doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

proděkan pro zahraniční a vnější vztahy Právnické fakulty


kancelář: 304
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6636
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., narozen 30. prosince 1978 v Třebíči, ženatý
Pracoviště
 • Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity
  Veveří 70
  611 80 Brno
 • tel: 549496636
 • e-mail: michal.radvan@law.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • proděkan pro zahraniční a vnější vztahy
 • docent pro obor finanční právo
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2000: Bakalářské studium, obor daňové poradenství, bakalářská práce na téma Reklamní kampaň Pinelli, s.r.o., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
 • 2002: Magisterské studium, obor právo, diplomové práce na téma Ochrana osobnosti při jejím užití v reklamě, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta právnická
 • 2003: Inženýrské studium, obor podnikové finance a obchod, diplomové práce na téma Nekalá soutěž v reklamě s důrazem na ochranu osobnosti, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
 • 2004: Rigorózní zkouška, obor finanční právo, rigorózní práce na téma Daň z nemovitostí - komparace s právní úpravou v Evropě, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta právnická
 • 2006: Doktorské studium, obor finanční právo, disertační práce na téma Majetkové daně v Evropě, Masarykova univerzita, Fakulta právnická
 • 2014: Habilitační řízení, obor obchodní a finanční právo, habilitační práce na téma Místní daně, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Fakulta Právnická
Přehled zaměstnání
 • 2002 - 2006: asistent pro obor finanční právo na katedře správní vědy, správního a finančního práva PrF MU
 • 2006 - 2008: odborný asistent pro obor finanční právo na katedře správní vědy, správního a finančního práva PrF MU
 • 2008 - 2014: odborný asistent pro obor finanční právo na katedře finančního práva a národního hospodářství PrF MU
 • 2014 - : docent pro obor finanční právo na katedře finančního práva a národního hospodářství PrF MU
Pedagogická činnost
 • Vedení přednášek a seminářů předmětu Finanční právo a dalších předmětů pro magisterské, bakalářské, doktorské a LL.M. studijní programy vč. garantování některých z nich na PrF MU, vedení a oponování diplomových a dalších kvalifikačních prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • člen European Association of Tax Law Professors
 • člen Miedzynarodowego Centra Badań Finansów Publicznych i Prawa Finansowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bialymstoku (Polska)
 • člen Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego / Polsko-české vědecké společnosti
 • člen odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor 3.4.10. obchodné a finančné právo, PrF UPJŠ v Košiciach
 • Grantové projekty:
 • 1. Právní regulace financí a majetku územních samosprávných celků, AV ČR, 2001 - 2004.
 • 2. Právní aspekty postavení obcí v oblasti bydlení, MMR ČR, 2004 - 2005.
 • 3. Konstituování bakalářského studijního oboru Právo a finance s dílčím využitím materie pro postgraduální studia v rámci CŽV, MŠMT ČR, 2006.
 • 4. ECTS Label, MŠMT ČR, 2007.
 • 5. Vlastní daňové příjmy obcí, GAČR, 2009 – 2011.
 • 6. Evropské daňové právo, MŠMT ČR, 2009.
 • 7. Teorie – dovednosti – praxe: Inovace studia práva, MŠMT ČR, 2011-2013.
 • 8. Dohled nad kapitálovým trhem, MU, 2011.
 • 9. Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu, MU, 2012-2013.
 • 10. Systémová soudržnost norem finančního (a daňového) práva, MU, 2013.
 • 11. Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře, MU, 2014.
 • 12. Determinace daňového práva, MU, 2015.
Akademické stáže
 • 2. 5. - 7. 5. 2004: Szeged, Maďarsko - výměnný pobyt
 • 24. 6. - 6. 8. 2005: Carlisle, PA, USA - Study of the United States Institute on U.S. Political Economy and the Global System program (previously the Fulbright American Studies Institute)
 • 19. 4. - 26. 4. 2008: Bialystok, Polsko - Erasmus
 • 8. 3. - 14. 3. 2009: Vilnius, Litva - Erasmus
 • 19. 7. – 25. 7. 2009: Amsterdam, Holandsko, International Bureau of Fiscal Documentation
 • 11. 7. – 17. 7. 2010: Fiesole, Itálie, European University Institute
 • 23. 9. – 27. 9. 2012: Białystok, Polsko - Erasmus
Universitní aktivity
 • 2005 - 2006: člen SKAS PrF MU
 • 2007 - 2015: člen UKAS PrF MU
 • 2008 - : ECTS koordinátor PrF MU
 • 2011 - : Erasmus koordinátor PrF MU
 • 2012 - : člen Ekonomické komise MU
 • 2015 - : člen vědecké rady PrF MU
Mimouniversitní aktivity
 • 2007 - : člen komise pro veřejné právo II - komise pro finanční právo Legislativní rady vlády
 • 2010 - : člen ediční rady časopisu US-China Law Review
 • 2012 - : člen vědecké rady časopisu Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
 • 2010 - : externí recenzent časopisu Sport, Business, Management: an International Journal
 • 2012 - : externí recenzent časopisu Ekonomický časopis (SAV)
 • 2013 - : externí recenzent časopisu Reference Reviews
 • 2013 - : externí recenzent časopisu Studia Iuridica Cassoviensia
 • 2014 - : externí recenzent časopisu Právní rozhledy
 • 2014 - : člen mezinárodní komise konzultantů a recenzentů Critique of Law. Independent Legal Studies
 • 2014 - : externí recenzent časopisu Prawo Budzetowe Panstwa i Samorzadu
 • 2014 - : člen vědecké programové rady časopisu Prawo pomocy publicznej
 • 2015 - : člen ediční rady časopisu Public Governance, Administration and Finances Law Review
 • 2015 - : externí recenzent časopisu Financial Law Review
 • 2016 - : associate editor časopisu Lex Localis - Journal of Local Self-Government (impact factor)
 • 2016 - : člen redakční rady Časopisu pro právní vědu a praxi
 • 2016 - : člen vědeckého výboru časopisu Polish Law Review
 • 2008 - 2013: Bologna expert - Český národní tým
 • 2010 - 2013: moderátor české skupiny v "Bologna Experts Virtual Community"
 • 2013 - 2016: externí recenzent časopisu Lex Localis - Journal of Local Self-Government (impact factor)
 • 2010 - 2017: člen redakční rady časopisu Daně a finance
 • 2004 - : asistent honorárního konzula Polské republiky v ČR
 • posuzování projektů FRVŠ, GAČR, VEGA, SRDA
Vybrané publikace
 • RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA a Johan SCHWEIGL. Local Self-Government in Czech Republic. In Boštjan Brezovnik, Istvan Hoffman, Jaroslaw Kostrubiec. Local Self-Government in Europe. 1. vyd. Maribor: Lex Localis Institute for Local Self-Government Maribor, 2021. s. 89-120. N/A. ISBN 978-961-7124-00-2. doi:10.4335/978-961-7124-00-2.04. URL URL info
 • RADVAN, Michal a Jana KRANECOVÁ. Is Ad valorem Property Taxation a Solution for the Czech Republic. In Michal Radvan, Riël Franzsen, William J. McCluskey, Frances Plimmer. Real Property Taxes and Property Markets in CEE Countries and Central Asia. 1. vyd. Maribor: Lex Localis - Institute for Local Self-Government Maribor, 2021. s. 47-78. Monographies. ISBN 978-961-7124-04-0. doi:10.4335/2021.6.2. URL info
 • RADVAN, Michal, Riël FRANZSEN, William J. MCCLUSKEY a Franzes PLIMMER. Real Property Taxes and Property Markets in CEE Countries and Central Asia. 1. vyd. Maribor: Lex Localis - Institute for Local Self-Government Maribor, 2021. 1141 s. Monographies. ISBN 978-961-7124-04-0. doi:10.4335/2021.6. URL info
 • BOHÁČ, Radim, Michal RADVAN a Petr VODÁK. Chapter 16: Czech Republic. In Haslehner, W., Lamensch, M. Taxation and Value Creation. 1. vyd. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation, 2021. s. 321-340. The European Association of Tax Law Professors International Tax Series no. 19. ISBN 978-90-8722-687-9. info
 • RADVAN, Michal. Taxation of Instagram Influencers. Studia Iuridica Lublinensia. Lublin: Faculty of Law and Administration, UMCS in Lublin, 2021, roč. 30, č. 2, s. 339-356. ISSN 1731-6375. doi:10.17951/sil.2021.30.2.339-356. URL info
 • RADVAN, Michal. Taxation in Democratic Czechoslovakia and the Independent Czech Republic. Intertax. Alphen aan den Rijn: Kluwer law International, 2021, roč. 49, č. 8, s. 725-728. ISSN 0165-2826. Repozitář MU info
 • RADVAN, Michal, Radim BOHÁČ a Karel BRYCHTA. Chapter 11: Czech Republic. In Pistone, Pasquale. Tax Procedures. 1. vyd. Amsterdam: IBFD, 2020. s. 393-434. EATPL International Tax Series. ISBN 978-90-8722-623-7. Repozitář MU Web nakladatele info
 • RADVAN, Michal. New Tourist Tax as a Tool for Municipalities in the Czech Republic. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2020, roč. 18, č. 4, s. 1095-1108. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/18.3.1095-1108(2020). Open access časopisu info
 • RADVAN, Michal. Municipal charges on communal waste: do they compete with the immovable property tax? Journal of Financial Management of Property and Construction. Bingley: Emerald Publishing Limited, 2019, roč. 24, č. 2, s. 148-165. ISSN 1366-4387. doi:10.1108/JFMPC-02-2018-0007. Open Access časopisu info
 • RADVAN, Michal. Ecological aspects in Czech property taxes. In Antonio Cubero Truyo, Patricio Masbernat (eds.). Protección del medio ambiente. Fiscalidad y otras medidas del derecho al desarrollo. 1. vyd. España: Thomson Reuters Aranzadi, 2019. s. 553-570. Estudios. ISBN 978-84-9177-823-3. Repozitář MU info
 • ROMÁNOVÁ, Anna, Michal RADVAN a Johan SCHWEIGL. Constitutional Aspects of Local Taxes in the Slovak Republic and in the Czech Republic. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2019, roč. 17, č. 3, s. 591-616. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/17.3.591-616(2019). Open Acces časopisu info
 • RADVAN, Michal a Michal LIŠKA. Chapter 19: Czech Republic. In Funda Başaran Yavaşlar, Johanna Hey. Tax Transparency. 1. vyd. Amsterdam: IBFD, 2019. s. 453-471. EATLP International Tax Series, vol. 17. ISBN 978-90-8722-543-8. info
 • RADVAN, Michal. Major Problematic Issues in the Property Taxation in the Czech Republic. Analyses and Studies of CASP. Warsaw: Centre for Analyses and Studies of Taxation, Warsaw School of Economics, 2019, roč. 8, č. 2, s. 13-31. ISSN 2451-0203. doi:10.33119/ASCASP.2019.2.2. Open access časopisu info
 • RADVAN, Michal a Petr MRKÝVKA. Transformation of Tax System in the Czech Republic – 25 years of experience and future challenges – National Report. In Włodzimierz Nykiel, Ziemowit Kukulski. Transformation of Tax Systems in the CEE and BRICS Countries. 1. vyd. Łódź: Fundacja Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, 2018. s. 85-123. n/a. ISBN 978-83-921310-0-7. info
 • RADVAN, Michal a Johan SCHWEIGL. Corporate Tax Residence in the Czech Republic. In Edoardo Traversa (ed.). Corporate Tax Residence and Mobility. 1. vyd. Amsterdam: IBFD, 2018. s. 213-234. EATLP International Tax Series, vol. 16. ISBN 978-90-8722-451-6. info
 • RADVAN, Michal. Czech Tax Heaven for Sportsmen. In Ewa Lotko, Urzula K. Zawadska-Pak, Michal Radvan. Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest: Conference Proceedings. 1. vyd. Bialystok - Vilnius: Temida 2, Faculty of Law, University of Bialystok, 2018. s. 719-728. ISBN 978-83-65696-08-3. doi:10.15290/oolscprepi.2018.53. Open access sborníku info
 • RADVAN, Michal a Jan NECKÁŘ. Expropriation from the wider perspective in the Czech Republic. In Frances Plimmer, William McCluskey. Routledge Handbook of Contemporary Issues in Expropriation. 1. vyd. London: Routledge, 2018. s. 71-81. Routledge Handbook. ISBN 978-1-317-60827-1. Web nakladatelství info
 • RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA a Johan SCHWEIGL. Challenges of the Implementation of the European Charter of Local Self-Government in Czech Legislation. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2018, roč. 16, č. 4, s. 895-906. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/16.4.895-906. Repozitář MU info
 • RADVAN, Michal a Dana ŠRAMKOVÁ. Tax Law Components to Provide Incentives for Investment. In Brown, Karen B. (Ed.). Taxation and Development - A Comparative Study. 1. vyd. Cham: Springer International Publishing, 2017. s. 107-122. ISBN 978-3-319-42155-1. doi:10.1007/978-3-319-42157-5_6. Web nakladatele info
 • RADVAN, Michal. How to Get Taxpayers to Pay Local Charges. In Radvan, M., Gliniecka, J., Sowiński, T., Mrkývka, P. The Financial Law towards Challenges of the XXI Century. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 340-348. ISBN 978-80-210-8516-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8516-2017. Fakultní open access info
 • RADVAN, Michal. Municipalities and Gambling Taxation in the Czech Republic. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2017, roč. 15, č. 3, s. 529-540. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/15.3.529-540(2017). Open access časopisu info
 • RADVAN, Michal a Martin ŠVEC. Chapter 10: Czech Republic. In Michael Lang et al (eds.). The Impact of Bilateral Investment Treaties on Taxation. 1. vyd. Amsterdam: IBFD, 2017. s. 257-282. WU Series, vol. 8. ISBN 978-90-8722-431-8. info
 • RADVAN, Michal. Minor Taxpayers. In Pařízková, Ivana a Eva Tomášková (eds.). Interaction of law and economics 2017: conference proceedings. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2017. s. 213-223. ISBN 978-80-210-8840-5. Open access sborníku info
 • RADVAN, Michal, Markéta SELUCKÁ, Johan SCHWEIGL a Hana CEJPEK MUSILOVÁ. Czech Republic. In Wang, G., Lee, A., Leung, P. Essentials of the Laws of the Belt and Road Countries: Austria, Belgium, Czech Republic. 1. vyd. Hong Kong: Zhejiang university press, 2017. s. 211-322. ISBN 978-7-308-17230-1. info
 • RADVAN, Michal. Article 9 of the European Charter of Local Self-Government in the Czech Republic. In Gliniecka, J., Drywa, A., Juchniewicz, E., Sowiński, T. (eds.). Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego / Local Government Financing and European Charter of Local Self-Government. 1. vyd. Warszawa: CeDeWu, 2016. s. 69-82. N/A. ISBN 978-83-7556-847-9. info
 • MORAVEC, Lukáš a Michal RADVAN. Chapter 14: Czech Republic. In Seer, R., Wilms, A. L. Surcharges and Penalties in Tax Law. 1. vyd. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation, 2016. s. 259-282. EATLP International Tax Series vol. 14. ISBN 978-90-8722-371-7. info
 • RADVAN, Michal. Taxes on Communal Waste in the Czech Republic, Poland and Slovakia. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2016, roč. 14, č. 3, s. 511-520. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/14.3.511-520(2016). Open access časopisu info
 • RADVAN, Michal, Johan SCHWEIGL a Yulia V. LEDNEVA. Vzaimnosvjaz ekonomiki i finansovogo prava na primere makroprudencialnogo regulirovanija v bankovskoj sfere Češskoj Respubliky i Rossijskok Federacii. Sovreměnnoje pravo. Moskva: Novyj inděks, 2016, roč. 2016, č. 8, s. 128-134. ISSN 1991-6027. info
 • RADVAN, Michal a Jan NECKÁŘ. Taxation of professional team sport athletes in the Czech Republic. Public Governance, Administration and Finances Law Review in the European Union and Central and Eastern Europe. Budapest: Wolters Kluwer Hungary, 2016, roč. 1, č. 1, s. 40-46. ISSN 2498-6275. Web nakladatele info
 • RADVAN, Michal a Johan SCHWEIGL. Penalties in Tax Law in Light of the Principle Ne Bis in Idem. In Etel, L., Poplawski, M. Tax Codes Concepts in the Countries of Central and Eastern Europe. 1. vyd. Bialystok: Temida2, 2016. s. 399-410. N/A. ISBN 978-83-62813-88-9. info
 • RADVAN, Michal. System of Tax Law. In Radvan, M. System of Financial Law: System of Tax Law : Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2015. s. 18-28. ISBN 978-80-210-7827-7. URL info
 • RADVAN, Michal. System of Financial Law: System of Tax Law : Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2015. 388 s. ISBN 978-80-210-7827-7. URL info
 • RADVAN, Michal. Zásada ne bis in idem v případě trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Státní zastupitelství. Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, roč. 13, č. 4, s. 20-27. ISSN 1214-3758. Repozitář MU info
 • RADVAN, Michal a Jiří KAPPEL. Electronic Revenue Registry in the Czech Republic. LeXonomica - Revija za pravo in ekonomijo / Journal of Law and Economics. Maribor: Univerza v Mariboru, 2015, roč. 7, č. 2, s. 139-159. ISSN 1855-7147. Open access časopisu info
 • RADVAN, Michal. Tax Law as an Independent Branch of Law in Central and Eastern European Countries. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Maribor, Graz, Trieste, Split: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2014, roč. 12, č. 4, s. 813-827. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/12.4.813-827(2014). ISSN 1855-363X Online info
 • RADVAN, Michal. Legal Capacity of Tax Law Subjects. In Kostukov, A. N. Problems of application of tax law in Central and Eastern European Countries. 1. vyd. Omsk: Omsk F. M. Dostoevsky State University, 2013. s. 48-52. N/A. ISBN 978-5-7779-1628-0. info
 • RADVAN, Michal. The Draft Reform of Land Taxation in the Czech Republic. Lex localis : journal of local self-government. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2012, roč. 10, č. 3, s. 229-245. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/10.3.229-245(2012). URL info
 • RADVAN, Michal. Local Charges on Gambling Machines. In Hulkó, G., Patyi, A. Public Finances – Administrative Autonomies. 1. vyd. Győr: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2012. s. 587-598. N/A. ISBN 978-963-9819-87-0. info
 • RADVAN, Michal. Daně z motorových vozidel v Evropské unii. In Eugeniusz Ruśkowski a evropská dimenze finančního práva. 1. vyd. Brno: Centrum prawa polskiego / Centrum polského práva, 2012. s. 127-148. ISBN 978-80-263-0302-2. info
 • RADVAN, Michal. Místní daně. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 244 s. Téma. ISBN 978-80-7357-932-6. info
 • RADVAN, Michal. Tax Harmonization. In One or Many? The Law and Structure of the European Union and the United States. 1. vyd. Rock Island, IL: East Hall Press, 2011. s. 139-144. ISBN 978-1-878326-20-1. info
 • RADVAN, Michal. Lump Sum Expenses and Their Impact on Public Budgets in the Czech Republic. In Бюджетные и налоговые реформы в странах Центральной и Восточной Европы. 1. vyd. Voronez: Izdatelstvo Voronezskogo gosudarstvennogo univesiteta, 2011. s. 37-42. Publicnye financy i nalogovoe pravo: ezegodnik. 2. ISBN 978-5-9273-1849-0. info
 • RADVAN, Michal. Vlastní daňové příjmy obcí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 70 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, sv. č. 392. ISBN 978-80-210-5611-4. info
 • RADVAN, Michal. Czech Tax Law - 3rd ed. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 65 s. Fac. of Law Publ. no. 4 (Edition of textbooks). ISBN 978-80-210-5269-7. info
 • RADVAN, Michal. Economic Autonomy of the Local Self-Government Units - Local Taxes in the Czech Republic. In Zagadnienia ustroju samorządu terytorialnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. 1. vyd. Szczecin: Wyższa szkoła administracji publicznej w Szczecinie, 2009. s. 178-193. Zeszyty naukowe 2/2008. ISBN 978-83-88044-83-0. info
 • RADVAN, Michal. Samodzielność gospoarcza jednostek samorządów lokalnych w Republice Czeskiej. In Zagadnienia ustroju samorządu terytorialnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. 1. vyd. Szczecin: Wyższa szkoła administracji publicznej w Szczecinie, 2009. s. 194-213. Zeszyty naukowe 2/2008. ISBN 978-83-88044-83-0. info
 • RADVAN, Michal. Municipal Tax Ordinances. In Patologie w administracji publicznej. 1. vyd. Warszawa: Wolters Kluwer, 2009. s. 755-761. Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 978-83-7601-628-3. info
 • TÝČ, Vladimír, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Libor KYNCL, Jan NECKÁŘ a Petra SCHILLEROVÁ. La réforme de l'administration fiscale en République tcheque. Bialostockie Studia Prawnicze. Bialystok: Temida 2, 2009, roč. 2009, č. 5, s. 412-429. ISSN 1689-7404. info
 • RADVAN, Michal. Property Taxes Reforms in the Czech Republic. Bialostockie Studia Prawnicze. Bialystok: Temida 2, 2009, roč. 2009, č. 5, s. 392-398. ISSN 1689-7404. info
 • RADVAN, Michal. The Influence of Constitutional Court´s and Highest Administrative Court´s Findings on Interpretation of Tax Institutes. Jurisprudencija. Vilnius: Baltios kopija, 2009, roč. 2009 (116), č. 2, s. 187-200. ISSN 1392-6195. URL info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Michal RADVAN. Credit Allocation to Courses at the Faculty of Law, Masaryk University - Challenges in Credit Implementation at Law Faculties in the Czech Republic. European Journal of Legal Education. Bonn: European Law Faculties Association, 2009, roč. 5, 1/2009, s. 30-36. ISSN 1684-1360. URL info
 • RADVAN, Michal. Ústavněprávní aspekty místních daní. In Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Praha: Leges, 2009. s. 321-325. Teoretik. ISBN 978-80-87212-23-3. info
 • RADVAN, Michal. Energy Taxes. In Knez, Rozehnalová, Týč a kol. Five Yers of EU Membership Case of Czech Republic and Slovenian Law. 1. vyd. Maribor: University of Maribor, 2009. s. 108-123. Nr. 1. ISBN 961-6399-58-6. info
 • RADVAN, Michal. Czech Tax System. Revista română de Drept al afacerilor. Bucureşti: Wolters Kluwer Romania, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 46-102. ISSN 1583-493X. info
 • HAVLAN, Petr a Michal RADVAN. Legal regulation of non-profit subjects in the Czech Republic. International Journal of Law and Management. Bingley: Emerald Group Publishing Ltd., 2008, roč. 50, č. 4, s. 153-157. ISSN 1754-243X. info
 • RADVAN, Michal. Ekologické daně. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2008, roč. 16, č. 16, s. 606-616. ISSN 1210-6410. info
 • RADVAN, Michal, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Dana ŠRAMKOVÁ. Real estate in tax law. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 229-247. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9. info
 • RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Dana ŠRAMKOVÁ. Finanční právo a finanční správa – Berní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Doplněk, 2008. 510 s. Edice učebnic PrF MU č. 417. ISBN 978-80-210-4732-7. info
 • KYNCL, Libor a Michal RADVAN. Legal Sanctions in the Area of the Financial Market. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 421-427. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6. info
 • RADVAN, Michal. Możliwość kształtowania podatku od nieruchomości przez gminy w Czechach. In Podatki i opłaty lokalne w praktyce. 1. vyd. Warszawa: TaxPress, 2008. s. 199-204. TaxPress. ISBN 978-83-915002-8-6. info
 • RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 386 s. EPH54. ISBN 978-80-7179-563-6. info
 • RADVAN, Michal a Petr HAVLAN. Czech Public Universities as Property and Tax Subjects. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2007. s. 213-219. ISBN 978-5-9273-1340-2. info
 • RADVAN, Michal. Theoretical Aspects of Real Estate Tax. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2007. s. 439-446. ISBN 978-5-9273-1340-2. info
 • RADVAN, Michal a Jan NECKÁŘ. ECTS Credits / ECTS Label. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzity, 2007. 104 s. ISBN 978-80-210-4441-8. info
 • RADVAN, Michal. Real-Estate Tax in the Czech Republic - Nekilnojamojo turto mokesčio teisinis reglamentavimas Čekijos Respublikoje. Viešoji politika ir administravimas (Public Policy and Administration). Vilnius: MRU and KUT, 2006, roč. 5, č. 15, s. 76-83. ISSN 1648-2603. info
 • RADVAN, Michal. Property Taxes in the Czech Republic de lege ferenda. In Finansovoe pravotvorčestvo i pravoprimenenie v gosudarstvach centralnoj i vostočnoj Evropy. 1. vyd. Grodno: Grodenskij gosudarstvennyj universitet imeni Janki Kupaly, 2006. s. 156-161. ISBN 985-417-835-8. info
 • RADVAN, Michal. Zákon o dani z nemovitostí a předpisy související : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. 335 s. TZK61. ISBN 80-7179-478-3. info
 • RADVAN, Michal. Problematika místních poplatků v České republice. In Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 27 + CD, 1 + CD. ISBN 80-210-3677-X. info
 • RADVAN, Michal. Zdanění nemovitostí v Evropě. 1. vyd. Praha: LexisNexis, 2005. 102 s. N/A. ISBN 80-86920-00-3. info
 • RADVAN, Michal. Poplatkové právo v ČR (Charge Law in the Czech Republic). In Current Questions of the Efficiency of Public Finance, Financial Law and Tax Law in the countries of Central and Eastern Europe (Aktuálne otázky efektívnosti verejných financií, finančného práva a daňového práva v štátoch strednej a východnej Európy). 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005. s. 41 + CD, 1 s. ISBN 80-7097-604-7. info
 • MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš FOLTAS a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 1. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 404 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 354). ISBN 80-210-3578-1. info
 • MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 385 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355). ISBN 80-210-3579-X. info
 • RADVAN, Michal. Charges on Using Roads in the Czech Republic. In The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes. Bialystok-Vilnius: WP UwB & Talmida, 2004. 93 s. + CD. info
 • RADVAN, Michal. Slowacki system opodatkowania nieruchomości. In Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości. Warszawa: Kancelaria Sejmu, 2003. s. 167-174. ISBN 83-909381-6-2. URL info

4. 9. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info