prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

profesor – Katedra počítačových systémů a komunikací


kancelář: A414
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6236
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
  narozen 9. dubna 1952 v Humpolci
  ženatý, 2 synové
Pracoviště
 • Katedra počítačových systémů a komunikací
  Fakulta Informatiky
  Masarykova univerzita
  Botanická 68a
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • vysokoškolský učitel
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2002 - profesor (prof.) – 17.2.2002 jmenovací řízení na VA v Brně v oboru "Vojenská elektronika, informatika a kybernetika"
 • 1998 - docent (doc.) – 4.6.1998 habilitační řízení na fakultě Letectva a PVO na Vojenské akademii v Brně v oboru Vojenská elektronika, informatika a kybernetika. Téma habilitační práce: "Predikční diagnostika technických systémů".
 • 1988 - kandidát věd v oboru technická kybernetika (CSc.) – 30. 5. 1988 absolvování aspirantury v oboru Technická kybernetika (číslo 26-15-9-01) vědním úseku matematické stroje formou studia při vědeckém pracovišti na fakultě Letectva a PVO na Vojenské akademii v Brně. Téma disertační práce: “Systémy zobrazení informace na řídícím panelu letounu”
 • 1975 - inženýr slaboproudé elektrotechniky (Ing.) - 16.7.1975 studium dokončeno zpracováním diplomové práce na téma "Paralelní aritmetickologická jednotka" a složením státní závěrečné zkoušky v oboru Technická kybernetika - matematické stroje na fakultě Letectva a PVO na Vojenské akademii v Brně.
Přehled zaměstnání
 • 2013-doposud: akademický pracovník Katedra počítačových systémů a komunikací
 • 2005-2013: vedoucí Katedry informačních systémů, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
 • 2005: učitel katedry Programovacích systémů a komunikací, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita v Brně
 • 2003-2005: zástupce vedoucího katedry Automatizovaných systémů velení a informatiky, Univerzita obrany
 • 2000: tříměsíční stáž na University of Central Florida, Orlando, USA
 • 2000: tříměsíční stáž na Institute for Simulation and Training, University of Central Florida, Orlando, USA
 • 1996-2003: prorektor pro vědeckou činnost, Vojenská akademie v Brně
 • 1994-1996: zástupce vedoucího katedry Automatizovaných systémů velení a informatiky, Vojenská akademie v Brně
 • 1985-1994: vysokoškolský učitel katedry Automatizovaných systémů velení a informatiky, Vojenská akademie v Brně
 • 1980-1985: inženýr technik výpočetního střediska, Vojenská akademie v Brně
 • 1975-1980: vedoucí inženýr výpočetního střediska, 10. letecká armáda, Hradec Králové
Pedagogická činnost
 • přednášky - Konstrukce číslicových systémů
 • přednášky - Architektura číslicových počítačů
 • přednášky - Spolehlivost a diagnostika číslicových počítačů
 • přednášky - Design of digital systems II
 • přednášky - Architecture of Digital Systems II
 • přednášky - Digital Systems Diagnostics
 • přednášky - Secure hardware-based system design
 • přednášky - Seminar on Digital System Design
 • přednášky - Project from Designing Digital Systems
 • přednášky - Akcelerace algoritmů na obvodové úrovni
 • přednášky - Vnější prostředí digitálních systémů
 • přednášky - Digital Signal Processing
 • přednášky - Algoritmizace a programování číslicových počítačů (assembler, VERILOG)

  Přehled úspěšných doktorandů
 • 2004, Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. - Záznamový a vyhodnocovací systém fyziologických dat (ZVSFD)
 • 2007, Ing. Pavel Čeleda, Ph. D. - Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase
 • 2009, Ing. Alois Brázda, Ph.D. - Objektové pojetí problémové domény eLearningu s ohledem na soubor doporučení SCORM
 • 2010, Ing. Václav Křivánek, Ph.D. - Zvyšování spolehlivosti systémů odolných k poruchám pomocí syntézy diagnostických metod
 • 2011, RNDr. Vojtěch Krmíček, Ph.D. - Hardware-Accelerated Snímaly Detection in High-Speed Networks
 • 2012, Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D. - Advanced Digital Methods for Precise Measurement of Length
 • 2014, RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D. - Digitalization of spectometric system for mixed field of fast neutrons and gamma radiation
 • 2015, RNDr. Moslem, Amiri, Ph.D. - Neutron/gamma-rey measurement and discrimination
 • 2018, RNDr. Filip Mravec, Ph.D. - Numerical Processing of Spectrometric Data
 • 2018, RNDr. Ibrahim Ghafir, Ph.D. - Network-based Targeted Attacks Detection
 • 2023, Ing. Ahmad Abbadi, Ph.D. - Localization and navigation in unamanned rescue systems

  Vedení nejaktuálnějších diplomových prací
 • 2018, Záznamový systém telemetrických dat z řídicí jednotky JetSurfu, student: Mgr. Dipl. Ing. Tomáš Kuparowitz, učo 436369, FI N-AP AP
 • 2018, Graphic Processing of LiDAR Data, student: Mgr. Jaroslav Řehořka, učo 409937, FI N-AP SSME, obhájeno: 2. 2. 2018 2018, Integration of SHA-2 FPGA implementation with RISC-V core, student: Mgr. Rajesh Chandrakant Mehta, učo 459194, FI N-IN BITA
 • 2018, Design and detection of Hardware Trojans, student: Mgr. Prashanth Reddy Govind, učo 459207, FI N-IN BITA
 • 2018, Wireless intelligent lighting controller, student: Mgr. Sedat Sonko, učo 453033, FI N-IN EMBA
 • 2021, Implementation of the linelet codec on a field programmable gate array (FPGA), Student: Mgr. Daniel Dlhopolček, učo 445755, FI N-IN EMB
 • 2019 Rate limiting and traffic shaping, student: Mgr. Richard Eliáš, učo 422496, FI N-IN PSK
 • Parallelization of brute force attack on MD5 hash algorithm in FPGA, student: Mgr. Maruthi Gillela, učo 459206, FI N-IN BITA
 • 2019 The CRC code generator for large data blocks, studentka: Mgr. Nidhi Pokhriyal, učo 476361, FI N-IN BITA
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1993 - 1995: grant Grantové agentury ČR, ev. č. 101/93/0430 - spoluřešitel "Teorie a metody konstrukce systémů se zvýšenou spolehlivostí"
 • 1996 - 1998: grant Grantové agentury ČR, ev. č. 102/96/0183 - spoluřešitel "Postupy pro zvýšení provozní spolehlivosti a životnosti technických celků pomocí predikční diagnostiky"
 • 1997 - 1998: projekt obranného výzkumu MO, ev. číslo 130-1997/1998 - řešitel "Zvýšení účinnosti diagnostického systému letounů používaných v letectvem AČR (L39AZ)"
 • 1999 - 2000: projekt obranného výzkumu MO, ev. č. MO 15170898120 - řešitel "PREDIKCE - Zvýšení spolehlivosti provozu hybridních systémů predikcí mikrospánků operátora"
 • 1999 - 2001: projekt obranného výzkumu MO, ev. č. MO 21171099107 - řešitel "MIKROSPÁNEK - Výzkum predikčních interaktivních simulátorů zbrojních systémů"
 • 1998 - 2000: projekt obranného výzkumu MO, ev. č. MO 80170198119 - řešitel "TECHSIM - Výcvik vojsk a štábů s použitím trenažérů a simulátorů"
 • 1999 - 2003: výzkumný záměr VA v Brně, ev. č. MO 0991700X001 - VA1 - řešitel "Rozvoj vojenské vědy a jejího informačního zabezpečení"
 • 2001 - 2004: projekt obranného výzkumu MO, ev. č. MO 3079201409 - řešitel "ZÁZNAM II - Systém záznamu poškození cíle, EA 1821, Cíl výstavby AČR FP 2000"
 • 2007-2008: projekt obranného výzkumu MO, ev. číslo OPMASUN200701 - řešitel "VIRTUÁL - Prostředky virtuální reality v modernizované koncepci budování Operačně taktického systému velení a řízení pozemních sil (OTS VŘ PozS) AČR", Smlouva č. 0701 5 5060 S (řešitel).
 • 2007-2008: projekt obranného výzkumu MO, ev. číslo OPVRG20070003 - řešitel "DISTANCE - Zdokonalovací distanční příprava vojenských profesionálů AČR".Smlouva č. 0701 5 6070 S (spoluřešitel).
 • 2007-2011: projekt MŠMT ME-949, ev. číslo: 18/07058 - spoluřešitel "Analýza negativních vlivů na pozornost řidičů".
 • 2008-2009: projekt MD, ev. číslo 1F84B/042/520 - spoluřešite "Prostředky pro detekci a prevenci poklesů pozornosti řidičů".
 • 2008-2012: projekt obranného výzkumu MO, ev. číslo OVMASUN200801 - spoluřešitel "CYBER - Bezpečnost informačních a komunikačních systémů AČR - on line monitorování, vizualizace a filtrace paketů. Rozvoj schopností Computer Incident Response Capability v prostředí Cyber Defence".
 • 2010-2012: projekt obranného výzkumu MO, ev. číslo OVMASUN201001 - řešitel "VIZUALIZACE - Služby pro 3D vizualizaci taktických dat v OTS VŘ PozS".
 • 2011-2014: výzkumný projekt TA ČR program ALFA, evidenční číslo TA01011383 - řešitel "SPEKTRUM - Digitální spektrometrický systém jaderného záření".
 • 2013-2015 projekt MO, (ev. číslo OFMASUN201301) - řešitel "Mobilní dedikované zařízení pro naplňování schopností reakce na počítačové incidenty (CIRC)".
 • 2014-2017 projekt TAČR (ev. číslo TA04011556) – spoluřešitel "Modulární odpověďový rušič".
 • 2014-2016 projekt TAČR (ev. číslo TA04010776) – spoluřešitel "Výzkum a vývoj inovativního zobrazovacího systému pro zpřesnění navigace invazivních chirurgických zákroků pomocí hyperspektrálního snímání obrazu".
 • 2017-2019 projekt MPO (ev. číslo FV20453) – spoluřešitel "Digitální spektrometr směsných polí fotonů a neutronů".
Akademické stáže
 • 1995: semestr na Fakultě elektrotechniky a výpočetní techniky, VUT v Brně
 • 2000: tříměsíční stáž na University of Central Florida, Orlando, Florida, USA
 • 2000: tříměsíční stáž na Institute for Simulation and Training, Orlando, Florida, USA
Universitní aktivity
 • 1996-2004: člen Vědecké rady VA v Brně
 • 1997-2006: člen Vědecké rady ČVUT v Praze
 • 2005-doposud: člen Vědecké rady Fakulty informatiky MU
 • 2006-2018: člen Vědecké rady Fakulty dopravní ČVUT
 • 2009-doposud: člen Vědecké rady Fakulty informačních technologií ČVUT
 • 2011-2019: člen Vědecké rady Masarykovy univerzity
 • 2018-doposud:stálý host Vědecké rady Fakulty dopravní ČVUT
Mimouniversitní aktivity
 • 1997-doposud: člen Rady rezortu Ministerstva obrany pro výzkum a vývoj
 • 1998-2000: člen komisí Generálního štábu ČR pro sestavení "Koncepce zavádění simulační a trenažérové techniky do AČR"
 • 1999-2001: člen komise MŠMT pro posuzování výzkumných záměrů technického zaměření (VZ4)
 • 1999-2004: kontaktní osoba pro realizaci mezinárodní pomoci FMF Kongresu USA pro oblast zavádění simulační a trenažérové techniky do AČR
 • 2002-2004: člen výběrové komise NATO Science Fellowships Programe při MŠMT pro udělování grantů pro zajištění stáží doktorandů a mladých vědeckých pracovníků v zahraničí
 • 2002-2004: člen Rady vlády pro výzkum a vývoj
 • 2003-2005: člen komisí Generálního štábu ČR pro aktualizaci "Koncepce zavádění simulační a trenažérové techniky do AČR"
 • 2004-2010: stálý host Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace
 • 2004-2015: člen stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro technické obory
 • 2006-2009: člen podoborové komise č. 102 (Elektrotechnika a kybernetika) oborové komise Technické vědy Grantové agentury České republiky
 • 2008-2009: předseda podoborové komise č. 102 (Elektrotechnika a kybernetika) oborové komise Technické vědy, Grantové agentury České republiky
 • 2009-2013: předseda Panelu kybernetiky a zpracování informace (panel 103) Oborové komise technických věd (OK1) Grantové agentury České republiky
 • 2009-2013: předseda Oborové komise technických věd (OK1) Grantové agentury České republiky
 • 2010-doposud: člen komise Ministerstva obrany ČR pro hodnocení návrhů a výsledků výzkumných návrhů
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2002-2019: zástupce Ministerstva obrany ČR v panelu Modelling and Simulation Group (NMSG) a ve výboru Military Operational Requirements Sub-group (MORS) organizace Research and Technology Organization of the NATO
 • 2007: předseda organizačního výboru 20. zasedání NATO Modelling and Simulation Group of the NATO Research and Technology Agency
 • 2013: člen programového výboru 8th NATO Computer Assisted Exercise Forum, Roma, Italy
 • 2013: člen organizačního výboru konference Distance Learning, simulation and Communication, Brno, Czech Republic
 • 2014: člen programového výboru 9th NATO Computer Assisted Exercise Forum, Istanbul, Turkey
 • 2015: člen programového výboru 10th NATO Computer Assisted Exercise Forum, Vicenza, Italy
 • 2015: člen organizačního výboru konference Distance Learning, simulation and Communication, Brno, Czech republic
 • 2016: člen programového výboru 11th NATO Computer Assisted Exercise Forum, Fustenfeldbruck, Germany
 • 2017: předseda organizačního výboru 39. zasedání NATO Modelling and Simulation Group of the NATO Science and Technology Agency

  Členství v habilitačních komisích:
 • 2000: Ing. Pavel Nečas Ph.D., Letecká akademie Košice
 • 2002: Ing. Emil Pelikán, CSc., FD ČVUT v Praze
 • 2002: Ing. Václav Šebesta, DrSc., FD ČVUT v Praze
 • 2003: Dr. Ing. Tomáš Brandejský, FD CVUT v Praze
 • 2004: RNDr. Juraj Pančík, CSc., FE ZČÚ v Plzni
 • 2004: mjr. Dr. Ing. Alexandr Štefek, FVT UO v Brně
 • 2006: Ing. Jaroslav Veselý, CSc., FD ČVUT v Praze
 • 2006: Ing. Tomáš Zelinka, CSc., FD ČVUT v Praze
 • 2006: pplk. Ing. Vlastimil Malý, CSc., FVT UO v Brně
 • 2007: Ing. Jan Čižmár, CSc., FVT UO v Brně
 • 2007: Ing. Michal Brandejs, CSc., FI MU
 • 2008: Ing. Jaroslav Machan, CSc., FD ČVUT v Praze
 • 2008: Ing. BC. Tomáš Tichý, Ph.D., FD ČVUT v Praze
 • 2009: mjr. Ing. Jan Hodický, Ph.D., FVT UO v Brně
 • 2010: Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D., FD ČVUT v Praze
 • 2011: Ing. Martin Leso, Ph.D., FD ČVUT v Praze
 • 2011: mjr. Ing. Petr Františ, Ph.D., FVT UO v Brně
 • 2011: Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D., FD ČVUT v Praze
 • 2013: Ing. Zoltán Szabó, Ph.D., FD ČVUT v Praze
 • 2013: Ing. Leoš Boháč, Ph.D., FD ČVUT v Praze
 • 2013: Ing. Víta Fábery, Ph.D., FD ČVUT v Praze
 • 2014: Ing. Stanislav Novotný, Ph.D., FD ČVUT v Praze
 • 2014: Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D., FD ČVUT v Praze
 • 2015: RNDr. Jan Bouda, Ph.D., FI MU
 • 2016: Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D., FIT VUT v Brně
 • 2016: RNDr. David Svoboda, Ph.D., FI MU
 • 2018: Ing. Jan Kořenek, Ph.D., FIT VUT
 • 2019: Ing. Jiří Vávra, Ph.D., FVT UO
 • 2019: Dr. techn. Ing. Jan Podroužek, FS VUT
 • 2020: pplk. Ing. Josef Bajer, Ph.D., FVT UO
 • 2021: Ing. Petr Matoušek, Ph.D., FIT VUT

  Členství ve jmenovacích komisích:
 • 1999: doc. Ing. Mirko Novák, DrSc.,VA v Brně
 • 2003: doc. Ing. Karel Kavalec, CSc., FD ČVUT v Praze
 • 2007: doc. doc. RNDr. Ivana Černá, CSc., FI MU
 • 2006: doc. Ing. Jaroslav Čechák, PhD., FVT UO v Brně
 • 2007: doc. Ing. Miroslav Svítek, CSc., FD ČVUT v Praze
 • 2009: doc. Ing. Tomáš Zelinka, CSc., FD ČVUT v Praze
 • 2009: doc. Ing. Boris Šimák, CSc., FD ČVUT v Praze
 • 2011: doc. Ing. Emil Pelikán, CSc., FD ČVUT v Praze
 • 2017: doc. Ing. Ivan Nagye, CSc., FD ČVUT v Praze
Vybrané publikace
 • ABBADI, Ahmad a Václav PŘENOSIL. Enhancing Requirements Completeness of Automated Driving System in Concept Phase. In Mazal. International Conference on Modelling and Simulation for Autonomous Systems / MESAS 2021: Modelling and Simulation for Autonomous Systems. 1st. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2022. s. 377-396. ISBN 978-3-030-98259-1. doi:10.1007/978-3-030-98260-7_24. URL info
 • JANČÁŘ, Aleš, Jiří ČULEN, Břetislav MIKEL, Michal JELÍNEK, Filip MRAVEC, Václav PŘENOSIL a Zdeněk MATĚJ. Development of a high range gamma detector with optical fiber for long transmission. In International Conference on Radiation Applications (RAP 2022), Book of Abstracts. 2022. ISBN 978-86-81652-04-6. URL info
 • MATĚJ, Zdeněk, Michal KOŠŤÁL, Mitja MAJERLE, Martin ANSORGE, Evžen LOSA, Marek ZMEŠKAL, Martin SCHULC, Jan ŠIMON, Milan ŠTEFÁNIK, Jan NOVÁK, Daniil KOLIADKO, František CVACHOVEC, Filip MRAVEC, Václav PŘENOSIL, Václav ZACH, Tomáš CZAKOJ, Vojtěch RYPAR a Roberto CAPOTE. The methodology for validation of cross sections in quasi monoenergetic neutron field. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT. NETHERLANDS: ELSEVIER, 2022, roč. 1040, č. 167075, s. 1-13. ISSN 0168-9002. doi:10.1016/j.nima.2022.167075. URL info
 • MATĚJ, Zdeněk, Michal KOŠŤÁL, Evžen NOVÁK, Petr ALEXA, Radim UHLÁŘ, Filip MRAVEC, Aleš JANČÁŘ, František CVACHOVEC, Václav PŘENOSIL a Petr JANČÁŘ. CHARACTERIZATION AND COMPARSION OF NEUTRON GENERATORS OF IEC AND LINEAR D-T BY THE SPECTROMETRIC SYSTEM NGA-01. In Ieuan Davies. PHYSOR2020 conference proceedings. Cambridge: Nuclear Energy research Group, 2021. s. 1-8. ISBN 978-1-5272-6447-2. doi:10.1051/epjconf/202124718004. URL info
 • MATĚJ, Zdeněk, Filip MRAVEC, Aleš JANČÁŘ, Michal KOŠŤÁL, František KUČERA, František CVACHOVEC, Václav PŘENOSIL, Zdeněk KOPECKÝ, Jiří ČULEN a Oldřich PECÁK. Comparison of Neutron-Gamma Separation Qualities of Various Organic Scintillation Materials and Liquid Scintillator LSB-200. Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science. 2021, roč. 2020, NERS-20-1133, s. 1-5. ISSN 2332-8975. doi:10.1115/1.4048767. URL info
 • JUŘÍČEK, Vlastimil, Michal KOŠŤÁL, Tomáš CZAKOJ, Zdeněk MATĚJ, František CVACHOVEC, Martin SCHULC, Jan ŠIMON, Filip MRAVEC, Václav PŘENOSIL, Vojtěch RYPAR a Evžen LOSA. The Application of Silicon-Filtered Beam in the Validation of Iron Cross Sections by Deep Penetration Experiments. Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science. 2021, roč. 7, č. 2, s. 1-7. ISSN 2332-8975. doi:10.1115/1.4049726. URL info
 • KOŠŤÁL, Michal, Martin SCHULC, Losa EVŽEN, Zdeněk MATĚJ, František CVACHOVEC, Filip MRAVEC, Filip BRIJAR, Tomáš CZAKOJ, Jan ŠIMON, Šimon VADJÁK, Michal ANTOŠ, Václav PŘENOSIL, Vojtěch RYPAR, Marek ZMEŠKAL a Roberto CAPOTE. Characterization of the neutron flux on the surface of a liquid water target intended for 18F production. Radiation Physics and Chemistry. Elsevier, 2021, roč. 184, č. 109475, s. 1-13. ISSN 0969-806X. doi:10.1016/j.radphyschem.2021.109475. URL info
 • JANČÁŘ, Aleš, Jiří ČULEN, Michal KOŠŤÁL, Daniel DLHOPOLČEK, Elisa PIROVANO, Ralf NOLTE, František CVACHOVEC, Václav PŘENOSIL a Zdeněk MATĚJ. Tests of Various Scintillator Detectors in Selected Mono-Energetic Neutron Beams. In Abdallah Lyoussi. EPJ Web of Conferences, Volume 253, 2021 ANIMMA 2021 – Advancements in Nuclear Instrumentation Measurement Methods and their Applications. Praha: EDP Sciences, 2021. s. 1-4. ISSN 2100-014X. doi:10.1051/epjconf/202125307007. URL info
 • HAJI MAHMOUD, Kawa, Václav PŘENOSIL, Zdeněk MATĚJ, František CVACHOVEC, David VALIŠ, František KUČERA, Michal KOŠŤÁL a Filip MRAVEC. Perspective liquid scintillators for spectrometry of neutron and gamma radiation. In ANIMMA 2019 – Advancements in Nuclear Instrumentation Measurement Methods and their Applications. Francie: EPJ Web of Conferences, 2020. s. 1-4. ISBN 978-2-7598-9093-4. doi:10.1051/epjconf/202022504011. URL info
 • MATĚJ, Zdeněk, Filip MRAVEC, Aleš JANČÁŘ, Michal KOŠŤÁL, František KUČERA, František CVACHOVEC, Václav PŘENOSIL, Zdeněk KOPECKÝ a Jiří ČULEN. Comparison of neutron/gamma separation qualities of various organic scintillation materials. In ANIMMA 2019 – Advancements in Nuclear Instrumentation Measurement Methods and their Applications. Francie: EPJ Web of Conferences, 2020. s. 1-3. ISBN 978-2-7598-9093-4. doi:10.1051/epjconf/202022504028. URL info
 • PECÁK, Oldřich, Zdeněk MATĚJ, Michal KOŠŤÁL, Evžen NOVÁK, Petr ALEXA, Radim UHLÁŘ, Filip MRAVEC, Aleš JANČÁŘ, František CVACHOVEC, Václav PŘENOSIL a Petr JANČÁŘ. Charakterizace a porovnání neutronových generátorů typu IEC a LINEAR D-T spektrometrickým systémem NGA-1. Jaderná energie. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 2020, roč. 1. (66), Speciál, s. 117-123. ISSN 0448-116X. URL info
 • KOPECKÝ, Zdeněk, Michal KUBÍČEK, Filip MRAVEC, Tomáš URBANEC, Aleš JANČÁŘ, Zdeněk MATĚJ, Ondřej HERMAN, Jan KRÁL, Petr OKRUHLICA, Aleš POVALAČ, Jiří ČULEN, František CVACHOVEC a Václav PŘENOSIL. Laboratorní spektrometr nízkoenergetických neutronů. 2019. URL info
 • KRÁL, Jan, Zdeněk MATĚJ, Ondřej HERMAN, Aleš JANČÁŘ, Filip MRAVEC, Martin PAVELEK, Michal KUBÍČEK, Jiří ČULEN, Zdeněk KOPECKÝ, Petr OKRUHLICA, František CVACHOVEC a Václav PŘENOSIL. Systém pro detekci neutronů ve směsných polích - Energeticky kompenzovaný monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů. 2019. URL info
 • GILLELA, Maruthi, Václav PŘENOSIL a G. Venkat REDDY. Parallelization of brute-force attack on MD5 hash algorithm on FPGA. In IEEE. 32nd International Conference on VLSI Design, VLSID 2019. New York: IEEE, 2019. s. 88-93. ISBN 978-1-7281-0409-6. doi:10.1109/VLSID.2019.00034. URL info
 • MATĚJ, Zdeněk, Michal KOŠŤÁL, František CVACHOVEC, Filip MRAVEC, Martin PAVELEK, Ondřej HERMAN, Martin VEŠKRNA, Václav PŘENOSIL a Evžen LOSA. Fast Two Parametric Spectrometric System For Experimental MSR/FHR Reactor Dosimetry. In Mary Helen Sparks. Reactor Dosimetry - 16th international Symposium. Mayfield: STP: Selected Technical Papers, 2018. s. 63-73. ISBN 978-0-8031-7661-4. URL info
 • GHAFIR, Ibrahim, Jibran SALEEM, Mohammad HAMMOUDEH, Hanan FAOUR, Václav PŘENOSIL, Sardar JAF, Sohail JABBAR a Thar BAKER. Security Threats to Critical Infrastructure: The Human Factor. The Journal of Supercomputing. Springer US, 2018, roč. 74, č. 10, s. 4986-5002. ISSN 0920-8542. doi:10.1007/s11227-018-2337-2. URL info
 • GHAFIR, Ibrahim, Václav PŘENOSIL, Mohammad HAMMOUDEH, Francisco J. APARICIO-NAVARRO, Khaled RABIE a Ahmad JABBAN. Disguised Executable Files in Spear-Phishing Emails: Detecting the Point of Entry in Advanced Persistent Threat. In Proceedings of International Conference on Future Networks and Distributed Systems. Amman, Jordan: ACM Digital Library, 2018. s. 1-5. ISBN 978-1-4503-6428-7. doi:10.1145/3231053.3231097. info
 • GHAFIR, Ibrahim, Václav PŘENOSIL, Mohammad HAMMOUDEH, Thar BAKER, Sohail JABBAR, Shehzad KHALID a Sardar JAF. BotDet: A System for Real Time Botnet Command and Control Traffic Detection. IEEE Access. IEEE Xplore Digital Library, 2018, roč. 6, June, s. 38947-38958. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2018.2846740. URL info
 • PŘENOSIL, Václav, Petr FRANTIŠ a Jan HODICKÝ. Způsob zobrazení taktických dat z vojenských systémů velení a řízení a jejich prezentace ve třech rozměrech a zapojení k jeho provádění. 2018. rešeržní databáze Úřadu průmyslového vlastnictví info
 • GHAFIR, Ibrahim, Mohammad HAMMOUDEH, Václav PŘENOSIL, Liangxiu HAN, Robert HEGARTY, Khaled RABIE a Francisco J. APARICIO-NAVARRO. Detection of Advanced Persistent Threat Using Machine-Learning Correlation Analysis. Future Generation Computer Systems. Elsevier, 2018, roč. 89, Dec, s. 349-359. ISSN 0167-739X. doi:10.1016/j.future.2018.06.055. Future Generation Computer Systems info
 • GHAFIR, Ibrahim, Václav PŘENOSIL, Mohammad HAMMOUDEH, Liangxiu HAN a Raza UMAR. Malicious SSL Certificate Detection: A Step Towards Advanced Persistent Threat Defence. In Proceedings of International Conference on Future Networks and Distributed Systems. Cambridge, United Kingdom: ACM Digital Library, 2017. s. 1-6. ISBN 978-1-4503-4844-7. doi:10.1145/3102304.3102331. URL info
 • PAVELEK, Martin, Zdeněk MATĚJ, Ondřej HERMAN, Filip MRAVEC, Martin VEŠKRNA, František CVACHOVEC, Michal KOŠŤÁL a Václav PŘENOSIL. Fast Digital Spectrometer for Mixed Radiation Fields. In 2017 IEEE SENSORS Proceedings. Piscataway, New Jersey, US: IEEE, 2017. s. 436-438. ISBN 978-1-5386-4056-2. doi:10.1109/ICSENS.2017.8234012. IEEE Xplore: Fast digital spectrometer for mixed radiation fields info
 • MRAVEC, Filip, Martin VEŠKRNA a Václav PŘENOSIL. Response function calculator for organic scintillation detectors. 2017. URL info
 • MATĚJ, Zdeněk, Martin VEŠKRNA, Lenka BAČINSKÁ a Václav PŘENOSIL. ClasificatorScript - leading edge. 2017. URL info
 • MRAVEC, Filip, Zdeněk MATĚJ, František CVACHOVEC, Michal KOŠŤÁL, Martin VEŠKRNA a Václav PŘENOSIL. Digital spectrometric system for characterization of mixed neutron – gamma field in the experimental reactor LR-0. In Lyoussi A. 15th International Symposium on Reactor Dosimetry, ISRD 2014. Aix en Provence; France: EDP Sciences, 2016. s. "05008-p.1"-"05008-p.6", 6 s. ISBN 978-2-7598-1929-4. doi:10.1051/epjconf/201610605008. info
 • GHAFIR, Ibrahim a Václav PŘENOSIL. Malicious File Hash Detection and Drive-by Download Attacks. In Suresh Chandra Satapathy, K. Srujan Raju, Jyotsna Kumar Mandal, Vikrant Bhateja. Proceedings of the Second International Conference on Computer and Communication Technologies, series Advances in Intelligent Systems and Computing. Hyderabad: Springer, 2016. s. 661-669. ISBN 978-81-322-2516-4. doi:10.1007/978-81-322-2517-1_63. URL info
 • GHAFIR, Ibrahim a Václav PŘENOSIL. Proposed Approach for Targeted Attacks Detection. In Sulaiman, H.A., Othman, M.A., Othman, M.F.I., Rahim, Y.A., Pee, N.C. Advanced Computer and Communication Engineering Technology, Lecture Notes in Electrical Engineering. Phuket: Springer International Publishing, 2016. s. 73-80. ISBN 978-3-319-24582-9. doi:10.1007/978-3-319-24584-3_7. URL info
 • GHAFIR, Ibrahim, Václav PŘENOSIL, Ahmad ALHEJAILAN a Mohammad HAMMOUDEH. Social Engineering Attack Strategies and Defence Approaches. In Proceedings of International Conference on Future Internet of Things and Cloud. Vienna, Austria: IEEE Xplore Digital Library, 2016. s. 145-149. ISBN 978-1-5090-4052-0. doi:10.1109/FiCloud.2016.28. URL info
 • GHAFIR, Ibrahim, Václav PŘENOSIL, Jakub SVOBODA a Mohammad HAMMOUDEH. A Survey on Network Security Monitoring Systems. In Proceedings of International Conference on Future Internet of Things and Cloud. Vienna, Austria: IEEE Xplore Digital Library, 2016. s. 77-82. ISBN 978-1-5090-3946-3. doi:10.1109/W-FiCloud.2016.30. URL info
 • ROTH, Filip, Ahmad ABBADI, Ondřej HERMAN, Martin PAVELEK a Václav PŘENOSIL. Compact hybrid real-time hyperspectral imaging system with high effective spatial, spectral, and temporal resolution. In Qingming Luo; Xingde Li; Ying Gu; Yuguo Tang. Optics in Health Care and Biomedical Optics VII. Beijing, China: SPIE Proceedings, 2016. s. 112-123. ISBN 978-1-5106-0467-4. doi:10.1117/12.2246110. Online version info
 • MRAVEC, Filip, Martin VEŠKRNA a Václav PŘENOSIL. Response function calculator for hydrogen filled proportional detector. 2016. URL info
 • HERMAN, Ondřej, Filip MRAVEC, Martin VEŠKRNA a Václav PŘENOSIL. Tool for apparatus spectrum deconvolution. 2016. URL info
 • VEŠKRNA, Martin, Zdeněk MATĚJ, Ondřej HERMAN, Filip MRAVEC, Václav PŘENOSIL a Martin PAVELEK. Protokol o testování plastického detektoru v poli radionuklidu Cf-252. 2016. info
 • AMIRI, Moslem, Václav PŘENOSIL a František CVACHOVEC. Neutron/gamma-ray discrimination through measures of fit. In 2015 4th International Conference on Advancements in Nuclear Instrumentation Measurement Methods and their Applications (ANIMMA). Lisbon: IEEE, 2016. s. 1-5. ISBN 978-1-4799-9918-7. doi:10.1109/ANIMMA.2015.7465553. info
 • AMIRI, Moslem, Václav PŘENOSIL a František CVACHOVEC. Optimum filter-based discrimination of neutrons and gamma rays. In 2015 4th International Conference on Advancements in Nuclear Instrumentation Measurement Methods and their Applications (ANIMMA). Lisbon: IEEE, 2016. s. 1-7. ISBN 978-1-4799-9918-7. doi:10.1109/ANIMMA.2015.7465552. info
 • PŘENOSIL, Václav, Ondřej HERMAN, Dominik SALVET, Jaroslav ČECHÁK a Petr KOPEČEK. Funkční vzorek rychlé analýzy přijímaných rádiových signálů modulárního odpověďového rušiče. 2016. info
 • AMIRI, Moslem, Václav PŘENOSIL, František CVACHOVEC, Zdeněk MATĚJ a Filip MRAVEC. Quick algorithms for real-time discrimination of neutrons and gamma rays. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Dordrecht, Netherlands: Springer Netherlands, 2015, roč. 303, č. 1, s. 583-599. ISSN 0236-5731. doi:10.1007/s10967-014-3406-5. URL info
 • PŘENOSIL, Václav, František CVACHOVEC, Pavel ČELEDA a Martin VEŠKRNA. Uspořádání vícecestného dvouparametrického spektrometrického systému. 2015. info
 • ABBADI, Ahmad a Václav PŘENOSIL. Safe Path Planning Using Cell Decomposition Approximation. In Mirosav Hrubý. International Conference DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION. první. Brno: University of Defence, Brno, 2015. s. 8-14. ISBN 978-80-7231-992-3. URL info
 • ABBADI, Ahmad a Václav PŘENOSIL. Collided path replanning in dynamic environments using RRT and Cell decomposition algorithms. In Hodicky, Jan. Modelling and Simulation for Autonomous Systems,. BERLIN, GERMANY: Springer International Publishing, 2015. s. 131-143. ISBN 978-3-319-22382-7. doi:10.1007/978-3-319-22383-4_9. URL info
 • GHAFIR, Ibrahim a Václav PŘENOSIL. Advanced Persistent Threat and Spear Phishing Emails. In Miroslav Hrubý. Proceedings of International Conference Distance Learning, Simulation and Communication. první vydání. Brno, Czech Republic: University of Defence, 2015. s. 34-41. ISBN 978-80-7231-992-3. URL info
 • GHAFIR, Ibrahim a Václav PŘENOSIL. DNS Traffic Analysis for Malicious Domains Detection. In Proceedings of International Conference on Signal Processing and Integrated networks. Noida, India: IEEE Xplore Digital Library, 2015. s. 613-618. ISBN 978-1-4799-5991-4. doi:10.1109/SPIN.2015.7095337. URL info
 • GHAFIR, Ibrahim a Václav PŘENOSIL. POSTER: DNS Traffic Analysis for Malicious Domains Detection. In International Conference on Signal Processing and Integrated networks. 2015. info
 • KROMER, Pavel, Zdeněk MATĚJ, Petr MUSÍLEK, Václav PŘENOSIL a František CVACHOVEC. Neutron-Gamma Classification by Evolutionary Fuzzy Rules and Support Vector Machines. In 2015 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEMS, MAN AND CYBERNETICS (SMC 2015): BIG DATA ANALYTICS FOR HUMAN-CENTRIC SYSTEMS. Kowloon: IEEE, 2015. s. 2638-2642. ISBN 978-1-4799-8696-5. doi:10.1109/SMC.2015.461. URL info
 • AMIRI, Moslem a Václav PŘENOSIL. Significant reliability improvement of NMR systems. In CMT 2015 - International Conference on Military Technologies 2015. Brno: IEEE, 2015. s. 1-4. ISBN 978-80-7231-976-3. doi:10.1109/MILTECHS.2015.7153717. info
 • MATĚJ, Zdeněk, Moslem AMIRI, Filip MRAVEC, František CVACHOVEC, Václav PŘENOSIL a Zdeněk KOPECKÝ. Digital two-parametric processing of the output data from radiation detectors. In Hideo Hirayama (AESJ, KEK). Progress in Nuclear Science and Technology, volume 4. první. Japonsko: ATOMIC ENERGY SOCIETY OF JAPAN, 2014. s. 670-674. ISSN 2185-4823. doi:10.15669/pnst.4.670. URL info
 • PŘENOSIL, Václav a František CVACHOVEC. Uspořádání dvouparametrického spektrometrického systému. 2014. info
 • AMIRI, Moslem a Václav PŘENOSIL. General Solutions for MTTF and Steady-State Availability of NMR Systems. In Reconfigurable and Communication-Centric Systems-on-Chip (ReCoSoC), 2014 9th International Symposium on. Montpellier, France: IEEE, 2014. s. 1-4. ISBN 978-1-4799-5810-8. doi:10.1109/ReCoSoC.2014.6861344. URL info
 • AMIRI, Moslem a Václav PŘENOSIL. Application of Digital Signal Processing in Discrimination of Neutrons and Gamma Rays. In Proceedings of 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Berlin, Germany: IEEE, 2014. s. 589-594. ISBN 978-80-214-4983-1. doi:10.1109/TSP.2015.7296441. info
 • AMIRI, Moslem a Václav PŘENOSIL. A Counter/Discriminator of Neutrons and Gamma Rays. In Proceedings of student conference Zvůle 2014, IEEE/UREL. Zvůle, Czech Republic: Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology, 2014. s. 4-7. ISBN 978-80-214-5005-9. info
 • AMIRI, Moslem a Václav PŘENOSIL. Safety Evaluation of Parallel, Standby, and NMR Systems. In Jiří Stodola, Jiří Šťastný. Deterioration, Dependability, Diagnostics 2014. first. Brno, Czech Republic: University of Defence, 2014. s. 61-67. ISBN 978-80-7231-969-5. info
 • VEŠKRNA, Martin, Zdeněk MATĚJ, Filip MRAVEC, Václav PŘENOSIL, František CVACHOVEC a Michal KOŠŤÁL. Digitalized two parametric system for gamma/neutron spectrometry. In 18th Topical Meeting of the Radiation Protection and Shielding Division (RPSD 2014). Knoxville, USA: American Nuclear Society, 2014. s. 1-4. ISBN 978-0-89448-714-9. info
 • PAVELEK, Martin, Martin VEŠKRNA a Václav PŘENOSIL. Implementace metod zpracování signálu do FPGA karty COMBOI-ADC4 dvouparametrického spektrometru. 2014. info
 • PŘENOSIL, Václav, Petr FRANTIŠ, Jan HODICKÝ a Ladislav HAVELKA. Metodika pro vizualizaci taktických dat ve 3D pro OTS VŘ PozS. 2013. info
 • AMIRI, Moslem a Václav PŘENOSIL. Design of a Simple Reliable Voter for Modular Redundancy Implementations. In Miroslav Hrubý. Proceedings of International Conference on Distance Learning, Simulation and Communication 'DLSC 2013'. first. Brno, Czech Republic: University of Defence, 2013. s. 8-12. ISBN 978-80-7231-919-0. info
 • GHAFIR, Ibrahim a Václav PŘENOSIL. Designing a Microwave Filter by Studying and Simulating the Discontinuity in the Waveguide. In Proceedings of International Conference Distance Learning, Simulation and Communication. Brno, Czech Republic: Vydavatelské oddělení UO, 2013. s. 53-59. ISBN 978-80-7231-919-0. URL info
 • JEVICKÝ, Jiří, Zdeněk MATĚJ, Filip MRAVEC a Václav PŘENOSIL. Pulse separation charakteristic based on their approximation. In Miroslav Hrubý. international conference Distance Learning, Simulation and Communication. Brno: University of Defence, 2013. s. 1-8, 200 s. ISBN 978-80-7231-920-6. info
 • AMIRI, Moslem, Zdeněk MATĚJ, Filip MRAVEC, František CVACHOVEC a Václav PŘENOSIL. Digital Data Processing of Stilbene. In Dora Merelli. Advancements in Nuclear Instrumentation Measurement Methods and their Applications (ANIMMA), 2013 3rd International Conference on. first. Marseille, France: IEEE, 2013. s. 1-7. ISBN 978-1-4799-1046-5. doi:10.1109/ANIMMA.2013.6728010. URL info
 • AMIRI, Moslem a Václav PŘENOSIL. Fault Collapsing and Test Generation for a Circuit. In Jiří Stodola. Deterioration, Dependability, Diagnostics 2013. first. Brno, Czech Republic: University of Defence, 2013. s. 55-61. ISBN 978-80-7231-939-8. info
 • MRAVEC, Filip a Václav PŘENOSIL. Online spectrum processor. 2013. Online spectrum processor info
 • PŘENOSIL, Václav, Petr FRANTIŠ a Jan HODICKÝ. NVG Client. 2013. Dokumentace k programu NVC Client program NVC Client info
 • AMIRI, Moslem, Václav PŘENOSIL, František CVACHOVEC, Zdeněk MATĚJ a Filip MRAVEC. Digital data processing of stilbene. In 2013 3rd International Conference on Advancements in Nuclear Instrumentation, Measurement Methods and Their Applications, ANIMMA 2013. Marseille: IEEE, 2013. s. 1-7. ISBN 978-1-4799-1047-2. doi:10.1109/ANIMMA.2013.6728010. info
 • MATĚJ, Zdeněk, Václav PŘENOSIL, Jiří CVACHOVEC a František CVACHOVEC. Digitized Two-Parameter Spectrometer for Neutron-Gamma Mixed Field. Advances in Military Technology. Brno 2012: Univerzita obrany, 2012, Vol. 7, No. 1, s. 25-32, 70 s. ISSN 1802-2308. info
 • AMIRI, Moslem a Václav PŘENOSIL. Quick Algorithms to Calculate Mean Time to Failure and Steady State Availability of Systems. In Jiří Stodola. Deterioration, Dependability, Diagnostics 2012. first. Brno, Czech Republic: University of Defence, 2012. s. 109-122. ISBN 978-80-7231-886-5. info
 • MATĚJ, Zdeněk a Václav PŘENOSIL. Zpracování dat dvouparametrického spektrometrického systému. 2012. Software pro rychlou kalibraci nad naměřenými daty z detektoru záření neutronů a gama. info
 • PŘENOSIL, Václav, Petr FRANTIŠ, Jan HODICKÝ a Ladislav HAVELKA. Funkční vzor 3D vizualizačního pracoviště. 2012. URL info
 • PŘENOSIL, Václav, Petr FRANTIŠ, Jan HODICKÝ a Ladislav HAVELKA. NVGClient - Programový systém pro vizualizaci taktických dat ve 3D pro OTS VŘ PozS. 2012. program NVC Client Dokumentace k programu NVC Client info
 • CVACHOVEC, František, Jiří CVACHOVEC, Jaroslav ČECHÁK, Zdeněk MATĚJ a Václav PŘENOSIL. Digital Processing of Output Signals from Radiation Sensors. In Jalovecký R. and Štefek, A. International Conference on Military Technologies 2011 (ICMT’11). 2011. vyd. Brno: University of Defence, 2011. s. 1027-1031, 4 s. ISBN 978-80-7231-788-2. info
 • PŘENOSIL, Václav, Jan HODICKÝ, Petr FRANTIŠ a Martin ELICH. Services for 3D Visualization of Tactical Data in Ground Forces Command and Control System. In Jalovecký Rudolf, Štefek Alexandr. Proceedings of the International Conference on Military Technologies 2011 (ICMT’11). první. Brno: University of Defence, 2011. s. 355-359. ISBN 978-80-7231-788-2. info
 • PŘENOSIL, Václav, Zdeněk MATĚJ, Šimon ŘEŘUCHA a Jaromír MALIŠ. The concept of cooperative simulators. In Miroslav Hrubý. Distance Learning Simulation and Communication 2011. první. Brno: Univerzita obrany, 2011. s. 168-174. ISBN 978-80-7231-695-3. info
 • MATĚJ, Zdeněk, Jiří CVACHOVEC, František CVACHOVEC, Zaritsky SERGEY a Václav PŘENOSIL. Digitized two parameter spectrometer for neutron gamma mixed field. In Dora Merelli. Animma 2011. Ghent: George Mason University, 2011. s. c3.36-1 - c3.36-3, 3 s. ISBN 978-1-4577-0925-8. info
 • PŘENOSIL, Václav, Petr FRANTIŠ a Jan HODICKÝ. Tactical Data Analysis for Visualization in Three Dimensions. In Miroslav Hrubý. Proceedings of the NATO Modelling & Simulation Group (NMSG) Conference. 2011. vyd. Paris: NATO MODELLING & SIMULATION GROUP (NMSG), 2011. 4 s. info
 • PŘENOSIL, Václav, Jan HODICKÝ a Petr FRANTIŠ. Tactical Data Analysis for Visualization in Three Dimensions. In Miroslav Hrubý. Proceedings of the conference Distance Learning Simulation and Communication 2011. první. vydavatelské oddělení UO, Brno: Univerzita obrany, 2011. s. 134-137. ISBN 978-80-7231-695-3. info
 • PŘENOSIL, Václav, Zbyněk BUREŠ a Martin ŠULA. Vehicle’s Power Supply System Wiring and Control. In Milan Sliacký. Kongres ELECTROMOBILITY. první. Fakulta dopravní, ČVUT v Praze: Fakulta dopravní, ČVUT v Praze, 2011. 1 s. info
 • PŘENOSIL, Václav, Zbyněk BUREŠ a Martin ŠULA. Hybrid Two-stroke motor drive. In Milan Sliacký. Kongres ELECTROMOBILITY. první. Fakulta dopravní, ČVUT v Praze: Fakulta dopravní, ČVUT v Praze, 2011. 4 s. info
 • PŘENOSIL, Václav, Zbyněk BUREŠ a Martin ŠULA. Vehicle Energy Management System. In Milan Sliacký. Kongres ELECTROMOBILITY. první. Fakulta dopravní, ČVUT v Praze: Fakulta dopravní, ČVUT v Praze, 2011. 4 s. info
 • ŘEŘUCHA, Šimon a Václav PŘENOSIL. Distributed Approach to Neuroinformatic Data Interchange. In Mirko Novák a kol. Reliability of driver car interactions. Praha: Ústav informatiky AV ČR; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2011. s. 179-186. Neural Network World - edice monografií, volume 9. ISBN 978-80-87136-12-6. info
 • ŘEŘUCHA, Šimon, Ondřej KOTEK a Václav PŘENOSIL. Using AAM for Visual Diagnostics of Vehicle Driver. In Mirko Novák a kol. Reliability of driver interactions. Praha: Ústav informatiky AV ČR; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2011. s. 187-194. Neural Network World - edice monografií, volume 9. ISBN 978-80-87136-12-6. info
 • PŘENOSIL, Václav, Jaromír MALIŠ, Zdeněk MATĚJ a Šimon ŘEŘUCHA. The concept of cooperative simulators. In Mirko Novák a kol. Reliability of driver car interaction. Praha: Ústav informatiky AV ČR; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2011. s. 195-203. Neural Network World - edice monografií, volume 9. ISBN 978-80-87136-12-6. info
 • PŘENOSIL, Václav, Šimon ŘEŘUCHA, Zdeněk MATĚJ a Jaromír MALIŠ. The concept of cooperative simulators. In Ing. Ondřej Sýkora, Ph.D. Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2010. s. 84-91. ISBN 978-80-87136-10-2. info
 • NOVÁK, Mirko, Zdeněk VOTRUBA, Václav PŘENOSIL a Václav MATOUŠEK. The methods of prediction diagnostics. In Road Accidents Reduction. nové. Roma: ARACNE, 2010. s. 29-37. ISBN 978-88-548-3550-4. info
 • BOUCHNER, Petr, Václav PŘENOSIL, Stanislav NOVOTNÝ, Roman PIEKNÍK, Ondřej SÝKORA a Václav MATOUŠEK. Driving simulators. In Mirko Novák. Road Accident Reduction. nové. Roma: ARACNE, 2010. s. 173-244. A08/311. ISBN 978-88-548-3550-4. info
 • PŘENOSIL, Václav a Ladislav HALBERŠTÁT. The Advanced Distributed Learning and Training (ADL/ADT) in the Ministry of Defense Department of Military and Civilian Personal Preparation. In Distance learning Simulation and Communication 2009 Proceedings. Brno: Univerzita obrany, 2009. s. 45-50. ISBN 978-80-7231-638-0. info
 • PŘENOSIL, Václav a Pavel ČELEDA. Software Diagnostics for Embedded Systems. In Transport Science and Technology Congress - TRANSTEC Prague 2007. první. Praha: Czech Technical University, Faculty of Transportation Sciences and University of California Santa Barbara, 2007. s. 41-46. ISBN 978-80-01-03782-9. info
 • ČELEDA, Pavel a Václav PŘENOSIL. Diagnostika programového vybavení pomocí inteligentních diagnostických časovačů. In Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2006. 1. vyd. Brno: UO Brno, 2006. s. 217-222. ISBN 80-7231-165-4. info
 • NOVÁK, Mirko, Václav PŘENOSIL, Miroslav SVÍTEK a Zdeněk VOTRUBA. Problémy spolehlivosti, životnosti a bezpečnosti systémů. In Problémy spolehlivosti, životnosti a bezpečnosti systémů. první. Ústav informatiky AV ČR: Neural Network World, 2005. s. 140 - 236. Edice monografií NNW. ISBN 80-903298-2-9. info
 • PŘENOSIL, Václav a Václav KŘIVÁNEK. Rekonfigurace hybridního pohonu pomocí umělé neuronové sítě. In Konference Opotřebení, Spolehlivost, diagnostika 2005. Brno: Univerzita obrany, 2005. s. 143 - 148. ISBN 80-7231-026-7. info
 • PŘENOSIL, Václav, František CVACHOVEC, Čestmír VLČEK, Zdenek KRUPKA, Zbyněk BUREŠ, Pavel ČELEDA a Václav KŘIVÁNEK. Systém záznamu poškození cíle. Fakulta informatiky, Masarykova univerza: Ministerstvo obrany, 2005. 701 s. Technická zpráva. info

22. 1. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info