doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.

docent – Seminář dějin umění


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. K/313
Veveří 470/28
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7280
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Pavel Suchánek, nar. 1975 v Olomouci
Pracoviště
 • Seminář dějim umění
  Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1994-1999: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: magisterské studium, obor dějiny umění a historie
 • 1999: Magisterská diplomová práce: Johann Sturmer, olomoucký sochař počátku 18. století
 • 2001-2004: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: doktorské studium, obor teorie a dějiny umění
 • 2004: Disertační práce: Premonstrátská kanonie Hradisko u Olomouce ve 20.-40. letech 18. století: formy a funkce sochařských děl
 • 2013: Habilitační práce: Triumf obnovujícího se dne. Umění a duchovní aristokracie na Moravě v 18. století
Přehled zaměstnání
 • 1999-2001: Památkový ústav v Olomouci (náhradní vojenská služba)
 • 2001: Památkový ústav v Olomouci (památkář - specialista na restaurování)
 • 2004-2015: Seminář dějin umění, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (odborný asistent)
 • 2015-dosud: Seminář dějin umění, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (docent)
Pedagogická činnost
 • Umění starověkého Řecka a Říma
 • Dějiny obrazu I.-III.
 • Umění cinquecenta
 • Renesanční sochařství v Itálii
 • Barokní sochařství v Itálii
 • Barokní sochařství ve střední Evropě
 • Barokní sochařství: Dílny, technologie, materiály
 • Interpretace raně novověkých sochařských děl
 • Interpretace barokního sochařství
 • Umění kolem roku 1800
 • Umění a společnost v Evropě 18. století
 • Sochařství 19. století
 • Umělecké řemeslo v raném novověku
 • Klášter v baroku
 • Mecenáši a umění kolem roku 1700
 • Umění na habsburských dvorech v raném novověku
 • Obraz a propaganda v raném novověku
 • Obraz, paměť a smrt v raném novověku
 • Smrt a přípomínání zemřelých v raněnovověké vizuální kultuře
 • Architektura historismu
 • Přednášky v rámci Univerzity třetího věku (Brno, Telč)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Oblasti výzkumu: kultura a umění 18. století ve střední Evropě; barokní sochařství; dějiny vizuální percepce; sociologie umění; náboženská imaginace


  Projekty:
 • 2007-2009: Umělecký mecenát olomouckých biskupů a kapituly kolem poloviny 18. století (GAČR 408/07/0773)
 • 2008: Oltáře duší v očistci jako fenomén barokní kultury na Moravě (MUNI/21/MAL/2008)
 • 2010-2011: Víra v očistec a náboženská imaginace v barokní kultuře (GAČR P405/10/0860)
 • 2012-2014: Sochař Ondřej Schweigl, úloha umělce a proměna umění na prahu moderní éry (GAČR P409/12/0617)
 • 2014-2018: Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání (GAČR 14-36521G)
 • 2020-2022: Dějiny umění na Moravě: Morava v dějinách umění (GAČR GA20-09541S)
 • 2021: Technologie a materiály ve středoevropské barokní řezbářské praxi (MUNI/A/1173/2020)
Akademické stáže
 • 2004, 2009, 2011: Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Mnichov
Univerzitní aktivity
 • 2004-dosud: člen státní zkušební komise, stud. prog. FF N-OT, obor dějiny umění, typ bc
 • 2004-dosud: člen státní zkušební komise, stud. prog. FF N-OT, obor dějiny umění, typ nMgr, Mgr.
 • 2020-dosud: člen oborové rady, Teorie a dějiny umění
 • 2020-dosud: člen programové rady, Dějiny umění
Mimouniverzitní aktivity
 • 1996-dosud: člen Uměleckohistorické společnosti v českých zemích (UHS)
 • 2013-dosud: člen International Society for Eighteenth-Century Studies (ISECS)
Členství ve výborech, redakcích časopisů, ocenění
 • 2005-2010: člen výboru Uměleckohistorické společnosti v českých zemích
 • 2007-dosud: člen redakční rady časopisu Opuscula historiae artium
 • 2007-dosud: výkonný redaktor časopisu Opuscula historiae artium
 • 2013-dosud: člen redakční rady sborníku Ingredere Hospes
 • 2013: Cena děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin.
 • 2017-dosud: člen redakční rady časopisu Cornova
 • 2017-dosud: člen výboru České společnosti pro výzkum 18. století
 • 2019-dosud: člen komise soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje“
Vybrané publikace
 • SUCHÁNEK, Pavel a Tomáš MALÝ. Varieties of Pain, Anger, and Hope: Mixed Emotions in Early Modern Religious Art of the Czech Lands. In Silvia Marin Barutcieff. Depicting emotions in Eastern and Central Europe (1400-1900). 1. vyd. Pisa: Astarte Edizioni, 2024. s. 27-42, 19 s. ARTI CONGENERI 5. ISBN 979-12-80209-39-9. info
 • SUCHÁNEK, Pavel. Barockes Welttheater: Kat. Nr. 115a Kaiser Karl VI.; Kat. Nr. 115b Kaiserin Elisabeth Christine. In Barock! Bayern und Böhmen: Katalog zur Bayerisch-Tschechischen Landesausstellung 2023/2024 (Bayerische Geschichte). 1. vyd. Regensburg: Friedrich Pustet Gmbh, 2023. s. 196-198. ISBN 978-3-7917-3427-9. info
 • SUCHÁNEK, Pavel. Prameny k tvorbě Huberta Maurera a Johanna Georga Däringera. Opuscula Historiae Artium. Faculty of Arts, Masaryk University, 2022, roč. 71, 1-2, s. 220-229. ISSN 1211-7390. URL info
 • SUCHÁNEK, Pavel. Miloš Stehlík, památková péče a hřbitov ve Střílkách. In Hřbitov ve Střílkách. Příběhy barokního torza. Brno, KJM, 7.6.2022. 2022. info
 • SUCHÁNEK, Pavel, Tomáš MALÝ, Michal KONEČNÝ a Miloš STEHLÍK. Hřbitov ve Střílkách : Příběhy barokního torza. Kroměříž: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, 2021. 232 s. Ingredere hospes. Editio monographica II. ISBN 978-80-87231-58-6. info
 • SUCHÁNEK, Pavel a Tomáš MALÝ. Images of Purgatory : Studies in Religious Imagination and Innovation (The Czech Lands, 1600-1800). Rome: Viella s.r.l., 2021. 259 s. In Between. Images, Words and Objects. ISBN 978-88-3313-742-1. info
 • SUCHÁNEK, Pavel. Proporce hodné napodobování. Antinoos Belvederský a Johann Georg Schauberger. In Galeta, Jan; Jakubec, Ondřej; Miltová, Radka Nokkala; Valeš, Tomáš. Od dějin umění k uměleckému dílu : Cesty k porozumění vizuální kultuře. 1. vyd. Brno: Books & Pipes ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, 2021. s. 193-212. Maturandum, 3. ISBN 978-80-210-9993-7. info
 • SUCHÁNEK, Pavel. Organisationswandel bei den bürgerlichen Brünner Künstlern im 18. Jahrhundert. Cornova : Revue české společnosti pro výzkum 18. století. Praha: Česká společnost pro výzkum 18. století, 2020, roč. 10, č. 1, s. 43-58. ISSN 1804-6983. URL info
 • SUCHÁNEK, Pavel. Mariánské sloupy v českých zemích a potridentský katolicismus. In Jakubec, Ondřej; Suchánek, Pavel. Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze : Počátky rekatolizace v Čechách v 17. století. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. s. 238-265. Prameny české historie, sv. 4. ISBN 978-80-7422-706-6. info
 • SUCHÁNEK, Pavel a Tomáš VALEŠ. Between ‘gout grec’ and ‘diverse maniere’ : Neoclassical Decorative Arts in Central Europe in the Second Half of the 18th Century. Studi Neoclassici Rivista Internazionale. 2020, roč. 8, č. 1, s. 9-19. ISSN 2420-8264. doi:10.19272/202011901001. URL info
 • SUCHÁNEK, Pavel. Andreas Schweigl and the Beginnings of Art History in Moravia. In Ihringová, Katarína; Kobetič, Adrián; Korcsmáros, Adam. Zborník príspevkov z Medzinárodného umelecko-historického sympózia SandrArt 2019. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2020. s. 8-28. ISBN 978-80-568-0331-8. info
 • SUCHÁNEK, Pavel. Osvícenská vizualita jako proces šíření vědění? Cornova : Revue české společnosti pro výzkum 18. století. Praha: Česká společnost pro výzkum 18. století, 2020, roč. 10, č. 2, s. 45-50. ISSN 1804-6983. doi:10.51305/cor.2020.02.05. URL info
 • SUCHÁNEK, Pavel. "Milovníci, znalci & kritici. Umění 2. poloviny 18. století na Moravě v dobovém kritickém diskurzu. In SandArt. Medzinárodné umelecko-historické sympózium, Trnavská univerzita. 2019. info
 • SUCHÁNEK, Pavel. Sochařské kresby z přelomu 18. a 19. století v archivních fondech moravskoslezského gubernia v Brně. In Od objevu k interpretaci : Znalectví, sběratelství a ikonografie umění raného novověku. Brno: Books & Pipes ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, 2019. s. 117-136. ISBN 978-80-7485-201-5. info
 • SUCHÁNEK, Pavel. Sochařská praxe brněnských sochařů v 18. století. In His artibus. Perspektivy vizuální kultury v raném novověku. 1. bienále Centra pro studium raného novověku. Brno, 24.-25.5.2018,. 2018. info
 • SUCHÁNEK, Pavel. Od Lukrécie k Sapfó. Ženské hrdinky a sebevražda v umění 18. století. In Sebevražda v kultuře a společnosti 18. století v českých zemích. První „pracovní atelier“ České společnosti pro výzkum 18. století. Praha, FF UK. 2018. info
 • SUCHÁNEK, Pavel a Tomáš VALEŠ. Neoklasicistní dekorativní umění ve střední Evropě v éře Marie Terezie a Josefa II : Transkulturalita, nebo kulturní reprodukce? Cornova : Revue České společnosti pro výzkum 18. století. Praha: Česká společnost pro výzkum 18. století, 2018, roč. 8, č. 1, s. 95-110. ISSN 1804-6983. URL info
 • SUCHÁNEK, Pavel a Tomáš VALEŠ. Vizuální kultura a design ve střední Evropě v éře Marie Terezie a Josefa II : Transkulturalita, nebo kulturní reprodukce? In 11. sjezd českých historiků - profesní setkání historiček a historiků České republiky, 13.-15.9.2017, Olomouc. 2017. URL info
 • SUCHÁNEK, Pavel. Brněnský sochař Ondřej Schweigl a jeho tvorba na pomezí Moravy a východních Čech. In "Tak nutno přitahovat srdce...". Barokní umění východních Čech, Muzeum Česká Třebová. 2017. info
 • SUCHÁNEK, Pavel. Miloš Stehlík - pedagog. In Hana Glombová. Miloš Stehlík. Milovník krásna. Katalog k výstavě z cyklu Moravské zemské knihovny Oči Brna z 1. prosince 2017 - 31. ledna 2018. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna, 2017. s. 47-48. ISBN 978-80-7051-240-1. info
 • SUCHÁNEK, Pavel. Zlacení soch v sakrálním prostoru a barokní imaginace v době tereziánských reforem. Opuscula historiae artium. Masarykova univerzita, 2017, roč. 66/2017, č. 2, s. 182-195. ISSN 1211-7390. URL info
 • SUCHÁNEK, Pavel. 9 katalogových hesel (I.7a,b; I.8; I.9ab; I.12; III.10; IV.7; IV.10; IV.11; IV.12). In Macurová, Zuzana; Stolárová, Lenka; Vlnas, Vít. Tváří v tvář : Barokní portét v zemích Koruny české. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2017. s. 39-57. ISBN 978-80-7028-495-7. info
 • SUCHÁNEK, Pavel. Umělecké vzdělávání a idea umělce na přelomu 18. a 19. století v díle Ondřeje Schweigla, Ignáce Chambreze a Josefa Heřmana Agapita Gallaše. Cornova: Revue České společnosti pro výzkum 18. století. Praha: Česká společnost pro výzkum 18. století, 2016, roč. 6, č. 2, s. 15-32. ISSN 1804-6983. info
 • SUCHÁNEK, Pavel. Josef Stern a Ondřej Schweigl: učený malíř – učený sochař. In Šeferisová Loudová, Michaela. Josef Stern 1716–1775. I. vydání. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2015. s. 41-48. ISBN 978-80-87149-93-5. info
 • SUCHÁNEK, Pavel a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Josef Stern v Dubu nad Moravou a počátky jeho působení na Moravě. In Šeferisová Loudová, Michaela. Josef Stern 1716–1775. I. vydání. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2015. s. 25-32. ISBN 978-80-87149-93-5. info
 • SUCHÁNEK, Pavel a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. 5 katalogových hesel (III.2; III.5.3; IV.19; IV.21.1-5; IV.23.1-2). In Šeferisová Loudová, Michaela. Josef Stern 1716–1775. I. vydání. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2015. s. 101-103,115-118,170-179, 17 s. ISBN 978-80-87149-93-5. info
 • SUCHÁNEK, Pavel, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ a Tomáš VALEŠ. 2 katalogová hesla (III.8; IV.8.1-12). In Šeferisová Loudová, Michaela. Josef Stern 1716–1775. I. vydání. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2015. s. 124,144-152, 10 s. ISBN 978-80-87149-93-5. info
 • SUCHÁNEK, Pavel a Tomáš VALEŠ. Der Bildhauer Andreas Schweigl und die Sakralkunst in Mähren zur Zeit der josephinischen Reformen. Umění / Art. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2015, roč. 63, č. 3, s. 156-181. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ a Pavel SUCHÁNEK. Kláštery ve městě I. (jižní část). In Kroupa, Jiří. Dějiny Brna 7. Uměleckohistorické památky. Historické jádro. 1. vyd. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015. s. 309-398. Dějiny Brna 7. ISBN 978-80-86736-46-4. info
 • KROUPA, Jiří a Pavel SUCHÁNEK. Náměstí historického jádra. In Kroupa, Jiří. Dějiny Brna 7. Uměleckohistorické památky. Historické jádro. 1. vyd. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015. s. 549-602. Dějiny Brna 7. ISBN 978-80-86736-46-4. info
 • SUCHÁNEK, Pavel a Jiří KROUPA. Staré Brno. In Kroupa, Jiří. Dějiny Brna 7. Uměleckohistorické památky. Historické jádro. 1. vyd. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015. s. 679-744. Dějiny Brna 7. ISBN 978-80-86736-46-4. info
 • SUCHÁNEK, Pavel. Triumf obnovujícího se dne Umění a duchovní aristokracie na Moravě v 18. století. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, 2013. 442 s. Dějiny a teorie umění. ISBN 978-80-87474-94-5. info
 • MALÝ, Tomáš a Pavel SUCHÁNEK. Obrazy očistce : studie o barokní imaginaci. Vyd. 1. Brno: Matice moravská, 2013. 388 s. Knižnice Matice moravské ; sv. 40. ISBN 978-80-87709-02-3. URL info
 • SUCHÁNEK, Pavel. Johann Franz Josef Schenelli (Genelli) v Kroměříži a Vídni. Případ "akademického" vyšívače ve střední Evropě na konci 18. století. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 62, č. 2, s. 138-151. ISSN 1211-7390. Digitální knihovna FF MU info
 • SUCHÁNEK, Pavel a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Zázraky sv. Liboria v Jesenci. Ke vztahu barokního obrazu a homiletiky. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 60, č. 2, s. 92-109. ISSN 1211-7390. info
 • SUCHÁNEK, Pavel. 'Peintre de Sa Majesté Britannique'. Franz Adolph of Freenthal and his portrait of Maximilian Hamilton, Prince-Bishop of Olomouc. RIHA Journal. 2012, Neuveden, červenec-září, s. nestránkováno, 18 s. ISSN 2190-3328. http://www.riha-journal.org/articles/2012/2012-jul-sep/suchanek-freenthal-portrait-of-maximilian-hamilton info
 • SUCHÁNEK, Pavel. Barokní kabinetní skříň s alegorií války o španělské dědictví. In Museum vivum III-IV, 2007-08. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2012. s. 65-76. ISBN 978-80-87210-24-6. info
 • SUCHÁNEK, Pavel. Metropolitní kapitula v Olomouci a umění v 18. století. In Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780. Historie a kultura. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2011. s. 43-52. ISBN 978-80-87149-40-9. info
 • SUCHÁNEK, Pavel. Jan Sturmer v Moravské Třebové a v lomech u Mladějova: Příklad dílenské praxe barokního sochaře. In Jana Martínková. Barokní sochařství v Moravské Třebové. Moravská Třebová: Kulturní služby města Moravská Třebová, 2011. s. 17-23. ISBN 978-80-904432-1-1. info
 • SUCHÁNEK, Pavel. Sběratelé, učenci, znalci. Tři mecenáši Josefa Ignáce Sadlera. In Josef Ignác Sadler 1725-1767. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2011. s. 35-42. ISBN 978-80-87149-45-4. info
 • SUCHÁNEK, Pavel. "K nejúplnější spokojenosti a potěšení znalců a milovníků umění". František Adolph z Freenthallu: Portrét olomouckého biskupa Maxmiliána Hamiltona. In Chvála ciceronství. Umělecká díla mezi pohádkou a vědou. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita Brno, 2011. s. 150-163. Teorie a dějiny umění. ISBN 978-80-87474-26-6. info
 • SUCHÁNEK, Pavel a Martin ČIHALÍK. Stříbrný oltář / Der Silberne Altar. Brno: Národní památkový ústav, 2011. 234 s. ISBN 978-80-86752-94-5. info
 • SUCHÁNEK, Pavel. Měšťanští a akademičtí sochaři v 18. století : případ Wolfanga Trägera. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 60, č. 1, s. 42-49. ISSN 1211-7390. info
 • MALÝ, Tomáš a Pavel SUCHÁNEK. Mezi realitou a symbolem. K historické interpretaci (barokního) ztvárnění očistce. Opuscula historiae artium. Brno: Filozofická fakulta, 2010, roč. 53, 1-2, s. 53-82. ISSN 1211-7390. info
 • MILTOVÁ, Radka a Pavel SUCHÁNEK. Kočáry olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera z Troyersteinu. In Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 242-248. ISBN 978-80-87149-38-6. info
 • SUCHÁNEK, Pavel. Olomoucký kanovník Jan Matyáš z Thurnu a Valsassiny, sběratel a mecenáš. In Martin Elbel - Ondřej Jakubec (ed.), Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města 1. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 269-274. ISBN 978-80-87149-38-6. info
 • SUCHÁNEK, Pavel a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Barokní architektura a umění: Malířství a sochařství. In PISKOVÁ, Renata. Jihlava. Historie - kultura - lidé. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. s. 400-415. Dějiny moravských měst. ISBN 978-80-7106-551-7. info
 • SUCHÁNEK, Pavel a Radka MILTOVÁ. Ceremonial Carriages of the Olomouc Bishops and Prague Archbishops of the 18th Century. Umění. Časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2009, LVII/2009, č. 1, s. 26-52. ISSN 0049-5123. info
 • SUCHÁNEK, Pavel. Ondřej Schweigl - "honestus et eruditus civis et sculptor". In SVOBODOVÁ, Jana. Baroko. Příběhy barokního Brna. Brno: Muzeum města Brna, 2009. s. 180-187. mimo edice. ISBN 978-80-86549-60-6. info
 • SUCHÁNEK, Pavel a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Zahrada učené moudrosti - malířská výzdoba knihovny svatovítské kapituly na Pražském hradě. In KROUPA, Jiří, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ a Lubomír KONEČNÝ. Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 463-485. ISBN 978-80-210-4972-7. info
 • SUCHÁNEK, Pavel. Sbírka obrazů a grafik olomouckého kanovníka Jiřího Jindřicha z Mayerswaldu (1676-1747). Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2008, F51/2007, č. 1, s. 63-83, 22 s. ISSN 1211-7390. info
 • SUCHÁNEK, Pavel. Učený umělec - Příklad Ondřeje Schweigla. In MALÍŘ, Jiří, Lukáš FASORA, Bronislav CHOCHOLÁČ a Tomáš MALÝ. Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2008. s. 136-146. vyšlo mimo edice. ISBN 978-80-7325-175-8. info
 • SUCHÁNEK, Pavel. K větší cti a slávě. Umění a mecenát opatů kláštera Hradisko v 18. století. Brno: Barrister & Principal - Masarykova univerzita, 2007. 374 s. ISBN 978-80-87029-11-4. info

1. 4. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info