MUDr. Olga Gimunová, Ph.D.


telefon: 532 23 3571, 3801
e‑mail: