doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra veřejné ekonomie


kancelář: 428
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4880
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Robert Jahoda
Pracoviště
 • Masarykova Universita Brno
  Ekonomicko-správní fakulta
  Katedra veřejné ekonomiky
  Sekce Veřejných financí
  Lipová 41a
  659 79 Brno
  tel: (+420)549494880
Funkce na pracovišti
 • docent - Katedra veřejné ekonomie, ESF MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: habilitační řízení, jmenování docentem od 1.1.2015
 • 2005: doktorské studium, veřejná ekonomie, Ph.D., ESF MU (téma disertační práce: Alternativy penzijní reformy - implikace pro Českou republiku)
 • 1998: magisterské, finanční podnikání, Ing., ESF MU
Přehled zaměstnání
 • 2015 - docent na katedře Veřejné ekonomiky MU ESF
 • 2001 - výzkumný pracovník VÚPSV Brno
 • 2006-2014 - odborný asistent na katedře Veřejné ekonomiky MU ESF
 • 1998-2005 - asistent na katedře Veřejné ekonomiky MU ESF
Pedagogická činnost
 • Participace nebo garance na předmětech Veřejné finance 1, Veřejné finance 2, Metody zkoumání veřejného sektoru, Transformation of the Public Sector, Public Finance II
 • Vedení bakalářských, diplomových a doktorských prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2016 - 2018: spoluřešitel projektu GA ČR na téma Řízení výkonnosti ve veřejné správě - teorie vs. praxe v České republice a v jiných zemích střední a východní Evropy (GA16-13119S)
 • 2012 - 2014: spoluřešitel projektu GA ČR na téma Identifikace a evaluace regionálně specifických faktorů úspěšnosti reforem v duchu NPM – země CEE (GAP403/12/0366)
 • 2010 - 2011: spoluřešitel projektu MU na téma Aktuální ekonomické a institucionální problémy veřejných politik (MUNI/A/0902/2009)
 • 2008 - 2010: spoluřešitel projektu GA ČR na téma "Implementace nových nástrojů řízení veřejných výdajů na regionální úrovni v ČR (GA402/08/1158)"
 • 2007 - 2008: hlavní řešitel projektu MPSV na téma Možnost zavedení "opt out" - vyvázání se ze základního povinného důchodového pojištění (HR 164/07)
Akademické stáže
 • 2010: EUROMOD Users Training Course. University of Essex, ISER, Colchester, UK
 • 2007: Economic Aspects of the Transition Process in the Czech Republic. University of Greenwich, Business School
 • 2005: Quantitative methods in the social science, Dublin, Irsko
 • 1999: Intergovernmental Fiscal Relation and Local Financial Management. Central European University Budapest
 • 1998: Social Security in Europe. Roskilde University v Dánsku
Universitní aktivity
 • člen Disciplinární komise ESF MU člen Ekonomické komise ESF MU člen Akademického senátu ESF MU
Mimouniversitní aktivity
 • 2015 - člen Komise pro rodinnou politiku (MPSV) 2014 - člen konsorcia European Social Policy Network 2008 - člen Ediční vědecké rady VÚPSV, v.v.i.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2012: vyžádaná přednáška na konferenci Statistika zaměstnanosti, příjmů a mezd (VŠE Prague) na téma "Dopad probíhající deregulace nájemního bydlení na chudobu v ČR"
 • 2008: vyžádaná přednáška pro ČSE v Ostravě na téma "Daňové zatížení práce"
 • 2006: vyžádaná přednáška na konferenci MPSV na téma "K jakým změnám došlo v letech 2000–2006 u dávek směrem k dítěti?"
Vybrané publikace
 • JAHODA, Robert. ESPN Thematic Report: Contribution to the 2021 Pension Adequacy Report [Czech Republic] (European Social Policy Network). Brussels: European Commission, 2020. 14 s. info
 • JAHODA, Robert, David ŠPAČEK, Peter PISÁR a Miroslav ŠIPIKAL. PERFORMANCE BASED FUNDING OF UNIVERSITIES – CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. In De Vries, M. S., Nemec, J., Špaček, D. Performance-Based Budgeting in the Public Sector. Cham: Palgrave Macmillan, 2018. s. 237-256. Governance and Public Management Series. ISBN 978-3-030-02076-7. doi:10.1007/978-3-030-02077-4_13. info
 • JAHODA, Robert a Tomáš SIROVÁTKA. ESPN Thematic Report on In-work poverty in Europe - Czech Republic (European Social Policy Network). Brussels: European Commission, 2018. 26 s. info
 • GODAROVÁ, Jana, Robert TRBOLA, Robert JAHODA a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. 159 s. ISBN 978-80-7416-250-3. info
 • JAHODA, Robert a Jana GODAROVÁ. Unemployment and its Cost to Public Budgets in the Czech Republic in 2010 – 2015. Ekonomický časopis. SAP - Slovak Academic Press, 2016, roč. 64, č. 7, s. 629-645. ISSN 0013-3035. info
 • JAHODA, Robert. Chudoba ve stáří a jak jí předcházet. 2016. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Robert JAHODA, Jiří VYHLÍDAL, Pavel KOFROŇ a Jana GODAROVÁ. Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní pohledy. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. 109 s. ISBN 978-80-7416-215-2. info
 • JAHODA, Robert a Jana GODAROVÁ. Distribution impact of the mortgage interest deduction in the Czech Republic. Review of European Studies. 2014, roč. 6, č. 2, s. 110-119. ISSN 1918-7173. doi:10.5539/res.v6n2p110. info
 • HORÁKOVÁ, Šárka a Robert JAHODA. The SGP–Faulty by Design or Made Faulty by Politicians? An Assessment Based on a Simulation Model. Review of Economic Perspectives. Masarykova univerzita, 2014, roč. 14, č. 3, s. 249-265. ISSN 1213-2446. doi:10.2478/revecp-2014-0013. URL info
 • PRŮŠA, Ladislav, Petr VÍŠEK a Robert JAHODA. Alchymie nepojistných sociálních dávek. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 280 s. info
 • JAHODA, Robert a Jana GODAROVÁ. Family policy in the Czech Republic: Redistribution of wealth through the child tax bonus. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brne, 2013, roč. 61, č. 7, s. 2213-2220. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361072213. info
 • JAHODA, Robert a Dagmar ŠPALKOVÁ. Housing-induced poverty and rent deregulation: a case study of the Czech Republic. Ekonomický časopis / Journal of Economics. Bratislava: EÚ SAV, 2012, roč. 60, č. 2, s. 146-168. ISSN 0013-3035. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ, Robert JAHODA a Pavel KOFROŇ. Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva: vývoj v letech 2008-2011. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012. 157 s. ISBN 978-80-7416-110-0. info
 • JAHODA, Robert. Příjemci sociálního příplatku na datech SILC 2008. Příklad analýzy dopadu zrušení dávky. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 23-26. ISSN 1802-5854. info
 • JAHODA, Robert a Jiří ŠPALEK. Pension Reform through Voluntary Opt-Out: The Czech Case. Finance a úvěr Czech Journal of Economics and Finance. Praha, 2009, roč. 59, č. 4, s. 309-333. ISSN 0015-1920. info
 • JAHODA, Robert a Dagmar ŠPALKOVÁ. Analýza distribučních aspektů regulace/deregulace nájemného v ČR. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2009, XII, 4/2009, 10 s. ISSN 1212-0855. info
 • JAHODA, Robert, Jiří ŠPALEK, Mirka WILDMANNOVÁ a Martin KŘIVÁNEK. Možnost zavedení "opt out" - vyvázání se ze základního povinného důchodového pojištění. Brno: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2008. 105 s. HR 164/07. info
 • JAHODA, Robert, Pavel KOFROŇ a Ivana ŠIMÍKOVÁ. Změny v oblasti pomoci v hmotné nouzi a jejich dopady (příjemci a dávky, aplikace nových institutů). První. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. 106 s. ISBN 978-80-7416-029-5. info
 • JAHODA, Robert, Jan ŠELEŠOVSKÝ a Jitka PEKOVÁ. Building Fiscal Capacities in the Czech Republic. In SEVIC, Zeljko. Local Government Financial Capacity Building in Transition Countries: Selected Country Studies. Bratislava: NISPAcee, 2006. s. 43-61. první. ISBN 80-89013-23-6. info
 • JAHODA, Robert. Analýza úprav daňového a dávkového systému v letech 2003 až 2009 z hlediska jejich adresnosti a pobídkovosti. 1. vydání. Praha: VUPSV Praha, 2006. 86 s. ISBN 80-87007-44-1. info
 • JAHODA, Robert. Možnosti dalšího vývoje penzijního systému ČR. Acta Facultatis Aerarii Publici. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004, roč. 1, 1-2004, s. 36-45. ISSN 1336-5797. info
 • JAHODA, Robert. Interakce sociálního a daňového systému a pracovní pobídky. Praha: VÚPSV Praha, 2004. 49 s. info
 • JAHODOVÁ, Eva. Teoreticko-metodologické problémy spojedné s decentralizací veřejné správy v ČR. In MendelNet 2003. Brno: MZLU Brno, 2003. s. 43. ISBN 80-7157-719-7. info
 • JAHODA, Robert. Daňové příjmy obcí v ČR v roce 2001. Praha: Verlag Dashöfer, 2001. Územní samospráva v praxi,. info
 • JAHODA, Robert a Tomáš OSIČKA. Dopady dělení daní. Praha: TRIADA spol. s r.o., 2000. Obec & finance. info
 • JAHODA, Robert. Co přinese zákon o rozpočtovém určení výnosu z daní obcím v roce 2001? Praha: Verlag Dashofer, 2000. Územní samospráva v praxi. info

28. 8. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info