MUDr. Jan Maláska, Ph.D.


telefon: 532 23 2009, 2543
e‑mail: