Mgr. Jiří Nantl, LL.M.

ředitel ústavu Středoevropského technologického institutu


korespondenční adresa:
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Jiří Nantl
Pracoviště
 • Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
Funkce na pracovišti
 • ředitel vysokoškolského ústavu Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2001: Bc. v oborech politologie, sociální politika a sociální práce, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 2004: Mgr. v oboru politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 2005: Mgr. v oboru právo, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
 • 2009: LL.M. v oboru Corporate Law, Nottingham Trent University
Přehled zaměstnání
 • 2016-: ředitel Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity
 • 2013-2015: operační ředitel Středoevropského technologického institutu, konsorcia Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně, Mendelovy univerzity v Brně, Veterinární a farmaceutické univerzity, Ústavu fyziky materiálů AV ČR a Výzkumného ústavu veterinárního lékařství
 • 2012-2013: náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy
 • 2010-2012: ředitel odboru vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • 2009 -2010: ředitel právních a korporátních vztahů Masarykovy univerzity
 • 2006 - 2009 : kancléř Masarykovy univerzity
 • 2005 : vedoucí Studijního odboru Rektorátu Masarykovy univerzity
Pedagogická činnost
 • Výuka v bakalářských studijních programech na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 2004-: Veřejná správa, Úvod do studia organizovaných zájmů
 • 2005-2006: Teorie legislativy
 • 2005-: Evropská a komparativní vzdělávací politika
Vědeckovýzkumná činnost
 • Zaměření: vzdělávací politika, organizované zájmy, veřejná správa
 • řešitel projektu, Funkce správních rad vysokých škol, Fond rozvoje vysokých škol/MŠMT, č.j. 2913/2005
 • konzultant řešitelského týmu, Hodnocení kvality vysokých škol (2004-2007), MŠMT, LS 0316
 • 2006: řešitel rozvojového programu MŠMT č. 608 Příprava a zavedení nových studijních programů a programů celoživotního vzdělávání (Politika a management terciárního vzdělávání)
 • 2009: řešitel rozvojového projektu MŠMT Příprava Masarykovy univerzity na zavedení Národní soustavy kvalifikací v terciárním vzdělávání
 • 2009 -: metodický garant Individuálního projektu národního Národní kvalifikační rámec pro terciární vzdělávání (MŠMT, OP VpK)
Universitní aktivity
 • 1999-2002: člen Akademického senátu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 2000-2004: místopředseda Akademického senátu Masarykovy univerzity
 • 2000-2006: místopředseda Disciplinární komise Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 2003-2004: předseda Legislativní komise Akademického senátu Masarykovy univerzity
 • 2006-2010: tajemník Správní rady Masarykovy univerzity
 • 2007-2009: předseda Ediční rady Masarykovy univerzity
 • 2009-2010: místopředseda Ediční rady Masarykovy univerzity
 • 2009-2010, 2014-: člen Rady pro výzkumnou infrastrukturu Masarykovy univerzity 2014-:člen Legislativní rady Masarykovy univerzity
Mimouniversitní aktivity
 • 2000-2001: člen Studentské komory Rady vysokých škol
 • 2001-2002: místopředseda Studentské komory Rady vysokých škol
 • 2001-2002: člen předsednictva Rady vysokých škol
 • 2003-2005: předseda Studentské komory Rady vysokých škol
 • 2003-2005: místopředseda Rady vysokých škol
 • 2003-2004: interní auditor ESIB - The National Unions of Students in Europe (od r. 2007 ESU - European Students` Union)
 • 2003-2005: člen reprezentativní komise pro financování veřejných vysokých škol, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • 2005-2006: člen Národního týmu Bologna Promoters v České republice
 • 2006-:předseda komise pro vzdělávací činnost Rady vysokých škol
 • 2007-: člen Národního týmu expertů Boloňského procesu v České republice
 • 2007-: člen Národní rady pro kvalifikace (zákon č. 179/2006 Sb.)
 • 2008: zprostředkovatel v kolektivním vyjednávání, Fakultní nemocnice Brno
 • 2008-2009: člen pracovní skupiny pro přípravu věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • 2008-: člen Odborné poradní skupiny Koordinačního centra pro uplatňování Evropského rámce kvalifikací v České republice, Národní ústav odborného vzdělávání
 • 2009-: předseda pracovní skupiny - řídícího výboru pro uplatňování Evropského rámce kvalifikací při Národní radě pro kvalifikace
 • 2009-2010: člen pracovní skupiny pro přípravu Dlouhodobého záměru pro oblast vysokých škol na období 2011 - 2015, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • 2010-: člen pracovní skupiny České konference rektorů pro reformu terciárního vzdělávání
 • 2011-: člen Správní rady Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
 • 2011-: člen Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • 2011-:člen Bologna Follow Up Group
 • 2011-:pozorovatel Výboru Evropského registru agentur pro zajišťování kvality ve vysokém školství (EQAR)
 • 2011-: člen řídícího výboru Programu institucionálního řízení vysokého školství, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
 • 2011-: předseda řídícího výboru programu Erasmus v ČR
 • 2011-: člen Akademické rady Vysoké školy logistiky
 • 2011-: předseda dozorčí rady Centra pro studium vysokého školství, v.v.i.
 • 2011-: člen Rady vlády pro seniory a přípravu populace na stárnutí
 • 2011-: člen Ústřední epidemiologické komise České republiky
 • 2011-2013: člen Správní rady Masarykovy univerzity
 • 2013-:člen Správní rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
 • 2019-:místopředseda Odvolacího výboru, EQAR - Evropský registr agentur zajišťujících kvalitu ve vysokém školství
 • 2019-: předseda Aliance pro živé vědy (Alliance for Life Sciences)
 • 2020-:člen Strategického poradního výboru EURASHE - Evropské asociace institutucí ve vysokém školství
 • 2020-:náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
Vybrané publikace
 • NANTL, Jiří. Academic Citizens: The case of Czech national student organization after the Velvet Revolution. International Review of Social Research. 2018, roč. 8, č. 1, s. 55-63. ISSN 2069-8267. URL info
 • NANTL, Jiří. Český rámec kvalifikací. K možnostem, podmínkám a souvislostem vzniku národního kvalifikačního rámce pro Českou republiku. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2015. info
 • NANTL, Jiří. Rovný přístup ke vzdělání a české základní školství. In Šimíček, Vojtěch. Právo na vzdělání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 29-41. ISBN 978-80-210-6950-3. info
 • NANTL, Jiří a Kristi BOWMAN. Liability and Remedies for School Segregation in the United States and the European Union. International Journal for Educational Law and Policy. 2014, roč. 2/2014, s. 133-144. ISSN 1574-3454. info
 • FIALA, Petr a Jiří NANTL. Czeska polityka w zakresie szkolnictwa wysziego i badań. In Krutílek, Ondřej - Wolek, Artur. Nieodrobiona lekcija. Polityky publiczne w Czechach i Polsce. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2013, s. 341-382. Studia i analizy, 17. sv. ISBN 978-83-62628-75-9. info
 • NANTL, Jiří. Odborné hodnocení a právo na spravedlivý proces ve věcech akreditace vysokoškolských studijních programů. In Dny práva - 2011 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5919-1. URL info
 • NANTL, Jiří a Petr ČERNIKOVSKÝ. Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání České republiky. Díl I. Národní deskriptory. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2010. info
 • FIALA, Petr a Jiří NANTL. Vysokoškolská a výzkumná politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, s. 541-576. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6. info
 • NANTL, Jiří. Výstupy z učení a kvalifikační rámce terciárního vzdělávání. In Hodnocení kvality vysokých škol. Současné trendy v hodnocení kvality. Sborník příspěvků z 11. semináře, Brno 11.-12.2.2010. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 5-10, 55 s. ISBN 978-80-210-5363-2. URL info
 • NANTL, Jiří. Možnosti a podmínky odnětí akademického titulu. In Radovan Dávid, David Sehnálek, Jiří Valdhans. Dny práva - 2010 - Days of Law. 1. ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5305-2. URL info
 • NANTL, Jiří. Mechanismy tvorby vůle orgánů univerzity. Podmínky jejich efektity a legitimity. In STAŠA, Josef. Historie, současný stav a respektivy univerzit. Praha: Karolinum, 2008, s. 54-60. ISBN 978-80-246-1604-9. info
 • FIALA, Petr a Jiří NANTL. Evropská vzdělávací politika a zájmy České republiky. In DOČKAL, Vít, Petr FIALA, Petr KANIOK a Markéta PITROVÁ. Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 63-75. Sborníky, č. 29. ISBN 80-210-4076-9. info
 • NANTL, Jiří. Nové perspektivy v rozvíjení kvality řízení a správy vysokých škol. In Kvalita na vysoké škole. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 19-22. info
 • NANTL, Jiří. Lisbon Agenda Influence on the Czech Higher Education Policy. In Higher Education within the Lisbon Strategy of the European Union. 2006. vyd. Vienna: ESIB, 2006, s. 36-41. info
 • NANTL, Jiří. Obhajoba studentských zájmů v České republice a její transnacionální dimenze. In CÍSAŘ, Ondřej a Petr FIALA. Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 162-185. Studie, sv. 29. ISBN 8021035196. info
 • NANTL, Jiří. Reprezentace studentských zájmů v evropském kontextu. Středoevropské politické studie. on-line, 2003, roč. 5, 2-3. ISSN 1212-7817. URL info

5. 8. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info