zájmů,
 • dalších jiných situací, ve kterých oznamovatel/ka vyhodnotí, že jsou zásahem do jeho/jejích práv a ovlivňují jeho/její podmínky studia či výkonu práce.

Oznámení přijímá a vyřizuje ochránkyně práv.

Specifický postup se uplatní u těchto oznámení:

Oznámení týkající se sexuálního obtěžování

Oznámení týkající se sexuálního obtěžování přijímají kontaktní osoby a vyřizuje ochránkyně práv.

Více zde: Co je sexuální obtěžování?

Whistleblowing

Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Oznámení o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu; přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč; porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení přijímá a vyřizuje ochránkyně práv.

Více zde: Podávání oznámení porušení práva EU (Whistleblowing)

Jakou formu by mělo mít oznámení ochránkyni práv?

Oznámení ochránkyni práv by měla obsahovat:

 • identifikace oznamovatele/ky včetně uvedení kontaktu oznamovatele/ky
 • popis situace, se kterou se oznamovatel/ka na ochránkyni práv obrací
 • uvedení osob, které již byly s věcí obeznámeny
 • doposud podniknuté kroky
 • požadované řešení situace

Oznámení může být anonymizované. Anonymní podání se vyřizuje pouze tehdy, dokládá-li jeho obsah, že došlo k závažnému zásahu do práv dotýkajících se působnosti MU.

Jak se mohu obrátit na ochránkyni práv?

 • e-mailem na adresu ochrance@muni.cz
 • s využitím online kontaktního formuláře na této stránce
 • osobně prostřednictvím předem domluvené konzultace s ochránkyní práv
 • datovou schránkou MU – ID schránky: 9tmj9e4
 • centrální nebo elektronickou podatelnou MU – více informací zde
 • poštou „k rukám ochránce práv” na adresu MU – více informací zde

Jak ochránkyně práv postupuje?

 • na základě přijatého oznámení ochránkyně práv kontaktuje oznamovatele/ku a zjistí bližší informace o celé situaci a o tom, jakou má oznamovatel/ka představu o dalším postupu v celé záležitosti,
 • v závislosti od charakteru oznámení ochránce práv zváží následný postup ve věci, který zároveň konzultuje s oznamovatelem/kou – může se jednat o oslovení osob, které jsou v záležitosti involvovány, a o následné setkání ochránkyně práv s těmito osobami; o vyhledávání informací a nalézání možných, i právních řešení věci; o zprostředkování kontaktu mezi stranami konfliktu; o kontaktování odpovědných složek MU (např. vedoucí katedry, děkan/ka),
 • kde to obsah oznámení a povaha dotčených práv umožňují, vyřizuje ochránkyně práv oznámení smírně za užití mediace,
 • pokud oznámení nespadá do působnosti ochránce práv, bude oznamovatel/ka o tomto informován/a a zároveň mu/jí bude doporučeno, jak může v dané věci postupovat.

Jaké jsou zásady ochrany práv na MU?

Dostupná pomoc

Ochránkyně práv má na MU zajistit, aby se osoby, které mají za to, že byla porušena jejich anebo cizí práva, mohly kdykoliv na něj obrátit s žádostí o pomoc.

Ochrana oznamovatele

Ochránkyně práv podle obsahu oznámení a povahy dotčených práv odpovídajícím způsobem zajistí ochranu práv oznamovatele/ky.

Ochrana osoby, vůči níž oznámení směřuje

Ochránkyně práv dbá na to, aby rovněž osobě, vůči níž oznámení směřuje, byla odpovídajícím způsobem zajištěna ochrana práv.

Nestrannost, nezávislost

Ochránkyně práv není při své činnosti nikomu podřízena a není vázána žádnými pokyny a při šetření věci postupuje nestranně a zachovává objektivitu.

Mlčenlivost

Ochránkyně práv zachází s informacemi od oznamovatelů/lek jako s citlivými údaji, které podléhají zvláštní ochraně; informace bez souhlasu oznamovatele/ky neposkytuje třetím osobám. Všechny osoby zapojené do řešení jsou vázány mlčenlivostí. Informace o incidentu se uchovávají jako důvěrné.

Stížnosti a petice

Stížnost

Stížnost je podání, jímž se stěžovatel/ka domáhá ochrany svých práv a z něhož je patrné, kdo je činí, jaké věci se týká a co navrhuje. Stížností je také podání směřující proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu podle správního řádu.

Stížnosti ochránkyně práv nevyřizuje, těmito se zabývá a vyřizuje je odpovědná osoba, kterou je vedoucí součásti MU, do jehož/jejíž působnosti náleží předmět podání.

Pokud ochránkyně práv stížnost přece jen obdrží, postoupí ji k vyřízení odpovědné osobě.

Petice

Petice je podání ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu dotýkajícího se působnosti MU a směřující k MU v oblasti výkonu státní správy, které splňuje náležitosti stanovené zákonem o právu petičním.

Petici přijímá ochránkyně práv a vyřizuje ji odpovědná osoba.

Kontaktujte ochránkyni práv

Setkali jste se na univerzitě s nevhodným chováním nebo máte za to, že byla porušena vaše práva? Obraťte se na ochránkyni práv. 

Další možnosti pomoci při řešení studijních problémů.

Bez popisku

Načítám...

Dokumenty

JUDr. Eva Janovičová

ochránkyně práv – Pracoviště celouniverzitní ochrany práv


kancelář: 428
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5089, 771 279 712
e‑mail:

Eva Janovičová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Titul JUDr. získala na půdě Masarykovy univerzity. Má za sebou čtrnáctiletou praxi v advokacii, kdy se věnovala především občanskému, obchodnímu a pracovnímu právu. V dosavadní advokátní praxi řešila jak soudní konflikty, tak i případy mimosoudních vyrovnání.

Bc. Jan Rigó

koordinátor aktivit pracoviště celouniverzitní ochrany práv – Pracoviště celouniverzitní ochrany práv


kancelář: 441
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7235
e‑mail:

Jan Rigó je absolventem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Ve své praxi se věnoval práci se sociálně vyloučenými komunitami města Brna, kdy nabízel porozumění a hledal řešení, zmírnění následků či krizový plán v tíživé životní situaci klientů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info