doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Stanislav Střelec, narozen ve Velešovicích, okr. Vyškov. Ženatý, 2 synové s rodinami.
Pracoviště
 • Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 31, Brno. Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 31, Brno.
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1983 : docent, obor pedagogika , PdF MU
 • 1980 : CSc., obor pedagogika , FF MU
 • 1974 : PhDr, obor pedagogika , FF MU
 • 1973: Filozofická fakulta MU v Brně, obor pedagogika
 • 1965: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity (dříve UJEP) v Brně, obor učitelství Bi Ch
Přehled zaměstnání
 • 1971- dosud : PdF MU Brno
 • 1965-1971 : učitel ZŠ (okr. Vyškov)
Pedagogická činnost
 • Teorie a metodika výchovy
 • Úvod do pedagogiky a psychologie
 • Aplikace pedagogiky
 • Pedagogika jako věda o edukační realitě
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1998-2001: Grantová agentura ČR - grant č.406/98/1375: Nové přístupy k diagnostice pedagogických dovedností a intervenční zásahy do jejich struktury. Spoluřešitel.
 • 2001-2002: Grantový projekt MŠMT ČR č. 51 Inovace pojetí pedagogické praxe na PdF MU v Brně. Spoluřešitel.
 • 2001-2002: Grantový projekt MŠMT ČR č.63 Modulový projekt doplňujícího pedagogického studia.Spoluřešitel.
 • 2002: Grantový projekt MŠMT ČR č. 72 Praktikum k výchovným kompetencím edukátora (učitele 1. stupně, učitele VVP, mistra odborné výchovy a vychovatele). Řešitel.
 • 2003-2005: Grantový projekt GAČR č.406 / 03 / 1349 Intervence do procesu rozvíjení pedagogických dovedností studentů učitelství . Spoluřešitel.
 • 2005-2011: Výzkumný záměr Škola a zdraví pro 21.století. D1 řešitel.
 • 2012-2013: Výzkumný záměr Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. D2- řešitel
Akademické stáže
 • Wroclaw, Poznaň, Krakow, Vídeň, Londýn, New York
Universitní aktivity
 • Členství v oborové radě pro doktorandské studium pedagogiky ( PdF MU Brno)
 • Členství v oborové komisi pro doktorandské studium hudební pedagogiky( PdF MU Brno)
 • Předsednictví a členství v komisích pro rigorózní zkoušky a zkoušky v doktorandském studiu
 • Členství v komisích pro habilitační řízení
Mimouniversitní aktivity
 • Členství v SOPHE (Society for public health education)
 • Členství v České pedagogické společnosti
 • Expertní odborná spolupráce s FF a PdF UK Bratislava, UK Praha, UP Olomouc, UTB Zlín, PdF Univerzita Ostrava, PdF Univerzita Hradec Králové, Univerzitami ve Vratislavi, Poznani a Krakově
Ocenění vědeckou komunitou
 • Člen redakční rady Czech-polish historical and pedagogical journal. Journal of the Faculty of Education of Masaryk University Brno.
 • Čestný člen České pedagogické společnosti. Malá bronzová medaile Masarykovy univerzity.
Vybrané publikace
 • KRÁTKÁ, Jana, Lenka GULOVÁ a Stanislav STŘELEC. Třídní učitelé sami o sobě a také z pohledu žáků a jejich rodičů. Komenský. Odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: MUNI PRESS, 2020, roč. 144, č. 03, s. 24-30. ISSN 0323-0449. URL info
 • GULOVÁ, Lenka a Stanislav STŘELEC. Inclusion of Tallented Children (Pupils) In the Current Czech Education System. CZECH - POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. BRNO: MASARYK UNIV, FAC EDUCATION, 2020, roč. 12, č. 1, s. 54-68. ISSN 1803-6546. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/cphpj-2020-005. URL info
 • GULOVÁ, Lenka a Stanislav STŘELEC. Social Work in the Czech Republic - Origin and role in education. CZECH - POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. Brno: MUNI PRESS, 2019, roč. 11, č. 2, s. 47-56. ISSN 1803-6546. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/cphpj-2019-018. URL info
 • GULOVÁ, Lenka a Stanislav STŘELEC. Social Education and Social Work as an Inspirational Resource of Teacher Training. CZECH-POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. Brno: Masaryk University, Faculty of Education, 2017, roč. 9, č. 2, s. 21-30. ISSN 1803-6546. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/cphpj-2017-0010. URL info
 • STŘELEC, Stanislav a Lenka FRIMLOVÁ. Doświadczenia rodziców bardzo uzdolnionych dzieci przy wsparciu sukcesu w ich edukacji. In Humeniuk Monika, Paszenda Iwona, Zlobicki Wiktor. Sukces jako zjawisko edukacyjne. Wroclaw: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wroclawskiego, 2017, s. 61-76. Vol. II. ISBN 978-83-62618-27-9. URL info
 • STŘELEC, Stanislav a Lenka FRIMLOVÁ. Rodiče nadaných dětí v situacích pedagogického rozhodování. In Josef Malach, Gabriela Matysková. Sborník příspěvků XII. ročníku mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016, s. 73-83. ISBN 978-80-7464-863-2. info
 • GULOVÁ, Lenka a Stanislav STŘELEC. Programmes Supporting the Educational Needs of Romani Pupils in the Czech Republic. CZECH-POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. 2016, roč. 8, č. 1, s. 125-135. ISSN 1803-6546. URL info
 • STŘELEC, Stanislav. Člen redakční rady odborného recenzovaného časopisu "Naša škola". Vydává PAMIKO spol.s.r.o. Bratislava, Račinska 89. ISSN 1335-2733. 2016. info
 • STŘELEC, Stanislav. Tendencies Influencing the Education Environment of a Child in the Contemporary Czech Family. CZECH-POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. 2016, roč. 8/2016, č. 2, s. 79-89. ISSN 1803-6546. info
 • STŘELEC, Stanislav. K podpoře zdravého sociálního vývoje nadaných žáků. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015, s. 456-467. ISBN 978-80-210-8139-0. info
 • STŘELEC, Stanislav. Rodiče nadaného dítěte jako víceúrovňoví prostředníci jeho edukace. In Malach, Josef - Chmura, Milan. Diagnostika a evaluace ve vzdělávání a učení dospělých. První. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014, s. 75-86. ISBN 978-80-7464-654-6. info
 • STŘELEC, Stanislav a Lenka FRIMLOVÁ. Możliwości rodziców w pokonywaniu przeszkód w optymalnym rozwoju uzdolnionych dzieci. In Wiktor Żłobicki. TRANSGRESJE W EDUKACJI. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014, s. 263-274. ISBN 978-83-7850-755-0. info
 • STŘELEC, Stanislav. The Family as an Agent in Children’s Upbringing and Changes to the Conditions under which it Operates. Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal. 2013, Volume 5, Issue 2, s. 16–23. ISSN 1803-6546. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/cphpj-2013-0010. info
 • STŘELEC, Stanislav. Wielokulturowe aspekty edukacji uczniów zdolnych jako istotny element procesu kształcenia w zakresie specjalizacji nauczycielskiej. In Szerlag Alicja. Wielokulturowość-miedzykulturowość w edukacji akademickiej. Ku nowej jakości ksztalcenia. Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski - Oficyna Wydawnicza ATUT, 2013, s. 153-162. ISBN 978-83-7432-952-1. info
 • STŘELEC, Stanislav. Stosunek rodziców do uzdolnień dziecka jako specyficznego fenomenu jego edukaci. In Ewa Musiał - Małgorzata Bednarska. Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013, s. 379-388. Ton 2. ISBN 978-83-7850-545-7. info
 • STŘELEC, Stanislav a Lenka PROCHÁZKOVÁ. Preparation of Parents for Child Education as a Specific Lifelong Education Method (Selected Problems). CZECH-POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. Brno: MU, 2012, roč. 4/2012/1, 31.3.2012, s. 23-32. ISSN 1803-6546. info
 • STŘELEC, Stanislav. Rodičovské identifikace nadání dítěte a možnosti institucionální podpory při jejich rozhodování. In MALACH, J.; SKLENÁŘOVÁ, N. PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A EVALUACE 2012. Ostrava: UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS, 2012, s. 299-307. ISBN 978-80-7464-167-1. info
 • STŘELEC, Stanislav. Pregraduální příprava studentů učitelství na spolupráci s rodiči žáků. In Wiegerová Adriana (ed.) Koncepčné smerovanie pedagogickej praxe na pedagogických fakultách. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave - Pedagogická fakulta, 2011, s. 5-9. OZ V4 jako 31. pedagogická publikace PdF UK. ISBN 978-80-89443-04-8. info
 • STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. Názory učitelů na náročnost funkce třídního učitele. In Wiegerová, A., Vávrová, S. (eds.). Učiteľovo myslenie a uvažovanie. Bratislava: OZ V4, 2011, s. 48-60. ISBN 978-80-89443-10-9. info
 • STŘELEC, Stanislav. University teacher´s pedagogical competence and social and health aspects of teaching. In SZERLAG, A. (ed.) Academic Teacher Facing the Educational Challenges of the 21st Century. 1. vyd. Wroclaw: Akademia Medyczna Wroclaw - Oficyna Wydawnicza ATUT, 2011, s. 217-228. ISBN 978-83-7432-753-4. info
 • STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. A specification of pupils' health support through a class teacher's activities at the elementary and secondary schools. In Řehulka, Evžen (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Education and Healthcare. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 95-112, 8 s. ISBN 978-80-210-5721-0. info
 • STŘELEC, Stanislav. Theoretical Framework for the Teachers Activities Aimed at Strengthening Formation of Healthy Social Relationships among Pupils. In School and health 21. Papers on Health Education. 1. vydání. Brno: Published by Masaryk University, 2010, s. 85 -91. ISBN 978-80-210-5260-4. info
 • STŘELEC, Stanislav. Multicultural Aspects in the Activities of a Czech Primary School Class Teacher. CZECH-POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. Brno: Typoartypres, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 87- 93. ISSN 1803-6546. info
 • STŘELEC, Stanislav. Kompetencje absolwentów studiów nauczycielskich do współpracy z rodzicami uczniów. In Szerlag, A. (Ed.) Kompetencje absolwentów szkół wyższych na miarę czasów. Wybrane ujęcia. 1.vyd. Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski - Oficyna Wydawnicza ATUT, 2009, s. 229-236. ISBN 978-83-7432-532-5. info
 • STŘELEC, Stanislav. Rodina jako edukační prostředí. In Průcha, J. (ed.) Pedagogická encyklopedie. 1.vyd. Praha: Portál, 2009, s. 487-492. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • STŘELEC, Stanislav. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy II. Brno: Masarykova univerzita,MSD,, 2005, 214 s. Studijní literatura. ISBN 80-210-3687-7. info
 • STŘELEC, Stanislav. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Katedra pedagogiky PdF MU, MSD,, 2004, 155 s. Studijní literatura. ISBN 80-86633-21-7. info
 • STŘELEC, Stanislav. ( Et al). Kapitoly z teorie a metodiky výchovy. 1. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1998, 189 s. ISBN 80-85931-61-3. info
 • STŘELEC, Stanislav, Eva MARÁDOVÁ, J. MARHOUNOVÁ a Evžen ŘEHULKA. Kapitoly z rodinné výchovy. In Kapitoly z rodinné výchovy. Praha: Fortuna, 1993, s. 70-140. ISBN 80-85298-84-8. info

11. 7. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info