doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D.

vedoucí výzkumné skupiny – Výzkumná skupina Markéty Bébarové: Excitabilita a její poruchy


kancelář: bud. A20/326
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3147
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. (za svobodna: Bahníková)
 • narozena 23. 9. 1976 v Hodoníně
 • vdaná, 2 děti
Pracoviště
 • Fyziologický ústav
  Lékařská fakulta
  Masarykova univerzita
  Kamenice 5 (pavilon A20)
  625 00 Brno-Bohunice
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: Doc. – obor Lékařská fyziologie; Fyziologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita (MU); téma habilitační práce: „Studium elektrických vlastností srdečních buněk: Změny vyvolané působením léčivých látek, ethanolu a vlivem mutace sodíkového kanálu (metoda patch clamp)“
 • 2005: Ph.D. - Fyziologie a patologická fyziologie; Fyziologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno; téma dizertační práce: "Vliv antiarytmika ajmalinu na elektrofyziologické vlastnosti srdeční buňky pracovního myokardu"; školitel: Doc. RNDr. Ing. Jiří Šimurda, CSc.
 • 2001: MUDr. - Všeobecné lékařství; Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Přehled zaměstnání
 • Fyziologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno:
  únor 2014 - dosud: docent
  září 2006 - leden 2014: odborný asistent
  říjen 2004 - srpen 2006: asistent
  únor 2004: asistent
  listopad 2001 - prosinec 2001: asistent
Pedagogická činnost
 • Praktická cvičení, semináře a přednášky z fyziologie pro obory Všeobecné lékařství a Zubní lékařství (česky a anglicky)
 • Vedení diplomové práce "Měření elektrických dějů u izolovaných buněk: Vliv ethanolu na elektrofyziologické vlastnosti srdeční buňky pracovního myokardu"; vypracovala: Dagmar Jansová; Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno; úspěšně obhájeno v roce 2008
 • Vedení bakalářských a diplomových prací pro obor Lékařská genetika a molekulární diagnostika (2 úspěšně obhájené bakalářské práce a 2 vedené diplomové práce)
 • Vedení SVOČ prací a samostatných prací studentů LF MU
Vědeckovýzkumná činnost
 • Oblasti zájmu:
  Farmakologické ovlivnění elektrofyziologických vlastností srdečních buněk
  Iontové proudy v průběhu akčního napětí
  Studium změn elektrofyziologických vlastností srdečních iontových kanálů v důsledku mutací v genech kódujících jejich strukturu - dědičné arytmogenní syndromy (Brugadův syndrom, syndrom dlouhého intervalu QT), myotonia congenita
 • Podíl na řešení výzkumných záměrů a grantů:
  16-30571A (AZV): Klinický význam a elektrofyziologické zhodnocení mutace c.926C>T genu KCNQ1 (p.T309I) jako možné "founder mutation" syndromu dlouhého intervalu QT (2016-2019; spoluřešitel)
  NT14301-3/2013 (IGA MZd): Vliv ethanolu a jeho metabolitu acetaldehydu na srdeční inward rectifier draslíkové proudy: vztah k fibrilaci síní po konzumaci alkoholu? (2013-2015; řešitel)
  FRVS/492/2003: Účinky ajmalinu na membránové proudy srdečních buněk (2003; řešitel)
  GACR 305/06/0863: Stanovení základních farmakodynamických a farmakokinetických parametrů nově syntetizovaných látek ze skupiny ultrakrátce působících betalytik (2006-2008; spolupracovník)
  IGA MZ NR9126-3/2006: Testování antiarytmického účinku potenciálních léčiv ze skupiny ultrakrátkých blokátorů beta adrenergních receptorů (2006-2008; spolupracovník)
  Výzkumné záměry Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: MŠMT Časná diagnostika kardiovaskulárních chorob (MSM 141100004; 2000-2004) a Časná diagnostika a léčba kardiovaskulárních chorob (MSM0021622402; 2005-2011)
  Projekty specifického výzkumu MU: MUNI/A/1365/2015 (2016) a MUNI/A/1326/2014 (2015)
 • Souhrnné informace o publikační aktivitě:
  43 recenzovaných článků včetně 28 článků v časopisech s impakt faktorem
  více než 70 příspěvků prezentovaných na konferencích
  188 citací dle WOS (bez autocitací), h-index 9
 • Členství v odborných společnostech:
  Česká fyziologická společnost (od roku 2002)
  European Working Group on Cardiac Cellular Electrophysiology při European Society of Cardiology (od roku 2011; 2012-2016 a 2020-dosud - členka výboru společnosti)
Akademické stáže
 • duben 2005 - srpen 2006: postdoktorandská vědecká stáž v týmu Prof. Paul G.A. Volderse, MD, PhD; Department of Cardiology, Cardiovascular Research Institute Maastricht, Maastricht University, Maastricht, Nizozemí
Univerzitní aktivity
 • březen 2015 - dosud: členka pracovní skupiny pro koordinaci projektu P-PooL
 • duben 2015 - dosud: členka oborové rady doktorského studijního programu Fyziologie a patologická fyziologie LF MU
Mimouniverzitní aktivity
 • červen 2014 - dosud: členka oborové rady doktorského studijního programu Fyziologie a patologická fyziologie LF Univerzity Palackého v Olomouci
Ocenění vědeckou komunitou
 • Ceny:
  červen 2007: 2. místo v soutěži Prix de Pharmacie pořádané Francouzskou ambasádou a firmou Sanofi-Aventis
  listopad 2003: 1. místo v soutěži Medifórum (konference Ph.D.-studentů v rámci České republiky)
  únor 2003: jedna ze 4 cen udělených mladým vědcům v rámci 79. Fyziologických dnů
  listopad 2002: 1. místo v soutěži Medifórum (konference Ph.D.-studentů v rámci České republiky)
 • 2012-2016 a 2020-dosud: členka výboru společnosti European Working Group on Cardiac Cellular Electrophysiology při Evropské kardiologické společnosti
 • Recenze odborných prací v impaktovaných časopisech:
  Gene, Europace, Eur J Pharmacol, PLoS One, Pharmacological reports, Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, Physiol Res, etc.
Vybrané publikace
 • BÉBAROVÁ, Markéta. Electrophysiological cellular effects of sex hormones. In Marek Malik. Sex and Cardiac Electrophysiology: Differences in Cardiac Electrical Disorders Between Men and Women. 1st edition. Neuveden: Academic Press, 2020, s. 201-210. ISBN 978-0-12-817728-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-817728-0.00017-6. URL info
 • SUTANTO, Henry, Matthijs J.M. CLUITMANS, Dobromir DOBREV, Paul G.A. VOLDERS, Markéta BÉBAROVÁ a Jordi HEIJMAN. Acute effects of alcohol on cardiac electrophysiology and arrhythmogenesis: Insights from multiscale in silico analyses. Journal of Molecular and Cellular Cardiology. Oxford: Elsevier, 2020, roč. 146, September 2020, s. 69-83. ISSN 0022-2828. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.yjmcc.2020.07.007. URL info
 • BÉBAROVÁ, Markéta, Zuzana HOŘÁKOVÁ a Roman KULA. Addictive drugs, arrhythmias, and cardiac inward rectifiers. Europace. Oxford: Oxford University Press, 2017, roč. 19, č. 3, s. 346-355. ISSN 1099-5129. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/europace/euw071. info
 • RADASZKIEWICZ, Katarzyna Anna, Dominika SÝKOROVÁ, Lucia BINÓ, Jana KUDOVÁ, Markéta BÉBAROVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Hana KOTASOVÁ, Lukáš KUBALA a Jiří PACHERNÍK. The acceleration of cardiomyogenesis in embryonic stem cells in vitro by serum depletion does not increase the number of developed cardiomyocytes. Plos ONE. San Francisco: Public Library of Science, 2017, roč. 12, č. 3, s. nestránkováno, 17 s. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0173140. URL info
 • BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Olga ŠVECOVÁ, Roman KULA, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Nicotine at clinically relevant concentrations affects atrial inward rectifier potassium current sensitive to acetylcholine. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. New York: Springer, 2017, roč. 390, č. 5, s. 471-481. ISSN 0028-1298. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00210-017-1341-z. info
 • BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Zuzana HOŘÁKOVÁ, Jan HOŠEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Effect of ethanol at clinically relevant concentrations on atrial inward rectifier potassium current sensitive to acetylcholine. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. New York: Springer, 2016, roč. 389, č. 10, s. 1049-1058. ISSN 0028-1298. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00210-016-1265-z. info
 • HOŘÁKOVÁ, Zuzana, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Jan HOŠEK, Milena ŠIMURDOVÁ, Jiří ŠIMURDA a Markéta BÉBAROVÁ. Effect of ethanol and acetaldehyde at clinically relevant concentrations on atrial inward rectifier potassium current I-K1: Separate and combined effect. Journal of Physiology and Pharmacology. Krakow: Polish Physiological Society, 2016, roč. 67, č. 3, s. 339-351. ISSN 0867-5910. info
 • PÁSEK, Michal, Markéta BÉBAROVÁ, Georges CHRISTÉ, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Acute effects of ethanol on action potential and intracellular Ca2+ transient in cardiac ventricular cells: a simulation study. Medical & Biological Engineering & Computing. Heidelberg: Springer Heidelberg, 2016, roč. 54, č. 5, s. 753-762. ISSN 0140-0118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11517-015-1366-8. info
 • BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Acetaldehyde at Clinically Relevant Concentrations Inhibits Inward Rectifier Potassium Current I-K1 in Rat Ventricular Myocytes. Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2015, roč. 64, č. 6, s. 939-943. ISSN 0862-8408. info
 • BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Dual effect of ethanol on inward rectifier potassium current Ik1 in rat ventricular myocytes. Journal of Physiology and Pharmacology. Kraków: Polish Physiological Society, 2014, roč. 65, č. 4, s. 497-509. ISSN 0867-5910. info
 • SPÄTJENS, Roel L.H.M.G., Markéta BÉBAROVÁ, Sandrine R.M. SEYEN, Viola LENTINK, Roselie J. JONGBLOED, Yvonne H.J.M. ARENS, Jordi HEIJMAN a Paul G.A. VOLDERS. Long-QT mutation p.K557E-Kv7.1: dominant-negative suppression of I-Ks, but preserved cAMP-dependent up-regulation. Cardiovascular Research. Netherlands: Elsevier Science B.V., 2014, roč. 104, č. 1, s. 216-225. ISSN 0008-6363. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/cvr/cvu191. info
 • ANDRŠOVÁ, Irena, Markéta BÉBAROVÁ, Roman A. GEBAUER, Jan JANOUŠEK, Peter KUBUŠ, Tomáš NOVOTNÝ, Michal PROCHÁZKA, Jiří RADVANSKÝ, Kryštof SLABÝ, Viktor TOMEK a Pavel VÍT. EKG a dysrytmie v dětském věku. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014, 272 s. ISBN 978-80-247-5006-4. info
 • BÉBAROVÁ, Markéta. Arrhythmogenesis in Brugada syndrome: Impact and constrains of current concepts. International Journal of Cardiology. Amsterdam: Elsevier, 2013, roč. 167, č. 5, s. 1760-1771. ISSN 0167-5273. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2012.12.019. info
 • BÉBAROVÁ, Markéta. Advances in patch clamp technique: towards higher quality and quantity. General physiology and biophysics. GENERAL PHYSIOL AND BIOPHYSICS, 2012, roč. 31, č. 2, s. 131-140. ISSN 0231-5882. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4149/gpb_2012_016. info
 • KILIANOVÁ, Anna, Markéta BÉBAROVÁ, Klára BERÁNKOVÁ, Radka OPATŘILOVÁ, Michal PÁSEK a Ladislava BARTOŠOVÁ. Effect of Newly Synthesized Compounds 44Bu and 444 on QRS-Complex Width and Fast Sodium Current: Differences between Isomers. Acta Veterinaria Brno. Brno, 2010, roč. 79, č. 1, s. 41-49. ISSN 0001-7213. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2754/avb201079010041. info
 • BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Dana OHLÍDALOVÁ, Dagmar JANSOVÁ, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Effect of ethanol on action potential and ionic membrane currents in rat ventricular myocytes. Acta Physiologica. Oxford: Blackwell Publishing, 2010, roč. 200, č. 4, s. 301-314. ISSN 1748-1708. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/j.1748-1716.2010.02162.x. info
 • BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Dagmar JANSOVÁ, Milena ŠIMURDOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Effect of antipsychotic drug perphenazine on fast sodium current and transient outward potassium current in rat ventricular myocytes. Naunyn-Schmiedebergs Archives of Pharmacology. Německo: Springer, 2009, roč. 380, č. 2, s. 125-133. ISSN 0028-1298. info
 • BÉBAROVÁ, Markéta, Tom 0´HARA, Jan GEELEN, Roselie JONGBLOED, Carl TIMMERMANS, Yvonne ARENS, Luz-Maria RODRIGUEZ, Yoram RUDY a Paul VOLDERS. Subepicardial phase 0 block and discontinuous transmural conduction underlie right precordial ST-segment elevation by a SCN5A loss-of-function mutation. American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology. 2008, roč. 295, č. 1, s. H48-H58, 10 s. ISSN 0363-6135. info
 • BARTOŠOVÁ, Ladislava, Filip NOVÁK, Markéta BÉBAROVÁ, Marek FRYDRYCH, Vít BRUNCLÍK, Radka OPATŘILOVÁ, Jana KOLEVSKÁ, Petr MOKRÝ, Peter KOLLÁR, Věra STRNADOVÁ a Pavel SUCHÝ. Antiarrhythmic effect of newly synthesized compound 44Bu on model of aconitine-induced arrhythmia - Compared to lidocaine. European Journal of Pharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2007, roč. 575, 1-3, s. 127-133. ISSN 0014-2999. info
 • BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK a Marie NOVÁKOVÁ. Effect of haloperidol on transient outward potassium current in rat ventricular myocytes. European Journal of Pharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2006, roč. 550, 1-3, s. 15-23. ISSN 0014-2999. info
 • BARTOŠOVÁ, Ladislava, Marek FRYDRYCH, G. VACULOVÁ, K. BERÁNKOVÁ, Markéta BÉBAROVÁ, R. OPATŘILOVÁ, V. STRNADOVÁ, P. MOKRÝ, V. BRUNCLÍK, J. KOLEVSKÁ, J. KRČMÁŘ, L. BARTOŠÍKOVÁ, T. FLORIAN a J. NEČAS. Ultrashort Bradycardic Effect of Newly Synthetized Compounds. Acta Veterinaria Brunensis. Brno, 2006, roč. 75, č. 2, s. 183-196. ISSN 0001-7213. info
 • BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Effect of ajmaline on transient outward current Ito in rat ventricular myocytes. General Physiology and Biophysics. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2005, roč. 24, č. 1, s. 27-45. ISSN 0231-5882. info
 • BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Effect of ajmaline on action potential and ionic currents in rat ventricular myocytes. General Physiology and Biophysics. 2005, roč. 24, č. 3, s. 311-325. ISSN 0231-5882. info
 • BARTOŠOVÁ, L., Marek FRYDRYCH, G. HULÁKOVÁ, K. BERÁNKOVÁ, V. STRNADOVÁ, P. MOKRÝ, V. BRUNCLÍK, J. KOLEVSKÁ a Markéta BÉBAROVÁ. Efficacy of newly synthesized 44Bu ultrashort-acting beta-adrenergic antagonist to isoprenaline-induced tachycardia - comparison with esmolol. Acta Veterinaria Brunensis. Brno, 2004, roč. 73, č. 2, s. 171-179. ISSN 0001-7213. info
 • BAHNÍKOVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Ajmaline-induced block of sodium current in rat ventricular myocytes. Scripta medica. Brno, 2002, roč. 75, č. 4, s. 169-177. ISSN 1211-3395. info
 • BAHNÍKOVÁ, Markéta, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Effects of antiarrhythmics on potassium current sensitive to ATP: comparison of propafenone and trimecaine. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Brno, 1999, roč. 72, č. 7, s. 299-306. ISSN 1211-3395. info

27. 1. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info