JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.


e‑mail:
Životopis

Životopis

JUDr.Drahomíra Houbová,CSc.
 • nar.1951 na Sv.Kopečku u Olomouce,vdaná
Přehled zaměstnání
 • 1989-trvá :odborný asistent Katedra právní teorie Právnické fakulty MU Brno;1977-1989:odborný asistent Katedra teorie práva a ústavního práva Právnické fakulty UJEP Brno;1974- 1977 asistent Katedra teorie práva a ústavního práva PrF UJEP Brno.1992: asistent soudce Ústavního soudu ČSFR , 1993-1999:asistent soudce Ústavního soudu ČR.
Pedagogická činnost
 • Teorie práva v celém rozsahu; Psychologie pro právníky v celém rozsahu (garant předmětu),vedení diplomových prací v oboru teorie práva a psychologie pro právníky, vedení doktorandů v oboru teorie práva
Vědeckovýzkumná činnost
 • Zpracovávání učebnic v oboru teorie práva a podíl na zpracování učebnic v oboru filozofie práva;učebnic z psychologie pro právníky; účast (příspěvky zejm. na konferencích) na výzkumech otázek základních lidských práv z pohledu ústavního soudnictví, výzkum otázek soudcovské realizace práva, soudního uvážení, interpretace práva a právní hermeneutiky vůbec, soudcovské argunentace v právu, právních záruk zákonnosti
Akademické stáže
 • 1997,3 měsíce Moskva; 1980 1 měsíc Jena; 1991 2 měsíce Rotterdam,1993,2 měsíce Saarbrücken
Universitní aktivity
 • 1989 - 1995 akademický senát PrF MU;2001- trvá AS PrF MU , 1989-trvá zástupce vedoucího katedry Právní teorie
Mimouniversitní aktivity
 • Grantová agentura ČR, Fond rozvoje VŠ ČR (v průběhu let 1989 - 2002)
Ocenění vědeckou komunitou
 • cca 200 expertíz pro ÚS ČSFR a ČR (v letech 1993- 1999),vědecké expertízy pro GA ČR a FR VŠ,
Vybrané publikace
 • HOUBOVÁ, Drahomíra. On some issues of supervision over public administration in the Czech Republik in the past decade. In The prosecutor!s office in a democratic and constitutional state. Slovakia: Europe 2000, 2003, s. 39 - 43. info
 • HOUBOVÁ, Drahomíra. Standardní a nadstardardní metody interpretace právního textu a rétorika v soudcovské argumentaci. In Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi. Praha: Eurolex Bohemia, 2003, s. 111 -119. ISBN 80-86432-12-2. info
 • HOUBOVÁ, Drahomíra. Právní nauka pro školy i praxi. Kapitola 2. Právní systém a právní norma. In Právní nauka pro školy i praxi. 4. inovované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 17-33. ISBN 80-210-1118-1. info
 • HOUBOVÁ, Drahomíra. Soudcovská realizace lidských práv. In Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí. Bratislava: Veda, 1999, s. 149-156. ISBN 80-224-0624-4. info
 • HARVÁNEK, Jaromír, Drahomíra HOUBOVÁ, Martina URBANOVÁ, Miloš VEČEŘA, Karin BRZOBOHATÁ, Pavel HUNGR a Jana DOSTÁLOVÁ. Teorie práva. / Jaromír Harvánek a kolektiv autorů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 341 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 302. ISBN 80-210-1790-0. info
 • HOUBOVÁ A KOL., Drahomíra. Psychologie pro právníky. MU Brno: MU Brno, 1998, 234 s. ISBN 80-210-1896-8. info
 • HOUBOVÁ, Drahomíra. Dimenze lidských práv. Právny obzor : časopis ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1997, roč. 80, č. 3, s. 276-279. ISSN 0032-6984. info
 • HOUBOVÁ, Drahomíra. Legal consciousness and its research. In Criminal law reform in the Czech Republic in the interdisciplinary perspective : contributions of the intensive courses within the framework of TEMPUS-programme in Brno, 14.-21. March 1993. 1. ed. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 159-167. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 166. ISBN 80-210-1535-7. info
 • HOUBOVÁ, Drahomíra. Právní účinky nálezů Ústavního soudu České republiky. Právny obzor : časopis ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1995, roč. 78, č. 5, s. 451-455. ISSN 0032-6984. info
 • HOUBOVÁ, Drahomíra. Právní vědomí a jeho výzkum. In Trestněprávní reforma v České republice v interdisciplinární perspektivě : sborník příspěvků z mezinárodního semináře konaného v rámci programu TEMPUS ve dnech 14.-31.3.1993 v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994, s. 124-131. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 144. ISBN 80-210-1013-4. info
 • HOUBOVÁ, Drahomíra, Jaromír HARVÁNEK a Pavel HUNGR. Základy psychologie práva. In Základy práva. 1., Veřejné právo. Vyd. 2. opr. a dopl. Brno: Masarykova univerzita, 1994, s. 71-91. Edice učebnic Právnické fakulty MU v Brně ; č.118. ISBN 80-210-1037-1. info

14. 7. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info