MUDr. Karel Urbášek, Ph.D.


telefon: 532 23 4432
e‑mail: